You are on page 1of 63

OTROVI KOJI DJELUJU U OBLIKU

PLINA ILI AEROSOLA

MDK 30 ppm

GDJE I KAKO NASTAJE CO
• Neispravna ložišta u
domaćinstvima (najčešći
uzrok otrovanja).
• Izgaranje u industriji
(energane, čeličane, itd.)
• Promet (automobili
stvaraju golemo
onečišćenje)
• Drugo (prirodni izvori,
pušenje, itd.)
Znate li koje otrove sadrži
dim cigarete?

UGLJIKOV MONOKSID (CAS 630-08-00) Repro. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem.kat. može štetno djelovati na plod). otrovno ako se udiše. 1 OZNAKE UPOZORENJA R12-23-48/23-61 (vrlo lako zapaljivo. .

TOKSIKOKINETIKA • APSORPCIJA: Ovisna o parcijalnom pritisku u zraku. • ELIMINACIJA: U čistoj atmosferi 3-4 h ovisno o ventilaciji (kod djece znatno produžena). intenzitetu disanja.5-1 h. . • RASPODJELA: Vezanje na hemoglobin i mioglobin 230-270 puta bolje od kisika. barokomora<0.5 h. Prelazi sve barijere. uključujući posteljicu. primjenom kisika 0. dužini izloženosti.

GVI 30 ppm .

. • Veže se na citokrom oksidazu in vitro • Saturacija mioglobina vodi depresiji miokarda i hipotenziji. Odrasli organizam treba 5 ml kisika na 100 ml krvi za bazalne funkcije od čega su 2 ml otopljeni u vodi i ostatak vezan na hemoglobin.PATOFIZIOLOGIJA • Ugljikov monoksid potiskuje kisik s hemoglobina vodeći do anemije. Poremećaj vezanja vodi hipoksiji.

CO PRIPADA SKUPINI REPRODUK TIVNO OTROVNIH TVARI SKUPINE I .

DIJAGNOSTIKA -karboksihemoglobin -acidobazni status (saturacija kisikom) -EKG (depresija ST i T valova) -EEG zbog encefalopatije uzrokovanje hipoksijom -Drugo .

Preporuke za hiperbaričku komoru COHb viši od 40% Komatozni bolesnici Trudnice s COHb >20% Ronioci –brzo izranjanje Drugi (npr. gangrena) .

prestanak pušenja) .PREVENTIVA • Kontrola ložišta i dimovoda • Prozračivanje • Ugradnja detektora • Drugo (npr.

vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) . vrlo otrovno ako se udiše.CIANOVODIK (CAS 74-90-8) OZNAKE UPOZORENJA R12-26-50/53 (vrlo lako zapaljivo.

IZVORI CIJANOVODIKA I SOLI • • • • • • • • KORISTI SE U SINTEZI FUMIGACIJA OBRT (GALVANIZACIJA) CIJANOGENE KEMIKALIJE CIJANOGENI PLODOVI LIJEKOVI DRUGO (npr. požari) NAŽALOST I ZA UBIJANJE Znate li što je na gornjoj slici? .

PROIZVODNJA .

.KORIŠTENJE FUMIGACIJA! KOMORA U DACHAU.

a soli samo putem probavnog sustava • RASPODJELA: Snažno vezanje na makromolekule (60%) i nakupljanje u eritrocitima (Vd 1.5 l/kg) – najvažnije vezanje na hem (stanično disanje i prijenos kisika usporeni) • ELIMINACIJA: Rodanasa uz tiosulfate biotransformira ih u tiocijanate i sulfite.TOKSIKOKINETIKA • APSORPCIJA: HCN samo preko pluća sa svim činiteljima tipičnim za plinove. • Hidroksikobalamin (B12a ) reagira dajući cianokobalamin • Plućima skoro ništa .

.DJELOVANJE CIJANIDA • VEŽE SE NA ŽELJEZO (Fe3+) HEMA U CITOKROM a-a3 KOMPLEKSU UZ POSLJEDIČNU INHIBICIJU OKSIDATIVNE FOSFORILACIJE I AEROBNOG METABOLIZMA. PUŠENJE) – U ovakvim slučajevima DEFICIJENCIJA B12 nema pomoći. • INHIBICIJA DRUGIH ENZIMA • KRONIČNA IZLOŽENOST (NPR.

konvulzije. konfuzija. itd. Teža izlaganja mogu brzo dovesti do edema pluća. opuštena i opaža se cijanoza . glavobolja. OPĆI ZNAKOVI Koža je hladna. gušenje. tjeskoba. • Teži simptomi: stupor. proširene zjenice. koma. nemir. a hipotenzija vodi do kolapsa. smrt (kod teše izloženosti smrt nastupa brzo) KARDIOVASKULARNI SUSTAV • Početna tahikardija prelazi u bradikardiju.ZNAKOVI OTROVANJA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV • Rani simptomi: vrtoglavica. mučnina i povraćanje.

006 Nitroprusid 0.06 Prvi simptomi 0.2 Smrtonosno 2.5 Najviše iskustava u nesrećama.004 Pušači 0. .LABORATORIJSKI NALAZI CIJANIDA U KRVI (ng/l) • • • • • Nepušači0.

PRIMJENA ANTIDOTA • NITRITI: uzrokuju methemoglobinemiju otpuštajući cijanide s hema (npr. • VITAMIN B12: za tvorbu cijanokobalamina (preporuka kod otrovanja nitroprusidom) • CoEDTA: Kobalt kelira cijanide . udisanje amilnitrita i kasnija primjena infuzije otopine natrijevog nitrita ili dimetilaminofenola) • TIOSULFAT: za ubrzanje biotransformacije preko rodanase.

• Držanje antidota? .VAŽNA JE PREVENTIVA • Strog nadzor uvoza. prometa i korištenja • Stalno praćenje koncentracija na radnom mjestu (GVI 5 ppm) • Dobar interventni plan za slučaj nesreće gdje god se radi s cijanidima.

VODIKOV SULFID CAS 7783-06-4 OZNAKE UPOZORENJA R12-26-50 (vrlo lako zapaljivo. vrlo otrovno za vodene organizme) . vrlo otrovno ako se udiše.

IZVORI • • • • BIODEGRADACIJA PRERADA NAFTE INDUSTRIJA PRIRODNI IZVORI Prag osjeta vrlo nizak – česta panika. . GVI 10 ppm Često dolazi istovremeno s merkaptanima.

AMONIJAK (CAS 7664-41-7) OZNAKE UPOZORENJA R10-23-34-50 (zapaljivo. izaziva opekotine. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) GVI 25 ppm . otrovno ako se udiše.

.MJESTA GDJE SE NH3 NALAZI • INDUSTRIJA GNOJIVA • HLADNJAČE • KLIZALIŠTA • TRANSPORT Amerikanci gnoje zemlju amonijakom.

MALO O KONCENTRACIJAMA Simulacija za dolaska Sv. . Oca u Rijeku. • MDK 50 ppm • Tolerantna 300500 ppm • Nepodnošljiva >1.000 ppm Godinu dana nakon toga nitko nije znao što raditi.000 ppm • Smrtonosna >5.

TOKSIKOKINETIKA • APSORPCIJA: vodene otopine preko probavnog sustava uz tipična oštećenja koroziva. • RASPODJELA I ELIMINACIJA: Nema ništa posebnog. a preko pluća slabo zbog jake iritacije. Na koju stranu se bježi u odnosu na vjetar? .000 mg/l) Nesreća u Odesi. jer je amonijak normalno prisutan u organizmu (250-1.

ZNAKOVI IZLOŽENOSTI • KOD NIŽIH KONCENTRACIJA NADRAŽIVANJE SLUZNICA DIŠNIH PUTOVA I OČIJU UZ KAŠALJ I SUZE. OŠTEĆENJA SLUZNICA UZ MOGUĆE KASNIJE INFEKTE. • GUŠENJE. . • KOD VIŠIH KONCENTRACIJA JAKI KAŠALJ UZ MOGUĆI GRČ BRONHA ILI LARINKSA. EDEM PLUĆA I SMRT ILI TEŠKA OŠTEĆENJA PLUĆA.

. • Prije stavljanja u kola hitne pomoći skinuti onečišćenu odjeću i po mogućnosti obaviti dekontaminaciju.KAKO POMOĆI? • Što prije odvesti ili odnijeti ozlijeđenog na čist zrak. • U kolima hitne pomoći dati kisik i dalje simptomatski liječiti ozlijeđenog. U slučaju zastoja disanja dati umjetno disanje usta na usta i zvati hitnu pomoć.

KLOR (CAS 7782-50-5) OZNAKE UPOZORENJA R23-36/37/38-50 (otrovno ako se udiše. nadražuje oči. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) . dišni sustav i kožu.

pečenje svih sluznica 40-60 30-60 min edem pluća 100 15-30 min edem pluća 1000 trenutno smrt . nosa i dišnih puteva 30 kratko izlaganje kašalj.5 8h bez učinaka (GVI) 1.0 15 min bez učinaka (KGVI) 15 odmah iritacija očiju.3 odmah donji prag osjeta njuhom 0.KONCENTRACIJE KLORA U ZRAKU I UČINCI NA LJUDSKO ZDRAVLJE • • • • • • • • • C (ppm) vrijeme izlaganja učinci 0.

sinteza vinilklorida) Pretičak vode ispod Duboke ljute.UPORABA KLORA • Dezinfekcija vode za piće ili u bazenima • Industrija (npr. .

3 DO 5 TONA • UGLAVNOM U RIZIČNIM PODRUČJIMA (250 MJESTA U HRVATSKOJ .PROSJEČNA KLORNA STANICA • 0.

) • Nezgodni produkti reakcije s konstituentima iz vode (npr.PROBLEMI S KLOROM • Brojne manipulacije s čeličnim spremnicima. . • Objekti s klorom su osjetljivi i moraju se poduzimati brojne mjere zaštite (protuprovalna vrata i alarmi. ugradnja neutralizatora. halometani u reakciji s huminskim zemljama iz površinskih voda ili s amonijevim ionima). snimanje kamerama. itd.

PRIMJER SIMULACIJE Procjena broja mrtvih – 100. Je li povoljno za teroriste? .

izaziva opekotine.KLORDIOKSID (CAS 10049-04-4) OZNAKE UPOZORENJA R6-8-26-34-50 (eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) . u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. vrlo otrovno ako se udiše.

PREDNOSTI KLORDIOKSIDA • Sinteza na mjestu dezinfekcije iz manje opasnih kemikalija • Daje manje nusprodukata nego klor A ipak bilježimo nesreće! GVI 0.1 ppm .

kat. 2.kat. može izazvati rak. otrovan ako se udiše. može izazvati nasljedna genetska oštećenja) GVI 2 ppm .ETILENOKSID (CAS 75-21-8) Karc. Muta. dišni sustav i kožu. nadražuje oči. 2 OZNAKE UPOZORENJA R12-23-36/37/38-45-46 (vrlo lako zapaljiv.

NEZAMJENJIV U MEDICINI • STERILIZACIJA OPREME VRLO ČESTO – JEFTINO I JEDNOSTAVNO • STERILIZACIJA VEĆINE MEDICINSKIH PROIZVODA ZA TRŽIŠTE .

PROBLEMI S ETILENOKSIDOM • SNAŽNO NADRAŽUJUĆE DJELOVANJE • KARCINOGENO DJELOVANJE • VRLO EKOTOKSIČAN • EKSPLOZIVAN PROBLEMI S OSTACIMA I PRODUKTIMA RAZGRADNJE NA PREDMETIMA. . U NEKIM SLUČAJEVIMA NEMA ZAMJENE.

FOZGEN (CAS 75-44-5) OZNAKE UPOZORENJA R: 26-34 (vrlo otrovan ako se udiše. izaziva opekotine) GVI 0.02 ppm .

KORIŠTENJE FOZGENA • Ograničena primjena u organskoj sintezi • Strašna iskustva u I. Svjetskom ratu (gotovo nikakva zaštita uz pomanjkanje prave i pravodobne liječničke pomoći). .

vrlo otrovno ako se udiše. izaziva opekotine.FOSFIN (CAS 7803-51-2) OZNAKE UPOZORENJA R12-17-26-34-50 (vrlo lako zapaljivo.1 ppm . vrlo otrovno organizme koji žive u vodi) GVI 0. samozapaljivo u dodiru sa zrakom.

Ručna prodaja u Africi. Moderni generator fosfina.KORIŠTENJE FOSFINA • Fumigacija ostavljanjem peleta Al fosfida na zraku u zatvorenim prostorijama. . • Generatorom fosfina posebno u proizvodnji mikročipova.

.GLAVNI PROBLEMI • Lako se događaju nesreće • Povoljno sredstvo za diverzije Simulacija za posjete Pape Osijeku. Pokus korištenja neutralizatora fosfina.

05 ppm . opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem-vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) GVI 0. vrlo otrovno ako se udiše.ARSIN (CAS 7784-42-1) OZNAKE UPOZORENJA R12-26-48/20-50/53 (vrlo lako zapaljivo.

.KORIŠTENJE • Proizvodnja mikročipova • Pokušaj kao bojni otrov Bogato skladište starih boca s arsinom! IMALI SMO I MI ISKUSTVA! Generator arsina.

METILBROMID
CAS 74-83-9, Muta. kat. 3
OZNAKE UPOZORENJA
R68-23/25-48/20-36/37/38-50-59 (moguća
opasnost od nepovratnih učinaka; otrovan ako se
udiše ili proguta; Štetno:opasnost od teških
oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem;
nadražuje oči, dišni sustav i kožu;vrlo otrovan za
vodene organizme, opasno za ozonski sloj.
GVI 5 ppm

KORIŠTENJE METILBROMIDA
• Fumigacija skladišta
hrane
• Obrada tla u povrtlarstvu
• Fumigacija umjetničkih
dijela (npr. kod
crvotočine)
• Fumigacija drvenog
pakirnog materijala –
međunarodna obveza

ZABRANA ZBOG
UNIŠTAVANJA OZONSKOG
OMOTAČA! KAD?

METIL IZOCIJANAT
(CAS 624-83-9
Repro.kat. 3
• OZNAKE UPOZORENJA
• R:12-24/25-26-37/38-42/43-63 (vrlo lako
zapaljivo, otrovno u dodiru s kožom i ako se
proguta, vrlo otrovno ako se udiše, nadražuje
dišni sustav i kožu, opasnost teških ozljeda očiju,
udisanjem i u dodiru s kožom može izazvati
preosjetljivost, moguća opasnost oštećenja ploda.

4 ppm 2 ppm 20 ppm GVI bez učinka kroz 15 min iritacija nosa i grla (5 min) nepodnošljivo Iritacija svih sluznica i njihova teška oštećenja.01 ppm 0. Teška oštećenja sluznica oka do sljepila. . Edem pluća do 48 h nakon izlaganja. uz moguće iskašljavanje krvi.PODACI O METIL IZOCIJANATU • • • • 0. Kod prskanja na kožu pojava bula i kasnije nekroza.

800 mrtvih Za količinu od 100 kg krajnja točka dometa 3. .4 km.NAJPOZNATIJI SLUČAJ BOPHAL • Nesreća se dogodila noću kad je došlo do pucanja spremnika zbog ulaska vode • Intervencija izostala – 2.

kat.VINILKLORID CAS 75-01-4 Karc. 1 OZNAKE UPOZORENJA R12-45 (vrlo lako zapaljivo. može izazvati rak) GVI 1 ppm .

GODIŠNJA PROIZVODNJA NEKOLIKO MILIJUNA TONA • NAJJEFTINIJI POLIMER JE PVC • KORIŠTENJE NA SVIM MOGUĆIM PODRUČJIMA • VJEĆNO ONEČIŠĆENJE U OKOLIŠU • TEŠKI PROBLEMI S PLASTIFIKATORIMA .

A GLOBALNI INTERESI SU KLJUČ RJEŠENJA PROBLEMA .ŠTO S VINIL KLORIDOM • POLITIKA ODLUČUJE O SVEMU.

SO2 CAS 7446-09-5 OZNAKE UPOZORENJA R23-34 (otrovno ako se udiše. izaziva opekotine) GVI 5 ppm .

IZVORI SO2 • IZGARANJE ORGANSKIH MATERIJALA • VULKANI • Korištenje rijetko (npr. podrumarstvo) KISELE KIŠE I BOLESTI PLUĆA! .

izaziva opekotine) GVI 8 ppm .VODIKOV KLORID CAS 7647-01-0 OZNAKE UPOZORENJA R:23-35 (otrovno ako se udiše.

IZVORI • INDUSTRIJSKA KEMIKALIJA • NASTAJE I U PROCESIMA IZGARANJA SIMULACIJA ZA RAZLIVENI HCl .

DUŠIKOV DIOKSID CAS:10102-44-0 OZNAKE UPOZORENJA R26-34 (vrlo otrovno ako se udiše. izaziva opekotine) GVI 6 ppm .

IZVORI • PROCESI IZGARANJA • DRUGO (npr. Vulkani) KISELE KIŠE! .

USA i Indiji) • SUMPOROV TRIOKSID (poseban problem razlijevanja u industrijskim postrojenjima – teška nesreća u Švedskoj 2005. Španjolskoj. godine) • DRUGO .IMA TOGA JOŠ • SLUČAJ PERFLUORO IZOBUTILEN (sjećate li se slučaja otrovanja na dijalizi u Hrvatskoj.

.MOGUĆE TEME ZA VAS Što su ti mirisi? Na stranu što takvih maski kod nas nema.