You are on page 1of 7

III1

1. Napisati algoritam i program kojim se
kreira tabela prevođenja iz skale Celzijusa
u skalu Farenhajta za vrednosti C1 do C2
sa korakom 1C. (F = 1.8C + 32)
2. Napisati algoritam i program kojim se za n
unetih celih brojeva izračunava aritmetička
sredina svih neparnih članova niza.
3. Napisati algoritam i program kojim se za
realno x izračunava

S  1

1 2
n
 2  ...  n
x x
x

4. Ako su učitane vrednosti k=3, p=8, r=6
izračunati koju će vrednost imati
promenljiva k posle izvršavanja sledećeg
programa:

program Ciklus;
var i,j,k,n,p,r:integer;
begin
read(k,p,r);
n:=2;
j:=1;
while j<5 do
begin
for i:=p downto r do
n:=round(i / n)+k;
k:=2*k div 3 + sqr( j – 1)+ n*j;
j:=j+2;
end;
writeln(k);
end.

III1
1. Napisati algoritam i program kojim se na
ekranu crta šahovska tabla dimenzija 8 x 8
sa kraljicom na poziciji (m, n) – m je
indeks vrste, n je indeks kolone. Poziciju
kraljice označiti sa ‘@’, polja koja napada
kraljica sa ‘k’, a sva ostala sa ‘–‘.
2. Napisati algoritam i program kojim se
računa:

S  1  2  3  ...  n
3. Ako su učitane vrednosti k=1, p=2, r=1
izračunati koju će vrednost imati
promenljiva k posle izvršavanja sledećeg
programa:

program Ciklus;
var i,j,k,n,p,r:integer;
begin
read(k,p,r);
n:=0;
j:=1;
while j<3 do
begin
for i:=p downto r do
begin
if i <> 2 then
begin
n:=n+i+k;
k:=k+sqr(j – 1)+n
end
else
begin
k:=sqr(k);
n:=sqr(k–1)+k mod (–2);
end;
end;
j:=j+1;
end;
writeln(k);
end.

. end. Napisati algoritam i program kojim se za realno x izračunava: S  1 1 1 1  2  . p=2.r:integer.  n x x x 6. writeln(k). n:=sqr(k–1)+k mod (–2). k:=k+sqr(j – 1)+n end else begin k:=sqr(k). 5. end. Napisati algoritam i program kojim se za realno x izračunava S  1 1 1 1  2  . var i. end.k. Poziciju kraljice označiti sa ‘@’.  n x x x 7.j. begin read(k. writeln(k). end. Napisati algoritam i program kojim se na ekranu crta šahovska tabla dimenzija 8 x 8 sa kraljicom na poziciji (m. a sva ostala sa ‘–‘.III1 5. n:=0. k:=k+sqr(j – 1)+n end else begin k:=sqr(k). n:=sqr(k–1)+k mod (–2).. var i. end. end. Ako su učitane vrednosti k=1.r). Poziciju kraljice označiti sa ‘@’.n. j:=1. j:=j+1. 6. n je indeks kolone. n je indeks kolone.j. end. Ako su učitane vrednosti k=1.r:integer.p. Napisati algoritam i program kojim se na ekranu crta šahovska tabla dimenzija 8 x 8 sa kraljicom na poziciji (m. III1 4.r).p. p=2. .p.k. while j<3 do begin for i:=p downto r do begin if i <> 2 then begin n:=n+i+k.p. while j<3 do begin for i:=p downto r do begin if i <> 2 then begin n:=n+i+k. j:=j+1. n) – m je indeks vrste. polja koja napada kraljica sa ‘k’. begin read(k. n) – m je indeks vrste.. n:=0. r=1 izračunati koju će vrednost imati promenljiva k posle izvršavanja sledećeg programa: program Ciklus. a sva ostala sa ‘–‘.. polja koja napada kraljica sa ‘k’.n. end. r=1 izračunati koju će vrednost imati promenljiva k posle izvršavanja sledećeg programa: program Ciklus. j:=1.

end. desetica neparna i jedinica manja od 5. writeln(k). begin read(k. n:=0. III9 – I grupa 7. j:=j+1. r=1 izračunati koju će vrednost imati promenljiva k posle izvršavanja sledećeg programa: program Ciklus. j:=1. Napisati algoritam i program kojim se ispisuju svi trocifreni brojevi kojima je cifra stotina parna. begin read(k. end.n. Napisati algoritam i program kojim se izračunava proizvod n članova reda: 1 3 5    . Napisati algoritam i program kojim se ispisuju svi trocifreni brojevi kojima je cifra stotina parna. p=2.III9 – I grupa 8.r:integer. end.. k:=k+sqr(j – 1)+n end else begin k:=sqr(k). j:=j+1. Ako su učitane vrednosti k=1. n:=sqr(k–1)+k mod (–2).j. r=1 izračunati koju će vrednost imati promenljiva k posle izvršavanja sledećeg programa: program Ciklus. k:=k+sqr(j – 1)+n end else begin k:=sqr(k). 2 4 6 10.r).k. end.p. end. var i.r:integer..p. n:=sqr(k–1)+k mod (–2).. j:=1.p. end. writeln(k). Napisati algoritam i program kojim se izračunava proizvod n članova reda: 1 3 5    .p. 2 4 6 9. 8.k.. end. 9.n. n:=0. . while j<3 do begin for i:=p downto r do begin if i <> 2 then begin n:=n+i+k.j. var i. while j<3 do begin for i:=p downto r do begin if i <> 2 then begin n:=n+i+k. Ako su učitane vrednosti k=1. desetica neparna i jedinica manja od 5. p=2.r). end.

r). 12. r=3 izračunati koju će vrednost imati promenljiva k posle izvršavanja sledećeg programa: program Ciklus. p=8.r:integer.. writeln(k). end.j. Napisati algoritam i program kojim se računa: S  1  2  3  . end. k:=k+20. begin read(k. j:=j+2.r:integer.p. k:=k – 5. Napisati algoritam i program koji za n unetih celih brojeva određuje koji se broj pre pojavljuje – pozitivan ili negativan. III1 – II grupa 10. n:=2. Ako su učitane vrednosti k=1... var i. r=6 izračunati koju će vrednost imati promenljiva k posle izvršavanja sledećeg programa: program Ciklus. 11.III1 – I grupa 11.p. Napisati algoritam i program kojim se za n unetih celih brojeva izračunava aritmetička sredina svih neparnih članova niza. Napisati algoritam i program kojim se ispisuje tabela faktorijela od 1! do n! U obliku 1!=1 2!=2 3!=6. Napisati algoritam i program kojim se kreira tabela prevođenja iz skale Celzijusa u skalu Farenhajta za vrednosti C1 do C2 sa korakom 1C. k:=2*k div 3 + sqr( j – 1)+ n*j. j:=2.k.n. p=1.k.  n 13.j. (F = 1. writeln(k).p. end else k:=n + k div p + 2..p. Ako su učitane vrednosti k=3. n:=1. repeat k:=2*(n+1) + sqr(j – 3)+ 3*k.. j:=j+1 until j>4. begin read(k..8C + 32) 12. k:=k – 10. while j<5 do begin for i:=p downto r do n:=round(i / n)+k. .  n x x x 14. Napisati algoritam i program kojim se za realno x izračunava S  1 1 2 n  2  . 13. for i:=r downto p do if i<>2 then begin k:=p mod i + abs(k – 3)+n. j:=1.n. end. var i.r).

k. end. j:=2. ako je na početku bilo K tek rođenih bakterija. r=6 izračunati koju će vrednost imati promenljiva k posle izvršavanja sledećeg programa: 19. for i:=r downto p do if i<>2 then begin k:=p mod i + abs(k – 3)+n. .k. Ako su učitane vrednosti k=3. Poznato je da jednoj vrsti bakterija svakog minuta umire trećina članova zajednice..p. writeln(k). 18.j. var i.p. Ako su učitane vrednosti k=1. i 15. U banku je ulagač položio S dinara sa mesečnom kamatom P procenata. k:=k – 10.  2 n . k:=k+20. Napisati algoritam i program kojim se učitava N ocena nekog učenika izračunava njegova prosečna ocena.grupa A 15.j.r). k:=k – 5. program Ciklus. program Ciklus. Napisati algoritam i program kojim se izračunava zbir prvih n neparnih prirodnih brojeva. p=8. j:=1. j:=j+1 until j>4. begin read(k. Napisati algoritam i program kojim se izračunava koliko novca će imati ulagač nakon K meseci. 17. p=1. writeln(k). Napisati algoritam i program koji za n unetih celih brojeva određuje susednih pozitivnih brojeva. k:=2*k div 3 + sqr( j – 1)+ n*j. n:=2. var i. repeat k:=2*(n+1) + sqr(j – 3)+ 3*k. r=3 izračunati koju će vrednost imati promenljiva k posle izvršavanja sledećeg programa: grupa B 14.p.r). end. end else k:=n + k div p + 2. Napisati algoritam i program kojim se za n unetih celih brojeva proverava da li su uređeni u monotono neopadajućem poretku. begin read(k.r:integer.r:integer.. end. Napisati algoritam i program kojim se ispisuje broj bakterija posle N minuta.n. Napisati algoritam i program kojim se izračunava zbir: S  2  2 2  23  . kao i da se preživele pri isteku trećeg minuta dele na dve. 16. 17. while j<5 do begin for i:=p downto r do n:=round(i / n)+k. 16. j:=j+2.p. n:=1.n. koja se obračunava za iznos koji je odležao prethodni mesec.

k:=2*k div 3 + k mod (-3) + n*j.k. p=7. p=2.p.n. end else k:=n + k div p + 2. for i:=r downto p do if i<>3 then begin k:=p mod i + abs(k – 3)+n.k. j:=j+1 until j>4. begin read(k. k:=k – 5. Napisati algoritam i program koji za n unetih celih brojeva određuje koji se broj pre pojavljuje – paran ili neparan.r). r=4 izračunati koju će vrednost imati promenljiva k posle izvršavanja sledećeg programa: program Ciklus. repeat k:=2*(n+1) + sqr(j – 3) mod (. Ispisati u rastućem poretku sve trocifrene brojeve koji nemaju jednakih cifara. grupa B 18. end. j:=1. writeln(k). 20.j. 21. end.p. 21. k:=k+20. .n. writeln(k).p. Napisati algoritam i program kojim se učitava N realnih brojeva i ispisuje njihov zbir. n:=2. Napisati algoritam i program kojim se izračunava koliko će sportista ukupno pretrčati u toku priprema.r:integer. var i.r).grupa A 20. begin read(k. 22. var i. n:=1.4)+ 3*k. Sportista je planirao da u toku N dana priprema prvog dana pretrči A km. 19.j. j:=2. Ako su učitane vrednosti k=2. end. k:=k – 10. j:=j+2. Ako su učitane vrednosti k=4. while j<5 do begin for i:=p downto r do n:=round(i / n)+k.p. a svakog M – tog dana P% više od norme prethodnog dana. Napisati algoritam i program kojim se za n unetih celih brojeva proverava da li su uređeni u monotono nerastućem poretku. r=5 izračunati koju će vrednost imati promenljiva k posle izvršavanja sledećeg programa: program Ciklus.r:integer.

grupa A .