You are on page 1of 1

1. Objasniti trenje kotrljanja.

Trenje kotrljanja izražava se kao otpor pri kotrljanju tijela po površini,
odnosno pri kotrljanju jednog tijela po površini drugog tijela.

(Kotrljanje diska po ravnoj nedeformabilnoj poršini)
Ukoliko se tijelo kotrlja po deformabilnoj površini imaćemo kotrljanje sa
klizanjem.

Disk će ostati u stanju mirovanja sve dok sila F
ne dostigne graničnu vrijednost koja ovisi i od
osobina materijala diska i podloge.
Da bi se nastavilo kretanje diska potrebno je
da sila F bude veća od granične sile Fgr
Kotrljanje diska po ravnoj deformabilnoj poršini