You are on page 1of 2

14.

00 Mascletá a carrec de pirotécnica Caballer, en el Passeig Dolors Pie-


ra
08.30 Missa resada.
19.00 Missa resada, baixada de la imatge de la Patrona.
11.30 Solta de bous per la ramaderia Ifach.
A continuació, solemne processó en honor a la Puríssima Xiqueta.
En finalitzar, gran Castell de focs d’artificis, a carrec de la Pirotécnica Ca- 19.00 Solta de bous a cárrec de la ramaderia La Paloma
baller. 23.00 Entrada de bous per la ramaderia la Paloma.
00.30 Actuació de l’Orquesta YING-YANG al Passeig Dolors Piera. 23.30 Solta de vaquetes de la ramaderia Benavent. Bou embolat de la ramade-
ria La Paloma patrocinat per Bar La Raspa.

08.00 Despertada, volteig de campanes i cercavila de bandes de música.


08.30 Missa Resada 08.30 Missa resada
10.00 Cercavila de Festers, majorals i clavariesses amb bandes de música 12.00 Degustació de polp i cervesa a cárrec de la Confraria de pescadors de
i la Colla de Xirimiters Pere Bigot. Calp al parc de Dolors Piera.
11.00 Concentració dels Festers a la Plaça del Portal.. 14.00 Dinar de germanor al Parc de Dolors Piera, patrocinat pel supermercat
11.30 Missa solemne i sermó en honor a la Puríssima Xiqueta, presidida Mas y Mas
per Frai Fernando Hueso, del Convent Franciscá dels Ángels de Valencia 17.00 Gran cavalcada de totes les anyades amb punt d’eixida des del Parc
cantada per la Coral Benissenca i acompanyada per l’organista Jaume Dolors Piera.A continuació actuació de l’orquesta VALENTINO.
Ortolá i Font. 19.00 Solta de vaquetes de la ramaderia Benavent.
13.30 Ofrena de flors al Monument del RIBERER i als riberers Juan Bau- 20.30 Missa de la Novena a la patrona Puríssima Xiqueta
tista Cabrera Ivars, Silvestre Ivars crespo i Antonio Martinez Bertomeu. 23.30 Solta de vaquetes de la ramaderia La Paloma
14.00 Gran Mascletada a carrec de la pirotécnica Caballer.
18.30 Cabalcada de carrosses.
19.30 Gran espectacle infantil de Disney. A continuació, entrega de premis 08.00 Despertada, volteig de campanes i cercavila de bandes de música.
als carrers i a les carrosses. 08.30 Missa resada
20.30 Missa Resada. 10.00 Cercavila de festers acompanyats per la banda de Benissa i la Colla de
24.00 Cant de la Salve a la Puríssima, en l’antiga casa de Joan Vives. xirimiters "Pere Bigot"
00.30 Castell de focs d’artificis a carrec de la Pirotécnica Caballer. 11.00 Concentració de festers i autoritats a la Plaça del Portal.
01.00 Actuació del grup SECOND, a la Plaça Dolors Piera. 11.30 Missa solemne cantada per un orfeó patrocinat per la Excma. Diputació
02.00 Lliurament de la vara de comandament a l’alcalde dels fadrins, Ben- d’ Alacant.
jamín Pineda Serrat. 13.30 Cercavila de festers.
02.30 Actuació de l’Orquesta LA TRIBU a la Plaça Dolors Piera. 14.00 Espectacular mascletada a carrec de Caballer.
19.00 Espectacle cultural patrocinat per la Caixa d’estalvis del Mediterrani
(CAM)
08.30 Missa Resada. 20.30 Missa de la Novena
10.00 Parc infantil al Passeig Dolors Piera. 22.00 Fi de Festa amb un espectacle pirotécnic a cárrec de Caballer, patroci-
11.00 Jocs tradicionals. nat per l’Ajuntament de Benissa.
12.00 Quart Festival Pere Bigot a la glorieta Dolors Piera.
14.00 Mascletada al Parc de Dolors Piera.
18.30 Gran Cabalcada humorística. Concentració davant de Cellers Cres-
po.
23.30 Nit Jove Hi actuaran el grup guanyador del Concurs de Rock Abori-
gen, BETAGARRI i la KINKY BEAT.

8.30 Missa Resada


18.30 Entrada de Bous per la ramaderia Benavent. Tourist Info Benissa
19.00 Solta de vaquetes a cárrec de la ramaderia Doménech.
23.30 Solta de vaquetes a cárrec de la ramaderia Ifach. Avda. del País Valencià 1
Tel: 96 573 22 25
Fax: 96 573 25 37
08.30 Missa resada Email: turismo@benissa.net
11.30 Solta de vaquetes per la ramaderia Doménech.
19.00 Solta de vaquetes a cárrec de la ramaderia Ifach. La Oficina de Turismo de Benissa no se responsabiliza de posibles
23.00 Entrada de bous per la ramaderia Benavent. cambios.
23.30 Solta de vaquetes de la ramaderia Doménech.
lencia. 17.00 Gran Cabalgada de las añadas con salida desde el Parque de Dolores
13.30 Ofrenda de flores al Monumento del RIBERER y homenaje a los ribere- Piera. A continuación actuación de la orquesta VALENTINO.
21.00 Pasacalle de festeros acompañados por la banda de la Sociedad ros Juan Bautista Cabrera Ivars, Silvestre Ivars Crespo y Antonio Martinez Ber- 19.00 Suelta de vaquillas de la ganadería Benavent.
lírica y musical de Benissa y el grupo de xirimiters “Pere Bigot” tomeu. 20.30 Misa de la Novena a la patrona Puríssima Xiqueta
22.00 Concentración en el Ayuntamiento de autoridades y reinas de fies- 14.00 Gran Mascletada a cargo de pirotecnia Caballer, 23.30 Suelta de vaquillas a cargo de la Ganadería La Paloma.
tas de los pueblos vecinos 18.30 Cabalgata de carrozas
22.30 Acto de Coronación de las Reinas de la Fiestas 2010 en el Paseo 19.30 Gran espectáculo infantil de Disney. A continuación, entrega de pre-
Dolores Piera. mios a las calles y carrozas. 08.00 Despertada, volteo de campanas y pasacalle de bandas.
Al finalizar, actuación de la orquesta CRASH en el parking de Dolores 20.30 Misa Rezada 08.30 Misa rezada
Piera. 24.00 Canto de la salve a la Puríssima, en la antigua casa de Joan Vives 10.00 Pasacalle de festeros acompañados por la banda de Benissa y grupo
00.30 Castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Caballer de xirimiters "Pere Bigot"
01.00 Actuación del grupo SECOND, en la Plaza Dolores Piera. 11.00 Concentración de festeros y autoridades en el Ayuntamiento.
08.30 Acto Litúrgico de saludación a nuestra Patrona La Puríssima 02.00 Entrega de la vara de mando al alcalde dels fadrins 11.30 Misa solemne cantada y sermón, orfeón patrocinado por la Excma.
Xiqueta 02.30 Actuación de la Orquesta LA TRIBU en la Plaza de Dolores Piera. Diputación de Alicante.
10.30 Parque Infantil en la Plaza Rei Jaume I. 13.30 Pasacalle de festeros.
13.00 Entrada de la Murta con la colaboracón de la asociación de Caba- 14.00 Espectacular mascletada a cargo de Caballer.
llistes i Carreters de Benissa, acompañados por la banda de Cornetas y 08.30 Misa Rezada. 19.00 espectáculo cultural patrocinado por la CAM
Tambores y la Colla de Xirimiters “Pere Bigot”. 10.00 Parque infantil en la Plaza Dolores Piera. 20.30 Misa de la Novena
19.00 Misa vespertina y volteo de campanas. 11.00 Juegos tradicionales. 22.00 Fin de fiesta con un espectáculo pirotécnico a cargo de la pirotecnia
19.15 Concentración de participantes de la Ofrenda, en la Plaza del Con- 12.00 Cuarto Festival Pere Bigot en la Glorieta Dolores Piera. Caballer, patrocinado por el Ayuntamiento de Benissa.
vento. Para iniciar el pasacalle de la ofrenda. 14.00 Mascletá en el Parque Dolores Piera
19.30 Ofrenda de flores a la Puríssima Xiqueta 18.30 Gran Cabalgata humorística. Concentración enfrente de Cellers Cres-
00.30 Castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Caballer po. 21.00 Cercavila de festers acompanyats per la banda de la Societat Lírico i
01.00 Actuación del cantante MELENDI en el paseo Dolores Piera. Al 23.30 Noche Joven. Actuarán el grupo ganador del Concurs de Rock Abori- Musical de Benissa i la Colla de Xirimiters “Pere Bigot”.
finalizar, actuación de la orquesta MATRIX. gen, BETAGARRI y la KINKY BEAT. 22.00 Concentració en l’Ayuntament d’autoritats i regines de festes dels po-
bles veins.
22.30 Acte de Coronació de les Regines de les Festes 2010 al Passeig Do-
08.00 Despertada, volteo de campañas y pasacalle de las bandas de 08.30 Misa Rezada lors Piera.
música. En finalitzar, actuació de l’orquesta CRASH al párquing de Dolors Piera.
18.30 Entrada de toros por la ganadería Benavent
08.30 Misa rezada.
19.00 Suelta de vaquillas a cargo de la ganadería Doménech.
10.00 Pasacalle de Festeros, mayorales y clavariesas con bandas de
música y la Colla de Xirimiters “Pere Bigot” de Benissa. 23.30 Suelta de vaquillas de la ganadería Ifach 08.30 Acte Litúrgic de salutació a la nostra Patrona La Puríssima Xiqueta
11.30 Misa solemne y sermón en honor a la Patrona, presidida por el 10.30 Parc Infantil a la Plaça Rei Jaume I.
Arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, cantada por la Coral Benissenca, 13.00 Entrada de la Murta amb la col—laboració de l’associació de Cavallistes
bajo la dirección de Javier Santacreu, acompañado por el organista Jaume 08.30 Misa rezada i Carreters de Benissa, acompanyats per la Societat Lírico i Musical de Be-
Ortolá i Font. 11.30 Suelta de vaquillas a cargo de la Ganadería Carlos Doménech nissa i la Colla de Xirimiters “Pere Bigot”.
Al finalizar, visita a la residencia de San Joaquín y Sta Anna 19.00 Suelta de vaquillas por la ganadería Ifach. 19.00 Missa vespertina i volteig de campanes.
14.00 Mascletá a cargo de pirotecnia Caballer, en el Paseo Dolores Piera 23.00 Entrada de toros por la ganaderia Benavent 19.15 Concentració de participants de l’Ofrena de flors, a la Plaça del Con-
19.00 Misa rezada, bajada de la imagen de la Patrona. 23.30 Suelta de vaquillas a cargo de la Ganadería Carlos Domenech. vent, a fi d’iniciar la cercavila fins a l’església parroquial.
A continuación, solemne procesión en honor a la Puríssima Xiqueta. 19.30 Ofrena de flors a la Puríssima Xiqueta i imposició de medalles als fes-
Al finalizar, gran Castillo de fuegos artificiales, a cargo de la Pirotécnia ters.
Caballer. 08.30 Misa rezada. 00.30 Castell de focs d’artifici a carrec de la Pirotécnica Caballer.
00.30 Actuación de la Orquesta YING-YANG en el paseo Dolores Piera. 11.30 Suelta de vaquillas, de la Ganadería Ifach. 01.00 Actuació del cantant MELENDI al passeig Dolors Piera. En finalitzar,
19.00 Suelta de vaquillas a cargo de la Ganadería la Paloma. actuació de l’orquesta MATRIX..
23.00 Entrada de toros de la Ganadería La Paloma
08.00 Despertada, volteo de campanas y pasacalle de bandas de músi- 23.30 Suelta de vaquillas de la Ganadería Benavent y Toro Embolao de la
ca. ganaderia La Paloma patrocinado por Bar La Raspa. 08.00 Despertada, volteig de campanes i cercavila de bandes de música.
08.30 Misa Rezada 08.30 Misa resada.
10.00 Pasacalle de Festeros, Mayorales y Clavariesas con bandas de 10.00 Cercavila de Festers, majorals i clavariesses amb bandes de música i
música y la Colla de Xirimiters Pere Bigot. 08.30 Misa rezada la Colla de Xirimiters “Pere Bigot” de Benissa.
11.00 Concentración de los Festeros en el Ayuntamiento. 11.00 Concentración de las añadas en el Parque Dolores Piera. 11.30 Missa solemne i sermó en honor a la Patrona, presidida per
11.30 Misa solemne y sermón en honor a la Puríssima Xiqueta, cantada 12.00 Degustación de pulpo y cerveza a cargo de la cofradía de pescadores de l’Arquebisbe de Valéncia, Carlos Osoro. La Coral Benissenca cantará la mis-
por la Coral Benissenca bajo la dirección del maestro Javier Santacreu, Calp en el Parque de Dolores Piera. sa en Do Major KV 259 de Mozart acompanyada per l’organista Jaume Orto-
con la colaboración del organista Jaume Ortolá i Font. Presidida por Fray 14.00 Comida de hermandad en el Parque Dolores Piera, patrocinada por su- lá i Font.
Fernando Hueso del Convento de los Franciscanos de los Angeles de Va- permercados Mas y Mas. Al finalitzar, visita a la residencia de San Joaquím i Sta Anna.