You are on page 1of 4

SFORCIMET NË TOKË – EKUACIONET E BOUSSINESQ-UT

NGARKESA KONCENTRIKE VERTIKALE

3P z 3
 Z 
2 R 5

 ZX

;

3P z 2 x

2 R 5

3P z 2 y
3P x 2 z
 zy 
 X 
5 ;
2 R 5
2 R
3P y 2 z
 y 
2 R 5

NGARKESA KONCENTRIKE HORIZONTALE

3P xz 2
 Z 
2 R 5
3P x 3
 X 
2 R 5

NGARKESA VIJORE VERTIKALE

z3

 Z 

2q

 X 

2q

x2 z

2q

z
x2  z 2

 y 

 x 2  z 2 2

;

 xz 

2q

xz 2

 x 2  z 2 2

 x 2  z 2 2

MEKANIKA E DHERAVE · FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS · PRISHTINË

NGARKESA VIJORE HORIZONTALE  Z  2q xz 2  x  2q x3  x 2  z 2 2  x 2  z 2 2 NGARKESA SHIRITORE ME GJATËSI INFINITE DHE ME GJERËSI B  Z   x   xz  q  q  q    sin   cos(  2 )   sin   cos(  2 ) sin   sin(  2 ) NGARKESA SHIRITORE HORIZONTALE ME GJERËSI 2 b  Z  q  sin   sin(  2 )  q R12  x  2.303 log 2  sin   sin(  2 )  R2   xz  q    sin   cos(  2 ) MEKANIKA E DHERAVE · FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS · PRISHTINË .

303 log  sin(2 )  2 b R2 b  q 2 z   1  cos( 2  )    b  MEKANIKA E DHERAVE · FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS · PRISHTINË .NGARKESA NGA MBUSHJA E DHEUT – (METODA E OSTERBERGUT)  z  R1 R2 q  B1  B2    B2   B    1   2   1   2  B2    B1  B2  B    arctg  1  z    z   1 (rad )  arctg   B1    z   2 (rad )  arctg  x  x  q   B2  R B2  z x  B2  B1   2 z ln  1  B2 2  x   1  R2  z  R2   z  B2  z x  B2  B1  q   B2 2  x   1     B2  R2  z  NGARKESA SHIRITORE TREKËNDORE q 2  Z   x  q 2  xz     x   b   sin(2 ) x  R12 z   2 .

KUÇI MEKANIKA E DHERAVE · FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS · PRISHTINË .NGARKESA RRETHORE Rasti kur pika ndodhet nën qendër të ngarkesës       1    Z  q 1  3    R 2 2      1    z    Rasti kur pika ndodhet jashtë qendrës së ngarkesës   Z  q A'  B '  A’ dhe B’ janë në funksion të r z dhe që lexohen nga tabelat: R R R.