You are on page 1of 23

ISO 9001

Studenti: Kristina Rangelov 503/11
Jelena Rafailović

Sara Mrdović 685/11

ŠTA SU STANDARDI?
Standardi su norme kojima su opisana pojedina
svojstva i karakteristike proizvoda, metode
njihovog ispitivanja i način pakovanja.
 Standardi predstavljaju dokumenta u kojima se
za opštu upotrebu utvrđuju pravila, smernice ili
karakteristike za određene aktivnosti ili njihove
rezultate, radi ostvarivanja optimalnog reda u
određenoj oblasti.
 Standardizacija se definiše kao proces
utvrđivanja i pripreme pravila koja regulišu
aktivnosti u datoj oblasti.

ZAŠTO SU STANDARDI NEOPHODNI?
Cilj standarda je da omogući organizacijama svih
veličina i vrsta, da primenjuju i sprovode efektivne i
efikasne sisteme upravljanja kvalitetom, odnosno da
isporučuju proizvode koji zadovoljavaju korisnika i
ispunjavaju zahteve odgovarajućih propisa.
 Skretanje pažnje na kompaniju, okruženje vas
doživljava kao ozbiljan i organizovan sistem.
 Stvaranje mogućnosti za osvajanje tržišta.

ISO 9001

ISO 9001 je međunarodni standard
koji sadrži zahteve za sistem
upravljanja kvalitetom u
poslovnoj organizaciji koje
organizacija mora ispuniti da bi
uskladila svoje poslovanje sa
međunarodno priznatim normama.

OD ČEGA SE SASTOJI?

ISO 9001 serije standard se sastoji od:
- ISO 9000 – Osnove i rečnik: predstavlja koncept
sistema upravljanja kao i terminologiju koja se
koristi
- ISO 9001 – Zahtevi: kriterijumi koji moraju da se
ispune ukoliko želite da radite u skladu sa
standardom i dobijete sertifikat.
- IS0 9004 – Smernice za poboljšanje performansi:
na osnovu osam principa menadžmenta kvalitetom
one se koriste od strane višeg menadžmenta kao
okvir za usmeravanje organizacije uzimajuci u obzir
potrebe svih zainteresovanih strana, a ne samo
klijenata.

KOME JE NAMENJEN ISO 9001?
Organizacijama koje žele da poboljšaju način
upravljanja.
 Organizacijama koje žele dobru polaznu osnovu
za planiranje, kao i povratnu informaciju o
zadovoljstvu kupaca.

Svrha ovog standarda je povećanje
efikasnosti organizacije kroz primenu
procesnog pristupa. 

FAZE IMPLEMENTACIJE ISO 9001
I: Upoznavanje zaposlenih sa projektom ISO 9001:2008
 II: Snimak, analiza i ocena stanja postojećeg sistema
 III: Projektovanje i izrada dokumentacije QMS-a
 IV: Razvoj i Implementacija dokumentacije QMS-a u
radne procese
 V: Organizovanje i sprovođenje Interne provere
 VI: Pripreme za ocenjivanje i sertifikaciju

PROCESNI PRISTUP I ISO
ISO 9001 u prvi plan stavlja upravljanje procesima.
 Cilj: poboljšanje aktivnosti kompanije kroz praćenje
performansi procesa.
 Sistem menadžmenta kvalitetom i procesni pristup
imaju mnogo dodirnih tačaka:
- sistemski pristup
- oba posmatraju procese kao ključne resurse
- stavljaju akcenat na kontinualno poboljšanje procesa
- obe stavljaju korisnika u centar pažnje

PROCESNI PRISTUP I ISO
Procesni pristup koji zagovara ISO 9001 zahteva
identifikovanje, razumevanje i upravljanje
procesima.
 Model sistema menadzmenta kvalitetom
zasnovan na ISO 9001 sastoji se od 4 ključna
elementa:
 Odgovornost rukovodstva
 Menadžment resursima
 Realizacija proizvoda
 Merenje, analiza i podešavanje

Pri planiranju procesa realizacije proizvoda u
skladu sa ISO 9001 organizacija mora da utvrdi:
a) ciljeve kvaliteta i zahteve za proizvod;
b) potrebu za uspostavljanjem procesa i
dokumenata i da obezbedi resurse specifične
za dati proizvod;
c) zahtevane aktivnosti verifikacije, validacije,
praćenja, merenja, kontrolisanja i ispitivanja,
koje su specifične za dati proizvod, kao i
kriterijume za prihvatanje proizvoda i
d)
zapise koji su potrebni da bi se obezbedili
dokazi o tome da procesi realizacije i
rezultujući proizvod ispunjavaju zahteve

 CILJEVI KVALITETA I ZAHTEVI
ZA PROIZVOD
One svojstvene karakteristike proizvoda ili usluge
koje su usmerene na zadovoljenje kupaca.
 Što se tiče proizvoda, to se odnosi na ciljeve u vezi
funkcionalnih performansi i fizičkih osobina,
pouzdanosti, pogodnosti održavanja, trajnosti, itd.
 Što se tiče usluge, to se odnosi na pristupačnost,
odziv, spremnost, pouzdanost, itd.
 Specifikacije treba izraditi za svaki proizvod ili
uslugu koji se projektuju, izrađuju i isporučuju.
 Ove specifikacije treba da definišu i njegovu svrhu ili
funkciju tako da proizvod koji poseduje navedene
karakteristike može da bude verifikovan u pogledu
pogodnosti za upotrebu.

 POTREBU ZA
USPOSTAVLJANJEM PROCESA
Postoje dve vrste procesa:
1.
Procesi manadžmenta i podrške
2.
Procesi projektovanja, proizvodnje i podrške
. Proces

je određen ulazom, fazama procesa, ključnim
aktivnostima, izlazom i faktorima koji deluju na proces u
pojedinim fazama.
. Ulaz je definisan: osobljem, infrastrukturom, radnom
sredinom, materijalom, merenjima, metodama i
informacijama.
. Izlaz je određen rezultatima: proizvod/usluga,
dokumenta i informacije.
. Međusobno povezani i isprepletani procesi čine mrežu
procesa.

 USPOSTAVLJANJE
DOKUMENATA

Treba dokumentovati sve informacije koje
nastaju u toku procesa realizacije proizvoda
Utvrđivanje potrebe za uspostavljanjem
dokumenata
Dokumentacija koja odgovara datom proizvodu
obuhvata: specifikacije, crteže, planove,
standarde, baze podataka, priručnike, procedure,
uputstva, zapise...

DOKUMENTOVANE PROCEDURE,
RADNA UPUTSTVA, CRTEŽI
Dokumenta koji daju informacije, u pisanoj formi,
o tome kako se dosledno obavljaju aktivnosti i
procesi.
 Procedura sadrži: ime i šifru, ko poseduje
proceduru, predmet i područje primene, vezu sa
drugim dokumentima, definicije i objašnjenje
termina koji se koriste u proceduri, sam
postupak-opis svih potprocesa/ključnih aktivnosti
po strogo utvrđenom redu (ko učestvuje u
procesu, ko kontroliše i ko je odgovoran za proces,
šta radi, kada radi, kojim resursima),
dokumentaciju, dijagram toka i procesnu listu.

 OBEZBEĐENJE RESURSA
 Potrebno

je prilikom planiranja novog
proizvoda da se utvrdi koji resursi će biti
potrebni za projektovanje, razvoj,
proizvodnju i isporuku proizvoda ili
usluge.
 Uspešna primena ovog zahteva zavisi od
rukovodioca (viših i nižih) koji poznaju
detalje u vezi sposobnosti procesa za koji
su odgovorni .

 ZAHTEVANE AKTIVNOSTI
SPECIFIČNE ZA DATI
PROIZVOD
Aktivnosti

verifikacije;
Aktivnosti validacije;
Aktivnosti praćenja;
Aktivnosti merenja;
Aktivnosti kontrolisanja;
Aktivnosti ispitivanja.

 KRITERIJUME ZA
PRIHVATANJE PROIZVODA
 Karakteristike

koje proizvod mora da
pokaže da bi se smatrali prihvatljivim za
kupce i u odnosu na propise.
 Analizom zahteva i utvrđivanjem merila
koje pokazuje da li je zahtev ispunjen.
 Kriterijumi moraju biti definisani
dokumentovanim standardima ili
uzorcima, modelima koje jasno i precizno
definišu karakteristike koje označavaju
usaglašen i neusaglašen proizvod.

ZAPISE
Aktivnosti verifikacije daće podatke koji se mogu
koristiti kao provera da li procesi ispunjavaju zahteve
 Bez zapisa koji pokazuju rezultate dobijene iz
verifikacije proizvoda i procesa, ne može se pokazati
usaglašenost.
 Takođe potrebni kada se istražuju otkazi i prikazuju
trendovi performansi.
 Postoje dva dela ovog zahteva:
-Zapisi koji se odnose na proizvod
-Zapisi koji se odnose na proces

ZAHTEVI VEZANI ZA PROIZVODNJU
I SERVISIRANJE
1. Upravljanje proizvodnjom i servisiranjem
 Mora postojati proces kojim se planira realizacija
proizvoda ili usluge
 Npr. Operativno planiranje,terminiranje,
lansiranje za proizvodnju
 Planirati ko, kada, kako, kojim sredstvima treba
da realizuje proizvod ili uslugu.
2. Validacija procesa proizvodnje i servisiranja

3. Identifikacija
 Gde ima smisla, organizacija mora identifikovati
proizvod na odgovarajući način kroz celokupnu
realizaciju proizvoda
 Mora postojati identifikacija statusa proizvoda
nakon kontrole
4. Imovina korisnika
 Mora postojati proces prijema, skladištenja,
čuvanja i izdavanja proizvoda koji su imovina
korisnika
5. Očuvanje proizvoda
 Mora postojati proces postupanja sa proizvodom
u toku izrade i pre isporuke kupcu-

PREDNOSTI
sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog poverenja kod poznatih i što
je još važnije potencijalnih klijenata,
 poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
 usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja
klijenata,
 postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga
radi zadovoljavanja zahteva i izraženih potreba klijenata,
 povećanje zadovoljstva klijenata,
 pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se
održava,
 stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela
na postojećem tržištu,
 dobijanje sertifikata ISO 9001 od strane akreditovanog
sertifikacionog tela,
 mogućnost učestvovanja i nadmetanja na tenderima.

SERTIFIKAT ISO 9001