You are on page 1of 7

M IV – Organizarea agentiei de turism -clasa a XI-a

INSTRUMENTELE SPECIFICE STRUCTURII ORGANIZATORICE
4.1 Realizarea grafică a structurii organizatorice a unei agenţii
Realizarea grafică a unei structuri organizatorice se concretizează în organigramă.
Organigrama evidenţiază elementele componente ale structurii organizatorice, modul în care
sunt grupate precum şi relaţiile dintre acestea.
Organigrama reprezintă elementele componente ale structurii distribuite pe nivele şi
linii ierarhice existente, redate prin semne distincte.1
Ea poate fi apreciată ca un instrument deosebit de important pentru informare şi
analiză a organizării conducerii, cât şi în activitatea de cercetare şi proiectare a acesteia.
Rolul unei organigrame constă în:
- explică poziţia şi relaţiile ce apar între: posturi, departamente, birouri servicii,etc.;
- arată numărul de niveluri manageriale (de conducere), aria autorităţii managerului şi
criteriile pe baza cărora s-au format departamentele;
- cu ajutorul organigramei se determină politica firmei şi adaptarea ei la mediul extern.
TIPURI DE ORGANIGRAME
1. În funcţie de modul de aranjare a elementelor se identifică următoarele tipuri de
organigramă:
a. organigramă de la stânga la dreapta – care presupune aranjarea posturilor de
conducere şi a compartimentelor de muncă de la stânga la dreapta, începând cu
Adunarea Generală a Acţionarilor/Asociaţilor şi terminând cu compartimentele
operaţionale;
b. organigramă de tip piramidă – în care compartimentele sunt ordonate pe
verticală;
c. organigramă circulară – presupune constituirea unor cercuri concentrice pe
care se amplasează compartimentele, iar în centru se află Adunarea Generală a
Acţionarilor/Asociaţilor.
2. Din punctul de vedere al sferei de cuprindere organigramele pot fi:
a. Generale
b. Partiale
3. După situaţia pe care o reprezintă organigramele pot fi:
a. organigrame statutare, care reprezintă cadrul organizatoric general ce rezultă
din actele normative ce reglementează constituirea şi funcţionarea agenţiilor
b. organigrame previzionale, care reflectă structura organizatorică concepută
pentru o perioadă viitoare şi va intra în funcţiune la un anumit moment dat.
c. organigrame reale, care reflectă situaţia concretă din agenţie
Reguli de intocmire a organigramelor
o Fiecare post de conducere sau compartiment va fi reprezentat prin
intermediul unei casute dreptunghiulare.
o Marimea dreptunghiurilor trebuie sa reflecte importanta
obiectivelor, a sarcinilor si a responsabilitatilor implicate. De
exemplu: serviciile vor fi ilustrate prin dreptunghiuri mai mari decat
cele prin care se vor reprezenta birourile.

la aceeasi distanta de conducerea agentiei.M IV – Organizarea agentiei de turism -clasa a XI-a - o Dreptunghiurile vor fi plasate astfel incat sa reflecte nivelurile ierarhice de subordonare. Pentru fiecare compartiment. EXEMPLE DE ORGANIGRAME: -exemple de organigrame pentru agentia de turism mica: exemple de organigrame pentru agentia de turism mijlocie: -exemple de organigrame pentru agentia de turism mare . trebuie sa se specifice numarul total de persoane. o Dreptunghiurile reprezentand posturile sau compartimentele vor fi legate prin linii:  cele de pe verticala ilustreaza relatiile de subordonare:  cele de pe orizontala iustreaza relatiile de colaborare pe acelasi nivel ierarhic. Toate posturile si compartimentele aflate pe acelasi nivel ierarhic vor fi plasate pe acelasi plan orizontal. precum si numarul de persoane cu functii de conducere si de persoane cu functii de executie. Suportul utilizat pentru desenarea organigramei trebuie sa fie suficient de mare pentru a nu diviza graficul.

pe care trebuie să le îndeplinească persoana care ocupă un post. limitei de autoritate şi relaţiilor dintre compartimente Fişa postului este rezultatul analizei postului şi reprezintă principalul document de personal în baza căruia se proiectează instrumentele şi activităţile de recrutare. Fişa postului cuprinde elemente de identificare a fiecărui post. cerinţe necesare pentru ocuparea postului.M IV – Organizarea agentiei de turism -clasa a XI-a Fişa postului Fişa postului reprezintă descrierea sarcinilor generale de munca. încadrare. pregătire continuă. . sarcini şi responsabilităţi ale postului. condiţii specifice de muncă. standardelor de performanţă. aprecierea şi normarea activităţii salariatului. limitele de competenţă. selecţie. precum şi criteriile de evaluare a postului.

. biroul sau serviciul în care titularul postului îşi va desfăşura activitatea.se va preciza compartimentul. Elementele fişei postului 1. se va evita folosirea specifică pentru genul masculin. se utilizează verbe pentru a exprima actiuni. se selectează cele mai importante funcţiuni ale postului.se va preciza numărul de persoane pe post (1). se precizează standardele de performanţă.  serveşte drept punct de pornire pentru întocmirea anunţurilor de recrutare. Reguli pentru întocmirea fişei de post:        stilul de comunicare clar şi concis.  este un instrument de evaluare a performantelor angajatilor. descrierea activităţilor: completă. se declară clar nivelul de subordonate. 2. care sunt:  ajută la definirea postului pentru noii titulari. Număr persoane/post . exactă. Compartimentul de muncă .M IV – Organizarea agentiei de turism -clasa a XI-a Pentru structurarea fişei postului ar trebui făcute analize de muncă orientate către fişa postului nu pentru o birocraţie inutilă ci pentru ca aceasta să-şi atingă scopurile. se folosesc propoziţii scurte. feminin. dar şi cel de reprezentare în relaţia cu exteriorul departamentului/organizaţiei. concretă.

superioare). stăpânire de sine).în muncă (cîţi ani vechime în muncă sunt necesari pentru ocuparea postului).  Relaţii de reprezentare (cu cine poate interacţiona din afara organizaţiei si pe ce probleme poate reprezenta organizaţia) .se va preciza educaţia minimă necesară: . 7. Experienţa profesională . Capacitatea profesională . . Condiţii de muncă . Poziţia în organigramă .se vor preciza limitele impuse de nivelul ierarhic pe care se situează postul.ca nivel (nivelul minim de studii necesare – medii. inteligenţă creatoare. Calităţi personale . sarcini) . lucrări.  Relaţii de autoritate de stat major (pe cine poate înlocui) . 11. Perspectiva profesională . 9. Rolul . 10.se va preciza care este următorul nivel ierarhic la care poate să ajungă ocupantul postului.se vor preciza următoarele relaţii:  Relaţii de autoritate ierarhică (pe cine are subordonaţi) .: spirit de echipă. 5.  Relaţii de autoritate funcţionala (pe cine are subordonaţi pe o anumita problemă/ pe un anumit domeniu) . Responsabilităţi (atribuţii.ca specialitate (care este calificarea sau specializarea obţinută prin educaţie necesară pentru ocuparea postului.în specialitate (cîţi ani vechime în specialitate sunt necesari pentru ocuparea postului). instruirile necesare atingerii standardelor de performanţă.în organizaţie (cîţi ani sunt necesari să lucreze în organizaţie pentru ocuparea postului).M IV – Organizarea agentiei de turism -clasa a XI-a 3. spirit de observaţie. .se vor menţiona calităţile personale necesare ocupării postului (ex. 4.se prezintă sintetic atribuţiile necesare atingerii scopului postului (care sunt principalele activităţi realizate de persoana care ocupă postul astfel încât să fie atins scopul pentru care există postul). 8.se va preciza rolul titularului postului în realizarea obiectivelor întreprinderii. .se va preciza educaţia minimă necesară: . .se vor menţiona calificările.condiţiile de muncă prevăzute în contractul de muncă. Limitele decizionale . Formarea profesională .  Relaţii de control (pe cine poate controla în mod direct).  Relaţii de cooperare (cu cine colaborează în mod direct). punctualitate.în management (cîţi ani vechime în conducerea unei echipe sunt necesari pentru ocuparea postului). . 12. 6. specializările.

a atributiilor si sarcinilor specifice compartimentelor in care lucreaza si a relatiilor cu celelalte compartimente. limitele de competenţă. relaţiile pe care ocupantul postului respectiv le are cu celelalte compartimente ale întreprinderii. CONTINUTUL ROF: PARTEA I: Organizarea si functionarea firmei care cuprinde:  Prezentare generala si un scurt istoric  Dispozitii generale referitoare la :  Baza legala a constituirii si functionarii firmei  Obiectul si domeniul de activitate  Tipul societatii  Structura organizatoriva prezentata ca enumerare in ordine descrescatoare a nivelurilor ierarhice. Important este să cuprindă : condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ocupantul postului respectiv. .M IV – Organizarea agentiei de turism -clasa a XI-a Bineînţeles că acesta este doar un model de structurare pentru o fişă a postului.in ordinea succesiunii lor in organigrama  Se precizeaza atributiile fiecarui compartiment  Fisele tuturor posturilor de conducere si de executie.de conduita si comportament pentru personalul care-si desfasoara activitatea intr-o unitatea economica. REGULAMENTUL DE ORGANIZATIE SI FUNCTIONARE (ROF) ROF este documentul care realizeaza reprezentarea cea mai cuprinzatoare si detaliata a structurii organizatorice a firmei. salariat. care sunt birourile cu care cooperează.  Ofera posibilitatea cunoasterii de catre fiecare salariat.  Reguli privind protectia. Cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:  Dispozitii generale – cuprind obligatiile pers.igiena si securitatea in munca  Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii. Indeplineste un dublu rol:  Stabileste si precizeaza sarcinile. fiecare întreprindere îşi poate crea un model propriu. REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA (ROI) Un document prin care se reglementeaza normele de disciplina a muncii. pe cine are în subordine şi de la cine poate primi ordine. PARTEA a II a: Atributiile firmei PARTEA a III a: Conducerea firmei  Atributiile AGA  Atributiile CA  Atributiile CONDUCERII EXECUTIVE. PARTEA a IV a : Compartimentele functionale si de productie  Se descriu in detaliu compartimentele firmei.competentele si responsabilitatile pentru functiile de conducere si de executie.

.regimul de munca si programarea concediului de odihna  Drepturile si obligatiile ale angajatorului si salariatiilor  Reguli privind disciplina muncii in unitate  Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile  Recompense oferite de societate  Reguli referitoare la procedura disciplinara  Raspunderea patrimoniala a angajatorului si a angajatilor  Modalitatile de aplicare a unor dispozitii legale sau contractuale specifice.M IV – Organizarea agentiei de turism -clasa a XI-a  Procedura de angajare in cadrul societatii  Organizarea timpului de munca.