You are on page 1of 2

Cum să-mi recunosc sinele divin?

“€œ Eu sunt Calea, Adevムrul și Viața. œi tu eœti asemenea.”
Lumina Divină din noi străluceœte mereu fără ca noi să fim conœtienœi de asta. Uneori

eliberăm acea energie superioară prin acțiunile noastre, alteori o œœferecăm” într-o cămăru ță a min ții. Am vrea să trăim cu Ea, dar pentru că este o necunoscută pentru noi, ne ferim. Tot
ce nu înțelegem suntem tentați să respingem. Cu toate acestea, energia superioară din interiorul nostru este ”ceea ce este”. ”Eu sunt”, ”Intuitia”,”€œDumnezeu”, poți să o numești cum
vrei!
Dacă priveœti în interiorul tău, caută să descoperi copilul din œine. Copilul care are o inimă bună, bucuria de a trăi, energia vieœii... acest copil este într-o relaœie foarte strânsă cu œinele
Divin. Crede în sinele tău, iubeœte-l œi acceptă pentru că acesta este adevărul!
Din păcate foarte devreme în copilărie am aflat că nu există Moœ Crăciun, deœi Moœ Crăciun există! Exist㠜i zâna bună, zâna măseluœă, există îngeri , arhangheli, spirite œi ghizi
evoluaœi,cu o conœtiinœă evoluată. Dar viaœa noastră s-a bazat mereu pe ceva ce putem vedea( cu ochii fizici), ce putem auzi ( cu urechile), ce putem atinge...pe această minunată
iluzie. Vedem, ce suntem învăœaœi să vedem, auzim, ce suntem învăœaœi să auzim, credem, în ce suntem învăœaœi să credem... în concluzie nu suntem noi cu adevărat, suntem
operă părinœilor œi strămoœilor noœtrii, de-acolo de unde ei œi-au pierdut credinœa.
œi acum este vremea să schimbăm programul care ne-a fost inoculat pas cu pas .
Imediat ce îți dorești să îți cunoști șinele, deja ai activat ceva în interiorul tău, vibra ția inimii cre ște și u șa ferecată a min ții se deschide. Începi să te pui pe frecvenœa potrivită.

Suntem Fiinœe de lumina, energie pură!
Nu există timp œi nici o realitate materială impenetrabila, există doar nivele de conștiință. Totul se desfăœoară în Univers la nivel de vibraœie. Această vibraœie este gradul de
intensitate a energiei. Cu cât intensitatea este mai mare cu atât crește vibrația și nivelul de con știin ță.
Deci totul este conœtiinœă!
Trebuie să muœi frecvenœa pe care te afli acum (a unei realităœi iluzorii), pe frecvenœa Sinelui tău Divin.
Sinele îți vorbește într-un limbaj energetic care nu tulbură energia aurei tale, nu te dezechilibrează fizic, ci î ți măre ște intensitatea con știintei și te ajută să în țelegi și să știi
pur și simplu mult mai multe lucruri.
Într-o lume apropiatムnouăƒ, într-o lume paralelă există acele energii decorporalizate care s-au înscris pe o altă frecven ță și care la nivel energetic sunt în strânsă comuniune cu noi,
doar că noi nu reușim să le vedem. Ele ne comunică, dar o fac pe o undă pe care pu țini o folosesc și sunt conștien ți de ea. Această undă o avem cu to ții.
Eu mi-am identificat-o de mică și am menținut-o activă până acum. Pe această cale reu șesc să comunic cu acele energii din Universul nostru care sunt parte din energia divină și care î și
doresc să ne ajute să ne conectăm din nou la rețeaua Sinelui Suprem.
Ascultă-ți vocea interioară și ai încredere în ea!
Golește-ți mintea de gânduri și stai așa cât mai mult posibil.
Vorbește cu Dumnezeu! Dumnmezeu vrea să vorbească cu tine! Nu te îngrijora, o să-l recuno ști! EL este lumină, iubire și smerenie.
Ai curajul și acționează, Dumnezeu nu te lasă la greu.
Ai credință!
Iubește sincer și necondiționat!
Detașează-te de obiceiuri!
Iartă! Iartă! Iartă!
Fii consecvent și constiicios!
Ev. Matei XVII- 20
A20. Iar Iisus le-a răƒspuns: Pentru puœina voastrムcredinœăƒ. Căƒci adevăƒrat grăƒiesc vouăƒ: Dacムveți avea credin œăƒ în voi cât un grăƒunte de muștar, veți zice
muntelui acestuia: Mutăƒ-te de aici dincolo și se va muta; și nimic nu va fi vouムcuneputinœă.
Autor: Ana Omra
Data: 22 septembrie 2014
sursa foto: zedge