You are on page 1of 67

UZORKOVANJE

SMEĆE UNUTRA, SMEĆE
VAN!

Gurni mi stari
tu bocu da
uzmem
uzorak.

Najvažnija pravila uzorkovanja su:
• -strogo poštivanje pisanih uputa o uzorkovanju,
• -uključivanje u posao samo dobro educiranog i
licenciranog osoblja,
• -uporaba isključivo postupkom predviđenih alata i
posuda za spremanje uzoraka,
• -pažljiv izbor mjesta uzorkovanja temeljem pisane
upute,
• -vođenje očevidnika o svim postupcima tijekom
uzorkovanja,
• -bilježenje svih odstupanja od pisane upute,
• -obvezno obilježavanje uzoraka i/ili posuda u koje su
stavljeni,
• -pridržavanje svih uputa o transportu i pohrani
uzoraka,
• -ako je potrebno, nadzor nad cijelim postupkom
uzorkovanja od strane nezavisne ovlaštene komisije.

DOBAR UZORAK JE VRIJEDAN POŠTOVANJA .

-druge uvjete kojih se mora obvezno pridržavati tijekom posla (npr. uključujući kemijski sastav njezinih stjenki. vrsta čamca kod uzorkovanja na površinskim vodama. vrste drugih alatki koje se koriste pri poslu kao npr. -druge posebnosti. -način obilježavanja uzoraka. -postupke koje se mora obaviti u slučaju odstupanja od pisane upute o uzorkovanju.).Opća uputa mora uključiti vrlo jasne preporuke za: • • • • • • • • • • -vrstu posude. itd. -način izbora mjesta uzorkovanja. -dodatne podatke koji se moraju evidentirati tijekom uzorkovanja (npr. -točno vrijeme i mjesto uzorkovanja. vrsta odjeće za zaštitu djelatnika i uzorka. za vrijeme i nakon uzorkovanja. . -precizna uputa za svaku vrstu materijala. tip alata za uzorkovanje i način njihovog korištenja prije. hidrometeorološki i hidrogeološki uvjeti). -način evidentiranja i upisivanja svih potrebnih podataka.

• -drugi posebni zahtjevi (npr. neugodan miris. itd. • -hidrometeorološki uvjeti na mjestu uzorkovanja kroz vrijeme uzorkovanja. nazočnost mulja u vodi. boja. • -točno vrijeme uzorkovanja (početak i kraj). obično uz skicu). • -ime osobe koja je obavila uzorkovanje.Evidencija mora sadržavati minimalno slijedeće podatke: • -oznaku koja je postavljena na uzorak. .). razina površinske vode. • -zapažanja o izgledu uzorka (npr. • -sva odstupanja od pisanih uputa o uzorkovanju. temperatura uzorka. itd. • . • -vrstu alata za uzorkovanje i spremnika u koji je stavljen uzorak te eventualne podatke o pomoćnim alatkama koje su uporabljene tijekom uzorkovanja. dubina vode iz koje je uzet uzorak. pH. • -količina uzorka.). druga organoleptička opažanja.opis mjesta uzorkovanja (npr.

Temeljna pravila uzorkovanja uz
povjerenstvo jesu:
• -nazočnost nezavisnih svjedoka uzorkovanja,
• -osiguravanje uzorka od zlouporabe bilo koje
vrste, na cijelom putu, od uzorkovanja do
predaje međunarodno priznatoj instituciji,
• -pohrana i transport pod uvjetima koji
osiguravaju stabilnost analita,
• -priprava pouzdane dokumentacije za sve
postupke s uzorkom, od uzorkovanja do
predaje nezavisnoj stručnoj instituciji.
Povjerenstvo se mora sastojati od
najmanje 3 osobe koje trebaju imati
slijedeće:
-dokument odgovorne osobe o
imenovanju komisije,
-pisane upute o uzorkovanju,
-očevidnik o uzorkovanju, za svaki
uzorak, potpisan od svih članova
komisije,
-žig za pečatni vosak ili za plombiranje
čuvan od strane nezavisne institucije.

VRSTE UZORAKA

-BIOLOŠKI MATERIJALI
-ZRAK
-VODA
-TLO
-HRANA
-DRUGI MATERIJALI

Volite li ovaj uzorak? .

slina. kosti) . kosa.BIOLOŠKI MATERIJALI • -KRV I KRVNI DERIVATI • -MOKRAĆA • -ŽELUČANI SADRŽAJ • -TKIVO • -DRUGO (npr. suze.

putovi kojima se eliminira. itd.IZRADA PLANA UZORKOVANJA BIOLOŠKOG MATERIJALA • RAZLOG OBAVLJANJA ANALIZE (otkrivanje otrova. utvrđivanje koncentracije. Etika) .) • ANALITIČKA METODA NA RASPOLAGANJU (uzmi što imaš) • DRUGI RAZLOZI (npr. toksikokinetski razlozi) • TOKSIKOKINETIKA OTROVA (mjesta gdje se nakuplja.

VAŽNI PODACI KOD UZORKOVANJA BIOLOŠKOG MATERIJALA • VRIJEME UZORKOVANJA U ODNOSU NA INGESTIJU ILI IZLOŽENOST OTROVU. itd. vrsta centrifugiranja i odvajanja stanica krvi) • POHRANA I TRANSPORT UZORKA . Način pripreme za ubod. vrsta igala s kojim se uzorkuje.) • TVARI DODANE U UZORAK (npr. konzervansi ili antikoagulansi) • PREDOBRADA PRIJE SLANJA U LABORATORIJ (npr. • NAĆIN UZIMANJA MATERIJALA ANALIZE (npr.

siguran dokaz otrovanja -Izbor derivata ovisi o toksikokinetici otrova -Važno ispravno odvojiti stanice od seruma ili plazme -U pravilu koncentracije niže nego u drugim toksikološkim uzorcima .• • • • KRV I KRVNI DERIVATI KAO UZORCI -Prikladni jer govore o koncentraciji otrova u organizmu .

KAD SE KORISTI KRV KAO UZORAK • PRI OCJENI TEŽINE OTROVANJA • KOD PRAĆENJA TIJEKA LIJEČENJA • KAO SIGURAN DOKAZ ULASKA OTROVA U ORGANIZAM • U TOKSIKOKINETICI .

-Važni i etički razlozi izbora mokraće .• • • • • MOKRAĆA KAO UZORAK ANALIZE -Prikladna kad se otrov ili njegovi metaboliti izlučuju mokraćom -Obično se računa na visoke koncentracije otrova -Korelacija s koncentracijama u krvi obično nije dobra -Vrlo rijetko se koristi u toksikokinetskim pokusima (nesigurni volumeni).

problemi sakupljanja) FEMINISTIČKA ZABRANA .PROBLEMI S MOKRAĆOM • OVISNOST KONCENTRACIJE O DIUREZI • ZNATAN BROJ METABOLITA • OVISNOST ELIMINACIJE O FUNKCIJI BUBREGA • SLABA KORELACIJA S KONCENTRACIJOM U KRVI • DRUGO (npr.

• -Pozitivan nalaz nije dokaz da je došlo do apsorpcije otrova .• ŽELUČANI SADRŽAJ • -Prikladan zbog visokih koncentracija otrova – brzo nakon ingestije.

MOŽEMO LI KORISTITI KOSU? • SAMO U SLUČAJEVIMA KAD SE OTROV NAKUPLJA U KOSI. A TO NIJE TAKO RIJETKO (Zna li netko primjere?) .

DOJKA JE IZVOR ŽIVOTA ZA DIJETE. A RADOSTI ZA OCA! • MLIJEKO JE PRIKLADNO ZA OTROVE KOJI SE U MLIJEKU NAKUPLJAJU (pretežno lipofilne tvari) .

ZRAK IZ PLUĆA. SUZA.• MOGUĆI SU I DRUGI MATERIJALI POPUT SLINE. ITD. KOŽE. (Kako doći do sline?) . TKIVA. KOSTI.

OPĆI ČINITELJI IZBORA MJESTA UZORKOVANJA ZRAKA • -razlog uzorkovanja • -pristupačnost mjesta uzorkovanja • -atmosferske mijene .

VRSTE UZORAKA • PLINOVI • ČVRSTE ČESTICE .

ALATKA • • • • • • ISPIRALICE FILTRI CIKLON POTHLAĐENI TRAP KOLONE SA SORBENSOM DRUGO (npr. elektroprecipitacija .

TAKO SE TO RADI .

UZORKOVANJE PLINOVA • -Adsorpcija na sorbens • -Otapanje u prikladnom otapalu • -Kondenzacija kod snižene temperature .

-Drugo (npr.UZORKOVANJE ČVRSTIH ČESTICA • • • • • -Filtracija -Sedimentacija. -Otapanje. elektrostatski filtri) . -Ciklonima.

transmisija) • UZORKOVANJE JE U PRAVILU EKSTRAKCIJA • VAŽNO JE MJESTO UZORKOVANJA (hidrometeorologija. vrijeme uzorkovanja. mogućnost interferencije) • VAŽNA JE ISPRAVNA TEHNIKA .NA ČEGA SE MORA MISLITI KOD UZORKOVANJA ZRAKA • PROCES (emisija. imisija.

Stalna višenamjenska postaja. .DANAS SE OBAVLJAJU I IZRAVNA KONTINUIRANA MJERENJA Mobilni uređaj. Ručni uređaj.

MALO O VODI • ZNATE LI GDJE JE OVO SNIMLJENO? .

. • -svojstvu otrova koji valja analizirati. • -posebnosti analitičkog laboratorija kojemu se šalju uzorci itd. • -red veličine koncentracije otrova u uzorku.STRATEGIJA UZORKOVANJA VODE OVISI O: • -tipu "tijela vode". • -razlog uzorkovanja.

• -voda za piće (vodovod. vodotornjevi.TIPOVI TIJELA VODE • -površinske vode (npr. • -oborinske vode.) • -podzemne vode. autocisterne. . more. itd. izvori. itd. • -vode onečišćene kemijskim katastrofama. jezera.). vodospreme. • -industrijski i kanalizacijski izljevi. rijeke.

itd. tip tla na obali i dnu te podzemnih voda koje eventualno prihranjuju tijelo vode). • -zemljopisnom položaju u odnosu na efluente s mogućim utjecajem na tijelo vode. lagani tok. • -prirodi toka vode na mjestu uzorkovanja (npr. brzi tok). .STRATEGIJA UZORKOVANJA POVRŠINSKE VODE OVISI O: • -hidrogeološkim uvjetima (npr. • -dnevnim i godišnjim varijacijama u protoku vode. sastavu biosfere u tijelu vode. koncentraciji polutanata u efluentima iz industrije a s utjecajem na tijelo vode. bez toka. njezinoj temperaturi.

• -itd. • -biosfera. • -sediment. . • -područje bez toka. • -matica.MJESTA UZORKOVANJA • -obalne vode.

JEDNOSTAVNE ALATKE .

A MOŽE I DRUGAČIJE .

ZA PODZEMNE VODE PIEZOMETRI PIEZOMETAR ZA DVA SLOJA. JEDNOSTAVNO UKLJUČIŠ SISALJKU! .

pa i preko biljaka i životinja čovjek dobiva onečišćenje • Plodnost zemlje ovisi o njezinoj čistoći Pogledajte kako je lijepa! .ZEMLJA JE NAJVAŽNIJI MEDIJ OKOLIŠA • Onečišćenja se dreniraju u površinske vode • Procjeđuju se u podzemne vode • Iz zemlje rastu biljke koje su hrana životinjama.

. -ispiranje drenažom. -bakterijski metabolizam i bioakumulacija u jednostavnim organizmima. -adsorpcija na tlo i desorpcija s njega. -solvatacija i depozicija.PROCESI KOJI SE ODIGRAVAJU S OTROVOM U TLU • • • • • • • -prelazak otrova iz tla u zrak. -ulazak u biljke i životinje. -kemijska degradacija i kemijske reakcije s konstituentima tla.

. hidrofilnost odnosno lipofilnost. itd.Na brzinu procesa prelaska iz tla u zrak će utjecati slijedeći čimbenici: • • • • • -fizikalno kemijska svojstva otrova (prvenstveno hlapljivost. vjetrovitost. reaktivnost) -lokalni klimatski uvjeti (temperatura tla i zraka. -dubina penetracije u tlo.). -intenzivnost vegetacije. -tip tla i intenzivnost njegove obrade (npr. vlažnost tla. oranje u odnosu na zapušteno tlo).

pH.Penetracija kroz tlo je najvažniji proces ovisan je o brojnim čimbenicima kao: • -fizikalno kemijska svojstva otrova. • -vlažnost i drugi hidrološki uvjeti. • -drugi čimbenici (npr. • -količina organske tvari u strukturi tla. • -sastav tla. • -lokalni geološki uvjeti. • -učinkovitosti drenaže. temperatura) .

SVI MEHANIZMI VODE PREMA LOŠEM ISHODU .

ALATKE ZA UZORKOVANJE TLA .

U REPUBLICI HRVATSKOJ • -BAXTEROVI DIJALIZACIJSKI FILTRI • -KOZMETIKA ZA MUŠKARCE • -LONAC OBIČNI • -TISUĆE DRUGIH SLUČAJEVA .UZORAK ANALIZE U TOKSIKOLOGIJI MOŽE BITI BILO ŠTO • -IME RUŽE (knjiga) • -PAUČINA IZ 1991.

UMBERTO ECO. «IME RUŽE» • S čime su bili impregnirani listovi Aristotelove knjige o humoru? .

-Nikada nije dokazana na paučini opasna kemikalija ili mikroorganizam -Dokazano da po sastavu i drugim osobinama odgovara prirodnoj paučini -Nema dokaza o podrijetlu i razlozima pojave -Nismo sigurni što je to zapravo bilo . zavodi i fakulteti.-SJEĆA LI SE ITKO TOGA • • • • • -U istraživanja uključeni svi instituti.PAUČINA 1991.

SLUČAJ JUŠČENKO • Zašto samo po licu? Je li to bila hrana ili kozmetički preparat? .

LONAC Može li se u ovakvom loncu zadržati fungicid korišten za tretiranje vinograda? Zanima li vas priča? .

: -zaštita osobe koja obavlja uzorkovanje od djelovanja potencijalnog otrova iz uzorka. -zaštita uzorka od kontaminacije.Zaključak o uzorkovanju • • • • • • • • • • Toksikolog se mora pridržavati općih mjera koje su važne pri uzorkovanju tj. . mjestu uzorkovanja (veoma je korisna skica) i načinu sakupljanja uzorka -transport u hermetički zatvorenim spremnicima na temperaturi koja će spriječiti eventualni raspad otrova. -uzimanje reprezentativnog uzorka -uzimanje dovoljne količine uzorka -komisijsko uzorkovanje kod i najmanje mogućnosti da bi to bilo potrebno -uzimanje minimalno dva uzorka u slučaju kada se uzorkovanje obavlja komisijski -pohrana u čiste spremnike -sačinjavanje zapisnika sa svim detaljima o uzorku.

EKSTRAKCIJA OTROVA IZ MATERIJALA ANALIZE • -destilacija • -ekstrakcija na temelju razlika u topljivosti • -adsorpcija • -molekulska filtracija • -dijaliza • -ultracentrifugiranje • -druge tehnike .

EKSTRAKCIJA PLINOVITIH KISELINA I BAZA IZ TEKUĆEG ILI ČVRSTOG MATERIJALA • PRIPRAVA UZORKA • PREVOĐENJE U HLAPLJIVI OBLIK PROMJENOM pH • DESTILACIJA U MEDIJ GDJE SE PODEŠAVANJEM pH PREVODE U IONIZIRANI OBLIK .

.

3.EKSTRAKCIJA ORGANSKIM OTAPALOM 1. 4. 5. Promjena pH vodenog medija Isoljavanje Tvorba ionskog para Tvorba kelata Vezanje lipofilne faze na čvrsti nosač . 2.

EPRUVETI ILI NEKOJ DRUGOJ POSUDI.OVO JE TEK STARA SLIKA • EKSTRAKCIJA SE MOŽE OBAVLJATI U LIJEVKU ZA ODJELJIVANJE. NEMA VEZE! .

zwiter ioni. proteini i drugo) OSTATAK (nije od interesa) .KLASIČNA TOKSIKOLOŠKA EKSTRAKCIJA ZAKISELJENI MATERIJAL (biološki materijal ili bilo koja druga otopina) EKSTRAKCIJA ORGANSKIM OTAPALOM VODENI DIO (baze. anioni i kationi) ORGANSKI DIO (lipofilne i kisele organske molekule ekstrakcija kiselinom zaluživanje i ekstrakcija organskim otapalom ORGANSKI DIO (baze) VODENI DIO (ostalo) ionska izmjena za ekstrakciju kationa i aniona ORGANSKI DIO (lipofilne tvari) VODENI DIO (kiseline) zakiseljavanje i ekstrakcija organskim otapalom EKSTRAKT (anorganski kationi i anioni) EKSTRAKT (organske kiseline) OSTATAK (zwiter ioni.

proteini) • -SKUP JE TO POSTUPAK .PROBLEMI S KLASIČNOM TOKSIKOLOŠKOM EKSTRAKCIJOM I ANALIZOM • -PREDUGO TRAJE • -EKSTRAKCIJA MOŽE IMATI MALO ISKORIŠTENJE • -DIO MOLEKULA SE MOŽE TIJEKOM POSTUPKA PROMIJENITI (npr.

EKSTRAKCIJA NA OBRNUTIM FAZAMA • • • • Brzo Jednostavno Specifično Nesigurno iskorištenje .

DETEKCIJA OTROVA • Otkrivanje otrovnosti • Otkrivanje i dokazivanje otrova .

Klinička iskustva Epidemiološka istraživanja . -Životinje. -Kulture prikladnih stanica.OTRKRIVANJE OTROVNOSTI-MODELI • • • • • -Bakterijski.

BAKTERIJSKI MODEL • BRZO • NESIGURNO • DOBRO U EKOTOKSIKOLOGIJI .

MODEL VODENIH ŽIVOTINJA • PRIKLADNO ZA OTKRIVANJE OTROVNOSTI ZA VODENE ORGANIZME • TREBA OBAVITI POKUS NA BAREM DVA MODELA .

TVARI OPASNE ZA ŽIVOTINJE TLA • NAJČEŠĆI MODEL BAKTERIJA I GLISTA .

NAJSIGURNIJI PODACI NA SISAVCIMA • SVE JE VEĆI OTPOR .

-testovi dokazivanja otrova .Detekcija u biološkom materijalu -određivanje biokemijskih pokazatelja stanja bolesnika. -analize prosijavanja. -utvrđivanje posebnih učinaka otrova.

BIOKEMIJSKI POKAZATELJI • -acidobazni status. • -elektroliti. • -druge specifične biokemijske pretrage. prema prosudbi kliničara. .

.i karboksihemoglobina. • -koagulacijske pretrage. • -druge pretrage.Utvrđivanje posebnih učinaka otrova • -mjerenje aktivnosti acetil kolinesteraze. • -mjerenje postotka met.

ZANIMA LI VAS PRIČA? .OD NERONA DO DANAS NIŠTA SE NIJE PROMIJENILO • I JA SAM JEDNOM BIO KUŠAČ.