You are on page 1of 47

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.607
privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini şi a
Documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune pentru scoaterea la licitaţie
publică, în vederea concesionării terenului aparţinând domeniului public al
municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, nr.2 – Piaţa 1 Mai
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.11.2014;
Având în vedere raportul nr.170100/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se
propune aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini şi a Documentaţiei de
atribuire a contractului de concesiune pentru scoaterea la licitaţie publică, în vederea
concesionării terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în
str.Tabaci, nr.2 – Piaţa 1 Mai şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.319, 320, 321, 323 şi 324/2014;
În conformitate cu prevederile art.13 din Legea nr.50/1991, republicată, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art.15 din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea public şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate public, modificată, Hotărârii Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 şi art.858-873 şi
art.1166-1323 din Codul Civil;
În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3,
art.61, alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind
administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a
terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de
1241 mp, înscris în Cartea Funciară nr.53383, situat în str.Tabaci, nr.2 – Piaţa 1
Mai, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în
vederea construirii unei pieţe agroalimentare.
Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini şi Documentaţia de atribuire a contractului de
concesiune pentru terenul identificat la art.1 din prezenta hotărâre, prevăzute în
anexele 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Marian VASILE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

ANEXA nr. 2
CAIET DE SARCINI
Privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului proprietate publică a municipiului
Craiova ,în suprafaţă de 1241 mp, situat în municipiului Craiova, str. Tabaci, nr. 2, C.F. nr. 53383, în
vederea construirii unei pieţe agro-alimentare.

CAP. I. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII
I.1 DESCRIEREA ŞI IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE COCESIONAT
Obiectul concesiunii, îl constituie terenul aparţinând domeniului public al Municipiului
Craiova, în suprafaţă de 1241 mp, situat în intravilanul municipiului Craiova , str. Tabaci nr. 2 , CF.
nr.53383, identificat prin Planul de amplasament şi delimitare ce se constituie ca Anexa la prezentul
caiet de sarcini.

DESTINAŢIA BUNULUI CARE FACE OBIECTUL CONCESIUNII

Terenul în suprafaţă de 1241 mp,,situat în Craiova str. Tabaci, nr. 2, se concesionează în
vederea construirii unei pieţe agro-alimentare.
Terenul are acces la stradă şi la următoarele utilităţi: apă potabilă, energie electrică,
canalizare,fiind situat în apropierea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă.
Terenul ce face obiectul concesionării, apartine domeniului public al Municipiului Craiova
fiind inscris in anexa 2 pozitia 123 din H.G. 141/2008.
Conform P.U.G aprobat prin H.C.L. nr.23/2000, prelungit prin H.C.L. nr.37/2013,terenul este situat
în zona de locuinţe cu regim de înălţime max P+2,POT Max 35%, CUT Max1,05.
A.Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii,valori maxime pentru POT
- Pe terenul ce face obiectul concesiunii, se va realiza o piata agro-alimentara, cu regim de
înălţime P+1, cu POT Maxim 87,03% şi CUT Maxim 1,05%, cu o retragere de 2,50m faţă de limita de
proprietate, construcţie cu caracter provizoriu,durata de amplasare fiind de 15 ani.
-Accesul principal se va realiza din str. Tabaci.
-Lucrările ce se vor executa, se vor încadra în condiţiile menţionate în Autorizaţia de
construire şi vor respecta prevederile specifice din Codul Civil precum şi din acte normative în
vigoare, de mediu, economico-financiare, P.S.I.
Se vor efectua toate lucrările care să ofere terenului destinaţia pentru care s-a concesionat
numai după obţinerea autorizaţiei de construire în condiţiile Legii nr.50/1991, republicată, cu
modificările ulterioare. Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor necesare realizării obiectivului cad
în sarcina concesionarului. Arhitectura va respecta ambientul şi specificul zonei.
Durata de execuţie a obiectivului va fi de maxim 24 luni de la data eliberării autorizaţiei de
construire.
B. Funcţiuni
1.În cadrul proiectului se va propune realizarea unui construcţii împărţită pe funcţiuni, având ca
obiectiv important – o hală pentru vânzarea produselor agro-alimentare, ce va cuprinde
următoarele spaţii: spaţii vânzare legume-fructe, zonă administrativă, grupuri sanitare, zonă
vânzare flori, zonă vânzare ouă, zonă vânzare produse lactate. De asemenea, se vor prevedea 12
spaţii comerciale şi unităţi de alimentaţie publică (cat I şi lux)
2.Pentru accesul persoanelor cu dezabilităţi se va prevedea o rampă cu înclinaţie de 8%.
3.Pe teren se vor amplasa locuri de parcare în conformitate cu funcţiunea propusă.
4.Numărul locurilor de parcare se va stabili conform RGU.
5. Construcţia va avea accese pietonale pentru clienţi astfel realizate încât să permită un acces facil
spre spaţiile de vânzare . Se vor prevedea accese pentru personal şi accese pentru marfă şi
evacuarea gunoiului de pe platforma de depozitare.

C. Caracteristicile principale ale construcţiilor
1. Regimul de înălţime propus pentru construcţie este parter.
2.În incintă se va prevedea un sistem modern de colectare a deşeurilor menajere şi de
colectare selectivă a acestora .
3.La proiectarea construcţiei se va avea în vedere realizarea unui obiectiv important – o hală
pentru vânzarea produselor agro-alimentare, ce va cuprinde următoarele spaţii: spaţiu vânzare
legume-fructe, zonă administrativă, grupuri sanitare, zonă vânzare flori, zonă vânzare ouă, zonă
vânzare produse lactate. De asemenea, se vor prevedea 12 spaţii comerciale şi unităţi dealimentaţie
publică (cat I şi lux)
D. Sistem constructiv
1.În proiectare şi execuţie se vor respecta toate normativele de proiectare antiseismică în
vigoare.
2. Sistemul constructiv va fi în conformitate cucaracterul construcţiei .
E. Finisaje
6.8.1.1.
Finisajele interioare şi exterioare, vor fi de calitate superioară în conformitate cu
standardele de calitate a materialelor de construcţii în vigoare stabilite de Comunitatea Europeană.
F. Echipamente şi utilităţi
1. Fiecare spatiu comercial va fi dotat cu toate echipamentele necesare asigurării unei
calităţi superioare a funcţionării.
2. Toate echipamentele şi instalaţiile prevăzute vor deţine certificat de calitate sau
declaraţie de conformitate.
1.3 CONDIŢIILE DE EXPLOATARE A CONCESIUNII ŞI OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC,
FINANCIAR, SOCIAL ŞI DE MEDIU URMĂRITE DE CĂTRE CONCEDENT PRIVIND EXPLOATAREA
EFICACE A BUNURILOR CE FAC OBIECTUL CONCESIUNII
Iniţiativa concesiunii are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului la potenţial maxim
atât din punct de vedere al concedentului, Municipiul Craiova, cât şi al concesionarului. Din punct
de vedere al autorităţii locale, identificăm două componente majore care justifică iniţierea
procedurii de concesionare a terenului şi anume: de ordin economic şi cea de ordin financiar.
Terenul propus pentru concesionare, în suprafaţă de 1241 mp a avut destinatie de piata
agroa-alimentară, conditiile oferite fiind sub standardele necesare desfăşurării unor activităţi
comerciale în condiţii moderne.
Prin concesionarea terenului în vederea construirii unei piete agroalimentare, se are în
vedere creşterea calităţii actului de comert, crearea unei ambianţe urbane atrăgătoare şi a unei
imagini arhitecturale contemporane şi interesante.
Motivaţia pentru componenta financiară privind concesionarea terenului prezintă
următoarele avantaje: concesionarul va acoperi în întregime costurile construcţiei executate,
concesionarul va achita concedentului, în contravaloarea terenului concesionat, o redevenţă anuală
stabilită prin contract, ce se face venit la bugetul local. De asemenea, se preconizează atragerea de
venituri suplimentare la bugetul local prin încasarea sumelor privind eliberarea Autorizaţiei de
Construire şi a sumelor ce vor fi încasate pentru impozitul pe clădire, după finalizarea construcţiei.
În acelaşi timp, nu poate fi neglijat impactul economic generat de promovarea imaginii zonei
şi atragerea capitalului privat în acţiuni ce vizează satifacerea unor nevoi ale comunităţii locale
precum şi ridicarea gradului de civilizaţie şi confort a acesteia, pentru o dezvoltare durabilă.
Motive de ordin legislativ: terenul poate fi concesionat prin licitaţie publică organizată în
condiţiile legii, în temeiul următoarelor prevederi:
-prevederile art. 36(5) lit. a) coroborate cu dispoziţiile art, 123 alin(l) şi alin. (2) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, conform cărora:
„Consiliile locale hotărâsc ca bunurile ce aparţin domeniului public de interes local, să fie
date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie
închiriate; concesionarea se face prin licitaţie publica, organizată în condiţiile legii",
-prevederile art. 13 din Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

-prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul juridic al contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007;
-prevederile H.G nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.
nr. 54/2006,
-art.858-873 din Noul Cod Civil
CAP II CONDIŢII GENERALE ALE CONCESIUNII:
II.1 REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR ÎN DERULAREA CONCESIUNII
Regimul bunurilor utilizate de concesionar
În derularea contractului de concesiune, bunul preluat de concesionar îl reprezintă terenul
proprietate publică, în suprafaţă de 1241 mp, situat în municipiul Craiova, str. Tabaci nr. 2, în
vederea construirii unei piete agro-alimentare.
Concedentul are obligaţia de a preda concesionarului terenul pe bază de proces verbal de
predare/primire.
In derularea contractului de concesiune, potrivit art. 52 din OUG nr.54/2006 concesionarul
va utiliza urmatoarele categorii de bunuri:
a) bunurile de retur: bunurile care au făcut obiectul concesiunii, ce revin de plin drept, gratuit
şi libere de sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune.
b) bunurile proprii: bunuri care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către
acesta pe durata concesiunii şi care, la încetarea contractului, rămân în proprietatea
concesionarului.
II.2 OBLIGAŢIILE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI,STABILITE CONFORM LEGISLAŢIEI ÎN
VIGOARE
Concesionarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în
vigoare în domeniul protecţiei mediului, începând de la data preluarii bunului, până la încetarea
contractului de concesiune.
Concesionarul are obligaţia de a obţine, pe cheltuiala sa, toate acordurile şi avizele impuse de
legislaţia mediului.
Pe durata concesiunii este interzisă schimbarea destinaţiei activităţii pentru care s-a încheiat
contractul fără avizul scris al concedentului.
II.3 OBLIGATIVITATEA ASIGURĂRII EXPLOATARII ÎN REGIM DE CONTINUITATE ŞI
PERMANENŢĂ
Concesionarul are obligatia să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate
si
permanenţă a obiectului concesiunii pe cheltuiala sa şi să despăgubească pe concedent pentru
pagubele produse din culpa sa.
II.4
INTERDICŢIA SUBCONCESIONĂRII BUNULUI
CONCESIONAT/POSIBILITATEA
SUBCONCESIONARII, DUPA CAZ
Subconcesionarea este interzisă, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege.
II.5. CONDIŢIILE ÎN CARE CONCESIONARUL POATE CONCESIONA
BUNUL CONCESIONAT PE DURATA CONCESIUNII
-Nu este cazul
II.6 DURATA CONCESIUNII
Conform dispoziţiilor art. 7 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul juridic al contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică, contractul de concesiune se încheie în conformitate cu
legea română, pentru o durată de 15 de ani, începând de la data semnării lui.
Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din
durata sa iniţială, prin simplul acord de voinţă al părţilor.
II.7 REDEVENŢA MINIMA ŞI MODUL DE PLATĂ.
Redevenţa minimă pentru licitaţie a fost stabilită în urma unui raport de evaluare întocmit de
către un expert evaluator ANEVAR şi însuşită de Consiliului Local al Municipiului Craiova prin
Hotărîrea nr. 439/28.08.2014, la valoarea de 3,07 lei/mp/lună. Redevenţa minimă trebuie să
asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de vânzare a terenului, în condiţiile de piaţă conform
dispoziţiilor art. 17 din Legea nr.50/1992.

va fi stabilită în urma licitaţiei publice ce urmează a fi organizată de concedent.6 Oferta are caracter obligatoriu. Plicul exterior va trebui să conţină: . inclusiv forţa majoră. Redevenţa anuală se va achita în 2 rate semestriale egale. Neplata redevenţei a două rate consecutive duce la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune din iniţiativa concendentului. III CONDIŢII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE III. iar în situaţia în care nu a fost utilizată. Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele.U. Pentru depăşirea termenelor de plată a redevenţei. române sau străine care se vor angaja să construiască pe cheltuiala sa o piata agro-alimentara. Modul de achitare al preţului concesiunii.5 Conţinutul ofertelor trebuie sa rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora. de către persoane fizice sau juridice.I. A.7 Durata de valabilitate a ofertelor este de 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. cu pierderea garanţiei. III. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a concedentului sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.3 Fiecare participant poate depune o singură ofertă. aceasta se restituie concedentului. . Redevenţa obţinută ca urmare a concesiunii. . în două plicuri închise şi sigilate. fără somaţie.Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate. Se consideră întârziere la plata redevenţei depăşirea termenului scadent expres prevăzut în contractul de concesiune. III. Documentele care însoţesc oferta trebuie să fie redactate în limba română.Concedentul va putea utiliza această sumă numai în situaţia în care concesionarul nu-şi îndeplineşte obligaţia privind plata preţului concesiunii. sunt precizate în Documentatia de atribuire III. cu un preaviz de 30 zile calendaristice transmis concesionarului. în baza contractului de concesiune şi eventualele majorări. 22/2007.9 Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Craiova str. III. III. pe perioada de valabilitate stabilită de concedent.NATURA ŞI CUANTUMUL GARANŢIILOR SOLICITATE DE CONCEDENT In conformitate cu prevederile art. se face venit la bugetul local al Municipiului Craiova. netransparente. 54/2006 privind regimul juridic al contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. CAP. III. nr. concesionarul va plăti majorări de întîrziere conform actelor normative în vigoare la data plăţii. îndeplinirea altor formalităţi judiciare şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti. 56 din O.Valoarea finală a redevenţei. din punct de vedere al conţinutului.10 Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta.G. aprobată cu modificări prin Legea nr. o sumă egală cu contravaloarea redevenţei datorate pe 6 luni.4 Riscurile transmiterii ofertei. unul exterior şi unul interior. a penalităţilor şi a altor sume datorate de concesionar. să depună cu titlu de garanţie. Rezilierea va opera de plin drept. la datele prevăzute în contractul de concesiune. concesionarul are obligaţia ca în termen de 90 zile de la data semnării contracţulului de concesiune. care vor conţine documentele prevăzute şi care se înregistrează în ordinea primirii lor în registrul “Oferte” precizându-se data şi ora. cât şi clauzele pentru nerespectarea obligaţiilor de plată se vor prevedea prin contractul de concesiune. cad în sarcina operatorului economic. concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată. după finalizarea obiectivului. . Cuza nr. precum şi modul de elaborare şi prezentare. III. Garantia de participare la licitatie va fi in suma fixă de 23 mii lei. conform legislaţiei române. III.1 Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.7.2 Ofertele se redactează în limba română.

Contractul de concesiune va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare. În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului de concesiune.a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare. Conţinutul contractului de concesiune trebuie să respecte prevederile legale. comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la punctul III.18 În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare.15 După analizarea conţinutului plicului exterior. care conţine oferta propriu-zisa. cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului. se înscriu numele sau denumirea ofertantului. Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a imposibilităţii de a realiza investiţia în condiţiile caietului de sarcini şi ale contractului de concesiune încheiat. În cazul prelungirii contractului de concesiune. fară îngroşări. prevăzută în anunţul de licitaţie sau în anunţul negocierii directe. Contractul de concesiune va fi încheiat în formă scrisă în limba română. III. licitaţia va fi anulată. închise şi sigilate. se predau comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor. .13 Plicurile.ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune. c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.10 şi III.17 Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în Documentaţia de Atribuire. d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar. ştersături sau modificari. III. IV. cu consecinţa preluării investiţiei de către concedent şi fără plata de despăgubiri. c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent.11 III.16 Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. III. dacă părţile nu convin în scris. dupa caz. b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertantului.11 − Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare. ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire.În situatia prevazută.12 Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 3 ofertanti. III.11 Pe plicul interior. asupra prelungirii acestuia în condiţiile prevăzute de lege. III. concedentul va notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral contractul de concesiune şi va face menţiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta măsură. secretarul acesteia întocmeste un proces-verbal în care menţioneaza ofertele valabile. III. secretarul comisiei de evaluare întocmeste procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei. prin rezilierea unilaterală de către concesionar. iar concedentul va relua procedura de licitaţie publică de la etapa publicării anunţului. prin denunţarea unilaterală de către concedent cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile. după caz.10 şi III. prin rezilierea unilaterală de către concedent cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului. studiul de oportunitate şi caietul de sarcini păstrânduşi valabilitatea. semnată de ofertant. cel puţin 3 oferte să întrunească condiţiile prevăzute la punctul III. conform Documentaţiei de atribuire. pe baza criteriilor de valabilitate. în condiţiile legii. Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare. După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţa publică. b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune. nefinalizarea acesteia în termenul autorizării. precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia. e) în cazul imposibilităţii de orice natură a concesionarului de a realiza investiţia (piata agroalimentara) în termenul stipulat de 24 de luni. Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune atrage pierderea garanţiei depusă pentru participare la licitaţie. acesta se deruleaza în condiţiile stabilite iniţial. Cap. . în sarcina concedentului. f) neobţinerea autorizaţiei de construire şi neânceperea investiţiei în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune şi după caz.

pe bază de proces-verbal de predare/primire. libere de orice sarcini. a) se efectuează numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în condiţiile stabilite în contractul de concesiune. stabilite de părţi prin contractul de concesiune. potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părti prin contractul de concesiune.avizele şi acordurile emise în procedura de autorizare referitoare la amplasarea construcţiei pe teren. să înceapă construcţia conform Proiectului Tehnic şi avizelor legale. Verificarea prevazută la alin.. concedentul garantează pe concesionar ca bunul concesionat nu este sechestrat. în termen de un an de la data încheierii contractului de concesiune. în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune. acestea se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului. a) c) să predea concesionarului bunul concesionat. potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent.I. în cazul în care interesul naţional sau local o impune. CAP V. În caz de dezacord. c) să obţină prin grija şi pe cheltuiala proprie autorizaţia de construire împreună cu avizele necesare. concesionarul dobandeste dreptul de a exploata.57 alin 1 lit b. e) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si permanenţă a obiectului concesiunii pe cheltuiala sa şi să despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa. e) concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură a afecta drepturile concesionarului în măsura în care aceste situaţii depind în tot sau în parte de voinţa sa. scos din circuitul civil. g) concesionarul. verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. f) de asemenea. Părţile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate concesionarului şi modul de plată a acestora. f) să achite redevenţa la valoarea şi modul stabilit la cap II. b) concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii. numai în condiţiile prevăzute de alin. ipotecat sau gajat. concesionarul este obligat să restituie concedentului în deplină proprietate. b) alte cauze de încetare a contractului de concesiune. h) în cazul intervenţiei unei situaţii de forţă majoră sau caz fortuit. d) să respecte condiţiile reglementate prin autorizatie de construire.2 CONCESIONARUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ŞI OBLIGAŢII: a) în temeiul contractului de concesiune. certificatul de urbanism. pe riscul si pe raspunderea sa.CONCEDENTUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ŞI OBLIGAŢII: a) pe durata contractului de concesiune. proprietate publica care face obiectul contractului. . f) la expirarea termenului de concesiune. concedentul va notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral contractul de concesiune şi va face menţiune cu privire la motivele ce au determinat această măsura. protecţia mediului. cu notificarea prealabilă a concesionarului. d) concedentul are obligaţia de a nu tulbura pe concesionar. bunurile de retur i) concesionarul are obligaţia de a înregistra terenul ce face obiectul concesiunii în în registrul de publicitate imobiliară sau în Cartea funciară.1 . are întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei in vigoare cu privire la P. g) concedentul poate denunţa unilateral contractul de concesiune în condiţiile art. a persoanelor. bunul teren. În această situaţie. respectiv la încetarea contractului ce poate avea loc. şi să o finalizeze în termenul valabilităţii autorizaţiei ce construire. fară a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.7 din prezentul caiet de sarcini şi în contractul de concesiune.S. V. b) concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune.g) prin acordul comun al părţilor. concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate. în afară de cazurile prevăzute de lege. ALTE CERINŢE V. dacă părţile nu stabilesc altfel.

50/1991 republicată.pentru anul 2014. Noiembrie 2014 . în condiţiile din prezentul caiet de sarcini. Toate lucrarile privind racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente şi obţinerea avizelor şi acordurilor de la deţinătorii acestora. ora--Ofertele vor fi deschise la sediul Primăriei Craiova. şi în raport de preţul pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului Craiova .j) concesionarul va avea dreptul de a exploata spaţiile din bunul construit pe cheltuială proprie. contractul de concesiune încetează. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. modificată şi completată. Data limită pentru depunerea ofertelor este ---------.785/2013 a Consiliului Local al Municipiului Craiova. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel. se va face numai pe baza unui proiect legal .Cuza nr. nu reprezintă aprobarea acestora şi nu exonerează pe câştigător de obţinerea avizelor si acordurilor legale din partea organismelor stabilite în eliberarea acestora. 554/2004. Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul concendentului. în data de--------------ora ----.str.. Pe toată durata concesiunii. Concendentul are dreptul ca prin împuterniciţii săi să urmărească mersul lucrărilor de construcţii în vederea respectării autorizaţiei de construire.piata agroalimentara. cele două părţi se vor supune legislaţiei române în vigoare.I.7. DISPOZIŢII FINALE Realizarea obiectivului piata agro-alimentara. aprobat prin Hotărârea nr. cu acordul părţilor. Sala Nicolae Romanescu.A. Introducerea de clauze contractuale speciale.modificarea sau adaptarea prevederilor contractului de concesiune se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante şi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova. în termenul stipulat de 24 de luni. Obţinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea şi funcţionarea investitiei privesc pe concesionar. V. cu modificările ulterioare. privesc pe concesionar.3 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de concesiune şi care nu se pot soluţiona pe cale amiabilă. În cazul imposibilităţii de orice natură a concesionarului de a realiza obiectivul . se pun la dispoziţia solicitanţilor contra unei sume de 200 lei. cu consecinţa preluării investiţiei de către concendent şi fără plata de despăgubiri. conform prevederilor legale. pe terenul ce face obiectul prezentului Caiet de Sarcni. pentru care s-a obţinut autorizaţia de construire emisă de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. Documentele necesare lictatiei inclusiv Caietul de sarcini. Soluţiile prezentate odată cu depunerea ofertelor. Contractul de concesiune poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul executării sale. în cazul adjudecarii licitaţiei. vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente potrivit Legii contenciosului administrativ nr.

Procedura aplicată: Pentru atribuirea contractului de concesiune se aplică procedura de licitaţie publică. În cazul în care.INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE 2. Cuza nr.25 din O. Fax:0251411561 2.26 din O. 3 DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL Denumirea concedentului: Municipiul Craiova cu sediul în Craiova Str.U.G. la care persoanele fizice sau juridice române sau străine. I. interesate. nr. reprezentat prin Primar.1. A. Telefon: 0251-416235. concedentul va anula procedura şi va organiza procedura de negociere directă (art. CIF 4417214.54/2006) Dacă nici după repetarea procedurii de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile. concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie (art.U. au dreptul de a depune ofertă.54/2006) .7.G.ANEXA nr. în calitate de concedent. nr. în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile.

Costul documentaţiei se achită prin virament în contul deschis de Municipiul Craiova. solicitare.7 Documentaţia de atribuire Orice modificare a conţinutului documentelor licitaţiei se va comunica tuturor solicitanţilor care au cumpărat aceste documente. -H. nr. În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în termen util. a) şi b) Orice persoană interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune prin oricare din modalităţile prevăzute mai sus. 24 alin.7. în data de ____________. (2) din O. 2. Concedentul are obligaţia de a răspunde. ora _______________ . transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective. Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare în acest sens. Orice solicitare de participare la procedura de atribuire. b) tratamentul egal. zilnic între orele 8:30 şi 16:00.2 Legislaţie aplicabilă: .54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. Comunicarea.G.către toate persoanele interesate care au obţinut. Sala Nicolae Romanescu.54/2006. luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.Cuza nr. trebuie să fie confirmată. Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile .U. notificare şi altele asemenea trebuie să fie transmise în scris.Date limită care trebuie respectate: Data limită pentru depunerea ofertelor este _________ ________. modificată. 2.Principii care stau la baza atribuirii contractului de concesiune: a) transparenţa. Persoanele interesate au obligaţia de a întreprinde toate diligenţele necesare astfel încât respectarea de către concedent a termenului de 4 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire să nu conducă la situaţia în care aceasta să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. . c) proporţionalitatea.I.4. pe suport hârtie. Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalităţi: a) fax b) poştă prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. ora Ofertele vor fi deschise la sediul Primăriei Craiova. Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia oricărei persoane interesate. într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. prin scrisoare transmisă prin poştă în termen de 24 ore de la data transmiterii solicitării. în condiţiile art. concedentul are obligaţia de a răspunde la aceasta.O. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii. 2. la Trezoreria Municipiului Craiova. publicată în Monitorul Oficial al României nr.U. e) libera concurenţă 2. respectiv în momentul primirii. sau în numerar la casieria Concedentului în baza notei de plată emisă de Serviciul Patrimoniu.5.168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Costul documentaţie de atribuire este de 200 lei.54/2006.G.2.str. documentaţia de atribuire. Reguli de comunicare: Orice comunicare.A. nr. în maxim 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări scrise din partea acesteia. informare. în condiţiile OUG nr. 146 din 28 februarie 2007 2.6 Dreptul de a solicita clarificări Orice persoană interesată care a obţinut un exemplar din documentaţia de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta. camera 304. care a fost transmisă prin fax. nr.G.însoţite de întrebările aferente . d) nediscriminarea.3.

Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. Ofertele vor fi examinate de către comisia de evaluare. După analizarea conţinutului plicului exterior. str. Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza documentaţiei de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. precum şi de a solicita clarificările necesare. Orice persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine prezentele instrucţiuni şi caietul de sarcini. va fi semnat de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţii ofertanţilor. informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.calităţile şi capacităţile ofertantului. selectării şi evaluării ofertelor. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare. în suprafaţă de 1241 mp. a analizării.53383. comisia de evaluare întocmeşte în termen de o zi lucrătoare.Desfăşurarea licitaţiei Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile. comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor care dovedesc calităţile şi capacităţile ofertantului prevăzute la punctul 4. Sunt considerate oferte valabile. cu confirmare de primire. Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se desemnează un supleant.A. în scris. după caz. un raport pe care îl transmite concedentului.2. concedentul informează. întocmirea raportului de evaluare. închise şi sigilate. solicitarea de clarificări şi. Plicurile sigilate. comisia de evaluare poate propune oricând concedentului . În vederea desfăşurării licitaţiei. să fie valabile. adică să întrunească toate condiţiile prevăzute la punctul 4 . În baza procesului-verbal. Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor. Anuntul de licitatie se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. se întocmeşte un proces verbal în care se menţionează ofertele valabile. Partea VI-a. în vederea realizării obiectivului piaţă agro-alimentară. ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate.în conformitate cu procedura descrisă la punctul 4 din prezentele instrucţiuni.I.În cazul în care ca urmare a modificărilor documentelor licitaţiei este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor. care nu poate fi mai mic de 5. 2. Procesul verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare. acest nou termen se va comunica de către organizator tuturor solicitanţilor odată cu notificarea modificării. În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare.Cuza nr. situat în municipiului Craiova .Tabaci nr. prevăzută în anunţul de licitaţie. Procesul-verbal. se predau comisiei de evaluare la dată fixată pentru deschiderea lor. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire.7. într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor si se afiseaza la sediul Primăriei Municipiului Craiova str. ofertantul declarat câştigător despre alegerea sa şi pe . desemnarea ofertei câştigătoare. concedentul numeşte comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membrii. Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin 3 oferte . înscris în cartea funciară nr. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Concedentul va putea organiza şi ţine licitaţii pentru concesionarea prin licitaţie publică a terenului proprietate publică. completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. secretarului comisiei de evaluare întocmeşte procesul verbal în care se va menţiona rezultatul analizei. ofertanţii sunt obligaţi să răspundă la solicitarea concedentului. În termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia.8. a proceselor-verbale de şedinţă. După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică. Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.

în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. 43 din OUG nr. documente care dovedesc calităţile şi capacităţile ofertantului. din punctul de vedere al conţinutului. în registrul "Oferte". Concedentul poate încheia contractul de concesiune numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării privind deciziile referitoare la atrinuirea contractului de concesiune. poate atrage după sine plata daunelor interese de către partea în culpă.ceilalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor.I. fără îngroşări. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile. concedentul urmând a lua cunoştinţa de conţinutul respectivelor oferte numai după aceasta data. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora. concedentul are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale. precizându-se data şi ora. Membrii comisiei de evaluare. Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română. Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune poate atrage după sine plata daunelor . după caz. 3.interese. unul exterior şi unul interior. semnată de ofertant. în mod obiectiv. Conţinutul ofertelor trebuie sa rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora. Oferta are caracter obligatoriu. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. CRITERII DE VALABILITATE PLICUL EXTERIOR va trebuie să conţină. pe toată perioada de valabilitate stabilită de către concedent. după termenul limită de depunere a ofertelor .Cuza nr. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. precum şi pierderea garanţiei de participare. care se va păstra alături de dosarul concesiunii. după cum urmează: o declaraţie de participare. A. dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic. sub sancţiunea nulităţii. inclusiv forţa majoră. în condiţiile prevăzute de art.I.7. imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere. Confidenţialitatea şi conflictul de interese Concedentul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita schimburile de mesaje. a. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A OFERTELOR.54/2006. Caietul de sarcini. Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la aliniatul precedent . Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. în ordinea primirii lor . str. Conform ANEXA nr. comunicările şi arhivarea informaţiilor sa se realizeze într-o astfel de maniera încât sa asigure integritatea şi confidenţialitatea deplina a tuturor informaţiilor. Prin excepţie concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune. Ofertantul are obligaţia de a depune oferta la adresa . concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată. C. ştersături sau modificări – Formularul 1 .54/2006. în măsura în care. Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate. care se înregistrează.2 4.C până la data limită pentru depunere stabilită în anunţul de participare. Riscurile transmiterii ofertei. supleanţii şi dacă este cazul invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă. cad în sarcina operatorului economic.indicând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii.

inclusiv cele locale. concedentul va exclude ofertantul care înregistrează datorii către bugetul de stat sau către bugetul local (indiferent de cuantumul acestora) astfel: . în conformitate cu prevederile legale din ţara în care este rezident. acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini chitanţă sau Ordin de plată. fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente. certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata către bugetul general consolidat (bugetul de stat. alte documente echivalente) prin care să dovedească că şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor. in original sau copie conform cu originalul. III. insotite de traducerea autorizata in limba romana. În cazul în care operatorul economic. Din datele cuprinse in certificate trebuie sa rezulte ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati in conformitate cu obiectul achizitiei. a depus certificatul constatator în copie conform cu originalul.pentru ofertanţii persoane juridice române – dacă înregistrează datorii în luna anterioară celei în care se depun ofertele.ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul destinatiei terenului . ofertantul trebuie să dovedească. valabile la data depunerii ofertelor. Acestea se vor prezenta în original sau copii certificate „conform cu originalul”. ofertantul va prezenta: . Din certificatul constatator prezentat trebuie sa rezulte: . bugetul asigurarilor de sanatate. că nu a intrat in faliment. în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. III. respectiv: 1. concedentul are dreptul de a solicita acestuia. taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local. care să cuprindă date reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. Nota: Cu excepţia impozitelor şi taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plată de către organele competente şi în măsura în care s-au respectat condiţiile impuse la acordarea acestora. Persoanele juridice române: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lânga Tribunalul Teritorial. care să ateste că firma ofertantă nu are datorii scadente în luna anterioară celei în care se depun ofertele. Pentru persoanele fizice autorizate se va prezenta un document în copie certificată „conform cu originalul” care să ateste că ofertantul are dreptul să desfăşoare activităţi economice care le includ şi pe cele care fac obiectul destinatiei terenului Documentul va fi prezentat în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” În cazul unei asocieri. 2. caziere judiciare. în original acte doveditoare privind: Prezentarea certificatelor constatatoare privind indeplinirea obligaţiilor exigibile de plată. emis de Ministerul Finantelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscala . Persoanele fizice/juridice străine vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional. înainte de încheierea contractului de achiziţie publică. De asemenea. Persoanele juridice/fizice autorizate străine vor prezenta orice document edificator eliberat de autorităţi ale ţării de origine (certificate. bugetul asigurarilor sociale de stat. în conformitate cu legislația țării de origine.pentru ofertanţii nerezidenţi – dacă înregistrează datorii în conformitate cu legislaţia ţării de origine. certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale si alte venituri ale impozitului local. clasat pe primul loc. depunerea documentului în original sau copie legalizată.ca nu a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic. . În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute. bugetul asigurarilor de somaj). emis de serviciul public pentru finante publice locale. în urma evaluarii.Direcţia Generala a Finanţelor Publice. Persoanele juridice/fizice autorizate române vor prezenta certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor de stat. II.

la cerere.pe perioada de valabilitate a ofertei. independent de alte facilitati de credit sau disponibilitati existente. are dreptul de a reţine garanţia pentru participare. . 2012.1) declaraţia pe propria răspundere sau o declaraţie autentificată în faţa unui notar. pe terenul ce face obiectul concesiunii. Garanţia de participare se restituie integral în cazul ofertanţilor necâştigători. cu condiţia confirmării acestuia de către banca emitentă. în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul este stabilit. a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. sau prezentarea lui in alta forma decat cea solicitata de concedent se considera că oferta nu îndeplinesşe criteriile de valabilitate şi va duce la descalificarea ofertei. 2) oferta sa fiind stabilită câştigătoare.7 Ofertantii vor prezenta documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare aferenta anilor 2010. cu o valabilitate de 90 zile. atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii: 1) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia. Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja Concedentul faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până încheierea contractului de concesiune.Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. Primăria Municipiului Craiova. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare: 90 de zile Modul şi forma de constituire a garanţiei de participare: scrisoare de garanţie bancară în favoarea Concedentului . În orice situaţie. sau ordin de plată. prin care operatorul economic sa demostreze faptul ca in cazul atribuirii contractului. garanţia de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu pana la data limita de depunere a ofertelor. IV. are acces la disponibilitati banesti. PLICUL INTERIOR va conţine oferta propriu-zisă. constituită de ofertanţii necâştigători se returnează de către Primăria Municipiului Craiova în 3 zile lucrătoare de la data solicitării ofertantului necâştigător. Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii ofertei sale cu cerinţele prevăzute în Caietul de Sarcini . constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. Scrisoare de confort angajanta emisa de o institutie bancara. în baza unei cereri ce se va înregistra la Primăria Municipiului Craiova. ofertantul pierzând astfel suma constituită. 7. astfel cum sunt precizate în prezentul document. 2. in original. o Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activităţii: Ofertantul va prezenta documentul de înregistrare ca persoana fizică sau juridică şi. Garanţia pentru participare Ofertantul trebuie să prezinte garanţia pentru participare în conformitate cu prevederile referitoare la cuantumul şi forma de prezentare a acesteia. sau se transferă în contul redeventei. Cuantumul garanţiei pentru participare: 23 mii lei. ͎ Fişă de informaţii generale privind ofertantul completată conform Formularul 3 6. nu se prezintă în termen de 20 zile în vederea încheierii contractului de concesiune. de atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. original. Garanţia pentru participare. Garanţia de participare. până la data limita de depunere a ofertelor. după caz. 49 din OUG 54/2006 (evitarea conflictului de interese) – Formularul 2 6. se restituie de către Concedent în cel mult 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de concesiune la cererea concesionarului. Neprezentarea unui document din cele solicitate in sectiunea Criterii de Valabilitate din Documentatia de Atribuire. facilitati de credite pentru o perioada de 24 luni în sumă minimă de 200 mii EURO (sau echivalentul în lei )exclusiv pentru construirea unei pieţe agro alimentare. original. 2011.

resurse umane proprii. retrageri fata de limitele de proprietate. Parti desenate • Plan de incadrare in zona • Plan de situaţie • Plan terasa / acoperis 1:100 • Fatade. inaltime maxima. securitate incendiu. Cheltuieli pentru investiţia de bază. Gradul de rezistenta la foc • Suprafete: suprafata construita desfasurata totala ansamblu cladire. CUT) • Categoria de importanta. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică. Cf. suprafata construita desfasurata la sol ansamblu cladire. în următoarea ordine: prezentarea ofertantului: • structura organizatorică a acestuia. functionala si tehnologica * Detalierea functiunilor propuse (principale si secundare). asigurarea utilitatilor • Descrierea finisajelor interioare si exterioare • Respectarea cerintelor de calitate: rezistenta mecanica si stabilitatea. • Descrierea solutiei structurale. • Suprafete spatii comune. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului. după caz. economie de energie si izolare termica. • Conformitatea propunerii cu prevederile urbanistice in vigoare • Regim de inaltime. termice. • Descrierea lucrarilor de instalatii (electrice. Clasa De importanta . Pentru a facilita procesul de evaluare. igiena sanatate si mediu. destinatie *Descrierea constructivă. profile longitudinale. . sectiuni 1:100 • Planuri speciale. • Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei A. . profile transversale. protectia impotriva zgomotului • Descrierea conditiilor tehnice asigurate prin proiect in vederea asigurarii sigurantei la incendiu.Oferta va fi întocmită în aşa fel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei elementelor sale cu specificaţiile din caietul de sarcini.1 Descrierea tehnica a lucrarilor de investitii Aceasta va cuprinde minimum urmatoarele informatii: • Date generale: Beneficiarul si titularul investitiei. scheme. • modul în care se doreşte integrarea viitoarei afaceri în strategia de dezvoltare a ofertantului * proiectul pentru dezvoltarea şi exploatarea concesiunii cu detalierea următoarelor aspecte: Parti scrise A. 28 / 9 ianuarie 2008 si devize pe obiecte (Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului. nr. folosirea resurselor umane locale. Cheltuieli pentru darea în exploatare (probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar)) • Durata de realizare si etapele principale: Graficul general de realizare a investitiei. sanitare) si a echipamentelor propuse. siguranta in exploatare. indicatori urbanistici (POT. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei B. oferta trebuie să fie structurată.2 Valoarea totala a investitiei si graficul de activitati Se vor prezenta: • Deviz general estmativ cf. HGR. • Prezentare 3d ansamblu propus Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor. obiectiv. Alte cheltuieli. spatii tehnice si alte functiuni • Locuri de parcare: numar total locuri parcare asigurate • Variante constructive de realizare a investiţiei.

respectiv cea care are cel mai mare nivel al redeventei.Ofertele se vor transmite numai prin poştă sau se vor depune direct la sediul concedentului. după caz.53383. Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea. în vederea construirii unei pieţe agro.34/2006 poate solicita punctul de vedere al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. Orice ştersătură. înscris în cartea funciară nr. 6.A. Oferta trebuie să fie tipărită sau scrisa cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentantii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract.7 Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Audienţe Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către concedent până la data şi ora limită pentru depunere stabilită în anunţul de participare. Acţiunea în jusţiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul concedentului. conform prevederilor legale. 5. Orice persoană care consideră că un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri proprietate publică. cu modificările ulterioare. modificarea şi încetarea contractului de concesiune. Oferta se introduce într-un plic interior care se marchează cu numele sau denumirea ofertantului. Ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei. . interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.alimentare.I. adăugare. str.A. încheierea.CRITERIUL APLICAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI Criterii de evaluare ce urmează a fi utilizate : Nr Crt Criterii Evaluare Pondere % 1 Cel mai mare nivel redeventă (lei/mp/lună) 100 Oferta castigatoare va fi declarata oferta care in urma aplicarii algoritmului de mai sus va obtine punctajul cel mai mare.Cuza nr. inclusiv forţa majoră. cu nerespectarea prevederilor OUG nr. precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia. se va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie o noua valoare a redeventei in plic sigilat.554/2004. executarea. documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. se returnează nedeschisă.. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a curţii de apel. Plicul exterior închis şi netransparent (plic interior şi documentele care dovedesc calificarea şi capacităţile ofertantului) se va marca după cum urmează: MUNICIPIUL CRAIOVA str. nr.I. În cazul in care ofertele clasate pe primul loc nu pot fi departajate prin compararea valorii redeventelor.7 Ofertă pentru atribuirea contractului de concesiune a terenului în suprafaţă de 1240 mp. str. precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.Tabaci. Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei în original. “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA…………………. situat în intravilanul municipiului Craiova . INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC.un exemplar al documentelor de valabilitate. În cazul documentelor emise de instituţii/ organisme oficiale abilitate în acest sens. nr. acestea fiind egale.2.Cuza. ORA ………………" Oferte întârziate Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul de participare ori care este primită de către concedent după expirarea datei şi orei limită de depunere a ofertelor .

... apărut în Monitorul Oficial . 49 DIN OUG 54/2006 Formularul 1 Formularul 2 Formularul 3 INFORMAŢII GENERALE ÎMPUTERNICIRE PARTICIPARE ŞEDINŢĂ DESCHIDERE OFERTE Formularul 4 FORMULARUL 0 Înregistrat la sediul concedentului Nr.......…….... ..... (denumirea/numele) SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către ……………………... FORMULARE Formularul 0 SCRISOARE DE INAINTARE DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART...... Ca urmare a anunţului de participare nr.7...... privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de ...…… OFERTANTUL ……................... / ... ..

.......... urmatoarele: 2... Cu stima.. conţinând un exemplar original.. str...............53383...... în vederea construirii unei pieţe agro...........1240 mp... …….. Coletul sigilat si marcat în mod vizibil.................... Data completarii ................. (semnatura autorizata) alaturat ..alimentare Noi …………………………….......... Ofertant.............Tabaci nr...2...………….. va transmitem Avem speranţa că oferta noastră este corespunzatoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.. înscris în cartea funciară nr.... situat în intravilanul municipiului Craiova ..

.... (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 1......... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..... Subsemnatul............ □ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă... (Se bifează opţiunea corespunzătoare... (zi/lună/an).. □ ca subcontractor al ..... reprezentant împuternicit al ................ □ ca asociat în cadrul asociaţiei . înscris în cartea funciară nr. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie...... declar pe propria răspundere...... particip şi depun ofertă: □ în nume propriu... pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 53383....... în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători..2......Tabaci nr......... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice............... (semnatura autorizata) ..... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.... în vederea construirii unei pieţe agro.... Data completarii ... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta...…….... declar că voi informa imediat concedentul dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau. Subsemnatul declar că: □ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici........ 4...... (Se bifează opţiunea corespunzătoare...................……...........) 3.. societate comercială........... 5..... Subsemnatul....... organizată de …………………………............. la procedura pentru atribuirea contractului privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1240 mp.....OFERTANTUL FORMULARUL 1 ……....... situat în intravilanul municipiului Craiova ........ Subsemnatul.... str.......... Ofertant.... De asemenea..... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră... (denumirea operatorului economic).... autorizez prin prezenta orice instituţie.... bancă.........alimentare la data de .......) 2.. că... declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că concedentul are dreptul de a solicita.......

.. declar pe proprie răspundere...(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)... cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că nu ne aflăm in situatia de conflict de interese asa cum este definit la art....... Operator economic.... cu modificările şi completările ulterioare Subsemnatul(a).. mă oblig să notific în scris....... în calitate de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subcontractant la procedura pentru atribuirea contractului privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1240 mp... De asemenea. cu modificarile si completarile ulterioare......... în vederea construirii unei pieţe agro.... (semnatura autorizata) . înscris în cartea funciară nr..……. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica......OFERTANTUL FORMULARUL 2 ……..Tabaci nr................ situat în intravilanul municipiului Craiova ... 49 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr...2..alimentare organizată de Municipiul Craiova.. apare o situatie de conflict de interese..... pe parcursul derularii procedurii de atribuire. (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în prevederile art.. str. 53383... autoritatea contractantă. de îndată.... in situatia in care..... 49 din OUG 54/2006....... ......

. INFORMAŢII GENERALE 1... Telefon: Fax: Telex: E-mail: 5........ telefon/telex/fax... Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: ────────────────────────────────────────────────────── Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala Anul la 31 decembrie la 31 decembrie (mii lei) (echivalent euro) ────────────────────────────────────────────────────── 1..FORMULRUL 3 OFERTANTUL (denumirea/numele) 1. ────────────────────────────────────────────────────── 2....../(adrese complete..... (denumirea/numele) . Certificatul de înmatriculare/înregistrare ./(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7... Birourile filialelor/sucursalelor locale.…….......... Adresa sediului central: 4.......... (semnatura autorizata) FORMULARUL 4 OFERTANTUL ……............... ────────────────────────────────────────────────────── Media anuala: ────────────────────────────────────────────────────── Ofertant.. Denumirea/numele: 2. pe domenii: . Obiectul de activitate. dacă este cazul: .. certificate de înmatriculare/înregistrare) 8. data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 6.... ────────────────────────────────────────────────────── 3...... ........ Principala piata a afacerilor: 9./(numărul... Codul fiscal: 3..

.. 53383...(adresa operatorului economic).....alimentare organizată de ………………………………….. ... CNP ………………………….. identificat cu B. ……………………………… reprezentată legal prin _____________________(Nume.. prenume..... . eliberat de …….I..I.... cu sediul în ……………………………... str.. împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna…………………. Denumirea mandantului S........ având funcţia de ………………………………. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica.. împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură... să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedura de atribuirea a contractului privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1240 mp../C........... în calitate de ………………………………...reprezentată prin……………………….. Prin prezenta... în vederea construirii unei pieţe agro..……........... (nume/denumire)....…....... domiciliat în ……………………………………..............C.ÎMPUTERNICIRE Subscrisa …………………………………………………………………. nr.... ……….. înscris în cartea funciară nr....... situat în intravilanul municipiului Craiova ..Tabaci nr........... seria ……...... funcţie) (Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite) (Semnătura autorizată şi stampila) ..... atribut fiscal ……... CIF ………..2. la data de …………. în scopul atribuirii contractului.... înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr...

21Ă5.(7(6.).ÌQDFHVWVHQVSHQWUXUHVSHFWDUHDVWDQGDUGHORU6&3. .&). $1(.8&$5( -867.&RPSRUWDPHQWXOGHFXPSăUDUHDGHYHQLWGLQFHvQFHPDLFRPSOH[LPSXQkQGXVHRVHFWRUL]DUH PDL EXQă D SLHĠHL vQ FHHD FH SULYHúWH PDUNHWLQJXO GLVWULEXLUHD ORFXULORU GH YDQ]DUH SHQWUX R GLIHUHQĠLHUHPDLFODUăDFRPHUFLDOL]DULLVLH[SXQHULLSURGXVHORUúLVHUYLFLLORUGLQSLHWH .1ğĂ 0DULDQ9$6..1)250$ğ. 'HVFRSHULUHD úL YDORULILFDUHD RSRUWXQLWăĠLORU D WUHEXLW Vă GHYLQă R DFWLYLWDWH SHUPDQHQWă D PDQDJHPHQWXOXLVXSHULRUúLDFHORUFDUHSDUWLFLSăODIXQGDPHQWDUHDVWUDWHJLHL3XQFWXOGHSOHFDUHvQ IXQGDPHQWDUHD RELHFWLYHORU HVWH UHSUH]HQWDW GH VDWLIDFHUHD XQRU QHYRL DOH FRPXQLWăĠLL ORFDOH VL GH VROLFLWăULOHXQRUDJHQWLHFRQRPLFL VLSURGXFDWRULLDJULFROLFDUHWUHEXLHVăLVLGHVIDVRDUHDFWLYLWDWHDvQ SLDĠD0DLGLQPXQLFLSLXOXL&UDLRYD .$15/$+27Ă5Æ5($15  35(ù('.1(&2120.'HVFULHUHDVLLGHQWLILFDUHDEXQXOXLFDUHXUPHD]ăDILFRQFHVLRQDW 7HUHQXODSDUWLQkQGGRPHQLXOXLSXEOLFDO0XQLFLSLXOXL&UDLRYDvQVXSUDIDĠăGHPSVLWXDWvQ &UDLRYDVWU7DEDFLQUVHFRQFHVLRQHD]ăvQYHGHUHDFRQVWUXLULLXQHLSLHWHDJURDOLPHQWDUH 7HUHQXODUHDFFHVODVWUDGăúLODXUPăWRDUHOHXWLOLWăĠLDSăSRWDELOăHQHUJLHHOHFWULFăFDQDOL]DUH 7HUHQXOFHIDFHRELHFWXOFRQFHVLRQăULLDSDUWLQHGRPHQLXOXLSXEOLFDO0XQLFLSLXOXL&UDLRYDILLQG LQVFULVLQ$QH[DQUSR]LWLDGLQ+*SULYLQGDWHVWDUHDGRPHQLXOXLSXEOLFDO PXQLFLSLXOXL&UDLRYDvQVFULVvQ&DUWHD)XQFLDUă&)QU 7HUHQXO SURSXV SHQWUX FRQFHVLRQDUH vQ VXSUDIDĠă GH PS D DYXW GHVWLQDWLH GH SLDWD DJURD DOLPHQWDUă FRQGLWLLOH RIHULWH ILLQG VXE VWDQGDUGHOH QHFHVDUH GHVIăúXUăULL XQRU DFWLYLWăĠL FRPHUFLDOH vQ FRQGLĠLLPRGHUQH ..29$65/vQDQXO DLQLWLDWXQSURLHFWDYDQGFDRELHFWLYÄ0RGHUQL]DUH3LDWD0DL´SHQWUXUHDOL]DUHDFăUXLDDIRVW vQWRFPLW XQ VWXGLX GH IH]DELOLWDWH vQ YDORDUH OHL LQYHVWLWLD ILLQG HVWLPDWă OD R YDORDUH GH OHL VWXGLX DSUREDW SULQ +RWDUkUHD QU GLQ GDWD GH D &RQVLOLXOXL /RFDO DO PXQLSLXOXL&UDLRYD   .1$1&.7$7($ù.$/ù. /D QLYHOXO 0XQLFLSLXOXL &UDLRYD DXWRULWDWHD SXEOLFă ORFDOă VH FRQIUXQWă FX OLSVD UHVXUVHORU QHFHVDUHUHDOL]ăULLGHFRQVWUXFĠLLQRLFRQVLGHUHQWFDUHSULQDWUDJHUHDFDSLWDOXOXLSULYDWSRDWHILRVXUVă GHILQDQĠDUHSHQWUXGHPDUDUHDXQXLSURJUDPGHFRQVWUXFĠLHDXQHLSLHĠHDJURDOLPHQWDUHSUHĠXOREĠLQXW SULQ FRQFHVLRQDUH FRQVWLWXLQG YHQLW OD EXJHWXO ORFDOÌQ DFHODú WLPS QX SRDWH IL QHJOLMDW LPSDFWXO HFRQRPLFJHQHUDWGHVDWLVIDFHUHDXQRUQHYRLDOHFRPXQLWăĠLLORFDOH ..2ELHFWXOFRQFHVLXQLL 2ELHFWXOFRQFHVLXQLLvOFRQVWLWXLHWHUHQXODSDUĠLQkQGGRPHQLXOXLSXEOLFDO0XQLFLSLXOXL&UDLRYDvQ VXSUDIDĠăGHPSVLWXDWvQLQWUDYLODQXOPXQLFLSLXOXL&UDLRYDVWU7DEDFLQULGHQWLILFDWSULQ 3ODQXOGHDPSODVDPHQWúLGHOLPLWDUHFHVHFRQVWLWXLHFD$QH[DQUODSUH]HQWXOVWXGLXGHRSRUWXQLWDWH ..'(0('.7$5*85..2325781.9(/('(25'./( 678'.17('(ù('.7$7( 3ULYLQGFRQFHVLRQDUHDSULQOLFLWDĠLHSXEOLFăDWHUHQXOXLSURSULHWDWHDSXEOLFăDPXQLFLSLXOXL &UDLRYD vQ VXSUDIDĠă GH PS VLWXDW VWU7DEDFL QU &) QU vQ YHGHUHDFRQVWUXLULL XQHL SLHĠHDJURDOLPHQWDUH . 3HQWUX D SXWHD IDFH IDĠă VWDQGDUGHORU LPSXVH GH OHJLVODWLD vQ YLJRDUH úL HYROXĠLD FRPHUĠXOXL vQ WLPSDXIRVWJDQGLWHVWUDWHJLLSURFHGXULúLPRGXULGHOXFUXFDUHDXFDSULRULWDWHRWUDQVSDUHQĠăWRWDOăD VLVWHPXOXLDVWIHOvQFkWWRDWHSăUĠLOHLPSOLFDWHVăDLEăODvQGHPkQăWRDWHLQIRUPDĠLLOHUHOHYDQWHSHQWUXD úLSXWHDGHVIăúXUDFRQYHQDELODFWLYLWDWHDvQYHGHUHDUHDOL]DULLRELHFWLYHORUSURSXVH .*(1(5$/( .7$7($&21&(6.&Ă1(&(6.$562&...027.8'(2325781.&5$..

.7$5*85..QLĠLDWLYDFRQFHVLXQLLDUHFDRELHFWLYSULQFLSDOXWLOL]DUHDDPSODVDPHQWXOXLODSRWHQĠLDOPD[LPDWkW GLQ SXQFW GH YHGHUH DO FRQFHGHQWXOXL 0XQLFLSLXO &UDLRYD SULQ HVWLPDUHD HILFLHQĠHL LQYHVWLĠLHL SULQ VDWLIDFHUHDXQRUQHYRLDOHFRPXQLWăĠLLORFDOHFkWúLDOFRQFHVLRQDUXOXL'LQSXQFWGHYHGHUHDODXWRULWăĠLL ORFDOH LGHQWLILFăP WUHL FRPSRQHQWH PDMRUH FDUH MXVWLILFă LQLĠLHUHD SURFHGXULL GH FRQFHVLRQDUH D WHUHQXOXLúLDQXPHGHRUGLQHFRQRPLFVRFLDOúLFHDGHRUGLQILQDQFLDU . 3HQWUX GHVIăúXUDUHD XQXL FRPHUĠ FLYLOL]DW FRQIRUP QRUPHORU vQ YLJRDUHvQWUXFkW vQ EXJHWXO GH YHQLWXUL úL FKHOWXLHOL SURSULX QX DX IRVW SUHYă]XWH IRQGXUL SHQWUX UHDOL]DUHD XQHL FRQVWUXFĠLL QRLLDU 6HUYLFLXO SXEOLF VSHFLDOL]DW 6& 3LHWH VL 7kUJXUL &UDLRYD¶¶D UHQXQĠDW OD H[SORDWDUHD EXQXOXL SULPLW vQ FRQFHVLXQH D IRVW QHFHVDUă DGPLQLVWUDUHD FkW PDL HILFLHQWă D WHUHQXOXL VROXĠLHD LGHDOă FRQVWkQG ăQ VFRDWHUHDODOLFLWDĠLHSXEOLFăDúDFXPUH]XOWăGLQSUHYHGHULOH+&/QU .. ÌQFDGUXO DFHVWHL SLHĠH WUHEXLDX IăFXWH PRGHUQL]ăUL vQVă FD XUPDUHD VFăGHULL vQFDVăULORU GHD OXQJXOWLPSXOXLúLGLQFDX]DVLWXDĠLHLHFRQRPLFH6&3LHWHVL7kUJXUL&UDLRYD65/¶¶QXGLVSXQHDGH IRQGXULQHFHVDUHSHQWUXH[HFXWDUHDDFHVWRUOXFUăULGHúLVRFLHWDWHDDYHDXQWUHQGFUHVFăWRUDGXFHUHDODXQ VWDQGDUGFRUHVSXQ]ăWRU8QLXQLL(XURSHQHQXMXVWLILFDHIRUWXOILQDQFLDU vQPRGHUQL]DUHFL vQUHDOL]DUHD XQHLFRQVWUXFĠLLFDUHVăDLEăvQ]RQDFHQWUDOăXQVSDĠLXDPSOXGH]YROWDWSHQWUXYkQ]DUHFDUHVăLPSXQă LGHQWLILFDUHDGHQRLVXUVHILQDQFLDUH ........(7(6. 0RWLYDĠLD SHQWUX FRPSRQHQWD ILQDQFLDUă SULYLQG FRQFHVLRQDUHD WHUHQXOXL SUH]LQWă XUPăWRDUHOH DYDQWDMHFRQFHVLRQDUXOYDDFRSHULvQvQWUHJLPHFRVWXULOHFRQVWUXFĠLHLH[HFXWDWHFRQFHVLRQDUXO YD DFKLWDFRQFHGHQWXOXLvQFRQWUDYDORDUHDWHUHQXOXLFRQFHVLRQDWRUHGHYHQĠăDQXDOăVWDELOLWăSULQFRQWUDFW FHVHIDFHYHQLWODEXJHWXOORFDO'HDVHPHQHDVHSUHFRQL]HD]ăDWUDJHUHDGHYHQLWXULVXSOLPHQWDUHOD EXJHWXOORFDOSULQvQFDVDUHDVXPHORUSULYLQGHOLEHUDUHD$XWRUL]DĠLHLGH &RQVWUXLUH úL D VXPHORU FH YRUILvQFDVDWHSHQWUXLPSR]LWXOSHFOăGLUHGXSăILQDOL]DUHDFRQVWUXFĠLHL .29$65/QXDSXWXWUHDOL]DILQDQWDULLLQYHVWLHL .1HFHVLWDWHDúLRSRUWXQLWDWHDUHDOL]ăULLXQHLLQYHVWLĠLL vQ3LDĠD0DLVH LPSXQHGHRDUHFHDFHDVWă SLDĠă GHVHUYHúWH XQ QXPăU PDUH GH ORFXLWRUL GLQ FDUWLHUXO 0DL ]RQă LPSRUWDQWă D PXQLFLSLXOXL GDWRUDWăúL6SLWDOXOXL-XGHĠHDQ'ROMFDUHVHDIOăYLVDYLVGHDFHDVWD . 3ULQ FRQFHVLRQDUHD WHUHQXOXL vQ YHGHUHD FRQVWUXLULL XQHL SLHWH DJURDOLPHQWDUH VH DUH vQ YHGHUH FUHúWHUHD FDOLWăĠLL DFWXOXL GH FRPHUW FUHDUHD XQHL DPELDQĠH XUEDQH DWUăJăWRDUH úL D XQHL LPDJLQL DUKLWHFWXUDOHFRQWHPSRUDQHúLLQWHUHVDQWH . 2SRUWXQLWDWHD SURPRYăULL SUH]HQWXOXL VWXGLX UH]XOWă úL GLQ SUHYHGHULOH +RWăUvULL QU D &RQVLOLXO/RFDODO0XQLFLSLXOXL&UDLRYDSULQFDUHVDDSUREDWVFRDWHUHDODOLFLWDĠLHSXEOLFăvQYHGHUHD FRQFHVLRQDULLWHUHQXOXLDSDUĠLQkQGGRPHQLXOXLSXEOLFDO0XQLFLSLXOXL&UDLRYDvQVXSUDIDĠăGHPS VLWXDWvQVWU7DEDFLQU3LDĠD0DL .ÌQDFHODúLWLPSQXSRDWHILQHJOLMDWLPSDFWXOHFRQRPLFJHQHUDWGHSURPRYDUHDLPDJLQLL]RQHLúL DWUDJHUHDFDSLWDOXOXLSULYDWvQDFĠLXQLFHYL]HD]ăVDWLIDFHUHDXQRUQHYRLDOHFRPXQLWăĠLLORFDOHSUHFXPúL ULGLFDUHDJUDGXOXLGHFLYLOL]DĠLHúLFRQIRUWDDFHVWHLDSHQWUXRGH]YROWDUHGXUDELOă . ÌQWUXFkW SkQă vQ OXQD PDL QX VDX DWUDV IRQGXUL EXJHWDUH VL QLFL H[WUDEXJHWDUH vQ YHGHUHD ILQDQWDULLLQYHVWLHL6&3.&5$. 0RWLYH GH RUGLQ OHJLVODWLY WHUHQXO SRDWH IL FRQFHVLRQDW SULQ OLFLWDĠLH SXEOLFă RUJDQL]DWă vQ FRQGLĠLLOHOHJLLvQWHPHLXOXUPăWRDUHORUSUHYHGHUL SUHYHGHULOH DUW .... ÌQ DFHDVWă VLWXDWLH DYkQG vQ YHGHUH QHFHVLWDWHD DVLJXUDULL XQRU FRQGLĠLL FRUHVSXQ]ăWRDUH SULYLQG GHVIăúXUDUHDFRQIRUPVWDQGDUGHORUHXURSHQHDDFWLYLWăĠLORUGLQSXQFWGHYHGHUHVDQLWDU±YHWHULQDUúLGH VăQăWDWHSXEOLFăvQDFHDVWăSLDĠăSULQ+RWDUkUHD&RQVLOLXOXL/RFDOQUVDDSUREDWSUHOXDUHD EXQXULORUúLDDOHLORUFDURVDELOHVLWXDWHvQ3LDWD0DLGLQH[SORDWDUHD6&3LHWHVL7kUJXUL&UDLRYD¶¶ vQ SURSULHWDWHD SXEOLFă D 0XQLFLSLXOXL &UDLRYD úL DGPLQLVWUDUHD &RQVLOLXOXL /RFDO DO 0XQLFLSLXOXL &UDLRYD .

 OLW D.

 FRURERUDWH FX GLVSR]LĠLLOH DUW DOLQ O.

 úL DOLQ .

 GLQ /HJHD DGPLQLVWUDĠLHLSXEOLFHORFDOHQUUHSXEOLFDWăFRQIRUPFăURUDÄ&RQVLOLLOHORFDOHKRWăUkVFFD EXQXULOHFHDSDUĠLQGRPHQLXOXLSXEOLFGHLQWHUHVORFDOVăILHGDWHvQDGPLQLVWUDUHDUHJLLORUDXWRQRPHúL LQVWLWXĠLLORUSXEOLFHVăILHFRQFHVLRQDWHRULVăILHvQFKLULDWHFRQFHVLRQDUHDVHIDFHSULQOLFLWDĠLHSXEOLFD RUJDQL]DWăvQFRQGLĠLLOHOHJLL SUHYHGHULOH DUW  GLQ /HJHD QU UHSXEOLFDWă FX PRGLILFăULOH úL FRPSOHWăULOH XOWHULRDUH SULYLQGDXWRUL]DUHDH[HFXWăULLOXFUăULORUGHFRQVWUXFĠLL SUHYHGHULOH 28* QU SULYLQG UHJLPXO MXULGLF DO FRQWUDFWHORU GH FRQFHVLXQH GH EXQXUL SURSULHWDWHSXEOLFăDSUREDWăFXPRGLILFăULSULQ/HJHDQU  .

 .352&('85$87.=..96XEFRQFHVLRQDUHDHVWHLQWHU]LVăFXH[FHSĠLDVLWXDĠLLORUH[SUHVSUHYă]XWHGHOHJH 97(50(1(35(9.*$725. 5HGHYHQĠD REĠLQXWă FD XUPDUH D FRQFHVLXQLLVH IDFH YHQLW OD EXJHWXO ORFDO DO PXQLFLSLXOXL &UDLRYD ..=$5($352&('85..5HGHYHQĠDSHQWUXDQXOUHSUH]HQWkQGSUHĠXOFRQFHVLXQLLVHYDDFKLWDGHFRQFHVLRQDUGXSă REĠLQHUHD$XWRUL]DĠLHLGH&RQVWUXFĠLHGDUQXPDLWkU]LXGH . 9.1.'( &21&(6.1LYHOXOPLQLPDOUHGHYHQĠHLVDVWDELOLSULQUDSRUWGHHYDOXDUHFDUHDIRVWVXSXVVSUHDSUREDUH &RQVLOLXOXL /RFDO DO 0XQLFLSLXOXL &UDLRYD LDU SULQ +RWăUkUHD QU &RQVLOLXO /RFDO DO 0XQLFLSLXOXL&UDLRYDDDSUREDWvQVXúLUHDUDSRUWXOXLGHHYDOXDUHDYkQGFDRELHFWVWDELOLUHDSUHĠXOXLGH SRUQLUH D  OLFLWDĠHL SXEOLFH vQ YHGHUHD FRQFHVLRQăULL WHUHQXOXL DSDUĠLQkQG GRPHQLXOXL SXEOLF DO 0XQLFLSLXOXL&UDLRYDvQVXSUDIDĠăPSVLWXDWvQVWU7DEDFLQU3LDĠD0DLODYDORDUHDGH OHLPSOXQă IăUă 79$ XUPăULQGXVH REĠLQHUHD XQRU YHQLWXUL VXSOLPHQWDUH OD EXJHWXO ORFDOGDU vQ DFHODúLWLPSVHYDDYHDvQYHGHUHúLvQFXUDMDUHDLQYHVWLWRULORU ..21$5( 'H OD GDWD LQWUăULL vQ YLJRDUH D +RWăUkULL &RQVLOLXOXL /RFDO SULYLQG DSUREDUHD LQLĠLDWLYHL GH FRQFHVLRQDUH úL D GRFXPHQWDĠLHL GH OLFLWDĠLHvQ IXQFĠLH GH UH]XOWDWHOH DFHVWHLD GDFă VH DGMXGHFă GH OD SULPDúHGLQĠăVXQWQHFHVDUHPLQLPGH]LOH 9.$9...'( &21&(6.%. .9DORDUHDILQDOăDUHGHYHQĠHLYDILVWDELOLWăvQXUPDOLFLWDĠLHLSXEOLFHFHXUPHD]ăDILRUJDQL]DWă GHFRQFHQGHQW .%8...9 'XUDWD SURSXVă SHQWUX DFRUGDUHD FRQFHVLXQLL HVWH GH DQL FX SRVLELOLWDWHD SUHOXQJLULL vQ FRQGLĠLLOHOHJLLSHQWUXRSHULRDGăHJDOăFXFHOPXOWMXPăWDWHGLQGXUDWDVDLQLĠLDOă . 9.81.&RQFHVLRQDUXODUHREOLJDĠLDGHDREĠLQHSHFKHOWXLDODVDWRDWHDFRUGXULOHúLDYL]HOHLPSXVHGH OHJLVODĠLDPHGLXOXL 9..9'85$7$(67..=$7Ă3(1758$75..5($&2175$&78/8...0RGDOLWDWHDGHSODWăYDILVWDELOLWăGHFRQFHQGHQWvQFRQWUDFWXOGHFRQFHVLXQH ../.&$5($$/(*(5...ÌQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOH28*QUPRGLILFDWăSULYLQGUHJLPXOFRQWUDFWHORUGH FRQFHVLXQHGHEXQXULSURSULHWDWHSXEOLFăFRURERUDWHFX1RUPHOH0HWRGRORJLFHGLQ+*QUúL SUHYHGHULOH/HJLLQUSULYLQGDXWRUL]DUHDH[HFXWăULLOXFUăULORUGHFRQVWUXFĠLLFX PRGLILFăULOHúL FRPSOHWăULOH XOWHULRDUH FX DUW GLQ 1RXO &RG &LYLO FX DUW GLQ /HJHD QU SULYLQG SURSULHWDWHD SXEOLFă úL UHJLPXO MXULGLF DO DFHVWHLD PRGLILFDWă úL FRPSOHWDWă úL FX SUHYHGHULOH DUW DOLQOLWFFRURERUDWFXDOLQOLWDúLDUWGLQ/HJHDQUUHSXEOLFDWăSULYLQGDGPLQLVWUDĠLD SXEOLFăORFDOăFRQFHVLXQHDVHYDDFRUGDSULQOLFLWDĠLHSXEOLFă 1RLHPEULH   ..&RQFHVLRQDUHDDUHORFODLQLĠLDWLYDFRQFHGHQWXOXLSULQ&RQVLOLXO/RFDODOPXQLFLSLXOXL&UDLRYD FDOLWDWH SUHYă]XWă GH DUW GLQ 28*QU PRGLILFDWă SULYLQG UHJLPXO FRQWUDFWHORU GH FRQFHVLXQHGHEXQXULSURSULHWDWHSXEOLFăSHQWUXEXQXOSURSULHWDWHSXEOLFăúLDUHFDRELHFWLYSULQFLSDO XWLOL]DUHDDPSODVDPHQWXOXLODSRWHQĠLDOPD[LPDWkWGLQSXQFWGHYHGHUHDOFRQFHGHQWXOXL 9.0$/5('(9(1ğ(..81(ù./(3(17585($/. 5HGHYHQĠD PLQLPă WUHEXLH Vă DVLJXUH UHFXSHUDUHD vQ GH DQL D SUHĠXOXL GH YkQ]DUH D WHUHQXOXLvQFRQGLĠLLGHSLDĠăFRQIRUPGLVSR]LĠLLORUDUWGLQ/HJHDQU .0$7Ă$&21&(6.352&('85.&RQFHVLRQDUXOSRDUWăvQWUHDJDUHVSRQVDELOLWDWHSHQWUXUHVSHFWDUHDSUHYHGHULORUOHJDOHvQ YLJRDUHvQGRPHQLXOSURWHFĠLHLPHGLXOXLvQFHSkQGGHODGDWDSUHOXDULLEXQXOXLSkQăODvQFHWDUHD FRQWUDFWXOXLGHFRQFHVLXQH 9.9(/8/0.3URFHGXUDGHDWULEXLUHDFRQWUDFWXOXLGHFRQFHVLXQHHVWHOLFLWDĠLDSURFHGXUăODFDUHSHUVRDQD IL]LFă VDX MXULGLFă LQWHUHVDWă DUH GUHSWXO GH D GHSXQH RIHUWD SRWULYLW DUW GLQ 28*QU PRGLILFDWăSULYLQGUHJLPXOFRQWUDFWHORUGHFRQFHVLXQHGHEXQXULSURSULHWDWHSXEOLFă 9.$YL]XO2ILFLXOXL&HQWUDOGH6WDWSHQWUX3UREOHPH6SHFLDOHĠLDO6WDWXOXL0DMRUSULYLQG vQFDGUDUHDRELHFWXOXLFRQFHVLXQLLvQLQIUDVWUXFWXUDVLVWHPXOXLQDĠLRQDOGHDSăUDUH1XHVWHFD]XO 9.SUHYHGHULOH +* QU SHQWUX DSUREDUHD 1RUPHORU PHWRGRORJLFH GH DSOLFDUH D 28* QU DUWGLQ1RXO&RG&LYLO ...-867.).=(2%/..1...

  .

Ǥʹ $ Ǥ͸Ͳ͹ȀʹͲͳͶ  f.

f.

Ѵ$ǡ ƒ”‹ƒ.

 .

.

.

 ”‹˜‹† …‘…‡•‹‘ƒ”‡ƒ ’”‹ Ž‹…‹–ƒጔ‹‡ ’—„Ž‹…£ ƒ –‡”‡—Ž—‹ ’”‘’”‹‡–ƒ–‡ ’—„Ž‹…£ ƒ —‹…‹’‹—Ž—‹ ”ƒ‹‘˜ƒǡÁ•—’”ƒˆƒጔ£†‡ͳʹͶͳ’ǡ•‹–—ƒ–Á—‹…‹’‹—Ž—‹”ƒ‹‘˜ƒǡ•–”Ǥƒ„ƒ…‹ǡ”ǤʹǡǤ Ǥ”Ǥͷ͵͵ͺ͵ǡÁ ˜‡†‡”‡ƒ…‘•–”—‹”‹‹—‡‹’‹‡ጔ‡ƒ‰”‘ǦƒŽ‹‡–ƒ”‡Ǥ  Ǥ.

Ǥ.

 Ѹ.

.

 .

.

.

.

.

.

 .

Ǥͷ.

f.

.

.

.

.

$$ .

.

 „‹‡…–—Ž …‘…‡•‹—‹‹ǡ ÁŽ …‘•–‹–—‹‡ –‡”‡—Ž ƒ’ƒ”ጔ‹Ÿ† †‘‡‹—Ž—‹ ’—„Ž‹… ƒŽ —‹…‹’‹—Ž—‹ ”ƒ‹‘˜ƒǡÁ•—’”ƒˆƒጔ£†‡ͳʹͶͳ’ǡ•‹–—ƒ–Á‹–”ƒ˜‹Žƒ—Ž—‹…‹’‹—Ž—‹”ƒ‹‘˜ƒǡ•–”Ǥƒ„ƒ…‹”Ǥʹǡ Ǥ ”Ǥͷ͵͵ͺ͵ǡ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ–’”‹Žƒ—Ž†‡ƒ’Žƒ•ƒ‡–狆‡Ž‹‹–ƒ”‡…‡•‡…‘•–‹–—‹‡…ƒ‡šƒŽƒ’”‡œ‡–—Ž …ƒ‹‡–†‡•ƒ”…‹‹Ǥ  .

Ѹ.

.

 .

.

.

.

 ‡”‡—Ž Á •—’”ƒˆƒጔ£ †‡ ͳʹͶͳ ’ǡǡ•‹–—ƒ– Á ”ƒ‹‘˜ƒ •–”Ǥ ƒ„ƒ…‹ǡ ”Ǥ ʹǡ •‡ …‘…‡•‹‘‡ƒœ£ Á ˜‡†‡”‡ƒ…‘•–”—‹”‹‹—‡‹’‹‡ጔ‡ƒ‰”‘ǦƒŽ‹‡–ƒ”‡Ǥ ‡”‡—Ž ƒ”‡ ƒ……‡• Žƒ •–”ƒ†£ ç‹ Žƒ —”£–‘ƒ”‡Ž‡ —–‹Ž‹–£ጔ‹ǣ ƒ’£ ’‘–ƒ„‹Ž£ǡ ‡‡”‰‹‡ ‡Ž‡…–”‹…£ǡ …ƒƒŽ‹œƒ”‡ǡˆ‹‹†•‹–—ƒ–Áƒ’”‘’‹‡”‡ƒ’‹–ƒŽ—Ž—‹Ž‹‹… —†‡ጔ‡ƒ†‡”‰‡ጔ£Ǥ ‡”‡—Ž …‡ ˆƒ…‡ ‘„‹‡…–—Ž …‘…‡•‹‘£”‹‹ǡ ƒ’ƒ”–‹‡ †‘‡‹—Ž—‹ ’—„Ž‹… ƒŽ —‹…‹’‹—Ž—‹ ”ƒ‹‘˜ƒ ˆ‹‹†‹•…”‹•‹ƒ‡šƒʹ’‘œ‹–‹ƒͳʹ͵†‹ Ǥ ǤͳͶͳȀʹͲͲͺǤ ‘ˆ‘”ǤǤ ƒ’”‘„ƒ–’”‹ ǤǤǤ”Ǥʹ͵ȀʹͲͲͲǡ’”‡Ž—‰‹–’”‹ ǤǤǤ”Ǥ͵͹ȀʹͲͳ͵ǡ–‡”‡—Ž‡•–‡•‹–—ƒ– Áœ‘ƒ†‡Ž‘…—‹ጔ‡…—”‡‰‹†‡Á£Žጔ‹‡ƒšΪʹǡƒš͵ͷΨǡƒšͳǡͲͷǤ Ǥ‡‰—Ž‹†‡ƒ’Žƒ•ƒ”‡ç‹”‡–”ƒ‰‡”‹‹‹‡‘„Ž‹‰ƒ–‘”‹‹ǡ˜ƒŽ‘”‹ƒš‹‡’‡–”— Ǧ ‡ –‡”‡—Ž …‡ ˆƒ…‡ ‘„‹‡…–—Ž …‘…‡•‹—‹‹ǡ •‡ ˜ƒ ”‡ƒŽ‹œƒ ‘ ’‹ƒ–ƒ ƒ‰”‘ǦƒŽ‹‡–ƒ”ƒǡ …— ”‡‰‹ †‡ Á£Žጔ‹‡Ϊͳǡ…—ƒš‹ͺ͹ǡͲ͵Ψ狃š‹ͳǡͲͷΨǡ…—‘”‡–”ƒ‰‡”‡†‡ʹǡͷͲˆƒጔ£†‡Ž‹‹–ƒ†‡ ’”‘’”‹‡–ƒ–‡ǡ…‘•–”—…ጔ‹‡…—…ƒ”ƒ…–‡”’”‘˜‹œ‘”‹—ǡ†—”ƒ–ƒ†‡ƒ’Žƒ•ƒ”‡ˆ‹‹††‡ͳͷƒ‹Ǥ  Ǧ……‡•—Ž’”‹…‹’ƒŽ•‡˜ƒ”‡ƒŽ‹œƒ†‹•–”Ǥƒ„ƒ…‹Ǥ Ǧ—…”£”‹Ž‡ …‡ •‡ ˜‘” ‡š‡…—–ƒǡ •‡ ˜‘” Á…ƒ†”ƒ Á …‘†‹ጔ‹‹Ž‡ ‡ጔ‹‘ƒ–‡ Á —–‘”‹œƒጔ‹ƒ †‡ …‘•–”—‹”‡ ç‹ ˜‘” ”‡•’‡…–ƒ ’”‡˜‡†‡”‹Ž‡ •’‡…‹ˆ‹…‡ †‹ ‘†—Ž ‹˜‹Ž ’”‡…— ç‹ †‹ ƒ…–‡ ‘”ƒ–‹˜‡ Á ˜‹‰‘ƒ”‡ǡ†‡‡†‹—ǡ‡…‘‘‹…‘Ǧˆ‹ƒ…‹ƒ”‡ǡǤǤ.

Ǥ ‡ ˜‘”‡ˆ‡…–—ƒ –‘ƒ–‡Ž—…”£”‹Ž‡ …ƒ”‡ •£ ‘ˆ‡”‡ –‡”‡—Ž—‹ †‡•–‹ƒጔ‹ƒ ’‡–”— …ƒ”‡ •Ǧƒ…‘…‡•‹‘ƒ– —ƒ‹ †—’£ ‘„ጔ‹‡”‡ƒ ƒ—–‘”‹œƒጔ‹‡‹ †‡ …‘•–”—‹”‡ Á …‘†‹ጔ‹‹Ž‡ ‡‰‹‹ ”ǤͷͲȀͳͻͻͳǡ ”‡’—„Ž‹…ƒ–£ǡ …— ‘†‹ˆ‹…£”‹Ž‡—Ž–‡”‹‘ƒ”‡Ǥ„ጔ‹‡”‡ƒ–—–—”‘”ƒ˜‹œ‡Ž‘”狃…‘”†—”‹Ž‘”‡…‡•ƒ”‡”‡ƒŽ‹œ£”‹‹‘„‹‡…–‹˜—Ž—‹…ƒ† Á•ƒ”…‹ƒ…‘…‡•‹‘ƒ”—Ž—‹Ǥ”Š‹–‡…–—”ƒ˜ƒ”‡•’‡…–ƒƒ„‹‡–—Žç‹•’‡…‹ˆ‹…—Žœ‘‡‹Ǥ —”ƒ–ƒ†‡‡š‡…—ጔ‹‡ƒ‘„‹‡…–‹˜—Ž—‹˜ƒˆ‹†‡ƒš‹ʹͶŽ—‹†‡Žƒ†ƒ–ƒ‡Ž‹„‡”£”‹‹ƒ—–‘”‹œƒጔ‹‡‹†‡ …‘•–”—‹”‡Ǥ Ǥ —…ѵ‹—‹ ͳǤB …ƒ†”—Ž ’”‘‹‡…–—Ž—‹ •‡ ˜ƒ ’”‘’—‡ ”‡ƒŽ‹œƒ”‡ƒ ——‹ …‘•–”—…ጔ‹‹ Á’£”ጔ‹–£ ’‡ ˆ—…ጔ‹—‹ǡ ƒ˜Ÿ† …ƒ ‘„‹‡…–‹˜ ‹’‘”–ƒ– Ȃ ‘ ŠƒŽ£ ’‡–”— ˜Ÿœƒ”‡ƒ ’”‘†—•‡Ž‘” ƒ‰”‘ǦƒŽ‹‡–ƒ”‡ǡ …‡ ˜ƒ …—’”‹†‡ —”£–‘ƒ”‡Ž‡ •’ƒጔ‹‹ǣ •’ƒጔ‹‹ ˜Ÿœƒ”‡ Ž‡‰—‡Ǧˆ”—…–‡ǡ œ‘£ ƒ†‹‹•–”ƒ–‹˜£ǡ ‰”—’—”‹ •ƒ‹–ƒ”‡ǡ œ‘£ ˜Ÿœƒ”‡ ˆŽ‘”‹ǡ œ‘£ ˜Ÿœƒ”‡ ‘—£ǡ œ‘£ ˜Ÿœƒ”‡ ’”‘†—•‡ Žƒ…–ƒ–‡Ǥ ‡ ƒ•‡‡‡ƒǡ •‡ ˜‘” ’”‡˜‡†‡ƒ ͳʹ •’ƒጔ‹‹…‘‡”…‹ƒŽ‡ç‹—‹–£ጔ‹†‡ƒŽ‹‡–ƒጔ‹‡’—„Ž‹…£ȋ…ƒ–.

ç‹Ž—šȌ ʹǤ‡–”—ƒ……‡•—Ž’‡”•‘ƒ‡Ž‘”…—†‡œƒ„‹Ž‹–£ጔ‹•‡˜ƒ’”‡˜‡†‡ƒ‘”ƒ’£…—Á…Ž‹ƒጔ‹‡†‡ͺΨǤ ͵Ǥ‡ –‡”‡ •‡ ˜‘” ƒ’Žƒ•ƒ Ž‘…—”‹ †‡ ’ƒ”…ƒ”‡ Á …‘ˆ‘”‹–ƒ–‡ …— ˆ—…ጔ‹—‡ƒ ’”‘’—•£Ǥ ͶǤ—£”—ŽŽ‘…—”‹Ž‘”†‡’ƒ”…ƒ”‡•‡˜ƒ•–ƒ„‹Ž‹…‘ˆ‘” Ǥ ͷǤ‘•–”—…ጔ‹ƒ˜ƒƒ˜‡ƒƒ……‡•‡’‹‡–‘ƒŽ‡’‡–”—…Ž‹‡ጔ‹ƒ•–ˆ‡Ž”‡ƒŽ‹œƒ–‡Á…Ÿ–•£’‡”‹–£—ƒ……‡•ˆƒ…‹Ž •’”‡ •’ƒጔ‹‹Ž‡ †‡ ˜Ÿœƒ”‡ Ǥ ‡ ˜‘” ’”‡˜‡†‡ƒ ƒ……‡•‡ ’‡–”— ’‡”•‘ƒŽ ç‹ ƒ……‡•‡ ’‡–”— ƒ”ˆ£ ç‹ ‡˜ƒ…—ƒ”‡ƒ‰—‘‹—Ž—‹†‡’‡’Žƒ–ˆ‘”ƒ†‡†‡’‘œ‹–ƒ”‡Ǥ .

Ǥƒ”ƒ…–‡”‹•–‹…‹Ž‡’”‹…‹’ƒŽ‡ƒŽ‡…‘•–”—…ѵ‹‹Ž‘” ͳǤ‡‰‹—Ž†‡Á£Žጔ‹‡’”‘’—•’‡–”—…‘•–”—…ጔ‹‡‡•–‡ΪͳǤ ʹǤB ‹…‹–£ •‡ ˜ƒ ’”‡˜‡†‡ƒ — •‹•–‡ ‘†‡” †‡ …‘Ž‡…–ƒ”‡ ƒ †‡ç‡—”‹Ž‘” ‡ƒŒ‡”‡ ç‹ †‡ …‘Ž‡…–ƒ”‡•‡Ž‡…–‹˜£ƒƒ…‡•–‘”ƒǤ ͵Ǥƒ’”‘‹‡…–ƒ”‡ƒ…‘•–”—…ጔ‹‡‹•‡˜ƒƒ˜‡ƒÁ˜‡†‡”‡”‡ƒŽ‹œƒ”‡ƒ——‹‘„‹‡…–‹˜‹’‘”–ƒ–Ȃ‘ŠƒŽ£ ’‡–”— ˜Ÿœƒ”‡ƒ ’”‘†—•‡Ž‘” ƒ‰”‘ǦƒŽ‹‡–ƒ”‡ǡ …‡ ˜ƒ …—’”‹†‡ —”£–‘ƒ”‡Ž‡ •’ƒጔ‹‹ǣ •’ƒጔ‹— ˜Ÿœƒ”‡ Ž‡‰—‡Ǧˆ”—…–‡ǡ œ‘£ ƒ†‹‹•–”ƒ–‹˜£ǡ ‰”—’—”‹ •ƒ‹–ƒ”‡ǡ œ‘£ ˜Ÿœƒ”‡ ˆŽ‘”‹ǡ œ‘£ ˜Ÿœƒ”‡ ‘—£ǡ œ‘£ ˜Ÿœƒ”‡’”‘†—•‡Žƒ…–ƒ–‡Ǥ‡ƒ•‡‡‡ƒǡ•‡˜‘”’”‡˜‡†‡ƒͳʹ•’ƒጔ‹‹…‘‡”…‹ƒŽ‡ç‹—‹–£ጔ‹†‡ƒŽ‹‡–ƒጔ‹‡ ’—„Ž‹…£ȋ…ƒ–.

ç‹Ž—šȌ Ǥ‹•–‡…‘•–”—…–‹˜ ͳǤB’”‘‹‡…–ƒ”‡ç‹‡š‡…—ጔ‹‡•‡˜‘””‡•’‡…–ƒ–‘ƒ–‡‘”ƒ–‹˜‡Ž‡†‡’”‘‹‡…–ƒ”‡ƒ–‹•‡‹•‹…£Á ˜‹‰‘ƒ”‡Ǥ ʹǤ‹•–‡—Ž…‘•–”—…–‹˜˜ƒˆ‹Á…‘ˆ‘”‹–ƒ–‡…—…ƒ”ƒ…–‡”—Ž…‘•–”—…ጔ‹‡‹Ǥ Ǥ ‹‹•ƒŒ‡ ͸ǤͺǤͳǤͳǤ ‹‹•ƒŒ‡Ž‡‹–‡”‹‘ƒ”‡ç‹‡š–‡”‹‘ƒ”‡ǡ˜‘”ˆ‹†‡…ƒŽ‹–ƒ–‡•—’‡”‹‘ƒ”£Á…‘ˆ‘”‹–ƒ–‡…— •–ƒ†ƒ”†‡Ž‡†‡…ƒŽ‹–ƒ–‡ƒƒ–‡”‹ƒŽ‡Ž‘”†‡…‘•–”—…ጔ‹‹Á˜‹‰‘ƒ”‡•–ƒ„‹Ž‹–‡†‡‘—‹–ƒ–‡ƒ—”‘’‡ƒ£Ǥ Ǥ…Š‹’ƒ‡–‡ç‹—–‹Ž‹–£ѵ‹ ͳǤ ‹‡…ƒ”‡ •’ƒ–‹— …‘‡”…‹ƒŽ ˜ƒ ˆ‹ †‘–ƒ– …— –‘ƒ–‡ ‡…Š‹’ƒ‡–‡Ž‡ ‡…‡•ƒ”‡ ƒ•‹‰—”£”‹‹ —‡‹ …ƒŽ‹–£ጔ‹•—’‡”‹‘ƒ”‡ƒˆ—…ጔ‹‘£”‹‹Ǥ ʹǤ ‘ƒ–‡ ‡…Š‹’ƒ‡–‡Ž‡ ç‹ ‹•–ƒŽƒጔ‹‹Ž‡ ’”‡˜£œ—–‡ ˜‘” †‡ጔ‹‡ …‡”–‹ˆ‹…ƒ– †‡ …ƒŽ‹–ƒ–‡ •ƒ— †‡…Žƒ”ƒጔ‹‡†‡…‘ˆ‘”‹–ƒ–‡Ǥ ͷǤ͹ .

Ѹ.

.

  .

.

.

 f.

 .

.

 .

 .

ǡ .

.

ǡ .

 f.

 .

 $.

 $ .

.

  .

.

 .

.

.

.

 .

‹ጔ‹ƒ–‹˜ƒ…‘…‡•‹—‹‹ƒ”‡…ƒ‘„‹‡…–‹˜’”‹…‹’ƒŽ—–‹Ž‹œƒ”‡ƒƒ’Žƒ•ƒ‡–—Ž—‹Žƒ’‘–‡ጔ‹ƒŽƒš‹ ƒ–Ÿ–†‹’—…–†‡˜‡†‡”‡ƒŽ…‘…‡†‡–—Ž—‹ǡ—‹…‹’‹—Ž”ƒ‹‘˜ƒǡ…Ÿ–狃Ž…‘…‡•‹‘ƒ”—Ž—‹Ǥ‹’—…– †‡ ˜‡†‡”‡ ƒŽ ƒ—–‘”‹–£ጔ‹‹ Ž‘…ƒŽ‡ǡ ‹†‡–‹ˆ‹…£ †‘—£ …‘’‘‡–‡ ƒŒ‘”‡ …ƒ”‡ Œ—•–‹ˆ‹…£ ‹‹ጔ‹‡”‡ƒ ’”‘…‡†—”‹‹†‡…‘…‡•‹‘ƒ”‡ƒ–‡”‡—Ž—‹ç‹ƒ—‡ǣ†‡‘”†‹‡…‘‘‹…ç‹…‡ƒ†‡‘”†‹ˆ‹ƒ…‹ƒ”Ǥ ‡”‡—Ž ’”‘’—• ’‡–”— …‘…‡•‹‘ƒ”‡ǡ Á •—’”ƒˆƒጔ£ †‡ ͳʹͶͳ ’ ƒ ƒ˜—– †‡•–‹ƒ–‹‡ †‡ ’‹ƒ–ƒ ƒ‰”‘ƒǦƒŽ‹‡–ƒ”£ǡ …‘†‹–‹‹Ž‡ ‘ˆ‡”‹–‡ ˆ‹‹† •—„ •–ƒ†ƒ”†‡Ž‡ ‡…‡•ƒ”‡ †‡•ˆ£ç—”£”‹‹ —‘” ƒ…–‹˜‹–£ጔ‹ …‘‡”…‹ƒŽ‡Á…‘†‹ጔ‹‹‘†‡”‡Ǥ ”‹ …‘…‡•‹‘ƒ”‡ƒ –‡”‡—Ž—‹ Á ˜‡†‡”‡ƒ …‘•–”—‹”‹‹ —‡‹ ’‹‡–‡ ƒ‰”‘ƒŽ‹‡–ƒ”‡ǡ •‡ ƒ”‡ Á ˜‡†‡”‡ …”‡ç–‡”‡ƒ …ƒŽ‹–£ጔ‹‹ ƒ…–—Ž—‹ †‡ …‘‡”–ǡ …”‡ƒ”‡ƒ —‡‹ ƒ„‹ƒጔ‡ —”„ƒ‡ ƒ–”£‰£–‘ƒ”‡ ç‹ ƒ —‡‹ ‹ƒ‰‹‹ƒ”Š‹–‡…–—”ƒŽ‡…‘–‡’‘”ƒ‡ç‹‹–‡”‡•ƒ–‡Ǥ ‘–‹˜ƒጔ‹ƒ ’‡–”— …‘’‘‡–ƒ ˆ‹ƒ…‹ƒ”£ ’”‹˜‹† …‘…‡•‹‘ƒ”‡ƒ –‡”‡—Ž—‹ ’”‡œ‹–£ —”£–‘ƒ”‡Ž‡ ƒ˜ƒ–ƒŒ‡ǣ …‘…‡•‹‘ƒ”—Ž ˜ƒ ƒ…‘’‡”‹ Á Á–”‡‰‹‡ …‘•–—”‹Ž‡ …‘•–”—…ጔ‹‡‹ ‡š‡…—–ƒ–‡ǡ …‘…‡•‹‘ƒ”—Ž˜ƒƒ…Š‹–ƒ…‘…‡†‡–—Ž—‹ǡÁ…‘–”ƒ˜ƒŽ‘ƒ”‡ƒ–‡”‡—Ž—‹…‘…‡•‹‘ƒ–ǡ‘”‡†‡˜‡ጔ£ƒ—ƒŽ£ •–ƒ„‹Ž‹–£’”‹…‘–”ƒ…–ǡ…‡•‡ˆƒ…‡˜‡‹–Žƒ„—‰‡–—ŽŽ‘…ƒŽǤ‡ƒ•‡‡‡ƒǡ•‡’”‡…‘‹œ‡ƒœ£ƒ–”ƒ‰‡”‡ƒ†‡ ˜‡‹–—”‹ •—’Ž‹‡–ƒ”‡ Žƒ „—‰‡–—Ž Ž‘…ƒŽ ’”‹ Á…ƒ•ƒ”‡ƒ •—‡Ž‘” ’”‹˜‹† ‡Ž‹„‡”ƒ”‡ƒ —–‘”‹œƒጔ‹‡‹ †‡ ‘•–”—‹”‡ç‹ƒ•—‡Ž‘”…‡˜‘”ˆ‹Á…ƒ•ƒ–‡’‡–”—‹’‘œ‹–—Ž’‡…Ž£†‹”‡ǡ†—’£ˆ‹ƒŽ‹œƒ”‡ƒ…‘•–”—…ጔ‹‡‹Ǥ Bƒ…‡Žƒç‹–‹’ǡ—’‘ƒ–‡ˆ‹‡‰Ž‹Œƒ–‹’ƒ…–—Ž‡…‘‘‹…‰‡‡”ƒ–†‡’”‘‘˜ƒ”‡ƒ‹ƒ‰‹‹‹œ‘‡‹ ç‹ ƒ–”ƒ‰‡”‡ƒ …ƒ’‹–ƒŽ—Ž—‹ ’”‹˜ƒ– Á ƒ…ጔ‹—‹ …‡ ˜‹œ‡ƒœ£ •ƒ–‹ˆƒ…‡”‡ƒ —‘” ‡˜‘‹ ƒŽ‡ …‘—‹–£ጔ‹‹ Ž‘…ƒŽ‡ ’”‡…—ç‹”‹†‹…ƒ”‡ƒ‰”ƒ†—Ž—‹†‡…‹˜‹Ž‹œƒጔ‹‡ç‹…‘ˆ‘”–ƒƒ…‡•–‡‹ƒǡ’‡–”—‘†‡œ˜‘Ž–ƒ”‡†—”ƒ„‹Ž£Ǥ ‘–‹˜‡ †‡ ‘”†‹ Ž‡‰‹•Žƒ–‹˜ǣ –‡”‡—Ž ’‘ƒ–‡ ˆ‹ …‘…‡•‹‘ƒ– ’”‹ Ž‹…‹–ƒጔ‹‡ ’—„Ž‹…£ ‘”‰ƒ‹œƒ–£ Á …‘†‹ጔ‹‹Ž‡Ž‡‰‹‹ǡÁ–‡‡‹—Ž—”£–‘ƒ”‡Ž‘”’”‡˜‡†‡”‹ǣ Ǧ’”‡˜‡†‡”‹Ž‡ ƒ”–Ǥ ͵͸ȋͷȌ Ž‹–Ǥ ƒȌ …‘”‘„‘”ƒ–‡ …— †‹•’‘œ‹ጔ‹‹Ž‡ ƒ”–ǡ ͳʹ͵ ƒŽ‹ȋŽȌ ç‹ ƒŽ‹Ǥ ȋʹȌ †‹ ‡‰‡ƒƒ†‹‹•–”ƒጔ‹‡‹’—„Ž‹…‡Ž‘…ƒŽ‡”ǤʹͳͷȀʹͲͲͳ”‡’—„Ž‹…ƒ–£ǡ…‘ˆ‘”…£”‘”ƒǣ Ƿ‘•‹Ž‹‹Ž‡Ž‘…ƒŽ‡Š‘–£”Ÿ•……ƒ„——”‹Ž‡…‡ƒ’ƒ”ጔ‹†‘‡‹—Ž—‹’—„Ž‹…†‡‹–‡”‡•Ž‘…ƒŽǡ•£ˆ‹‡ †ƒ–‡ Á ƒ†‹‹•–”ƒ”‡ƒ ”‡‰‹‹Ž‘” ƒ—–‘‘‡ ç‹ ‹•–‹–—ጔ‹‹Ž‘” ’—„Ž‹…‡ǡ •£ ˆ‹‡ …‘…‡•‹‘ƒ–‡ ‘”‹ •£ ˆ‹‡ Á…Š‹”‹ƒ–‡Ǣ…‘…‡•‹‘ƒ”‡ƒ•‡ˆƒ…‡’”‹Ž‹…‹–ƒጔ‹‡’—„Ž‹…ƒǡ‘”‰ƒ‹œƒ–£Á…‘†‹ጔ‹‹Ž‡Ž‡‰‹‹̶ǡ Ǧ’”‡˜‡†‡”‹Ž‡ ƒ”–Ǥ ͳ͵ †‹ ‡‰‡ƒ ”Ǥ ͷͲȀͳͻͻͳ ”‡’—„Ž‹…ƒ–£ǡ …— ‘†‹ˆ‹…£”‹Ž‡ ç‹ …‘’Ž‡–£”‹Ž‡ —Ž–‡”‹‘ƒ”‡ǡ’”‹˜‹†ƒ—–‘”‹œƒ”‡ƒ‡š‡…—–£”‹‹Ž—…”£”‹Ž‘”†‡…‘•–”—…ጔ‹‹Ǣ .

Ǧ’”‡˜‡†‡”‹Ž‡ ǤǤ Ǥ ”ǤͷͶȀʹͲͲ͸ ’”‹˜‹† ”‡‰‹—Ž Œ—”‹†‹… ƒŽ …‘–”ƒ…–‡Ž‘” †‡ …‘…‡•‹—‡ †‡ „——”‹’”‘’”‹‡–ƒ–‡’—„Ž‹…£ǡƒ’”‘„ƒ–£…—‘†‹ˆ‹…£”‹’”‹‡‰‡ƒ”ǤʹʹȀʹͲͲ͹Ǣ Ǧ’”‡˜‡†‡”‹Ž‡ Ǥ ”Ǥͳ͸ͺȀʹͲͲ͹’‡–”—ƒ’”‘„ƒ”‡ƒ‘”‡Ž‘”‡–‘†‘Ž‘‰‹…‡†‡ƒ’Ž‹…ƒ”‡ƒǤǤ Ǥ ”ǤͷͶȀʹͲͲ͸ǡ Ǧƒ”–ǤͺͷͺǦͺ͹͵†‹‘—Ž‘†‹˜‹Ž .

.

.

Ѹ.

.

 .

.

.

ǣ .

.

Ǥͷ .

.

.

.

.

B.

.

.

 ‡‰‹—Ž„——”‹Ž‘”—–‹Ž‹œƒ–‡†‡…‘…‡•‹‘ƒ” B†‡”—Žƒ”‡ƒ…‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡…‘…‡•‹—‡ǡ„——Ž’”‡Ž—ƒ–†‡…‘…‡•‹‘ƒ”ÁŽ”‡’”‡œ‹–£–‡”‡—Ž ’”‘’”‹‡–ƒ–‡ ’—„Ž‹…£ǡ Á •—’”ƒˆƒጔ£ †‡ ͳʹͶͳ ’ǡ •‹–—ƒ– Á —‹…‹’‹—Ž ”ƒ‹‘˜ƒǡ •–”Ǥ ƒ„ƒ…‹ ”Ǥ ʹǡ Á ˜‡†‡”‡ƒ…‘•–”—‹”‹‹—‡‹’‹‡–‡ƒ‰”‘ǦƒŽ‹‡–ƒ”‡Ǥ ‘…‡†‡–—Ž ƒ”‡ ‘„Ž‹‰ƒጔ‹ƒ †‡ ƒ ’”‡†ƒ …‘…‡•‹‘ƒ”—Ž—‹ –‡”‡—Ž ’‡ „ƒœ£ †‡ ’”‘…‡• ˜‡”„ƒŽ †‡ ’”‡†ƒ”‡Ȁ’”‹‹”‡Ǥ .

†‡”—Žƒ”‡ƒ…‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡…‘…‡•‹—‡ǡ’‘–”‹˜‹–ƒ”–Ǥͷʹ†‹ ”ǤͷͶȀʹͲͲ͸…‘…‡•‹‘ƒ”—Ž ˜ƒ—–‹Ž‹œƒ—”ƒ–‘ƒ”‡Ž‡…ƒ–‡‰‘”‹‹†‡„——”‹ǣ ƒȌ„——”‹Ž‡†‡”‡–—”ǣ„——”‹Ž‡…ƒ”‡ƒ—ˆ£…—–‘„‹‡…–—Ž…‘…‡•‹—‹‹ǡ…‡”‡˜‹†‡’Ž‹†”‡’–ǡ‰”ƒ–—‹– ç‹Ž‹„‡”‡†‡•ƒ”…‹‹…‘…‡†‡–—Ž—‹ŽƒÁ…‡–ƒ”‡ƒ…‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡…‘…‡•‹—‡Ǥ „Ȍ „——”‹Ž‡ ’”‘’”‹‹ǣ „——”‹ …ƒ”‡ ƒ— ƒ’ƒ”ጔ‹—– …‘…‡•‹‘ƒ”—Ž—‹ ç‹ ƒ— ˆ‘•– —–‹Ž‹œƒ–‡ †‡ …£–”‡ ƒ…‡•–ƒ ’‡ †—”ƒ–ƒ …‘…‡•‹—‹‹ ç‹ …ƒ”‡ǡ Žƒ Á…‡–ƒ”‡ƒ …‘–”ƒ…–—Ž—‹ǡ ”£Ÿ Á ’”‘’”‹‡–ƒ–‡ƒ …‘…‡•‹‘ƒ”—Ž—‹Ǥ .

.

Ǥ͸ .

Ѹ.

.

 .

.

 Ѹ.

 .

.

ǡ.

.

  .

Ѹ.

.

 B .

 ‘…‡•‹‘ƒ”—Ž ’‘ƒ”–£ Á–”‡ƒ‰ƒ ”‡•’‘•ƒ„‹Ž‹–ƒ–‡ ’‡–”— ”‡•’‡…–ƒ”‡ƒ ’”‡˜‡†‡”‹Ž‘” Ž‡‰ƒŽ‡ Á ˜‹‰‘ƒ”‡ Á †‘‡‹—Ž ’”‘–‡…ጔ‹‡‹ ‡†‹—Ž—‹ǡ Á…‡’Ÿ† †‡ Žƒ †ƒ–ƒ ’”‡Ž—ƒ”‹‹ „——Ž—‹ǡ ’Ÿ£ Žƒ Á…‡–ƒ”‡ƒ …‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡…‘…‡•‹—‡Ǥ ‘…‡•‹‘ƒ”—Žƒ”‡‘„Ž‹‰ƒጔ‹ƒ†‡ƒ‘„ጔ‹‡ǡ’‡…Š‡Ž–—‹ƒŽƒ•ƒǡ–‘ƒ–‡ƒ…‘”†—”‹Ž‡ç‹ƒ˜‹œ‡Ž‡‹’—•‡†‡ Ž‡‰‹•Žƒጔ‹ƒ‡†‹—Ž—‹Ǥ ‡†—”ƒ–ƒ…‘…‡•‹—‹‹‡•–‡‹–‡”œ‹•£•…Š‹„ƒ”‡ƒ†‡•–‹ƒጔ‹‡‹ƒ…–‹˜‹–£ጔ‹‹’‡–”—…ƒ”‡•ǦƒÁ…Š‡‹ƒ– …‘–”ƒ…–—Žˆ£”£ƒ˜‹œ—Ž•…”‹•ƒŽ…‘…‡†‡–—Ž—‹Ǥ .

.

Ǥ͹ .

.

.

 .

$.

.

 .

.

 B .

 .

.

 f.

 Ѹ$ ‘…‡•‹‘ƒ”—Ž ƒ”‡ ‘„Ž‹‰ƒ–‹ƒ •£ ƒ•‹‰—”‡ ‡š’Ž‘ƒ–ƒ”‡ƒ ‡ˆ‹…ƒ…‡ Á ”‡‰‹ †‡ …‘–‹—‹–ƒ–‡  •‹ ’‡”ƒ‡ጔ£ ƒ ‘„‹‡…–—Ž—‹ …‘…‡•‹—‹‹ ’‡ …Š‡Ž–—‹ƒŽƒ •ƒ ç‹ •£ †‡•’£‰—„‡ƒ•…£ ’‡ …‘…‡†‡– ’‡–”— ’ƒ‰—„‡Ž‡’”‘†—•‡†‹…—Ž’ƒ•ƒǤ .

.

Ǥͺ .

.

Ѹ.

 .

$.

.

 .

 .

Ȁ.

.

.

 .

.

.

ǡ —„…‘…‡•‹‘ƒ”‡ƒ‡•–‡‹–‡”œ‹•£ǡ…—‡š…‡’ጔ‹ƒ•‹–—ƒጔ‹‹Ž‘”‡š’”‡•’”‡˜£œ—–‡†‡Ž‡‰‡Ǥ .

.

ǤͻǤ.

Ѹ.

.

B.

.

 .

.

.

.

 Ǧ—‡•–‡…ƒœ—Ž .

.

Ǥͼ.

.

.

 ‘ˆ‘” †‹•’‘œ‹ጔ‹‹Ž‘” ƒ”–Ǥ ͹ †‹ ǤǤ Ǥ ”Ǥ ͷͶȀʹͲͲ͸ ’”‹˜‹† ”‡‰‹—Ž Œ—”‹†‹… ƒŽ …‘–”ƒ…–‡Ž‘” †‡ …‘…‡•‹—‡ †‡ „——”‹ ’”‘’”‹‡–ƒ–‡ ’—„Ž‹…£ǡ …‘–”ƒ…–—Ž †‡…‘…‡•‹—‡ •‡Á…Š‡‹‡ Á …‘ˆ‘”‹–ƒ–‡…— Ž‡‰‡ƒ”‘Ÿ£ǡ’‡–”—‘†—”ƒ–£†‡ͳͷ†‡ƒ‹ǡÁ…‡’Ÿ††‡Žƒ†ƒ–ƒ•‡£”‹‹Ž—‹Ǥ ‘–”ƒ…–—Ž†‡…‘…‡•‹—‡’‘ƒ–‡ˆ‹’”‡Ž—‰‹–’‡–”—‘’‡”‹‘ƒ†£‡‰ƒŽ£…—…‡Ž—Ž–Œ—£–ƒ–‡†‹ †—”ƒ–ƒ•ƒ‹‹ጔ‹ƒŽ£ǡ’”‹•‹’Ž—Žƒ…‘”††‡˜‘‹ጔ£ƒŽ’£”ጔ‹Ž‘”Ǥ .

.

ǤͽѸ.

.

f.

$Ǥ ‡†‡˜‡ጔƒ‹‹£’‡–”—Ž‹…‹–ƒጔ‹‡ƒˆ‘•–•–ƒ„‹Ž‹–£Á—”ƒ——‹”ƒ’‘”–†‡‡˜ƒŽ—ƒ”‡Á–‘…‹–†‡ …£–”‡ — ‡š’‡”– ‡˜ƒŽ—ƒ–‘” ç‹ Á•—ç‹–£ †‡  ‘•‹Ž‹—Ž—‹ ‘…ƒŽ ƒŽ —‹…‹’‹—Ž—‹ ”ƒ‹‘˜ƒ ’”‹ ‘–£”Á”‡ƒ ”Ǥ Ͷ͵ͻȀʹͺǤͲͺǤʹͲͳͶǡ Žƒ ˜ƒŽ‘ƒ”‡ƒ †‡ ͵ǡͲ͹ Ž‡‹Ȁ’ȀŽ—£Ǥ ‡†‡˜‡ጔƒ ‹‹£ –”‡„—‹‡ •£ ƒ•‹‰—”‡ ”‡…—’‡”ƒ”‡ƒ Á ʹͷ †‡ ƒ‹ ƒ ’”‡ጔ—Ž—‹ †‡ ˜Ÿœƒ”‡ ƒ –‡”‡—Ž—‹ǡ Á …‘†‹ጔ‹‹Ž‡ †‡ ’‹ƒጔ£ …‘ˆ‘” †‹•’‘œ‹ጔ‹‹Ž‘”ƒ”–Ǥͳ͹†‹‡‰‡ƒ”ǤͷͲȀͳͻͻʹǤ .

ƒŽ‘ƒ”‡ƒˆ‹ƒŽ£ƒ”‡†‡˜‡ጔ‡‹ǡ˜ƒˆ‹•–ƒ„‹Ž‹–£Á—”ƒŽ‹…‹–ƒጔ‹‡‹’—„Ž‹…‡…‡—”‡ƒœ£ƒˆ‹‘”‰ƒ‹œƒ–£ †‡…‘…‡†‡–Ǥ ‡†‡˜‡ጔƒ ‘„ጔ‹—–£ …ƒ —”ƒ”‡ ƒ …‘…‡•‹—‹‹ǡ •‡ ˆƒ…‡ ˜‡‹– Žƒ „—‰‡–—Ž Ž‘…ƒŽ ƒŽ —‹…‹’‹—Ž—‹ ”ƒ‹‘˜ƒǤ ‡†‡˜‡ጔƒƒ—ƒŽ£•‡˜ƒƒ…Š‹–ƒÁʹ”ƒ–‡•‡‡•–”‹ƒŽ‡‡‰ƒŽ‡ǡŽƒ†ƒ–‡Ž‡’”‡˜£œ—–‡Á…‘–”ƒ…–—Ž†‡ …‘…‡•‹—‡Ǥ ‡–”— †‡’£ç‹”‡ƒ –‡”‡‡Ž‘” †‡ ’Žƒ–£ ƒ ”‡†‡˜‡ጔ‡‹ǡ …‘…‡•‹‘ƒ”—Ž ˜ƒ ’Ž£–‹ ƒŒ‘”£”‹ †‡ Á–Á”œ‹‡”‡ …‘ˆ‘” ƒ…–‡Ž‘” ‘”ƒ–‹˜‡ Á ˜‹‰‘ƒ”‡ Žƒ †ƒ–ƒ ’Ž£ጔ‹‹Ǥ ‡ …‘•‹†‡”£ Á–Ÿ”œ‹‡”‡ Žƒ ’Žƒ–ƒ ”‡†‡˜‡ጔ‡‹†‡’£ç‹”‡ƒ–‡”‡—Ž—‹•…ƒ†‡–‡š’”‡•’”‡˜£œ—–Á…‘–”ƒ…–—Ž†‡…‘…‡•‹—‡Ǥ ‡’Žƒ–ƒ ”‡†‡˜‡ጔ‡‹ ƒ †‘—£ ”ƒ–‡ …‘•‡…—–‹˜‡ †—…‡ Žƒ ”‡œ‹Ž‹‡”‡ƒ —‹Žƒ–‡”ƒŽ£ ƒ …‘–”ƒ…–—Ž—‹ †‡ …‘…‡•‹—‡ †‹ ‹‹ጔ‹ƒ–‹˜ƒ…‘…‡†‡–—Ž—‹ǡ …— ’‹‡”†‡”‡ƒ ‰ƒ”ƒጔ‹‡‹Ǥ ‡œ‹Ž‹‡”‡ƒ ˜ƒ‘’‡”ƒ †‡ ’Ž‹ †”‡’–ǡ ˆ£”£•‘ƒጔ‹‡ǡÁ†‡’Ž‹‹”‡ƒƒŽ–‘”ˆ‘”ƒŽ‹–£ጔ‹Œ—†‹…‹ƒ”‡ç‹ˆ£”£‹–‡”˜‡ጔ‹ƒ‹•–ƒጔ‡Ž‘”Œ—†‡…£–‘”‡ç–‹ǡ…— —’”‡ƒ˜‹œ†‡͵Ͳœ‹Ž‡…ƒŽ‡†ƒ”‹•–‹…‡–”ƒ•‹•…‘…‡•‹‘ƒ”—Ž—‹Ǥ ‘†—Ž†‡ƒ…Š‹–ƒ”‡ƒŽ’”‡ጔ—Ž—‹…‘…‡•‹—‹‹ǡ…Ÿ–ç‹…Žƒ—œ‡Ž‡’‡–”—‡”‡•’‡…–ƒ”‡ƒ‘„Ž‹‰ƒጔ‹‹Ž‘”†‡ ’Žƒ–£•‡˜‘”’”‡˜‡†‡ƒ’”‹…‘–”ƒ…–—Ž†‡…‘…‡•‹—‡Ǥ  f.

 Ѹ.

.

.

.

 .

 …‘ˆ‘”‹–ƒ–‡ …— ’”‡˜‡†‡”‹Ž‡ ƒ”–Ǥ ͷ͸ †‹ ǤǤ Ǥ ”Ǥ ͷͶȀʹͲͲ͸ ’”‹˜‹† ”‡‰‹—Ž Œ—”‹†‹… ƒŽ …‘–”ƒ…–‡Ž‘” †‡ …‘…‡•‹—‡ †‡ „——”‹ ’”‘’”‹‡–ƒ–‡ ’—„Ž‹…£ǡ ƒ’”‘„ƒ–£ …— ‘†‹ˆ‹…£”‹ ’”‹ ‡‰‡ƒ ”Ǥ ʹʹȀʹͲͲ͹ǡ …‘…‡•‹‘ƒ”—Ž ƒ”‡ ‘„Ž‹‰ƒጔ‹ƒ…ƒÁ –‡”‡ †‡ ͻͲ œ‹Ž‡ †‡ Žƒ †ƒ–ƒ •‡£”‹‹ …‘–”ƒ…ጔ—Ž—Ž—‹ †‡ …‘…‡•‹—‡ǡ•£†‡’—£…—–‹–Ž—†‡‰ƒ”ƒጔ‹‡ǡ‘•—£‡‰ƒŽ£…—…‘–”ƒ˜ƒŽ‘ƒ”‡ƒ”‡†‡˜‡ጔ‡‹†ƒ–‘”ƒ–‡’‡͸ Ž—‹Ǥ Ǧ ‘…‡†‡–—Ž ˜ƒ ’—–‡ƒ —–‹Ž‹œƒ ƒ…‡ƒ•–£ •—£ —ƒ‹ Á •‹–—ƒጔ‹ƒ Á …ƒ”‡ …‘…‡•‹‘ƒ”—Ž —Ǧç‹ Á†‡’Ž‹‡ç–‡ ‘„Ž‹‰ƒጔ‹ƒ ’”‹˜‹† ’Žƒ–ƒ ’”‡ጔ—Ž—‹ …‘…‡•‹—‹‹ǡƒ ’‡ƒŽ‹–£ጔ‹Ž‘” ç‹ ƒ ƒŽ–‘” •—‡ †ƒ–‘”ƒ–‡ †‡ …‘…‡•‹‘ƒ”ǡÁ„ƒœƒ…‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡…‘…‡•‹—‡ç‹‡˜‡–—ƒŽ‡Ž‡ƒŒ‘”£”‹ǡ‹ƒ”Á•‹–—ƒጔ‹ƒÁ…ƒ”‡— ƒ ˆ‘•–—–‹Ž‹œƒ–£ǡƒ…‡ƒ•–ƒ•‡”‡•–‹–—‹‡…‘…‡†‡–—Ž—‹ǡ†—’£ˆ‹ƒŽ‹œƒ”‡ƒ‘„‹‡…–‹˜—Ž—‹Ǥ ƒ”ƒ–‹ƒ†‡’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡ŽƒŽ‹…‹–ƒ–‹‡˜ƒˆ‹‹•—ƒˆ‹š£†‡ʹ͵‹‹Ž‡‹Ǥ Ǥ.

.

.

.

Ѹ.

.

.

.

.

 $B.

$ .

.

.

Ǥͳ ˆ‡”–ƒ–—Ž ƒ”‡ ‘„Ž‹‰ƒጔ‹ƒ †‡ ƒ ‡Žƒ„‘”ƒ ‘ˆ‡”–ƒ Á …‘ˆ‘”‹–ƒ–‡ …— ’”‡˜‡†‡”‹Ž‡ †‹ †‘…—‡–ƒጔ‹ƒ†‡ƒ–”‹„—‹”‡Ǥ .

.

.

Ǥʹ ˆ‡”–‡Ž‡ •‡ ”‡†ƒ…–‡ƒœ£ Á Ž‹„ƒ ”‘Ÿ£ǡ…‘ˆ‘” Ž‡‰‹•Žƒጔ‹‡‹”‘Ÿ‡ǡ †‡…£–”‡ ’‡”•‘ƒ‡ ˆ‹œ‹…‡ •ƒ— Œ—”‹†‹…‡ǡ ”‘Ÿ‡ •ƒ— •–”£‹‡ …ƒ”‡ •‡ ˜‘” ƒ‰ƒŒƒ •£ …‘•–”—‹ƒ•…£ ’‡ …Š‡Ž–—‹ƒŽƒ •ƒ ‘ ’‹ƒ–ƒ ƒ‰”‘ǦƒŽ‹‡–ƒ”ƒǤ .

.

.

Ǥ͵ ‹‡…ƒ”‡’ƒ”–‹…‹’ƒ–’‘ƒ–‡†‡’—‡‘•‹‰—”£‘ˆ‡”–£Ǥ .

.

.

ǤͶ‹•…—”‹Ž‡–”ƒ•‹–‡”‹‹‘ˆ‡”–‡‹ǡ‹…Ž—•‹˜ˆ‘”ጔƒƒŒ‘”£ǡ…ƒ†Á•ƒ”…‹ƒ‘’‡”ƒ–‘”—Ž—‹‡…‘‘‹…Ǥ ˆ‡”–ƒ †‡’—•£ Žƒ ‘ ƒŽ–£ ƒ†”‡•£ †‡…Ÿ– …‡ƒ ƒ …‘…‡†‡–—Ž—‹ •ƒ— †—’£ ‡š’‹”ƒ”‡ƒ †ƒ–‡‹ Ž‹‹–£ ’‡–”— †‡’—‡”‡•‡”‡–—”‡ƒœ£‡†‡•…Š‹•£Ǥ .

.

.

Ǥͷ ‘ጔ‹—–—Ž ‘ˆ‡”–‡Ž‘” –”‡„—‹‡ •ƒ ”£Ÿ£ …‘ˆ‹†‡ጔ‹ƒŽ ’Ÿ£ Žƒ †ƒ–ƒ •–ƒ„‹Ž‹–£ ’‡–”— †‡•…Š‹†‡”‡ƒƒ…‡•–‘”ƒǡ…‘…‡†‡–—Ž—”Ÿ†ƒŽ—ƒ…—‘ç–‹ጔ£†‡…‘ጔ‹—–—Ž”‡•’‡…–‹˜‡Ž‘”‘ˆ‡”–‡—ƒ‹ †—’£ƒ…‡ƒ•–£†ƒ–£Ǥ‘…—‡–‡Ž‡…ƒ”‡Á•‘ጔ‡•…‘ˆ‡”–ƒ–”‡„—‹‡•£ˆ‹‡”‡†ƒ…–ƒ–‡ÁŽ‹„ƒ”‘Ÿ£Ǥ .

.

.

Ǥ͸ ˆ‡”–ƒ ƒ”‡ …ƒ”ƒ…–‡” ‘„Ž‹‰ƒ–‘”‹—ǡ †‹ ’—…– †‡ ˜‡†‡”‡ ƒŽ …‘ጔ‹—–—Ž—‹ǡ ’‡ ’‡”‹‘ƒ†ƒ †‡ ˜ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡•–ƒ„‹Ž‹–£†‡…‘…‡†‡–Ǥ .

.

.

Ǥ͹—”ƒ–ƒ†‡˜ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡ƒ‘ˆ‡”–‡Ž‘”‡•–‡†‡ͻͲ†‡œ‹Ž‡†‡Žƒ†ƒ–ƒ†‡•…Š‹†‡”‹‹‘ˆ‡”–‡Ž‘”Ǥ —–…‘•‹†‡”ƒ–‡‘ˆ‡”–‡˜ƒŽƒ„‹Ž‡‘ˆ‡”–‡Ž‡…ƒ”‡Á†‡’Ž‹‡•……”‹–‡”‹‹Ž‡†‡˜ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡Ǥ ‘†‹ጔ‹‹Ž‡ †‡ ˜ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡ ’‡ …ƒ”‡ –”‡„—‹‡ •£ Ž‡ Á†‡’Ž‹‡ƒ•…£ ‘ˆ‡”–‡Ž‡ǡ ’”‡…— ç‹ ‘†—Ž †‡ ‡Žƒ„‘”ƒ”‡ç‹’”‡œ‡–ƒ”‡ǡ•—–’”‡…‹œƒ–‡Á‘…—‡–ƒ–‹ƒ†‡ƒ–”‹„—‹”‡ .

.

.

Ǥͻˆ‡”–‡Ž‡•‡†‡’—Žƒ•‡†‹—Ž”‹£”‹‡‹—‹…‹’‹—Ž—‹”ƒ‹‘˜ƒ•–”ǤǤ.

Ǥ—œƒ”Ǥ͹ǡÁ†‘—£ ’Ž‹…—”‹ Á…Š‹•‡ ç‹ •‹‰‹Žƒ–‡ǡ ‡–”ƒ•’ƒ”‡–‡ǡ ——Ž ‡š–‡”‹‘” ç‹ ——Ž ‹–‡”‹‘”ǡ …ƒ”‡ ˜‘” …‘ጔ‹‡ †‘…—‡–‡Ž‡ ’”‡˜£œ—–‡ ç‹ …ƒ”‡ •‡ Á”‡‰‹•–”‡ƒœ£ Á ‘”†‹‡ƒ ’”‹‹”‹‹ Ž‘” Á ”‡‰‹•–”—Ž Dzˆ‡”–‡dz ’”‡…‹œŸ†—Ǧ•‡†ƒ–ƒç‹‘”ƒǤ .

.

.

ǤͳͲ‡’Ž‹…—Ž‡š–‡”‹‘”•‡˜ƒ‹†‹…ƒ‘„‹‡…–—Ž…‘…‡•‹—‹‹’‡–”—…ƒ”‡‡•–‡†‡’—•£‘ˆ‡”–ƒǤŽ‹…—Ž ‡š–‡”‹‘”˜ƒ–”‡„—‹•£…‘ጔ‹£ǣ .

ƒȌ ‘ ˆ‹ç£ …— ‹ˆ‘”ƒጔ‹‹ ’”‹˜‹† ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž ç‹ ‘ †‡…Žƒ”ƒጔ‹‡ †‡ ’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡ǡ •‡ƒ–£ †‡ ‘ˆ‡”–ƒ–ǡˆƒ”£Á‰”‘磔‹ǡ疇”•£–—”‹•ƒ—‘†‹ˆ‹…ƒ”‹Ǣ „Ȍ ƒ…–‡ †‘˜‡†‹–‘ƒ”‡ ’”‹˜‹† …ƒŽ‹–£ጔ‹Ž‡ ç‹ …ƒ’ƒ…‹–£ጔ‹Ž‡ ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž—‹ǡ …‘ˆ‘” ‘…—‡–ƒጔ‹‡‹†‡ƒ–”‹„—‹”‡Ǣ …Ȍƒ…–‡†‘˜‡†‹–‘ƒ”‡’”‹˜‹†‹–”ƒ”‡ƒÁ’‘•‡•‹ƒ…ƒ‹‡–—Ž—‹†‡•ƒ”…‹‹Ǥ .

.

.

Ǥͳͳ ‡ ’Ž‹…—Ž ‹–‡”‹‘”ǡ …ƒ”‡ …‘ጔ‹‡ ‘ˆ‡”–ƒ ’”‘’”‹—Ǧœ‹•ƒǡ •‡ Á•…”‹— —‡Ž‡ •ƒ— †‡—‹”‡ƒ ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž—‹ǡ’”‡…—ç‹†‘‹…‹Ž‹—Ž•ƒ—•‡†‹—Ž•‘…‹ƒŽƒŽƒ…‡•–—‹ƒǡ†—’ƒ…ƒœǤ .

.

.

Ǥͳʹ ‡–”— †‡•ˆ£ç—”ƒ”‡ƒ ’”‘…‡†—”‹‹ Ž‹…‹–ƒጔ‹‡‹ ‡•–‡ ‘„Ž‹‰ƒ–‘”‹‡ ’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡ƒ ƒ …‡Ž ’—ጔ‹ ͵ ‘ˆ‡”–ƒ–‹Ǥ .

.

.

Ǥͳ͵ Ž‹…—”‹Ž‡ǡ Á…Š‹•‡ ç‹ •‹‰‹Žƒ–‡ǡ •‡ ’”‡†ƒ— …‘‹•‹‡‹ †‡ ‡˜ƒŽ—ƒ”‡ Žƒ †ƒ–ƒ ˆ‹šƒ–£ ’‡–”— †‡•…Š‹†‡”‡ƒŽ‘”ǡ’”‡˜£œ—–£Áƒ—ጔ—Ž†‡Ž‹…‹–ƒጔ‹‡•ƒ—Áƒ—ጔ—Ž‡‰‘…‹‡”‹‹†‹”‡…–‡ǡ†—’£…ƒœǤ —’£ †‡•…Š‹†‡”‡ƒ ’Ž‹…—”‹Ž‘” ‡š–‡”‹‘ƒ”‡ Á 燆‹ጔƒ ’—„Ž‹…£ǡ …‘‹•‹ƒ †‡ ‡˜ƒŽ—ƒ”‡ ‡Ž‹‹£ ‘ˆ‡”–‡Ž‡…ƒ”‡—…‘ጔ‹–‘–ƒŽ‹–ƒ–‡ƒ†‘…—‡–‡Ž‘”狃†ƒ–‡Ž‘”’”‡˜£œ—–‡Žƒ’—…–—Ž.

.

.

ǤͳͲç‹.

.

.

Ǥͳͳ ‡–”— …‘–‹—ƒ”‡ƒ †‡•ˆ£ç—”£”‹‹ ’”‘…‡†—”‹‹ †‡Ž‹…‹–ƒጔ‹‡ ‡•–‡ ‡…‡•ƒ” …ƒ †—’£ †‡•…Š‹†‡”‡ƒ ’Ž‹…—”‹Ž‘”‡š–‡”‹‘ƒ”‡ǡ…‡Ž’—ጔ‹͵‘ˆ‡”–‡•£Á–”—‡ƒ•…£…‘†‹ጔ‹‹Ž‡’”‡˜£œ—–‡Žƒ’—…–—Ž.

.

.

ǤͳͲç‹.

.

.

Ǥͳͳ .

.

.

Ǥͳͷ—’£ƒƒŽ‹œƒ”‡ƒ…‘ጔ‹—–—Ž—‹’Ž‹…—Ž—‹‡š–‡”‹‘”ǡ•‡…”‡–ƒ”—Ž…‘‹•‹‡‹†‡‡˜ƒŽ—ƒ”‡Á–‘…‡•–‡ ’”‘…‡•—ŽǦ˜‡”„ƒŽÁ…ƒ”‡•‡˜ƒ‡ጔ‹‘ƒ”‡œ—Ž–ƒ–—ŽƒƒŽ‹œ‡‹Ǥ .

.

.

Ǥͳ͸‡•…Š‹†‡”‡ƒ’Ž‹…—”‹Ž‘”‹–‡”‹‘ƒ”‡•‡ˆƒ…‡—ƒ‹†—’£•‡ƒ”‡ƒ’”‘…‡•—Ž—‹Ǧ˜‡”„ƒŽ†‡…£–”‡ –‘ጔ‹‡„”‹‹…‘‹•‹‡‹†‡‡˜ƒŽ—ƒ”‡ç‹†‡…£–”‡‘ˆ‡”–ƒጔ‹Ǥ .

.

.

Ǥͳ͹—–…‘•‹†‡”ƒ–‡‘ˆ‡”–‡˜ƒŽƒ„‹Ž‡‘ˆ‡”–‡Ž‡…ƒ”‡Á†‡’Ž‹‡•……”‹–‡”‹‹Ž‡†‡˜ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡’”‡˜£œ—–‡ Á‘…—‡–ƒጔ‹ƒ†‡–”‹„—‹”‡Ǥ .

.

.

ǤͳͺB—”ƒƒƒŽ‹œ£”‹‹‘ˆ‡”–‡Ž‘”†‡…£–”‡…‘‹•‹ƒ†‡‡˜ƒŽ—ƒ”‡ǡ’‡„ƒœƒ…”‹–‡”‹‹Ž‘”†‡˜ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡ǡ •‡…”‡–ƒ”—Žƒ…‡•–‡‹ƒÁ–‘…‡•–‡—’”‘…‡•Ǧ˜‡”„ƒŽÁ…ƒ”‡‡ጔ‹‘‡ƒœƒ‘ˆ‡”–‡Ž‡˜ƒŽƒ„‹Ž‡ǡ‘ˆ‡”–‡Ž‡…ƒ”‡ —‹†‡’Ž‹‡•……”‹–‡”‹‹Ž‡†‡˜ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡•‹‘–‹˜‡Ž‡‡š…Ž—†‡”‹‹ƒ…‡•–‘”ƒ†‹—”ƒ†‡Žƒ’”‘…‡†—”ƒ†‡ ƒ–”‹„—‹”‡Ǥ”‘…‡•—ŽǦ˜‡”„ƒŽ•‡•‡‡ƒœƒ†‡…ƒ–”‡–‘–‹‡„”‹‹…‘‹•‹‡‹†‡‡˜ƒŽ—ƒ”‡Ǥ ‘–”ƒ…–—Ž †‡ …‘…‡•‹—‡ ˜ƒ ˆ‹ Á…Š‡‹ƒ– Á ˆ‘”£ •…”‹•£ Á Ž‹„ƒ ”‘Ÿ£Ǥ ‘ጔ‹—–—Ž …‘–”ƒ…–—Ž—‹ †‡ …‘…‡•‹—‡ –”‡„—‹‡ •£ ”‡•’‡…–‡ ’”‡˜‡†‡”‹Ž‡ Ž‡‰ƒŽ‡Ǥ ‘–”ƒ…–—Ž †‡ …‘…‡•‹—‡ ˜ƒ ˆ‹ Á…Š‡‹ƒ– …— ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž ƒ …£”—‹ ‘ˆ‡”–£ ƒ ˆ‘•– †‡…Žƒ”ƒ–£ …Ÿç–‹‰£–‘ƒ”‡Ǥ ‡ˆ—œ—Ž ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž—‹ †‡…Žƒ”ƒ– …Ÿç–‹‰£–‘” †‡ ƒ Á…Š‡‹ƒ …‘–”ƒ…–—Ž †‡ …‘…‡•‹—‡ ƒ–”ƒ‰‡ ’‹‡”†‡”‡ƒ ‰ƒ”ƒጔ‹‡‹ †‡’—•£ ’‡–”— ’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡ŽƒŽ‹…‹–ƒጔ‹‡ǤB…ƒœ—ŽÁ…ƒ”‡‘ˆ‡”–ƒ–—Ž†‡…Žƒ”ƒ–…Ÿç–‹‰£–‘””‡ˆ—œ£Á…Š‡‹‡”‡ƒ…‘–”ƒ…–—Ž—‹ †‡ …‘…‡•‹—‡ǡ Ž‹…‹–ƒጔ‹ƒ ˜ƒ ˆ‹ ƒ—Žƒ–£ǡ ‹ƒ” …‘…‡†‡–—Ž ˜ƒ ”‡Ž—ƒ ’”‘…‡†—”ƒ †‡ Ž‹…‹–ƒጔ‹‡ ’—„Ž‹…£ †‡ Žƒ ‡–ƒ’ƒ’—„Ž‹…£”‹‹ƒ—ጔ—Ž—‹ǡÁ…‘†‹ጔ‹‹Ž‡Ž‡‰‹‹ǡ•–—†‹—Ž†‡‘’‘”–—‹–ƒ–‡ç‹…ƒ‹‡–—Ž†‡•ƒ”…‹‹’£•–”Ÿ†—Ǧ 狘ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡ƒǤ ƒ’Ǥ.

ǤǦB.

.

 B…‡–ƒ”‡ƒ…‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡…‘…‡•‹—‡’‘ƒ–‡ƒ˜‡ƒŽ‘…Á—”£–‘ƒ”‡Ž‡•‹–—ƒጔ‹‹ǣ ƒȌ Žƒ‡š’‹”ƒ”‡ƒ †—”ƒ–‡‹ •–ƒ„‹Ž‹–‡ Á…‘–”ƒ…–—Ž †‡ …‘…‡•‹—‡ǡ †ƒ…£ ’£”ጔ‹Ž‡ — …‘˜‹ Á •…”‹•ǡ ƒ•—’”ƒ ’”‡Ž—‰‹”‹‹ ƒ…‡•–—‹ƒ Á …‘†‹ጔ‹‹Ž‡ ’”‡˜£œ—–‡ †‡ Ž‡‰‡Ǥ B …ƒœ—Ž ’”‡Ž—‰‹”‹‹ …‘–”ƒ…–—Ž—‹ †‡ …‘…‡•‹—‡ǡƒ…‡•–ƒ•‡†‡”—Ž‡ƒœƒÁ…‘†‹ጔ‹‹Ž‡•–ƒ„‹Ž‹–‡‹‹ጔ‹ƒŽǤ „ȌÁ…ƒœ—ŽÁ…ƒ”‡‹–‡”‡•—Žƒጔ‹‘ƒŽ•ƒ—Ž‘…ƒŽ‘‹’—‡ǡ’”‹†‡—ጔƒ”‡ƒ—‹Žƒ–‡”ƒŽ£†‡…£–”‡ …‘…‡†‡– …— ’Žƒ–ƒ —‡‹ †‡•’£‰—„‹”‹ Œ—•–‡ ç‹ ’”‡ƒŽƒ„‹Ž‡ǡ Á •ƒ”…‹ƒ …‘…‡†‡–—Ž—‹ǤB •‹–—ƒ–‹ƒ ’”‡˜ƒœ—–£ǡ …‘…‡†‡–—Ž ˜ƒ ‘–‹ˆ‹…ƒ †‡ Á†ƒ–£ ‹–‡ጔ‹ƒ †‡ ƒ †‡—ጔƒ —‹Žƒ–‡”ƒŽ …‘–”ƒ…–—Ž †‡ …‘…‡•‹—‡ç‹˜ƒˆƒ…‡‡ጔ‹—‡…—’”‹˜‹”‡Žƒ‘–‹˜‡Ž‡…‡ƒ—†‡–‡”‹ƒ–ƒ…‡ƒ•–ƒ£•—”£Ǥ …Ȍ Á …ƒœ—Ž ‡”‡•’‡…–£”‹‹ ‘„Ž‹‰ƒጔ‹‹Ž‘” …‘–”ƒ…–—ƒŽ‡ †‡ …£–”‡ …‘…‡†‡–ǡ ’”‹ ”‡œ‹Ž‹‡”‡ƒ —‹Žƒ–‡”ƒŽ£†‡…£–”‡…‘…‡•‹‘ƒ”ǡ…—’Žƒ–ƒ—‡‹†‡•’£‰—„‹”‹Á•ƒ”…‹ƒ…‘…‡†‡–—Ž—‹Ǣ †Ȍ Á …ƒœ—Ž ‡”‡•’‡…–£”‹‹ ‘„Ž‹‰ƒጔ‹‹Ž‘” …‘–”ƒ…–—ƒŽ‡ †‡ …£–”‡ …‘…‡•‹‘ƒ”ǡ ’”‹ ”‡œ‹Ž‹‡”‡ƒ —‹Žƒ–‡”ƒŽ£†‡…£–”‡…‘…‡†‡–…—’Žƒ–ƒ—‡‹†‡•’£‰—„‹”‹Á•ƒ”…‹ƒ…‘…‡•‹‘ƒ”—Ž—‹Ǣ ‡ȌÁ…ƒœ—Ž‹’‘•‹„‹Ž‹–£ጔ‹‹†‡‘”‹…‡ƒ–—”£ƒ…‘…‡•‹‘ƒ”—Ž—‹†‡ƒ”‡ƒŽ‹œƒ‹˜‡•–‹ጔ‹ƒȋ’‹ƒ–ƒƒ‰”‘Ǧ ƒŽ‹‡–ƒ”ƒȌÁ–‡”‡—Ž•–‹’—Žƒ–†‡ʹͶ†‡Ž—‹ǡ…—…‘•‡…‹ጔƒ’”‡Ž—£”‹‹‹˜‡•–‹ጔ‹‡‹†‡…£–”‡…‘…‡†‡– 狈£”£’Žƒ–ƒ†‡†‡•’£‰—„‹”‹Ǥ‘…‡†‡–—Ž—˜ƒ’—–‡ƒˆ‹‘„Ž‹‰ƒ–Žƒ’Žƒ–ƒ˜”‡—‡‹†‡•’£‰—„‹”‹’‡–”— ’”‡Œ—†‹…‹‹Ž‡ •—ˆ‡”‹–‡ †‡ …‘…‡•‹‘ƒ” …ƒ —”ƒ”‡ ƒ ‹’‘•‹„‹Ž‹–£ጔ‹‹ †‡ ƒ ”‡ƒŽ‹œƒ ‹˜‡•–‹ጔ‹ƒ Á …‘†‹ጔ‹‹Ž‡ …ƒ‹‡–—Ž—‹†‡•ƒ”…‹‹ç‹ƒŽ‡…‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡…‘…‡•‹—‡Á…Š‡‹ƒ–Ǥ ˆȌ‡‘„ጔ‹‡”‡ƒƒ—–‘”‹œƒጔ‹‡‹†‡…‘•–”—‹”‡ç‹‡Ÿ…‡’‡”‡ƒ‹˜‡•–‹ጔ‹‡‹Á–‡”‡†‡…‡Ž—Ž–— ƒ †‡ Žƒ †ƒ–ƒ Á…Š‡‹‡”‹‹ …‘–”ƒ…–—Ž—‹ †‡ …‘…‡•‹—‡ ç‹ †—’£ …ƒœǡ ‡ˆ‹ƒŽ‹œƒ”‡ƒ ƒ…‡•–‡‹ƒ Á –‡”‡—Ž ƒ—–‘”‹œ£”‹‹Ǣ .

‰Ȍ’”‹ƒ…‘”†—Ž…‘—ƒŽ’£”ጔ‹Ž‘”Ǣ ŠȌÁ…ƒœ—Ž‹–‡”˜‡ጔ‹‡‹—‡‹•‹–—ƒጔ‹‹†‡ˆ‘”ጔ£ƒŒ‘”£•ƒ—…ƒœˆ‘”–—‹–Ǥ „ȌƒŽ–‡ …ƒ—œ‡ †‡ Á…‡–ƒ”‡ ƒ …‘–”ƒ…–—Ž—‹ †‡ …‘…‡•‹—‡ǡ •–ƒ„‹Ž‹–‡ †‡ ’£”ጔ‹ ’”‹ …‘–”ƒ…–—Ž †‡ …‘…‡•‹—‡ǡˆƒ”£ƒƒ†—…‡ƒ–‹‰‡”‡…ƒ—œ‡Ž‘”ç‹…‘†‹ጔ‹‹Ž‘””‡‰Ž‡‡–ƒ–‡†‡Ž‡‰‡Ǥ Ǥ.

Ѹ ǤͷǦ$.

f.

.

Ѹ.

.

ǣ ƒȌ ’‡ †—”ƒ–ƒ …‘–”ƒ…–—Ž—‹ †‡ …‘…‡•‹—‡ǡ …‘…‡†‡–—Ž ƒ”‡ †”‡’–—Ž •£ ‹•’‡…–‡œ‡ „——”‹Ž‡ …‘…‡•‹‘ƒ–‡ǡ˜‡”‹ˆ‹…Ÿ†”‡•’‡…–ƒ”‡ƒ‘„Ž‹‰ƒጔ‹‹Ž‘”ƒ•—ƒ–‡†‡…‘…‡•‹‘ƒ”Ǥ ‡”‹ˆ‹…ƒ”‡ƒ ’”‡˜ƒœ—–£ Žƒ ƒŽ‹Ǥ ƒȌ •‡ ‡ˆ‡…–—‡ƒœ£ —ƒ‹ …— ‘–‹ˆ‹…ƒ”‡ƒ ’”‡ƒŽƒ„‹Ž£ ƒ …‘…‡•‹‘ƒ”—Ž—‹ç‹Á…‘†‹ጔ‹‹Ž‡•–ƒ„‹Ž‹–‡Á…‘–”ƒ…–—Ž†‡…‘…‡•‹—‡Ǥ „Ȍ…‘…‡†‡–—Ž’‘ƒ–‡‘†‹ˆ‹…ƒ—‹Žƒ–‡”ƒŽ’ƒ”–‡ƒ”‡‰Ž‡‡–ƒ”£ƒ…‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡…‘…‡•‹—‡ǡ …—‘–‹ˆ‹…ƒ”‡ƒ’”‡ƒŽƒ„‹Ž£ƒ…‘…‡•‹‘ƒ”—Ž—‹ǡ—ƒ‹Á…‘†‹ጔ‹‹Ž‡’”‡˜£œ—–‡†‡ƒŽ‹ǤƒȌ …Ȍ •£ ’”‡†‡ƒ …‘…‡•‹‘ƒ”—Ž—‹ „——Ž …‘…‡•‹‘ƒ–ǡ ’‡ „ƒœ£ †‡ ’”‘…‡•Ǧ˜‡”„ƒŽ †‡ ’”‡†ƒ”‡Ȁ’”‹‹”‡Ǥ †Ȍ…‘…‡†‡–—Žƒ”‡‘„Ž‹‰ƒጔ‹ƒ†‡ƒ—–—Ž„—”ƒ’‡…‘…‡•‹‘ƒ”ǡÁ‡š‡”…‹ጔ‹—Ž†”‡’–—”‹Ž‘””‡œ—Ž–ƒ–‡ †‹…‘–”ƒ…–—Ž†‡…‘…‡•‹—‡ǡÁƒˆƒ”£†‡…ƒœ—”‹Ž‡’”‡˜£œ—–‡†‡Ž‡‰‡Ǥ ‡Ȍ…‘…‡†‡–—Ž‡•–‡‘„Ž‹‰ƒ–•£‘–‹ˆ‹…‡…‘…‡•‹‘ƒ”—Ž—‹ƒ’ƒ”‹ጔ‹ƒ‘”‹…£”‘”Á’”‡Œ—”£”‹†‡ƒ–—”£ ƒ ƒˆ‡…–ƒ †”‡’–—”‹Ž‡ …‘…‡•‹‘ƒ”—Ž—‹Á £•—”ƒ Á …ƒ”‡ ƒ…‡•–‡ •‹–—ƒጔ‹‹ †‡’‹† Á –‘– •ƒ— Á ’ƒ”–‡ †‡ ˜‘‹ጔƒ•ƒǤ ˆȌ †‡ ƒ•‡‡‡ƒǡ …‘…‡†‡–—Ž ‰ƒ”ƒ–‡ƒœ£ ’‡ …‘…‡•‹‘ƒ” …ƒ „——Ž …‘…‡•‹‘ƒ– — ‡•–‡ •‡…Š‡•–”ƒ–ǡ•…‘•†‹…‹”…—‹–—Ž…‹˜‹Žǡ‹’‘–‡…ƒ–•ƒ—‰ƒŒƒ–Ǥ ‰Ȍ…‘…‡†‡–—Ž’‘ƒ–‡†‡—ጔƒ—‹Žƒ–‡”ƒŽ…‘–”ƒ…–—Ž†‡…‘…‡•‹—‡Á…‘†‹ጔ‹‹Ž‡ƒ”–Ǥͷ͹ƒŽ‹ͳŽ‹– „ǡ”‡•’‡…–‹˜ŽƒÁ…‡–ƒ”‡ƒ…‘–”ƒ…–—Ž—‹…‡’‘ƒ–‡ƒ˜‡ƒŽ‘…ǡÁ…ƒœ—ŽÁ…ƒ”‡‹–‡”‡•—Žƒጔ‹‘ƒŽ•ƒ—Ž‘…ƒŽ‘ ‹’—‡Ǥ B ƒ…‡ƒ•–£ •‹–—ƒጔ‹‡ǡ …‘…‡†‡–—Ž ˜ƒ ‘–‹ˆ‹…ƒ †‡ Á†ƒ–£ ‹–‡ጔ‹ƒ †‡ ƒ †‡—ጔƒ —‹Žƒ–‡”ƒŽ …‘–”ƒ…–—Ž†‡…‘…‡•‹—‡ç‹˜ƒˆƒ…‡‡ጔ‹—‡…—’”‹˜‹”‡Žƒ‘–‹˜‡Ž‡…‡ƒ—†‡–‡”‹ƒ–ƒ…‡ƒ•–££•—”ƒǤ £”ጔ‹Ž‡˜‘”•–ƒ„‹Ž‹…—ƒ–——Ž†‡•’£‰—„‹”‹Ž‘”†ƒ–‘”ƒ–‡…‘…‡•‹‘ƒ”—Ž—‹ç‹‘†—Ž†‡’Žƒ–£ƒƒ…‡•–‘”ƒǤ B …ƒœ †‡ †‡œƒ…‘”†ǡ ƒ…‡•–‡ƒ •‡ •–ƒ„‹Ž‡•… †‡ …£–”‡ –”‹„—ƒŽ—Ž Áƒ …£”—‹ ”ƒœ£ –‡”‹–‘”‹ƒŽ£ •‡ ƒˆŽ£ •‡†‹—Ž …‘…‡†‡–—Ž—‹ǡ†ƒ…£’£”ጔ‹Ž‡—•–ƒ„‹Ž‡•…ƒŽ–ˆ‡ŽǤ  Ǥ͸ .

$.

f.

.

Ѹ.

.

ǣ ƒȌÁ–‡‡‹—Ž…‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡…‘…‡•‹—‡ǡ…‘…‡•‹‘ƒ”—Ž†‘„ƒ†‡•–‡†”‡’–—Ž†‡ƒ‡š’Ž‘ƒ–ƒǡ ’‡ ”‹•…—Ž •‹ ’‡ ”ƒ•’—†‡”‡ƒ •ƒǡ „——Ž –‡”‡ǡ ’”‘’”‹‡–ƒ–‡ ’—„Ž‹…ƒ …ƒ”‡ ˆƒ…‡ ‘„‹‡…–—Ž …‘–”ƒ…–—Ž—‹ǡ ’‘–”‹˜‹–‘„‹‡…–‹˜‡Ž‘”•–ƒ„‹Ž‹–‡†‡…ƒ–”‡…‘…‡†‡–Ǥ „Ȍ …‘…‡•‹‘ƒ”—Ž ƒ”‡ †”‡’–—Ž †‡ ƒ ˆ‘Ž‘•‹ ç‹ †‡ ƒ …—Ž‡‰‡ ˆ”—…–‡Ž‡ „——”‹Ž‘” …‡ ˆƒ… ‘„‹‡…–—Ž …‘…‡•‹—‹‹ǡ’‘–”‹˜‹–ƒ–—”‹‹„——Ž—‹ç‹•…‘’—Ž—‹•–ƒ„‹Ž‹–†‡’£”–‹’”‹…‘–”ƒ…–—Ž†‡…‘…‡•‹—‡Ǥ …Ȍ•£‘„ጔ‹£’”‹‰”‹Œƒç‹’‡…Š‡Ž–—‹ƒŽƒ’”‘’”‹‡ƒ—–‘”‹œƒጔ‹ƒ†‡…‘•–”—‹”‡Á’”‡—£…—ƒ˜‹œ‡Ž‡ ‡…‡•ƒ”‡ǡ•£Á…‡ƒ’£…‘•–”—…ጔ‹ƒ…‘ˆ‘””‘‹‡…–—Ž—‹‡Š‹…狃˜‹œ‡Ž‘”Ž‡‰ƒŽ‡ǡÁ–‡”‡†‡—ƒ†‡ Žƒ†ƒ–ƒÁ…Š‡‹‡”‹‹…‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡…‘…‡•‹—‡ǡç‹•£‘ˆ‹ƒŽ‹œ‡œ‡Á–‡”‡—Ž˜ƒŽƒ„‹Ž‹–£ጔ‹‹ƒ—–‘”‹œƒጔ‹‡‹…‡ …‘•–”—‹”‡Ǣ †Ȍ •£ ”‡•’‡…–‡ …‘†‹ጔ‹‹Ž‡ ”‡‰Ž‡‡–ƒ–‡ ’”‹ ƒ—–‘”‹œƒ–‹‡ †‡ …‘•–”—‹”‡ǡ …‡”–‹ˆ‹…ƒ–—Ž †‡ —”„ƒ‹•ǡƒ˜‹œ‡Ž‡ ç‹ ƒ…‘”†—”‹Ž‡ ‡‹•‡ Á ’”‘…‡†—”ƒ †‡ ƒ—–‘”‹œƒ”‡ ”‡ˆ‡”‹–‘ƒ”‡ Žƒ ƒ’Žƒ•ƒ”‡ƒ …‘•–”—…ጔ‹‡‹’‡–‡”‡ǡ ‡Ȍ •£ ƒ•‹‰—”‡ ‡š’Ž‘ƒ–ƒ”‡ƒ ‡ˆ‹…ƒ…‡ Á ”‡‰‹ †‡ …‘–‹—‹–ƒ–‡ •‹ ’‡”ƒ‡ጔ£ ƒ ‘„‹‡…–—Ž—‹ …‘…‡•‹—‹‹’‡…Š‡Ž–—‹ƒŽƒ•ƒç‹•£†‡•’£‰—„‡ƒ•…£’‡…‘…‡†‡–’‡–”—’ƒ‰—„‡Ž‡’”‘†—•‡†‹…—Ž’ƒ•ƒǢ ˆȌ•£ƒ…Š‹–‡”‡†‡˜‡ጔƒŽƒ˜ƒŽ‘ƒ”‡ƒç‹‘†—Ž•–ƒ„‹Ž‹–Žƒ…ƒ’.

.

Ǥ͹†‹’”‡œ‡–—Ž…ƒ‹‡–†‡•ƒ”…‹‹ç‹ Á…‘–”ƒ…–—Ž†‡…‘…‡•‹—‡Ǥ ‰Ȍ …‘…‡•‹‘ƒ”—Žǡ ƒ”‡ Á–”‡ƒ‰ƒ ”‡•’‘•ƒ„‹Ž‹–ƒ–‡ Á …‡‡ƒ …‡ ’”‹˜‡ç–‡ ”‡•’‡…–ƒ”‡ƒ Ž‡‰‹•Žƒጔ‹‡‹ ‹ ˜‹‰‘ƒ”‡…—’”‹˜‹”‡ŽƒǤǤ.

Ǥǡ’”‘–‡…ጔ‹ƒ‡†‹—Ž—‹ǡƒ’‡”•‘ƒ‡Ž‘”Ǣ ˆȌ Žƒ ‡š’‹”ƒ”‡ƒ –‡”‡—Ž—‹ †‡ …‘…‡•‹—‡ǡ …‘…‡•‹‘ƒ”—Ž ‡•–‡ ‘„Ž‹‰ƒ– •£ ”‡•–‹–—‹‡ …‘…‡†‡–—Ž—‹Á†‡’Ž‹£’”‘’”‹‡–ƒ–‡ǡŽ‹„‡”‡†‡‘”‹…‡•ƒ”…‹‹ǡ„——”‹Ž‡†‡”‡–—” ‹Ȍ …‘…‡•‹‘ƒ”—Ž ƒ”‡ ‘„Ž‹‰ƒጔ‹ƒ †‡ ƒ Á”‡‰‹•–”ƒ –‡”‡—Ž …‡ ˆƒ…‡ ‘„‹‡…–—Ž …‘…‡•‹—‹‹ Á Á ”‡‰‹•–”—Ž†‡’—„Ž‹…‹–ƒ–‡‹‘„‹Ž‹ƒ”£•ƒ—Áƒ”–‡ƒˆ—…‹ƒ”£Ǥ .

ŒȌ …‘…‡•‹‘ƒ”—Ž ˜ƒ ƒ˜‡ƒ †”‡’–—Ž †‡ ƒ ‡š’Ž‘ƒ–ƒ •’ƒጔ‹‹Ž‡ †‹ „——Ž …‘•–”—‹– ’‡ …Š‡Ž–—‹ƒŽ£ ’”‘’”‹‡ǡÁ…‘†‹ጔ‹‹Ž‡†‹’”‡œ‡–—Ž…ƒ‹‡–†‡•ƒ”…‹‹ǡç‹Á”ƒ’‘”–†‡’”‡ጔ—Ž’‡–”——–‹Ž‹œƒ”‡ƒŽ‘…—”‹Ž‘” ’—„Ž‹…‡ ç‹ ’”‹˜ƒ–‡ †‹ ’‹‡ጔ‡Ž‡ —‹…‹’‹—Ž—‹ ”ƒ‹‘˜ƒ ǡ’‡–”— ƒ—Ž ʹͲͳͶǡ ƒ’”‘„ƒ– ’”‹ ‘–£”Ÿ”‡ƒ ”Ǥ͹ͺͷȀʹͲͳ͵ƒ‘•‹Ž‹—Ž—‹‘…ƒŽƒŽ—‹…‹’‹—Ž—‹”ƒ‹‘˜ƒǤ Ǥ͹Ѹ.

.

.

.

.

 ‹–‹‰‹‹Ž‡†‡‘”‹…‡ˆ‡Ž…ƒ”‡ƒ’ƒ”’‡’ƒ”…—”•—Ž†‡”—Ž£”‹‹…‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡…‘…‡•‹—‡ç‹…ƒ”‡— •‡ ’‘– •‘Ž—ጔ‹‘ƒ ’‡ …ƒŽ‡ ƒ‹ƒ„‹Ž£ǡ ˜‘” ˆ‹ •—’—•‡ •’”‡ •‘Ž—ጔ‹‘ƒ”‡ ‹•–ƒጔ‡Ž‘” Œ—†‡…£–‘”‡ç–‹ …‘’‡–‡–‡’‘–”‹˜‹–‡‰‹‹…‘–‡…‹‘•—Ž—‹ƒ†‹‹•–”ƒ–‹˜”ǤͷͷͶȀʹͲͲͶǡ…—‘†‹ˆ‹…£”‹Ž‡—Ž–‡”‹‘ƒ”‡Ǥ …ጔ‹—‡ƒ Á Œ—•–‹ጔ‹‡ •‡ ‹–”‘†—…‡ Žƒ •‡…ጔ‹ƒ †‡ …‘–‡…‹‘• ƒ†‹‹•–”ƒ–‹˜ ƒ –”‹„—ƒŽ—Ž—‹ Á ƒ …£”—‹ Œ—”‹•†‹…ጔ‹‡•‡ƒˆŽ£•‡†‹—Ž…‘…‡†‡–—Ž—‹ǤB’‘–”‹˜ƒŠ‘–£”Ÿ”‹‹–”‹„—ƒŽ—Ž—‹•‡’‘ƒ–‡†‡…Žƒ”ƒ”‡…—”•Žƒ •‡…ጔ‹ƒ †‡ …‘–‡…‹‘• ƒ†‹‹•–”ƒ–‹˜ ƒ —”ጔ‹‹ †‡ ’‡Žǡ …‘ˆ‘” ’”‡˜‡†‡”‹Ž‘” Ž‡‰ƒŽ‡Ǥ ‡ –‘ƒ–£ †—”ƒ–ƒ …‘…‡•‹—‹‹ǡ…‡Ž‡†‘—£’£”ጔ‹•‡˜‘”•—’—‡Ž‡‰‹•Žƒጔ‹‡‹”‘Ÿ‡Á˜‹‰‘ƒ”‡Ǥ ¾ .

.

Ѹ.

.

 .

 ‡ƒŽ‹œƒ”‡ƒ‘„‹‡…–‹˜—Ž—‹’‹ƒ–ƒƒ‰”‘ǦƒŽ‹‡–ƒ”ƒǡ’‡–‡”‡—Ž…‡ˆƒ…‡‘„‹‡…–—Ž’”‡œ‡–—Ž—‹ƒ‹‡–†‡ƒ”…‹ǡ •‡˜ƒˆƒ…‡—ƒ‹’‡„ƒœƒ——‹’”‘‹‡…–Ž‡‰ƒŽǡ’‡–”—…ƒ”‡•Ǧƒ‘„ጔ‹—–ƒ—–‘”‹œƒጔ‹ƒ†‡…‘•–”—‹”‡‡‹•£ †‡ ‘”‰ƒ‡Ž‡ …‘’‡–‡–‡ Á …‘ˆ‘”‹–ƒ–‡ …— ’”‡˜‡†‡”‹Ž‡ ‡‰‹‹ ”Ǥ ͷͲȀͳͻͻͳ ”‡’—„Ž‹…ƒ–£ǡ ’”‹˜‹† ƒ—–‘”‹œƒ”‡ƒ‡š‡…—–£”‹‹Ž—…”£”‹Ž‘”†‡…‘•–”—…ጔ‹‹ǡ‘†‹ˆ‹…ƒ–£ç‹…‘’Ž‡–ƒ–£Ǥ ‘Ž—ጔ‹‹Ž‡ ’”‡œ‡–ƒ–‡ ‘†ƒ–£ …— †‡’—‡”‡ƒ ‘ˆ‡”–‡Ž‘”ǡ Á …ƒœ—Ž ƒ†Œ—†‡…ƒ”‹‹ Ž‹…‹–ƒጔ‹‡‹ǡ — ”‡’”‡œ‹–£ ƒ’”‘„ƒ”‡ƒ ƒ…‡•–‘”ƒ ç‹ — ‡š‘‡”‡ƒœ£ ’‡ …Ÿç–‹‰£–‘” †‡ ‘„ጔ‹‡”‡ƒ ƒ˜‹œ‡Ž‘” •‹ ƒ…‘”†—”‹Ž‘” Ž‡‰ƒŽ‡ †‹ ’ƒ”–‡ƒ‘”‰ƒ‹•‡Ž‘”•–ƒ„‹Ž‹–‡Á‡Ž‹„‡”ƒ”‡ƒƒ…‡•–‘”ƒǤ „ጔ‹‡”‡ƒ–—–—”‘”ƒ˜‹œ‡Ž‘”–‡Š‹…‡†‡ˆ‹‹–‹˜‡’‡–”—”‡ƒŽ‹œƒ”‡ƒç‹ˆ—…ጔ‹‘ƒ”‡ƒ‹˜‡•–‹–‹‡‹’”‹˜‡•…’‡ …‘…‡•‹‘ƒ”Ǥ‘ƒ–‡Ž—…”ƒ”‹Ž‡’”‹˜‹†”ƒ…‘”†ƒ”‡ƒŽƒ”‡ጔ‡Ž‡Ž‡–‡Š‹…‘Ǧ‡†‹Ž‹–ƒ”‡‡š‹•–‡–‡ç‹‘„ጔ‹‡”‡ƒ ƒ˜‹œ‡Ž‘”狃…‘”†—”‹Ž‘”†‡Žƒ†‡ጔ‹£–‘”‹‹ƒ…‡•–‘”ƒǡ’”‹˜‡•…’‡…‘…‡•‹‘ƒ”Ǥ ‘–”ƒ…–—Ž†‡…‘…‡•‹—‡’‘ƒ–‡ˆ‹‘†‹ˆ‹…ƒ–狃†ƒ’–ƒ–…—Ž‡‰‹•Žƒጔ‹ƒÁ˜‹‰‘ƒ”‡’‡’ƒ”…—”•—Ž‡š‡…—–£”‹‹ •ƒŽ‡ǡ …— ƒ…‘”†—Ž ’£”ጔ‹Ž‘”Ǥ .

–”‘†—…‡”‡ƒ †‡…Žƒ—œ‡…‘–”ƒ…–—ƒŽ‡ •’‡…‹ƒŽ‡ǡ‘†‹ˆ‹…ƒ”‡ƒ •ƒ— ƒ†ƒ’–ƒ”‡ƒ ’”‡˜‡†‡”‹Ž‘” …‘–”ƒ…–—Ž—‹ †‡…‘…‡•‹—‡ •‡ ’‘ƒ–‡ ˆƒ…‡ —ƒ‹ ’”‹ƒ…– ƒ†‹ጔ‹‘ƒŽ Á…Š‡‹ƒ– Á–”‡ ’£”ጔ‹Ž‡…‘–”ƒ…–ƒ–‡ç‹ƒ’”‘„ƒ–’”‹Š‘–£”Ÿ”‡ƒ‘•‹Ž‹—Ž—‹‘…ƒŽƒŽ—‹…‹’‹—Ž—‹”ƒ‹‘˜ƒǤ ‘…‡†‡–—Žƒ”‡†”‡’–—Ž…ƒ’”‹Á’—–‡”‹…‹ጔ‹‹•£‹•£—”£”‡ƒ•…£‡”•—ŽŽ—…”£”‹Ž‘”†‡…‘•–”—…ጔ‹‹ Á˜‡†‡”‡ƒ”‡•’‡…–£”‹‹ƒ—–‘”‹œƒጔ‹‡‹†‡…‘•–”—‹”‡Ǥ B …ƒœ—Ž ‹’‘•‹„‹Ž‹–£ጔ‹‹ †‡ ‘”‹…‡ ƒ–—”£ ƒ …‘…‡•‹‘ƒ”—Ž—‹ †‡ ƒ ”‡ƒŽ‹œƒ ‘„‹‡…–‹˜—Ž Ǧ ’‹ƒ–ƒ ƒ‰”‘Ǧ ƒŽ‹‡–ƒ”ƒǡ Á –‡”‡—Ž •–‹’—Žƒ– †‡ ʹͶ †‡ Ž—‹ǡ …‘–”ƒ…–—Ž †‡ …‘…‡•‹—‡ Á…‡–‡ƒœ£ǡ …— …‘•‡…‹ጔƒ ’”‡Ž—£”‹‹‹˜‡•–‹ጔ‹‡‹†‡…£–”‡…‘…‡†‡–狈£”£’Žƒ–ƒ†‡†‡•’£‰—„‹”‹Ǥ ‘…—‡–‡Ž‡ ‡…‡•ƒ”‡Ž‹…–ƒ–‹‡‹ ‹…Ž—•‹˜ ƒ‹‡–—Ž †‡ •ƒ”…‹‹ǡ •‡ ’— Žƒ †‹•’‘œ‹ጔ‹ƒ •‘Ž‹…‹–ƒጔ‹Ž‘” …‘–”ƒ—‡‹•—‡†‡ʹͲͲŽ‡‹Ǥ ƒ–ƒŽ‹‹–£’‡–”—†‡’—‡”‡ƒ‘ˆ‡”–‡Ž‘”‡•–‡ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǡ‘”ƒǦǦǦ ˆ‡”–‡Ž‡˜‘”ˆ‹†‡•…Š‹•‡Žƒ•‡†‹—Ž”‹£”‹‡‹”ƒ‹‘˜ƒǡ•–”ǤǤ.

Ǥ—œƒ”Ǥ͹ǡÁ†ƒ–ƒ†‡ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ‘”ƒǦ ǦǦǦǦǦǡƒŽƒ‹…‘Žƒ‡‘ƒ‡•…—Ǥ ‘‹‡„”‹‡ʹͲͳͶ         .

  Ǥ ͵ $ Ǥ͸Ͳ͹ȀʹͲͳͶ  f.

f.

Ѵ$ǡ ƒ”‹ƒ.

  Ѵ.

.

.

  ͷǤ.

 Ѹ.

.

 .

.

 ‡—‹”‡ƒ …‘…‡†‡–—Ž—‹ǣ —‹…‹’‹—Ž”ƒ‹‘˜ƒ …— •‡†‹—Ž Á ”ƒ‹‘˜ƒ –”ǤǤ .

Ǥ —œƒ ”Ǥ͹ǡ .

 ͶͶͳ͹ʹͳͶǡ ”‡’”‡œ‡–ƒ– ’”‹ ”‹ƒ”ǡ Á …ƒŽ‹–ƒ–‡ †‡ …‘…‡†‡–ǡ ‡Ž‡ˆ‘ǣ ͲʹͷͳǦͶͳ͸ʹ͵ͷǡ ƒšǣͲʹͷͳǦ Ͷͳͳͷ͸ͳ ͸Ǥ.

Ѹ.

.

.

.

 .

f.

 $f.

.

 .

 ʹǤͳǤ”‘…‡†—”ƒƒ’Ž‹…ƒ–£ǣ ‡–”—ƒ–”‹„—‹”‡ƒ…‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡…‘…‡•‹—‡•‡ƒ’Ž‹…£’”‘…‡†—”ƒ†‡Ž‹…‹–ƒጔ‹‡’—„Ž‹…£ǡŽƒ…ƒ”‡ ’‡”•‘ƒ‡Ž‡ˆ‹œ‹…‡•ƒ—Œ—”‹†‹…‡”‘Ÿ‡•ƒ—•–”£‹‡ǡ‹–‡”‡•ƒ–‡ǡƒ—†”‡’–—Ž†‡ƒ†‡’—‡‘ˆ‡”–£Ǥ B…ƒœ—ŽÁ…ƒ”‡ǡÁ—”ƒ’—„Ž‹…£”‹‹ƒ—ጔ—Ž—‹†‡Ž‹…‹–ƒጔ‹‡—ƒ—ˆ‘•–†‡’—•‡…‡Ž’—ጔ‹͵‘ˆ‡”–‡ ˜ƒŽƒ„‹Ž‡ǡ…‘…‡†‡–—Ž‡•–‡‘„Ž‹‰ƒ–•£ƒ—Ž‡œ‡’”‘…‡†—”ƒç‹•£‘”‰ƒ‹œ‡œ‡‘‘—£Ž‹…‹–ƒጔ‹‡ȋƒ”–Ǥʹͷ†‹ ǤǤ Ǥ”ǤͷͶȀʹͲͲ͸Ȍ ƒ…£‹…‹†—’£”‡’‡–ƒ”‡ƒ’”‘…‡†—”‹‹†‡Ž‹…‹–ƒጔ‹‡—ƒ—ˆ‘•–†‡’—•‡…‡Ž’—ጔ‹͵‘ˆ‡”–‡˜ƒŽƒ„‹Ž‡ǡ …‘…‡†‡–—Ž ˜ƒ ƒ—Žƒ ’”‘…‡†—”ƒ ç‹ ˜ƒ ‘”‰ƒ‹œƒ ’”‘…‡†—”ƒ †‡ ‡‰‘…‹‡”‡ †‹”‡…–£ ȋƒ”–Ǥʹ͸ †‹ ǤǤ Ǥ ”ǤͷͶȀʹͲͲ͸Ȍ ʹǤʹ‡‰‹•Žƒጔ‹‡ƒ’Ž‹…ƒ„‹Ž£ǣ Ǧ ǤǤ Ǥ”ǤͷͶȀʹͲͲ͸’”‹˜‹†”‡‰‹—Ž…‘–”ƒ…–‡Ž‘”†‡…‘…‡•‹—‡†‡„——”‹’”‘’”‹‡–ƒ–‡’—„Ž‹…£ǡ ‘†‹ˆ‹…ƒ–£ǡ Ǧ Ǥ Ǥ ”Ǥͳ͸ͺȀʹͲͲ͹ ’‡–”— ƒ’”‘„ƒ”‡ƒ ‘”‡Ž‘” ‡–‘†‘Ž‘‰‹…‡ †‡ ƒ’Ž‹…ƒ”‡ ƒ ”†‘ƒጔ‡‹ †‡ —”‰‡ጔ£ ƒ —˜‡”—Ž—‹ ”ǤͷͶȀʹͲͲ͸ ’”‹˜‹† ”‡‰‹—Ž …‘–”ƒ…–‡Ž‘” †‡ …‘…‡•‹—‡ †‡ „——”‹ ’”‘’”‹‡–ƒ–‡’—„Ž‹…£ǡ’—„Ž‹…ƒ–£Á‘‹–‘”—Žˆ‹…‹ƒŽƒŽ‘Ÿ‹‡‹”ǤͳͶ͸†‹ʹͺˆ‡„”—ƒ”‹‡ʹͲͲ͹ ʹǤ͵Ǥ”‹…‹’‹‹…ƒ”‡•–ƒ—Žƒ„ƒœƒƒ–”‹„—‹”‹‹…‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡…‘…‡•‹—‡ǣ ƒȌ –”ƒ•’ƒ”‡ጔƒǢ „Ȍ –”ƒ–ƒ‡–—Ž‡‰ƒŽǢ …Ȍ ’”‘’‘”ጔ‹‘ƒŽ‹–ƒ–‡ƒǢ †Ȍ ‡†‹•…”‹‹ƒ”‡ƒǢ ‡Ȍ Ž‹„‡”ƒ…‘…—”‡ጔ£ ʹǤͶǤ ‡‰—Ž‹†‡…‘—‹…ƒ”‡ǣ ”‹…‡…‘—‹…ƒ”‡ǡ•‘Ž‹…‹–ƒ”‡ǡ‹ˆ‘”ƒ”‡ǡ‘–‹ˆ‹…ƒ”‡ç‹ƒŽ–‡Ž‡ƒ•‡‡‡ƒ–”‡„—‹‡•£ˆ‹‡–”ƒ•‹•‡ Á •…”‹•Ǥ ”‹…‡ †‘…—‡– •…”‹• –”‡„—‹‡ Á”‡‰‹•–”ƒ–Á ‘‡–—Ž –”ƒ•‹–‡”‹‹ǡ ”‡•’‡…–‹˜ Á ‘‡–—Ž ’”‹‹”‹‹Ǥ‘—‹…ƒ”‡ƒǡ–”ƒ•‹–‡”‡ƒç‹•–‘…ƒ”‡ƒ‹ˆ‘”ƒጔ‹‹Ž‘”•‡”‡ƒŽ‹œ‡ƒœ£ƒ•–ˆ‡ŽÁ…Ÿ–•£•‡ƒ•‹‰—”‡ ‹–‡‰”‹–ƒ–‡ƒç‹…‘ˆ‹†‡ጔ‹ƒŽ‹–ƒ–‡ƒ†ƒ–‡Ž‘””‡•’‡…–‹˜‡Ǥ ‘…—‡–‡Ž‡•…”‹•‡’‘–ˆ‹–”ƒ•‹•‡’”‹‘”‹…ƒ”‡†‹—”£–‘ƒ”‡Ž‡‘†ƒŽ‹–£ጔ‹ǣ ƒȌ ˆƒš „Ȍ ’‘ç–£ ¾ ’”‹‘”‹…‡…‘„‹ƒጔ‹‡ƒ…‡Ž‘”’”‡˜£œ—–‡ŽƒŽ‹–ǤƒȌç‹„Ȍ ”‹…‡’‡”•‘ƒ£‹–‡”‡•ƒ–£ƒ”‡†”‡’–—Ž†‡ƒ–”ƒ•‹–‡‘•‘Ž‹…‹–ƒ”‡†‡’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡Žƒ’”‘…‡†—”ƒ †‡ƒ–”‹„—‹”‡ƒ…‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡…‘…‡•‹—‡’”‹‘”‹…ƒ”‡†‹‘†ƒŽ‹–£ጔ‹Ž‡’”‡˜£œ—–‡ƒ‹•—•Ǥ ”‹…‡ •‘Ž‹…‹–ƒ”‡ †‡ ’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡ Žƒ ’”‘…‡†—”ƒ †‡ ƒ–”‹„—‹”‡ǡ …ƒ”‡ ƒ ˆ‘•– –”ƒ•‹•£ ’”‹ ˆƒšǡ –”‡„—‹‡ •£ ˆ‹‡ …‘ˆ‹”ƒ–£ǡ ’”‹ •…”‹•‘ƒ”‡ –”ƒ•‹•£ ’”‹ ’‘ç–£ Á –‡”‡ †‡ ʹͶ ‘”‡ †‡ Žƒ †ƒ–ƒ –”ƒ•‹–‡”‹‹•‘Ž‹…‹–£”‹‹Ǥ‘…—‡–ƒጔ‹ƒ†‡ƒ–”‹„—‹”‡•‡’—‡Žƒ†‹•’‘œ‹ጔ‹ƒ‘”‹…£”‡‹’‡”•‘ƒ‡‹–‡”‡•ƒ–‡ …ƒ”‡ƒÁƒ‹–ƒ–‘•‘Ž‹…‹–ƒ”‡Áƒ…‡•–•‡•ǡ’‡•—’‘”–ŠŸ”–‹‡Ǥ ‘•–—Ž †‘…—‡–ƒጔ‹‡ †‡ ƒ–”‹„—‹”‡ ‡•–‡ †‡ ʹͲͲ Ž‡‹Ǥ ‘•–—Ž †‘…—‡–ƒጔ‹‡‹ •‡ ƒ…Š‹–£ ’”‹ ˜‹”ƒ‡–Á…‘–—Ž†‡•…Š‹•†‡—‹…‹’‹—Ž”ƒ‹‘˜ƒǡŽƒ”‡œ‘”‡”‹ƒ—‹…‹’‹—Ž—‹”ƒ‹‘˜ƒǡ•ƒ—Á—‡”ƒ” .

Žƒ …ƒ•‹‡”‹ƒ ‘…‡†‡–—Ž—‹ Á „ƒœƒ ‘–‡‹ †‡ ’Žƒ–£ ‡‹•£ †‡ ‡”˜‹…‹—Ž ƒ–”‹‘‹—ǡ …ƒ‡”ƒ ͵ͲͶǡ œ‹Ž‹… Á–”‡‘”‡Ž‡ͺǣ͵Ͳç‹ͳ͸ǣͲͲǤ ‘…—‡–ƒጔ‹ƒ†‡ƒ–”‹„—‹”‡•‡’—‡Žƒ†‹•’‘œ‹ጔ‹ƒ‘”‹…£”‡‹’‡”•‘ƒ‡‹–‡”‡•ƒ–‡ǡÁƒš‹Ͷœ‹Ž‡ Ž—…”£–‘ƒ”‡†‡Žƒ’”‹‹”‡ƒ—‡‹•‘Ž‹…‹–£”‹•…”‹•‡†‹’ƒ”–‡ƒƒ…‡•–‡‹ƒǤ ‡”•‘ƒ‡Ž‡ ‹–‡”‡•ƒ–‡ ƒ— ‘„Ž‹‰ƒጔ‹ƒ †‡ ƒ Á–”‡’”‹†‡ –‘ƒ–‡ †‹Ž‹‰‡ጔ‡Ž‡ ‡…‡•ƒ”‡ ƒ•–ˆ‡Ž Á…Ÿ– ”‡•’‡…–ƒ”‡ƒ †‡ …£–”‡ …‘…‡†‡– ƒ –‡”‡—Ž—‹ †‡ Ͷ œ‹Ž‡ Ž—…”£–‘ƒ”‡ ’‡–”— ’—‡”‡ƒ Žƒ †‹•’‘œ‹ጔ‹‡ ƒ †‘…—‡–ƒጔ‹‡‹†‡ƒ–”‹„—‹”‡•£—…‘†—…£Žƒ•‹–—ƒጔ‹ƒÁ…ƒ”‡ƒ…‡ƒ•–ƒ•£ˆ‹‡’—•£Žƒ†‹•’‘œ‹ጔ‹ƒ•ƒ…—ƒ‹ ’—ጔ‹†‡Ͷœ‹Ž‡Ž—…”£–‘ƒ”‡Áƒ‹–‡†‡†ƒ–ƒŽ‹‹–£’‡–”—†‡’—‡”‡ƒ‘ˆ‡”–‡Ž‘”Ǥ ʹǤͷǤƒ–‡Ž‹‹–£…ƒ”‡–”‡„—‹‡”‡•’‡…–ƒ–‡ǣ ƒ–ƒŽ‹‹–£’‡–”—†‡’—‡”‡ƒ‘ˆ‡”–‡Ž‘”‡•–‡ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ǡ‘”ƒ ˆ‡”–‡Ž‡˜‘”ˆ‹†‡•…Š‹•‡Žƒ•‡†‹—Ž”‹£”‹‡‹”ƒ‹‘˜ƒǡ•–”ǤǤ.

Ǥ—œƒ”Ǥ͹ǡÁ†ƒ–ƒ†‡̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ǡ‘”ƒ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ǡƒŽƒ‹…‘Žƒ‡‘ƒ‡•…—Ǥ ʹǤ͸ ”‡’–—Ž†‡ƒ•‘Ž‹…‹–ƒ…Žƒ”‹ˆ‹…£”‹ ”‹…‡ ’‡”•‘ƒ£ ‹–‡”‡•ƒ–£ …ƒ”‡ ƒ ‘„ጔ‹—– — ‡š‡’Žƒ” †‹ †‘…—‡–ƒጔ‹ƒ †‡ ƒ–”‹„—‹”‡ ƒ”‡ †”‡’–—Ž†‡ƒ•‘Ž‹…‹–ƒ…Žƒ”‹ˆ‹…£”‹†‡•’”‡‡Ž‡‡–‡Ž‡…—’”‹•‡Áƒ…‡ƒ•–ƒǤ ‘…‡†‡–—Žƒ”‡‘„Ž‹‰ƒጔ‹ƒ†‡ƒ”£•’—†‡ǡÁ–”Ǧ‘’‡”‹‘ƒ†£…ƒ”‡—–”‡„—‹‡•£†‡’£ç‡ƒ•…£Ͷœ‹Ž‡ Ž—…”£–‘ƒ”‡†‡Žƒ’”‹‹”‡ƒ—‡‹ƒ•–ˆ‡Ž†‡•‘Ž‹…‹–£”‹Ǥ ‘…‡†‡–—Žƒ”‡‘„Ž‹‰ƒጔ‹ƒ†‡ƒ–”ƒ•‹–‡”£•’—•—”‹Ž‡ǦÁ•‘ጔ‹–‡†‡Á–”‡„£”‹Ž‡ƒˆ‡”‡–‡Ǧ…£–”‡ –‘ƒ–‡ ’‡”•‘ƒ‡Ž‡ ‹–‡”‡•ƒ–‡ …ƒ”‡ ƒ— ‘„ጔ‹—–ǡ Á …‘†‹ጔ‹‹Ž‡  ”ǤͷͶȀʹͲͲ͸ǡ †‘…—‡–ƒጔ‹ƒ †‡ ƒ–”‹„—‹”‡ǡŽ—Ÿ†£•—”‹’‡–”—ƒ—†‡œ˜£Ž—‹‹†‡–‹–ƒ–‡ƒ…‡Ž—‹…ƒ”‡ƒ•‘Ž‹…‹–ƒ–…Žƒ”‹ˆ‹…£”‹Ž‡”‡•’‡…–‹˜‡Ǥ B…ƒœ—ŽÁ…ƒ”‡•‘Ž‹…‹–ƒ”‡ƒ†‡…Žƒ”‹ˆ‹…ƒ”‡—ƒˆ‘•––”ƒ•‹•£Á–‡”‡—–‹Žǡ…‘…‡†‡–—Žƒ”‡‘„Ž‹‰ƒጔ‹ƒ †‡ƒ”£•’—†‡Žƒƒ…‡ƒ•–ƒǡÁ…‘†‹ጔ‹‹Ž‡ƒ”–ǤʹͶƒŽ‹ǤȋʹȌ†‹ǤǤ Ǥ”ǤͷͶȀʹͲͲ͸Ǥ ʹǤ͹‘…—‡–ƒጔ‹ƒ†‡ƒ–”‹„—‹”‡ ”‹…‡ ‘†‹ˆ‹…ƒ”‡ ƒ…‘ጔ‹—–—Ž—‹ †‘…—‡–‡Ž‘”Ž‹…‹–ƒጔ‹‡‹ •‡ ˜ƒ…‘—‹…ƒ –—–—”‘” •‘Ž‹…‹–ƒጔ‹Ž‘” …ƒ”‡ƒ—…—’£”ƒ–ƒ…‡•–‡†‘…—‡–‡Ǥ B …ƒœ—Ž Á …ƒ”‡ …ƒ —”ƒ”‡ ƒ ‘†‹ˆ‹…£”‹Ž‘” †‘…—‡–‡Ž‘” Ž‹…‹–ƒጔ‹‡‹ ‡•–‡ ‡…‡•ƒ” •£ •‡ ’”‡Ž—‰‡ƒ•…£ –‡”‡—Ž †‡ †‡’—‡”‡ ƒ ‘ˆ‡”–‡Ž‘”ǡ ƒ…‡•– ‘— –‡”‡ •‡ ˜ƒ …‘—‹…ƒ †‡ …£–”‡ ‘”‰ƒ‹œƒ–‘”–—–—”‘”•‘Ž‹…‹–ƒጔ‹Ž‘”‘†ƒ–£…—‘–‹ˆ‹…ƒ”‡ƒ‘†‹ˆ‹…£”‹‹Ǥ ʹǤͺǤ‡•ˆ£ç—”ƒ”‡ƒŽ‹…‹–ƒጔ‹‡‹ ”‘…‡†—”ƒ †‡ Ž‹…‹–ƒጔ‹‡ •‡ ’‘ƒ–‡ †‡•ˆ£ç—”ƒ —ƒ‹ †ƒ…£ Á —”ƒ ’—„Ž‹…£”‹‹ ƒ—ጔ—Ž—‹ †‡ Ž‹…‹–ƒጔ‹‡ƒ—ˆ‘•–†‡’—•‡…‡Ž’—ጔ‹͵‘ˆ‡”–‡˜ƒŽƒ„‹Ž‡Ǥ —–—Ž†‡Ž‹…‹–ƒ–‹‡•‡–”‹‹–‡•’”‡’—„Ž‹…ƒ”‡Á‘‹–‘”—Žˆ‹…‹ƒŽƒŽ‘Ÿ‹‡‹ǡƒ”–‡ƒ.

Ǧƒǡ Á–”Ǧ— …‘–‹†‹ƒ †‡ …‹”…—Žƒጔ‹‡ ƒጔ‹‘ƒŽ£ ç‹ Á–”Ǧ——Ž †‡ …‹”…—Žƒጔ‹‡ Ž‘…ƒŽ£ …— …‡Ž ’—ጔ‹ ʹͲ †‡ œ‹Ž‡ …ƒŽ‡†ƒ”‹•–‹…‡ Áƒ‹–‡ †‡ †ƒ–ƒ Ž‹‹–£ ’‡–”— †‡’—‡”‡ƒ ‘ˆ‡”–‡Ž‘” •‹ •‡ ƒˆ‹•‡ƒœƒ Žƒ •‡†‹—Ž ”‹£”‹‡‹ —‹…‹’‹—Ž—‹ ”ƒ‹‘˜ƒ •–”ǤǤ.

Ǥ—œƒ ”Ǥ͹Ǥ ”‹…‡ ’‡”•‘ƒƒ ‹–‡”‡•ƒ–£ ƒ”‡ †”‡’–—Ž †‡ ƒ •‘Ž‹…‹–ƒ ç‹ †‡ ƒ ‘„ጔ‹‡’”‡œ‡–‡Ž‡‹•–”—…ጔ‹—‹ç‹…ƒ‹‡–—Ž†‡•ƒ”…‹‹ǡ’”‡…—ç‹†‡ƒ•‘Ž‹…‹–ƒ…Žƒ”‹ˆ‹…£”‹Ž‡‡…‡•ƒ”‡Ǥ ‘…‡†‡–—Ž ˜ƒ ’—–‡ƒ ‘”‰ƒ‹œƒ ç‹ ጔ‹‡ Ž‹…‹–ƒጔ‹‹ ’‡–”— …‘…‡•‹‘ƒ”‡ƒ ’”‹ Ž‹…‹–ƒጔ‹‡ ’—„Ž‹…£ ƒ –‡”‡—Ž—‹’”‘’”‹‡–ƒ–‡’—„Ž‹…£ǡÁ•—’”ƒˆƒጔ£†‡ͳʹͶͳ’ǡ•‹–—ƒ–Á—‹…‹’‹—Ž—‹”ƒ‹‘˜ƒǡ•–”Ǥƒ„ƒ…‹ ”Ǥʹǡ Á•…”‹• Á …ƒ”–‡ƒ ˆ—…‹ƒ”£ ”Ǥͷ͵͵ͺ͵ǡ Á ˜‡†‡”‡ƒ ”‡ƒŽ‹œ£”‹‹ ‘„‹‡…–‹˜—Ž—‹ ’‹ƒጔ£ ƒ‰”‘ǦƒŽ‹‡–ƒ”£ǡÁ …‘ˆ‘”‹–ƒ–‡…—’”‘…‡†—”ƒ†‡•…”‹•£Žƒ’—…–—ŽͶ†‹’”‡œ‡–‡Ž‡‹•–”—…ጔ‹—‹Ǥ B ˜‡†‡”‡ƒ †‡•ˆ£ç—”£”‹‹ Ž‹…‹–ƒጔ‹‡‹ǡ ƒ ƒƒŽ‹œ£”‹‹ǡ •‡Ž‡…–£”‹‹ ç‹ ‡˜ƒŽ—£”‹‹ ‘ˆ‡”–‡Ž‘”ǡ Á–‘…‹”‡ƒ ”ƒ’‘”–—Ž—‹ †‡ ‡˜ƒŽ—ƒ”‡ǡ ƒ ’”‘…‡•‡Ž‘”Ǧ˜‡”„ƒŽ‡ †‡ 燆‹ጔ£ǡ †‡•‡ƒ”‡ƒ ‘ˆ‡”–‡‹ …Ÿç–‹‰£–‘ƒ”‡ǡ …‘…‡†‡–—Ž—‡ç–‡…‘‹•‹ƒ†‡‡˜ƒŽ—ƒ”‡ˆ‘”ƒ–£†‹–”Ǧ——£”‹’ƒ”†‡‡„”‹‹ǡ…ƒ”‡—’‘ƒ–‡ ˆ‹ƒ‹‹…†‡ͷǤ ‹‡…£”—‹ƒ†‹–”‡‡„”‹‹…‘‹•‹‡‹†‡‡˜ƒŽ—ƒ”‡‹•‡†‡•‡‡ƒœ£—•—’Ž‡ƒ–Ǥ‘‹•‹ƒ †‡‡˜ƒŽ—ƒ”‡‡•–‡Ž‡‰ƒŽÁ–”—‹–£—ƒ‹Á’”‡œ‡ጔƒ–—–—”‘”‡„”‹Ž‘”Ǥ ‘‹•‹ƒ †‡ ‡˜ƒŽ—ƒ”‡ ƒ†‘’–£ †‡…‹œ‹‹ Á ‘† ƒ—–‘‘ ç‹ —ƒ‹ ’‡ „ƒœƒ †‘…—‡–ƒጔ‹‡‹ †‡ ƒ–”‹„—‹”‡ç‹…—”‡•’‡…–ƒ”‡ƒ’”‡˜‡†‡”‹Ž‘”Ž‡‰ƒŽ‡Á˜‹‰‘ƒ”‡Ǥ ‡…‹œ‹‹Ž‡…‘‹•‹‡‹†‡‡˜ƒŽ—ƒ”‡•‡ƒ†‘’–£…—˜‘–—ŽƒŒ‘”‹–£ጔ‹‹‡„”‹Ž‘”Ǥ ‡„”‹‹…‘‹•‹‡‹†‡‡˜ƒŽ—ƒ”‡ƒ—‘„Ž‹‰ƒጔ‹ƒ†‡ƒ’£•–”ƒ…‘ˆ‹†‡ጔ‹ƒŽ‹–ƒ–‡ƒ†ƒ–‡Ž‘”ǡ‹ˆ‘”ƒጔ‹‹Ž‘” 狆‘…—‡–‡Ž‘”…—’”‹•‡Á‘ˆ‡”–‡Ž‡ƒƒŽ‹œƒ–‡Ǥ ‹‡…ƒ”‡ ’ƒ”–‹…‹’ƒ– ’‘ƒ–‡ †‡’—‡ †‘ƒ” ‘ •‹‰—”£ ‘ˆ‡”–£Ǥ ”‹…‡ ‘ˆ‡”–ƒ– ƒ”‡ †”‡’–—Ž †‡ ƒ ’ƒ”–‹…‹’ƒŽƒ†‡•…Š‹†‡”‡ƒ‘ˆ‡”–‡Ž‘”Ǥ Ž‹…—”‹Ž‡ •‹‰‹Žƒ–‡ǡ Á…Š‹•‡ ç‹ •‹‰‹Žƒ–‡ǡ •‡ ’”‡†ƒ— …‘‹•‹‡‹ †‡ ‡˜ƒŽ—ƒ”‡ Žƒ †ƒ–£ ˆ‹šƒ–£ ’‡–”— †‡•…Š‹†‡”‡ƒŽ‘”ǡ’”‡˜£œ—–£Áƒ—ጔ—Ž†‡Ž‹…‹–ƒጔ‹‡Ǥ .

—’£ †‡•…Š‹†‡”‡ƒ ’Ž‹…—”‹Ž‘” ‡š–‡”‹‘ƒ”‡ Á 燆‹ጔ£ ’—„Ž‹…£ǡ …‘‹•‹ƒ †‡ ‡˜ƒŽ—ƒ”‡ ‡Ž‹‹£ ‘ˆ‡”–‡Ž‡…ƒ”‡—…‘ጔ‹–‘–ƒŽ‹–ƒ–‡ƒ†‘…—‡–‡Ž‘”…ƒ”‡†‘˜‡†‡•……ƒŽ‹–£ጔ‹Ž‡ç‹…ƒ’ƒ…‹–£ጔ‹Ž‡‘ˆ‡”–ƒ–—Ž—‹ ’”‡˜£œ—–‡Žƒ’—…–—ŽͶǤ ‡–”— …‘–‹—ƒ”‡ƒ †‡•ˆ£ç—”£”‹‹ ’”‘…‡†—”‹‹ †‡ Ž‹…‹–ƒጔ‹‡ ‡•–‡ ‡…‡•ƒ” …ƒ †—’£ †‡•…Š‹†‡”‡ƒ ’Ž‹…—”‹Ž‘”‡š–‡”‹‘ƒ”‡…‡Ž’—ጔ‹͵‘ˆ‡”–‡ǡ•£ˆ‹‡˜ƒŽƒ„‹Ž‡ǡƒ†‹…£•£Á–”—‡ƒ•…£–‘ƒ–‡…‘†‹ጔ‹‹Ž‡’”‡˜£œ—–‡ Žƒ’—…–—ŽͶǦ…ƒŽ‹–£ጔ‹Ž‡ç‹…ƒ’ƒ…‹–£ጔ‹Ž‡‘ˆ‡”–ƒ–—Ž—‹Ǥ —– …‘•‹†‡”ƒ–‡ ‘ˆ‡”–‡ ˜ƒŽƒ„‹Ž‡ǡ ‘ˆ‡”–‡Ž‡ …ƒ”‡ Á†‡’Ž‹‡•… …”‹–‡”‹‹Ž‡ †‡ ˜ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡Ǥ —’£ ƒƒŽ‹œƒ”‡ƒ …‘ጔ‹—–—Ž—‹ ’Ž‹…—Ž—‹ ‡š–‡”‹‘”ǡ •‡…”‡–ƒ”—Ž—‹ …‘‹•‹‡‹ †‡ ‡˜ƒŽ—ƒ”‡ Á–‘…‡ç–‡ ’”‘…‡•—Ž ˜‡”„ƒŽÁ…ƒ”‡•‡˜ƒ‡ጔ‹‘ƒ”‡œ—Ž–ƒ–—ŽƒƒŽ‹œ‡‹Ǥ”‘…‡•—ŽǦ˜‡”„ƒŽǡ˜ƒˆ‹•‡ƒ–†‡…£–”‡–‘ጔ‹‡„”‹‹ …‘‹•‹‡‹†‡‡˜ƒŽ—ƒ”‡ç‹†‡”‡’”‡œ‡–ƒጔ‹‹‘ˆ‡”–ƒጔ‹Ž‘”Ǥ ‡•…Š‹†‡”‡ƒ ’Ž‹…—”‹Ž‘” ‹–‡”‹‘ƒ”‡ •‡ ˆƒ…‡ —ƒ‹ †—’£ •‡ƒ”‡ƒ ’”‘…‡•—Ž—‹ ˜‡”„ƒŽ †‡ †‡•…Š‹†‡”‡†‡…£–”‡–‘ጔ‹‡„”‹‹…‘‹•‹‡‹†‡‡˜ƒŽ—ƒ”‡ç‹†‡…£–”‡‘ˆ‡”–ƒጔ‹Ǥˆ‡”–‡Ž‡˜‘”ˆ‹‡šƒ‹ƒ–‡ †‡…£–”‡…‘‹•‹ƒ†‡‡˜ƒŽ—ƒ”‡Ǥ ‡ ’ƒ”…—”•—Ž ƒ’Ž‹…£”‹‹ ’”‘…‡†—”‹‹ †‡ ƒ–”‹„—‹”‡ǡ …‘‹•‹ƒ †‡ ‡˜ƒŽ—ƒ”‡ ’‘ƒ–‡ ’”‘’—‡ ‘”‹…Ÿ† …‘…‡†‡–—Ž—‹ ǡ •‘Ž‹…‹–ƒ”‡ƒ †‡ …Žƒ”‹ˆ‹…£”‹ ç‹ǡ †—’£ …ƒœǡ …‘’Ž‡–£”‹ ƒŽ‡ †‘…—‡–‡Ž‘” ’”‡œ‡–ƒ–‡ †‡ ‘ˆ‡”–ƒጔ‹’‡–”—†‡‘•–”ƒ”‡ƒ…‘ˆ‘”‹–£ጔ‹‹‘ˆ‡”–‡‹…—…‡”‹ጔ‡Ž‡•‘Ž‹…‹–ƒ–‡Ǥ B–‡”‡†‡Ͷœ‹Ž‡Ž—…”£–‘ƒ”‡†‡Žƒ’”‹‹”‡ƒƒ…‡•–‡‹ƒǡ‘ˆ‡”–ƒጔ‹‹•—–‘„Ž‹‰ƒጔ‹•£”£•’—†£Žƒ •‘Ž‹…‹–ƒ”‡ƒ…‘…‡†‡–—Ž—‹Ǥ B—”ƒƒƒŽ‹œ£”‹‹‘ˆ‡”–‡Ž‘”†‡…£–”‡…‘‹•‹ƒ†‡‡˜ƒŽ—ƒ”‡ǡ•‡Á–‘…‡ç–‡—’”‘…‡•˜‡”„ƒŽÁ …ƒ”‡ •‡ ‡ጔ‹‘‡ƒœ£ ‘ˆ‡”–‡Ž‡ ˜ƒŽƒ„‹Ž‡ǡ ‘ˆ‡”–‡Ž‡ …ƒ”‡ — Á†‡’Ž‹‡•… …”‹–‡”‹‹Ž‡ †‡ ˜ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡ ç‹ ‘–‹˜‡Ž‡‡š…Ž—†‡”‹‹ƒ…‡•–‘”ƒ†‹—”£†‡Žƒ’”‘…‡†—”ƒ†‡ƒ–”‹„—‹”‡Ǥ”‘…‡•—Ž˜‡”„ƒŽ•‡•‡‡ƒœ£†‡ …£–”‡–‘ጔ‹‡„”‹‹…‘‹•‹‡‹†‡‡˜ƒŽ—ƒ”‡Ǥ B „ƒœƒ ’”‘…‡•—Ž—‹Ǧ˜‡”„ƒŽǡ…‘‹•‹ƒ †‡ ‡˜ƒŽ—ƒ”‡ Á–‘…‡ç–‡ Á –‡”‡ †‡ ‘ œ‹ Ž—…”£–‘ƒ”‡ǡ — ”ƒ’‘”–’‡…ƒ”‡ÁŽ–”ƒ•‹–‡…‘…‡†‡–—Ž—‹Ǥ B –‡”‡ †‡ ͵ œ‹Ž‡ Ž—…”£–‘ƒ”‡ †‡ Žƒ ’”‹‹”‡ƒ ”ƒ’‘”–—Ž—‹ …‘‹•‹‡‹ †‡ ‡˜ƒŽ—ƒ”‡ǡ …‘…‡†‡–—Ž ‹ˆ‘”‡ƒœ£ǡÁ•…”‹•ǡ…—…‘ˆ‹”ƒ”‡†‡’”‹‹”‡ǡ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž†‡…Žƒ”ƒ–…Ÿç–‹‰£–‘”†‡•’”‡ƒŽ‡‰‡”‡ƒ•ƒç‹’‡ …‡‹ŽƒŽጔ‹ ‘ˆ‡”–ƒጔ‹ †‡•’”‡ ”‡•’‹‰‡”‡ƒ ‘ˆ‡”–‡Ž‘”Ž‘”ǡ‹†‹…Ÿ† ‘–‹˜‡Ž‡ …ƒ”‡ ƒ— •–ƒ– Žƒ „ƒœƒ ‡š…Ž—†‡”‹‹ •ƒ—”‡•’‹‰‡”‹‹ǡ†—’£…ƒœǤ ”‹‡š…‡’ጔ‹‡…‘…‡†‡–—Žƒ”‡†”‡’–—Ž†‡ƒƒ—Žƒ’”‘…‡†—”ƒ’‡–”—ƒ–”‹„—‹”‡ƒ…‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡ …‘…‡•‹—‡ǡ Á …‘†‹ጔ‹‹Ž‡ ’”‡˜£œ—–‡ †‡ ƒ”–Ǥ Ͷ͵ †‹  ”ǤͷͶȀʹͲͲ͸Ǥ ‘–”ƒ…–—Ž †‡ …‘…‡•‹—‡ •‡ Á…Š‡‹‡Áˆ‘”£•…”‹•£ǡ•—„•ƒ…ጔ‹—‡ƒ—Ž‹–£ጔ‹‹Ǥ ‘…‡†‡–—Ž ’‘ƒ–‡ Á…Š‡‹ƒ …‘–”ƒ…–—Ž †‡ …‘…‡•‹—‡ —ƒ‹ †—’£ Á’Ž‹‹”‡ƒ ——‹ –‡”‡ †‡ ʹͲ †‡ œ‹Ž‡ …ƒŽ‡†ƒ”‹•–‹…‡ †‡Žƒ †ƒ–ƒ ”‡ƒŽ‹œ£”‹‹ …‘—‹…£”‹‹ ’”‹˜‹† †‡…‹œ‹‹Ž‡ ”‡ˆ‡”‹–‘ƒ”‡ Žƒ ƒ–”‹—‹”‡ƒ …‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡…‘…‡•‹—‡Ǥ ‡Á…Š‡‹‡”‡ƒ …‘–”ƒ…–—Ž—‹ †‡ …‘…‡•‹—‡ Á–”Ǧ— –‡”‡ †‡ ʹͲ †‡ œ‹Ž‡ …ƒŽ‡†ƒ”‹•–‹…‡ †‡ Žƒ †ƒ–ƒ Á’Ž‹‹”‹‹ –‡”‡—Ž—‹ ’”‡˜£œ—– Žƒ ƒŽ‹‹ƒ–—Ž ’”‡…‡†‡– ǡ ’‘ƒ–‡ ƒ–”ƒ‰‡ †—’£ •‹‡ ’Žƒ–ƒ †ƒ—‡Ž‘” ‹–‡”‡•‡†‡…£–”‡’ƒ”–‡ƒÁ…—Ž’£Ǥ ‡ˆ—œ—Ž ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž—‹ †‡…Žƒ”ƒ– …Ÿç–‹‰£–‘” †‡ ƒ Á…Š‡‹ƒ …‘–”ƒ…–—Ž †‡ …‘…‡•‹—‡ ’‘ƒ–‡ ƒ–”ƒ‰‡ †—’£•‹‡’Žƒ–ƒ†ƒ—‡Ž‘”Ǧ‹–‡”‡•‡ǡ’”‡…—ç‹’‹‡”†‡”‡ƒ‰ƒ”ƒጔ‹‡‹†‡’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡Ǥ ‘ˆ‹†‡ጔ‹ƒŽ‹–ƒ–‡ƒç‹…‘ˆŽ‹…–—Ž†‡‹–‡”‡•‡ ‘…‡†‡–—Žƒ”‡‘„Ž‹‰ƒጔ‹ƒ†‡ƒŽ—ƒ–‘ƒ–‡£•—”‹Ž‡‡…‡•ƒ”‡’‡–”—ƒ‡˜‹–ƒ•…Š‹„—”‹Ž‡†‡‡•ƒŒ‡ǡ …‘—‹…£”‹Ž‡ ç‹ ƒ”Š‹˜ƒ”‡ƒ ‹ˆ‘”ƒጔ‹‹Ž‘” •ƒ •‡ ”‡ƒŽ‹œ‡œ‡ Á–”Ǧ‘ ƒ•–ˆ‡Ž †‡ ƒ‹‡”ƒ Á…Ÿ– •ƒ ƒ•‹‰—”‡ ‹–‡‰”‹–ƒ–‡ƒç‹…‘ˆ‹†‡ጔ‹ƒŽ‹–ƒ–‡ƒ†‡’Ž‹ƒƒ–—–—”‘”‹ˆ‘”ƒጔ‹‹Ž‘”Ǥ ‘ጔ‹—–—Ž‘ˆ‡”–‡Ž‘”–”‡„—‹‡•£”£Ÿ£…‘ˆ‹†‡ጔ‹ƒŽ’Ÿ£Žƒ†ƒ–ƒ•–ƒ„‹Ž‹–£’‡–”—†‡•…Š‹†‡”‡ƒ ƒ…‡•–‘”ƒǡ …‘…‡†‡–—Ž —”Ÿ† ƒ Ž—ƒ …—‘ç–‹ጔƒ †‡ …‘ጔ‹—–—Ž ”‡•’‡…–‹˜‡Ž‘” ‘ˆ‡”–‡ —ƒ‹ †—’£ ƒ…‡ƒ•–ƒ†ƒ–ƒǤ £”£ ƒ ƒ†—…‡ ƒ–‹‰‡”‡ …‡Ž‘”ŽƒŽ–‡ ’”‡˜‡†‡”‹ ƒŽ‡ ”†‘ƒጔ‡‹ †‡ ”‰‡ጔ£ ”ǤͷͶȀʹͲͲ͸ǡ …‘…‡†‡–—Ž ƒ”‡ ‘„Ž‹‰ƒጔ‹ƒ †‡ ƒ ƒ•‹‰—”ƒ ‰ƒ”ƒ–ƒ”‡ƒ ’”‘–‡Œ£”‹‹ ƒ…‡Ž‘” ‹ˆ‘”ƒጔ‹‹ ’‡ …ƒ”‡ ‘’‡”ƒ–‘”—Ž ‡…‘‘‹…Ž‡’”‡…‹œ‡ƒœ£…ƒˆ‹‹†…‘ˆ‹†‡ጔ‹ƒŽ‡ǡÁ£•—”ƒÁ…ƒ”‡ǡÁ‘†‘„‹‡…–‹˜ǡ†‡œ˜£Ž—‹”‡ƒƒ…‡•–‘” ‹ˆ‘”ƒጔ‹‹ƒ”’”‡Œ—†‹…‹ƒ‹–‡”‡•‡Ž‡Ž‡‰‹–‹‡ƒŽ‡‘’‡”ƒ–‘”—Ž—‹‡…‘‘‹…ǡÁ•’‡…‹ƒŽÁ…‡‡ƒ…‡’”‹˜‡ç–‡ •‡…”‡–—Ž…‘‡”…‹ƒŽç‹’”‘’”‹‡–ƒ–‡ƒ‹–‡Ž‡…–—ƒŽ£Ǥ ‡„”‹‹ …‘‹•‹‡‹ †‡ ‡˜ƒŽ—ƒ”‡ǡ •—’Ž‡ƒጔ‹‹ ç‹ †ƒ…£ ‡•–‡ …ƒœ—Ž ‹˜‹–ƒጔ‹‹ •—– ‘„Ž‹‰ƒጔ‹ •£ †‡ƒ ‘ †‡…Žƒ”ƒጔ‹‡ †‡ …‘’ƒ–‹„‹Ž‹–ƒ–‡ǡ ‹’ƒ”ጔ‹ƒŽ‹–ƒ–‡ ç‹ …‘ˆ‹†‡ጔ‹ƒŽ‹–ƒ–‡ ’‡ ’”‘’”‹ƒ ”£•’—†‡”‡ǡ †—’£ –‡”‡—ŽŽ‹‹–£†‡†‡’—‡”‡ƒ‘ˆ‡”–‡Ž‘”ǡ…ƒ”‡•‡˜ƒ’£•–”ƒƒŽ£–—”‹†‡†‘•ƒ”—Ž…‘…‡•‹—‹‹Ǥ ͹Ǥƒ‹‡–—Ž†‡•ƒ”…‹‹Ǣ‘ˆ‘””Ǥ͸ .

ͺǤ.

Ѹ.

.

.

.

f.

 Ǣ ƒǤ.

•–”—…ጔ‹—‹’”‹˜‹†‘†—Ž†‡‡Žƒ„‘”ƒ”‡ç‹’”‡œ‡–ƒ”‡ƒ‘ˆ‡”–‡Ž‘” ˆ‡”–ƒ–—Žƒ”‡‘„Ž‹‰ƒጔ‹ƒ†‡ƒ‡Žƒ„‘”ƒ‘ˆ‡”–ƒÁ…‘ˆ‘”‹–ƒ–‡…—’”‡˜‡†‡”‹Ž‡†‹†‘…—‡–ƒጔ‹ƒ †‡ƒ–”‹„—‹”‡Ǥ ˆ‡”–ƒ ƒ”‡ …ƒ”ƒ…–‡” ‘„Ž‹‰ƒ–‘”‹—ǡ †‹ ’—…–—Ž †‡ ˜‡†‡”‡ ƒŽ …‘ጔ‹—–—Ž—‹ǡ ’‡ –‘ƒ–£ ’‡”‹‘ƒ†ƒ †‡ ˜ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡•–ƒ„‹Ž‹–£†‡…£–”‡…‘…‡†‡–Ǥ ‡”‹‘ƒ†ƒ†‡˜ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡ƒ‘ˆ‡”–‡‹‡•–‡†‡ͻͲ†‡œ‹Ž‡Ǥ ˆ‡”–ƒ–—Žƒ”‡‘„Ž‹‰ƒጔ‹ƒ†‡ƒ†‡’—‡‘ˆ‡”–ƒŽƒƒ†”‡•ƒǡ•–”ǤǤ.

Ǥ—œƒ”Ǥ͹ǡǤ.

Ǥ’Ÿ£Žƒ†ƒ–ƒŽ‹‹–£ ’‡–”— †‡’—‡”‡ •–ƒ„‹Ž‹–£ Á ƒ—ጔ—Ž †‡ ’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡Ǥ ‹•…—”‹Ž‡ –”ƒ•‹–‡”‹‹ ‘ˆ‡”–‡‹ǡ ‹…Ž—•‹˜ ˆ‘”ጔƒ ƒŒ‘”£ǡ …ƒ† Á •ƒ”…‹ƒ ‘’‡”ƒ–‘”—Ž—‹ ‡…‘‘‹…Ǥ ˆ‡”–ƒ †‡’—•£ Žƒ ‘ ƒŽ–£ ƒ†”‡•£ †‡…Ÿ– …‡ƒ ƒ …‘…‡†‡–—Ž—‹ †‡…Ÿ– …‡ƒ •–ƒ„‹Ž‹–£ •ƒ— †—’£ ‡š’‹”ƒ”‡ƒ †ƒ–‡‹ Ž‹‹–£ ’‡–”— †‡’—‡”‡ •‡ ”‡–—”‡ƒœ£ ‡†‡•…Š‹•£Ǥ ‘ጔ‹—–—Ž‘ˆ‡”–‡Ž‘”–”‡„—‹‡•ƒ”£Ÿ£…‘ˆ‹†‡ጔ‹ƒŽ’Ÿ£Žƒ†ƒ–ƒ•–ƒ„‹Ž‹–£’‡–”—†‡•…Š‹†‡”‡ƒ ƒ…‡•–‘”ƒǡ …‘…‡†‡–—Ž —”Ÿ† ƒ Ž—ƒ …—‘ç–‹ጔ£ †‡ …‘ጔ‹—–—Ž ”‡•’‡…–‹˜‡Ž‘” ‘ˆ‡”–‡ —ƒ‹ †—’£ ƒ…‡ƒ•–£†ƒ–£Ǥˆ‡”–ƒç‹†‘…—‡–‡Ž‡…ƒ”‡‘Á•‘ጔ‡•…–”‡„—‹‡•£ˆ‹‡”‡†ƒ…–ƒ–‡ÁŽ‹„ƒ”‘Ÿ£Ǥ ‹‡…ƒ”‡ ’ƒ”–‹…‹’ƒ–’‘ƒ–‡†‡’—‡†‘ƒ”‘•‹‰—”£‘ˆ‡”–£Ǥ ˆ‡”–ƒጔ‹‹–”ƒ•‹–‘ˆ‡”–‡Ž‡Ž‘”Á†‘—£’Ž‹…—”‹•‹‰‹Žƒ–‡ǡ——Ž‡š–‡”‹‘”ç‹——Ž‹–‡”‹‘”ǡ…ƒ”‡•‡ Á”‡‰‹•–”‡ƒœ£ǡÁ‘”†‹‡ƒ’”‹‹”‹‹Ž‘”ǡÁ”‡‰‹•–”—Ž̶ˆ‡”–‡̶ǡ’”‡…‹œŸ†—Ǧ•‡†ƒ–ƒç‹‘”ƒǤ .

.

.

.

.

 .

 .

 ˜ƒ –”‡„—‹‡ •£ …‘ጔ‹£ǡ †‘…—‡–‡ …ƒ”‡ †‘˜‡†‡•… …ƒŽ‹–£ጔ‹Ž‡ ç‹ …ƒ’ƒ…‹–£ጔ‹Ž‡ ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž—‹ǡ†—’£…——”‡ƒœ£ǣ ¾ ‘ †‡…Žƒ”ƒጔ‹‡ †‡ ’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡ǡ •‡ƒ–£ †‡ ‘ˆ‡”–ƒ–ǡ ˆ£”£ Á‰”‘磔‹ǡ 疇”•£–—”‹ •ƒ— ‘†‹ˆ‹…£”‹Ȃ ‘”—Žƒ”—Žͳ ¾ ƒ…–‡†‘˜‡†‹–‘ƒ”‡’”‹˜‹†‹–”ƒ”‡ƒÁ’‘•‡•‹ƒ…ƒ‹‡–—Ž—‹†‡•ƒ”…‹‹…Š‹–ƒጔ£•ƒ—”†‹†‡ ’Žƒ–£ǡÁ‘”‹‰‹ƒŽ ¾ ƒ…–‡†‘˜‡†‹–‘ƒ”‡’”‹˜‹†ǣ ”‡œ‡–ƒ”‡ƒ…‡”–‹ˆ‹…ƒ–‡Ž‘”…‘•–ƒ–ƒ–‘ƒ”‡’”‹˜‹†‹†‡’Ž‹‹”‡ƒ‘„Ž‹‰ƒѹ‹‹Ž‘”‡š‹‰‹„‹Ž‡†‡ ’Žƒ–£Ǥ ‡”•‘ƒ‡Ž‡ Œ—”‹†‹…‡Ȁˆ‹œ‹…‡ ƒ—–‘”‹œƒ–‡ ”‘Ÿ‡ ˜‘” ’”‡œ‡–ƒ …‡”–‹ˆ‹…ƒ–‡ †‡ ƒ–‡•–ƒ”‡ ˆ‹•…ƒŽ£ ’”‹˜‹† Á†‡’Ž‹‹”‡ƒ ‘„Ž‹‰ƒጔ‹‹Ž‘” ‡š‹‰‹„‹Ž‡ †‡ ’Žƒ–£ ƒ ‹’‘œ‹–‡Ž‘” ç‹ –ƒš‡Ž‘” †‡ •–ƒ–ǡ ‹…Ž—•‹˜ …‡Ž‡ Ž‘…ƒŽ‡ǡ…ƒ”‡•£ƒ–‡•–‡…£ˆ‹”ƒ‘ˆ‡”–ƒ–£—ƒ”‡†ƒ–‘”‹‹•…ƒ†‡–‡ÁŽ—ƒƒ–‡”‹‘ƒ”£…‡Ž‡‹Á…ƒ”‡•‡ †‡’—‘ˆ‡”–‡Ž‡ǡ”‡•’‡…–‹˜ǣ ͳǤ…‡”–‹ˆ‹…ƒ–†‡ƒ–‡•–ƒ”‡ˆ‹•…ƒŽ£’”‹˜‹†‹’‘œ‹–‡Ž‡ç‹–ƒš‡Ž‡Ž‘…ƒŽ‡•‹ƒŽ–‡˜‡‹–—”‹ƒŽ‡‹’‘œ‹–—Ž—‹ Ž‘…ƒŽǡ‡‹•†‡•‡”˜‹…‹—Ž’—„Ž‹…’‡–”—ˆ‹ƒ–‡’—„Ž‹…‡Ž‘…ƒŽ‡Ǣ ʹǤ…‡”–‹ˆ‹…ƒ–†‡ƒ–‡•–ƒ”‡ˆ‹•…ƒŽƒ’”‹˜‹†‹†‡’Ž‹‹”‡ƒ‘„Ž‹‰ƒ–‹‹Ž‘”†‡’Žƒ–ƒ…£–”‡„—‰‡–—Ž‰‡‡”ƒŽ …‘•‘Ž‹†ƒ– ȋ„—‰‡–—Ž †‡ •–ƒ–ǡ „—‰‡–—Ž ƒ•‹‰—”ƒ”‹Ž‘” •‘…‹ƒŽ‡ †‡ •–ƒ–ǡ „—‰‡–—Ž ƒ•‹‰—”ƒ”‹Ž‘” †‡ •ƒƒ–ƒ–‡ǡ „—‰‡–—Žƒ•‹‰—”ƒ”‹Ž‘”†‡•‘ƒŒȌǡ‡‹•†‡‹‹•–‡”—Ž ‹ƒ–‡Ž‘”’”‹‰‡ѹ‹ƒƒѹ‹‘ƒŽ£†‡†‹‹•–”ƒ”‡ ‹•…ƒŽƒǦ‹”‡…ѹ‹ƒ ‡‡”ƒŽƒƒ ‹ƒѹ‡Ž‘”—„Ž‹…‡Ǥ …‡•–‡ƒ•‡˜‘”’”‡œ‡–ƒÁ‘”‹‰‹ƒŽ•ƒ—…‘’‹‹…‡”–‹ˆ‹…ƒ–‡Ƿ…‘ˆ‘”…—‘”‹‰‹ƒŽ—ŽdzǤ ‡”•‘ƒ‡Ž‡Œ—”‹†‹…‡Ȁˆ‹œ‹…‡ƒ—–‘”‹œƒ–‡•–”£‹‡˜‘”’”‡œ‡–ƒ‘”‹…‡†‘…—‡–‡†‹ˆ‹…ƒ–‘”‡Ž‹„‡”ƒ– †‡ƒ—–‘”‹–£ጔ‹ƒŽ‡ጔ£”‹‹†‡‘”‹‰‹‡ȋ…‡”–‹ˆ‹…ƒ–‡ǡ…ƒœ‹‡”‡Œ—†‹…‹ƒ”‡ǡƒŽ–‡†‘…—‡–‡‡…Š‹˜ƒŽ‡–‡Ȍ’”‹…ƒ”‡ •£ †‘˜‡†‡ƒ•…£ …£ ç‹Ǧƒ— Á†‡’Ž‹‹– ‘„Ž‹‰ƒጔ‹‹Ž‡ †‡ ’Žƒ–£ ƒ ‹’‘œ‹–‡Ž‘”ǡ –ƒš‡Ž‘” ç‹ …‘–”‹„—ጔ‹‹Ž‘” …£–”‡ „—‰‡–—Ž†‡•–ƒ–ç‹„—‰‡–—ŽŽ‘…ƒŽǡ˜ƒŽƒ„‹Ž‡Žƒ†ƒ–ƒ†‡’—‡”‹‹‘ˆ‡”–‡Ž‘”ǡÁ…‘ˆ‘”‹–ƒ–‡…—Ž‡‰‹•Žƒì‹ƒ죔‹‹ †‡‘”‹‰‹‡Ǥ ‘–ƒǣ — ‡š…‡’ጔ‹ƒ ‹’‘œ‹–‡Ž‘” ç‹ –ƒš‡Ž‘” ’‡–”— …ƒ”‡ •Ǧƒ— ƒ…‘”†ƒ–ÁŽ‡•‹”‹Žƒ ’Žƒ–£ †‡…£–”‡ ‘”‰ƒ‡Ž‡ …‘’‡–‡–‡ ç‹ Á £•—”ƒ Á …ƒ”‡ •Ǧƒ— ”‡•’‡…–ƒ– …‘†‹ጔ‹‹Ž‡ ‹’—•‡ Žƒ ƒ…‘”†ƒ”‡ƒ ƒ…‡•–‘”ƒǡ …‘…‡†‡–—Ž˜ƒ‡š…Ž—†‡‘ˆ‡”–ƒ–—Ž…ƒ”‡Á”‡‰‹•–”‡ƒœ£†ƒ–‘”‹‹…£–”‡„—‰‡–—Ž†‡•–ƒ–•ƒ—…£–”‡„—‰‡–—Ž Ž‘…ƒŽȋ‹†‹ˆ‡”‡–†‡…—ƒ–——Žƒ…‡•–‘”ƒȌƒ•–ˆ‡Žǣ Ǧ ’‡–”— ‘ˆ‡”–ƒጔ‹‹ ’‡”•‘ƒ‡ Œ—”‹†‹…‡ ”‘Ÿ‡ Ȃ †ƒ…£ Á”‡‰‹•–”‡ƒœ£ †ƒ–‘”‹‹ Á Ž—ƒ ƒ–‡”‹‘ƒ”£…‡Ž‡‹Á…ƒ”‡•‡†‡’—‘ˆ‡”–‡Ž‡Ǥ Ǧ ’‡–”—‘ˆ‡”–ƒጔ‹‹‡”‡œ‹†‡ጔ‹Ȃ†ƒ…£Á”‡‰‹•–”‡ƒœ£†ƒ–‘”‹‹Á…‘ˆ‘”‹–ƒ–‡…—Ž‡‰‹•Žƒጔ‹ƒ ጔ£”‹‹†‡‘”‹‰‹‡Ǥ .

.

.

Ǥ ‡”•‘ƒ‡Ž‡ Œ—”‹†‹…‡ ”‘Ÿ‡ǣ ”‡œ‡–ƒ”‡ƒ …‡”–‹ˆ‹…ƒ–—Ž—‹ …‘•–ƒ–ƒ–‘” ‡‹• †‡ ˆ‹…‹—Ž ‡‰‹•–”—Ž—‹‘‡”ѹ—Ž—‹†‡’‡ŽŸ‰ƒ”‹„—ƒŽ—Ž‡”‹–‘”‹ƒŽǡ…ƒ”‡•£…—’”‹†£†ƒ–‡”‡ƒŽ‡Ȁƒ…–—ƒŽ‡Žƒ†ƒ–ƒ Ž‹‹–£†‡†‡’—‡”‡ƒ‘ˆ‡”–‡Ž‘”Ǥ ‹…‡”–‹ˆ‹…ƒ–—Ž…‘•–ƒ–ƒ–‘”’”‡œ‡–ƒ––”‡„—‹‡•ƒ”‡œ—Ž–‡ǣ Ǧ …ƒ ‘„‹‡…–—Ž †‡ ƒ…–‹˜‹–ƒ–‡ ƒŽ ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž—‹ ‹…Ž—†‡ ƒ…–‹˜‹–ƒ–‹ …‡ ˆƒ… ‘„‹‡…–—Ž †‡•–‹ƒ–‹‡‹ –‡”‡—Ž—‹ Ǧ…ƒ—ƒ‹–”ƒ–ÁˆƒŽ‹‡–…ƒ—”ƒ”‡ƒŠ‘–£”Ÿ”‹‹’”‘—ጔƒ–‡†‡Œ—†‡…£–‘”—ŽǦ•‹†‹…Ǥ .

.

.

Ǥ ‡–”— ’‡”•‘ƒ‡Ž‡ ˆ‹œ‹…‡ ƒ—–‘”‹œƒ–‡ •‡ ˜ƒ ’”‡œ‡–ƒ — †‘…—‡– Á …‘’‹‡ …‡”–‹ˆ‹…ƒ–£ Ƿ…‘ˆ‘” …— ‘”‹‰‹ƒŽ—Ždz …ƒ”‡ •£ ƒ–‡•–‡ …£ ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž ƒ”‡ †”‡’–—Ž •£ †‡•ˆ£ç‘ƒ”‡ ƒ…–‹˜‹–£ѹ‹ ‡…‘‘‹…‡ …ƒ”‡Ž‡‹…Ž—†ç‹’‡…‡Ž‡…ƒ”‡ˆƒ…‘„‹‡…–—Ž†‡•–‹ƒ–‹‡‹–‡”‡—Ž—‹ ‘…—‡–—Ž˜ƒˆ‹’”‡œ‡–ƒ–Á‘”‹‰‹ƒŽȀ…‘’‹‡Ž‡‰ƒŽ‹œƒ–£Ȁ…‘’‹‡Ž‹œ‹„‹Ž£…—‡ጔ‹—‡ƒǷ…‘ˆ‘” …—‘”‹‰‹ƒŽ—Ždz B…ƒœ—Ž—‡‹ƒ•‘…‹‡”‹ǡˆ‹‡…ƒ”‡ƒ•‘…‹ƒ–‡•–‡‘„Ž‹‰ƒ–•£’”‡œ‹–‡ƒ…‡•–‡†‘…—‡–‡Ǥ B…ƒœ—ŽÁ…ƒ”‡‘’‡”ƒ–‘”—Ž‡…‘‘‹…ǡ…Žƒ•ƒ–’‡’”‹—ŽŽ‘…ǡÁ—”ƒ‡˜ƒŽ—ƒ”‹‹ǡƒ†‡’—•…‡”–‹ˆ‹…ƒ–—Ž …‘•–ƒ–ƒ–‘”Á…‘’‹‡…‘ˆ‘”…—‘”‹‰‹ƒŽ—Žǡ…‘…‡†‡–—Žƒ”‡†”‡’–—Ž†‡ƒ•‘Ž‹…‹–ƒƒ…‡•–—‹ƒǡÁƒ‹–‡†‡ Á…Š‡‹‡”‡ƒ…‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡ƒ…Š‹œ‹ጔ‹‡’—„Ž‹…£ǡ†‡’—‡”‡ƒ†‘…—‡–—Ž—‹Á‘”‹‰‹ƒŽ•ƒ—…‘’‹‡Ž‡‰ƒŽ‹œƒ–£Ǥ .

.

.

Ǥ ‡”•‘ƒ‡Ž‡ˆ‹œ‹…‡ȀŒ—”‹†‹…‡•–”£‹‡˜‘”’”‡œ‡–ƒ†‘…—‡–‡…ƒ”‡†‘˜‡†‡•…‘ˆ‘”ƒ†‡ Á”‡‰‹•–”ƒ”‡Ȁƒ–‡•–ƒ”‡‘”‹ƒ’ƒ”–‡‡ѹ£†‹’—…–†‡˜‡†‡”‡’”‘ˆ‡•‹‘ƒŽǡÁ…‘ˆ‘”‹–ƒ–‡…—’”‡˜‡†‡”‹Ž‡ Ž‡‰ƒŽ‡†‹ጔƒ”ƒÁ…ƒ”‡‘ˆ‡”–ƒ–—Ž‡•–‡”‡œ‹†‡–ǡ‹‘”‹‰‹ƒŽ•ƒ—…‘’‹‡…‘ˆ‘”…—‘”‹‰‹ƒŽ—Žǡ‹•‘–‹–‡†‡ –”ƒ†—…‡”‡ƒ ƒ—–‘”‹œƒ–ƒ ‹ Ž‹„ƒ ”‘ƒƒǤ ‹ †ƒ–‡Ž‡ …—’”‹•‡ ‹ …‡”–‹ˆ‹…ƒ–‡ –”‡„—‹‡ •ƒ ”‡œ—Ž–‡ …ƒ ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž ƒ”‡ †”‡’–—Ž •ƒ †‡•ˆƒ•‘ƒ”‡ ƒ…–‹˜‹–ƒ–‹ ‹ …‘ˆ‘”‹–ƒ–‡ …— ‘„‹‡…–—Ž ƒ…Š‹œ‹–‹‡‹Ǥ ‡ ƒ•‡‡‡ƒǡ ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž–”‡„—‹‡•£†‘˜‡†‡ƒ•…£ǡÁ…‘ˆ‘”‹–ƒ–‡…—’”‡˜‡†‡”‹Ž‡Ž‡‰ƒŽ‡†‹ጔƒ”ƒÁ…ƒ”‡‡•–‡”‡œ‹†‡–ǡ …£—ƒ‹–”ƒ–‹ˆƒŽ‹‡–Ǥ B …ƒœ—Ž Á …ƒ”‡ Á ጔƒ”ƒ †‡ ‘”‹‰‹‡ •ƒ— Á ጔƒ”ƒ Á …ƒ”‡ ‡•–‡ •–ƒ„‹Ž‹– ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž — •‡ ‡‹– †‘…—‡–‡†‡ƒ–—”ƒ…‡Ž‘”’”‡˜£œ—–‡ƒ‹•—••ƒ—”‡•’‡…–‹˜‡Ž‡†‘…—‡–‡—˜‹œ‡ƒœ£–‘ƒ–‡•‹–—ƒጔ‹‹Ž‡ ’”‡˜£œ—–‡ǡ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž˜ƒ’”‡œ‡–ƒǣ ͳȌ †‡…Žƒ”ƒጔ‹ƒ ’‡ ’”‘’”‹ƒ ”£•’—†‡”‡ •ƒ— ‘ †‡…Žƒ”ƒጔ‹‡ ƒ—–‡–‹ˆ‹…ƒ–£Á ˆƒጔƒ ——‹ ‘–ƒ”ǡ ƒ —‡‹ ƒ—–‘”‹–£ጔ‹ƒ†‹‹•–”ƒ–‹˜‡•ƒ—Œ—†‹…‹ƒ”‡•ƒ—ƒ—‡‹ƒ•‘…‹ƒጔ‹‹’”‘ˆ‡•‹‘ƒŽ‡…ƒ”‡ƒ”‡…‘’‡–‡ጔ‡Áƒ…‡•– •‡•Ǥ ‘ ƒ’ƒ…‹–ƒ–‡ƒ †‡ ‡š‡”…‹–ƒ”‡ ƒ ƒ…–‹˜‹–£ጔ‹‹ ’”‘ˆ‡•‹‘ƒŽ‡ ‘…—‡–‡ …ƒ”‡ †‘˜‡†‡•… …ƒ’ƒ…‹–ƒ–‡ƒ †‡ ‡š‡”…‹–ƒ”‡ƒƒ…–‹˜‹–£ጔ‹‹ǣ ˆ‡”–ƒ–—Ž˜ƒ’”‡œ‡–ƒ†‘…—‡–—Ž†‡Á”‡‰‹•–”ƒ”‡…ƒ’‡”•‘ƒƒˆ‹œ‹…£•ƒ—Œ—”‹†‹…£ç‹ǡ†—’£…ƒœǡ †‡ƒ–‡•–ƒ”‡‘”‹ƒ’ƒ”–‡‡ጔƒ†‹’—…–†‡˜‡†‡”‡’”‘ˆ‡•‹‘ƒŽǡÁ…‘ˆ‘”‹–ƒ–‡…—’”‡˜‡†‡”‹Ž‡†‹ጔƒ”ƒ Á…ƒ”‡‘ˆ‡”–ƒ–—Ž‡•–‡•–ƒ„‹Ž‹–Ǥ .

Ǥ”‡œ‡–ƒ”‡ƒ †‡…Žƒ”ƒ–‹‡‹ ’”‹˜‹† ‡‹…ƒ†”ƒ”‡ƒ ‹ ’”‡˜‡†‡”‹Ž‡ ƒ”–Ǥ ͺͿ †‹  ͻͺȀ͸ͶͶͼ ȋ‡˜‹–ƒ”‡ƒ…‘ˆŽ‹…–—Ž—‹†‡‹–‡”‡•‡ȌȂ ‘”—Žƒ”—Ž͸ ͼǤ ߢ ‹ç£†‡‹ˆ‘”ƒѹ‹‹‰‡‡”ƒŽ‡’”‹˜‹†‘ˆ‡”–ƒ–—Ž…‘’Ž‡–ƒ–£…‘ˆ‘” ‘”—Žƒ”—Ž͹ ͼǤͽ ˆ‡”–ƒ–‹‹ ˜‘” ’”‡œ‡–ƒ †‘…—‡–‡ ‡†‹ˆ‹…ƒ–‘ƒ”‡ …ƒ”‡ •£ ”‡ˆŽ‡…–‡ ‘ ‹ƒ‰‹‡ ˆ‹†‡Ž£ ƒ •‹–—ƒѹ‹‡‹‡…‘‘‹…‡ç‹ˆ‹ƒ…‹ƒ”‡ƒˆ‡”‡–ƒƒ‹Ž‘”͸ͶͷͶǡ͸Ͷͷͷǡ͸Ͷͷ͸Ǥ ͹Ǥ ƒ”ƒѹ‹ƒ’‡–”—’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡ ˆ‡”–ƒ–—Ž –”‡„—‹‡ •£ ’”‡œ‹–‡ ‰ƒ”ƒጔ‹ƒ ’‡–”— ’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡ Á …‘ˆ‘”‹–ƒ–‡ …— ’”‡˜‡†‡”‹Ž‡ ”‡ˆ‡”‹–‘ƒ”‡ Žƒ …—ƒ–——Ž ç‹ ˆ‘”ƒ †‡ ’”‡œ‡–ƒ”‡ ƒ ƒ…‡•–‡‹ƒǡ ƒ•–ˆ‡Ž …— •—– ’”‡…‹œƒ–‡ Á ’”‡œ‡–—Ž †‘…—‡–Ǥ ƒ”ƒጔ‹ƒ†‡’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡•‡…‘•–‹–—‹‡†‡…£–”‡‘ˆ‡”–ƒ–Á•…‘’—Ž†‡ƒ’”‘–‡Œƒ‘…‡†‡–—Žˆƒጔ£ †‡ ”‹•…—Ž ——‹ ‡˜‡–—ƒŽ …‘’‘”–ƒ‡– ‡…‘”‡•’—œ£–‘” ƒŽ ƒ…‡•–—‹ƒ ’‡ Á–”‡ƒ‰ƒ ’‡”‹‘ƒ†£ †‡”—Žƒ–£ ’Ÿ£Á…Š‡‹‡”‡ƒ…‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡…‘…‡•‹—‡Ǥ —ƒ–——Ž‰ƒ”ƒጔ‹‡‹’‡–”—’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡ǣ ʹ͵‹‹Ž‡‹Ǥ ‡”‹‘ƒ†ƒ†‡˜ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡ƒ‰ƒ”ƒጔ‹‡‹†‡’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡ǣͻͲ†‡œ‹Ž‡ ‘†—Žç‹ˆ‘”ƒ†‡…‘•–‹–—‹”‡ƒ‰ƒ”ƒጔ‹‡‹†‡’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡ǣ Ǧ •…”‹•‘ƒ”‡†‡‰ƒ”ƒጔ‹‡„ƒ…ƒ”£Áˆƒ˜‘ƒ”‡ƒ‘…‡†‡–—Ž—‹Ǧ’‡’‡”‹‘ƒ†ƒ†‡˜ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡ƒ ‘ˆ‡”–‡‹ǡ‘”‹‰‹ƒŽǢ •ƒ— Ǧ ‘”†‹ †‡ ’Žƒ–£ǡ …— …‘†‹ጔ‹ƒ …‘ˆ‹”£”‹‹ ƒ…‡•–—‹ƒ †‡ …£–”‡ „ƒ…ƒ ‡‹–‡–£ǡ ’Ÿ£ Žƒ †ƒ–ƒ Ž‹‹–ƒ†‡†‡’—‡”‡ƒ‘ˆ‡”–‡Ž‘”ǡ‘”‹‰‹ƒŽǢ .

B‘”‹…‡•‹–—ƒጔ‹‡ǡ‰ƒ”ƒጔ‹ƒ†‡’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡–”‡„—‹‡•£ˆ‹‡’”‡œ‡–ƒ–£…‡Žƒ‹–Ÿ”œ‹—’ƒƒŽƒ†ƒ–ƒ Ž‹‹–ƒ†‡†‡’—‡”‡ƒ‘ˆ‡”–‡Ž‘”Ǥ ʹǤ …”‹•‘ƒ”‡ †‡ …‘ˆ‘”– ƒ‰ƒŒƒ–ƒ ‡‹•ƒ †‡ ‘ ‹•–‹–—–‹‡ „ƒ…ƒ”ƒǡ ‹ ‘”‹‰‹ƒŽǡ ’”‹ …ƒ”‡ ‘’‡”ƒ–‘”—Ž ‡…‘‘‹… •ƒ †‡‘•–”‡œ‡ ˆƒ’–—Ž …ƒ ‹ …ƒœ—Ž ƒ–”‹„—‹”‹‹ …‘–”ƒ…–—Ž—‹ǡ ƒ”‡ ƒ……‡• Žƒ †‹•’‘‹„‹Ž‹–ƒ–‹„ƒ‡•–‹ǡˆƒ…‹Ž‹–ƒ–‹†‡…”‡†‹–‡’‡–”—‘’‡”‹‘ƒ†ƒ†‡ʹͶŽ—‹Á•—£‹‹£†‡ʹͲͲ‹‹ ȋ•ƒ—‡…Š‹˜ƒŽ‡–—ŽÁŽ‡‹Ȍ‡š…Ž—•‹˜’‡–”—…‘•–”—‹”‡ƒ—‡‹’‹‡ጔ‡ƒ‰”‘ƒŽ‹‡–ƒ”‡ǡ’‡–‡”‡—Ž…‡ ˆƒ…‡ ‘„‹‡…–—Ž …‘…‡•‹—‹‹ǡ ‹†‡’‡†‡– †‡ ƒŽ–‡ ˆƒ…‹Ž‹–ƒ–‹ †‡ …”‡†‹– •ƒ— †‹•’‘‹„‹Ž‹–ƒ–‹ ‡š‹•–‡–‡ǡ …— ‘ ˜ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡†‡ͻͲœ‹Ž‡Ǥ ‡’”‡œ‡–ƒ”‡ƒ ——‹ †‘…—‡– †‹ …‡Ž‡ •‘Ž‹…‹–ƒ–‡ ‹ •‡…–‹—‡ƒ ”‹–‡”‹‹ †‡ ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡ †‹ ‘…—‡–ƒ–‹ƒ †‡ –”‹„—‹”‡ǡ •ƒ— ’”‡œ‡–ƒ”‡ƒ Ž—‹ ‹ ƒŽ–ƒ ˆ‘”ƒ †‡…ƒ– …‡ƒ •‘Ž‹…‹–ƒ–ƒ †‡ …‘…‡†‡– •‡ …‘•‹†‡”ƒ…£‘ˆ‡”–ƒ—Á†‡’Ž‹‡•ç‡…”‹–‡”‹‹Ž‡†‡˜ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡ç‹˜ƒ†—…‡Žƒ†‡•…ƒŽ‹ˆ‹…ƒ”‡ƒ‘ˆ‡”–‡‹Ǥ ”‹£”‹ƒ—‹…‹’‹—Ž—‹”ƒ‹‘˜ƒǡƒ”‡†”‡’–—Ž†‡ƒ”‡ጔ‹‡‰ƒ”ƒጔ‹ƒ’‡–”—’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡ǡ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž ’‹‡”œŸ†ƒ•–ˆ‡Ž•—ƒ…‘•–‹–—‹–£ǡƒ–—…‹…Ÿ†ƒ…‡•–ƒ†‹—”£ •‡ƒˆŽ£Á‘”‹…ƒ”‡†‹–”‡—”£–‘ƒ”‡Ž‡ •‹–—ƒጔ‹‹ǣ ͳȌ Áç‹”‡–”ƒ‰‡‘ˆ‡”–ƒÁ’‡”‹‘ƒ†ƒ†‡˜ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡ƒƒ…‡•–‡‹ƒǢ ʹȌ ‘ˆ‡”–ƒ •ƒ ˆ‹‹† •–ƒ„‹Ž‹–£ …Ÿç–‹‰£–‘ƒ”‡ǡ — •‡ ’”‡œ‹–£ Á –‡”‡ †‡ ʹͲ œ‹Ž‡ Á ˜‡†‡”‡ƒ Á…Š‡‹‡”‹‹…‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡…‘…‡•‹—‡Ǥ ƒ”ƒጔ‹ƒ ’‡–”— ’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡ǡ …‘•–‹–—‹–£ †‡ ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž ƒ …£”—‹ ‘ˆ‡”–£ ƒ ˆ‘•– •–ƒ„‹Ž‹–£ …ƒ ˆ‹‹† …Ÿç–‹‰£–‘ƒ”‡ǡ •‡ ”‡•–‹–—‹‡ †‡ …£–”‡ ‘…‡†‡– Á …‡Ž —Ž– ͵ œ‹Ž‡ Ž—…”£–‘ƒ”‡ †‡ Žƒ †ƒ–ƒ Á…Š‡‹‡”‹‹ …‘–”ƒ…–—Ž—‹ †‡ …‘…‡•‹—‡ Žƒ …‡”‡”‡ƒ …‘…‡•‹‘ƒ”—Ž—‹ǡ •ƒ— •‡ –”ƒ•ˆ‡”£ Á …‘–—Ž ”‡†‡˜‡–‡‹ǡ Žƒ …‡”‡”‡Ǥ ƒ”ƒጔ‹ƒ †‡ ’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡ǡ …‘•–‹–—‹–£ †‡ ‘ˆ‡”–ƒጔ‹‹ ‡…Ÿç–‹‰£–‘”‹ •‡ ”‡–—”‡ƒœ£ †‡ …£–”‡ ”‹£”‹ƒ—‹…‹’‹—Ž—‹”ƒ‹‘˜ƒÁ͵œ‹Ž‡Ž—…”£–‘ƒ”‡†‡Žƒ†ƒ–ƒ•‘Ž‹…‹–£”‹‹‘ˆ‡”–ƒ–—Ž—‹‡…Ÿç–‹‰£–‘”Ǥ ƒ”ƒጔ‹ƒ †‡ ’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡ •‡ ”‡•–‹–—‹‡ ‹–‡‰”ƒŽ Á …ƒœ—Ž ‘ˆ‡”–ƒጔ‹Ž‘” ‡…Ÿç–‹‰£–‘”‹ǡ Á „ƒœƒ —‡‹ …‡”‡”‹…‡•‡˜ƒÁ”‡‰‹•–”ƒŽƒ”‹£”‹ƒ—‹…‹’‹—Ž—‹”ƒ‹‘˜ƒǤ .

.

.

˜ƒ…‘ጔ‹‡‘ˆ‡”–ƒ’”‘’”‹—Ǧœ‹•£Ǥ ˆ‡”–ƒ–—Žƒ”‡‘„Ž‹‰ƒጔ‹ƒ†‡ƒˆƒ…‡†‘˜ƒ†ƒ…‘ˆ‘”‹–£ጔ‹‹‘ˆ‡”–‡‹•ƒŽ‡…—…‡”‹ጔ‡Ž‡’”‡˜£œ—–‡Á ƒ‹‡–—Ž†‡ƒ”…‹‹Ǥ ˆ‡”–ƒ ˜ƒ ˆ‹ Á–‘…‹–£ Á ƒçƒ ˆ‡Ž Á…Ÿ– •£ •‡ ƒ•‹‰—”‡ ’‘•‹„‹Ž‹–ƒ–‡ƒ ˜‡”‹ˆ‹…£”‹‹ …‘”‡•’‘†‡ጔ‡‹ ‡Ž‡‡–‡Ž‘”•ƒŽ‡…—•’‡…‹ˆ‹…ƒጔ‹‹Ž‡†‹…ƒ‹‡–—Ž†‡•ƒ”…‹‹Ǥ ‡–”—ƒˆƒ…‹Ž‹–ƒ’”‘…‡•—Ž†‡‡˜ƒŽ—ƒ”‡ǡ‘ˆ‡”–ƒ–”‡„—‹‡•£ˆ‹‡•–”—…–—”ƒ–£ǡÁ—”£–‘ƒ”‡ƒ‘”†‹‡ǣ ’”‡œ‡–ƒ”‡ƒ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž—‹ǣ x •–”—…–—”ƒ‘”‰ƒ‹œƒ–‘”‹…£ƒƒ…‡•–—‹ƒǡ”‡•—”•‡—ƒ‡’”‘’”‹‹ǡˆ‘Ž‘•‹”‡ƒ”‡•—”•‡Ž‘”—ƒ‡ Ž‘…ƒŽ‡ǡ x ‘†—ŽÁ…ƒ”‡•‡†‘”‡ç–‡‹–‡‰”ƒ”‡ƒ˜‹‹–‘ƒ”‡‹ƒˆƒ…‡”‹Á•–”ƒ–‡‰‹ƒ†‡†‡œ˜‘Ž–ƒ”‡ƒ ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž—‹ ȗ’”‘‹‡…–—Ž’‡–”—†‡œ˜‘Ž–ƒ”‡ƒç‹‡š’Ž‘ƒ–ƒ”‡ƒ…‘…‡•‹—‹‹…—†‡–ƒŽ‹‡”‡ƒ—”£–‘ƒ”‡Ž‘” ƒ•’‡…–‡ǣ ƒ”–‹•…”‹•‡ Ǥͳ‡•…”‹‡”‡ƒ–‡Š‹…ƒƒŽ—…”ƒ”‹Ž‘”†‡‹˜‡•–‹–‹‹ …‡ƒ•–ƒ˜ƒ…—’”‹†‡‹‹——”ƒ–‘ƒ”‡Ž‡‹ˆ‘”ƒ–‹‹ǣ x ƒ–‡‰‡‡”ƒŽ‡ǣ‡‡ˆ‹…‹ƒ”—Ž•‹–‹–—Žƒ”—Ž‹˜‡•–‹–‹‡‹ǡ‘„‹‡…–‹˜ǡ†‡•–‹ƒ–‹‡ ȗ‡•…”‹‡”‡ƒ…‘•–”—…–‹˜£ǡˆ—…–‹‘ƒŽƒ•‹–‡Š‘Ž‘‰‹…ƒ ȗ‡–ƒŽ‹‡”‡ƒˆ—…–‹—‹Ž‘”’”‘’—•‡ȋ’”‹…‹’ƒŽ‡•‹•‡…—†ƒ”‡ȌǢ x ‘ˆ‘”‹–ƒ–‡ƒ’”‘’—‡”‹‹…—’”‡˜‡†‡”‹Ž‡—”„ƒ‹•–‹…‡‹˜‹‰‘ƒ”‡ x ‡‰‹†‡‹ƒŽ–‹‡ǡ‹ƒŽ–‹‡ƒš‹ƒǡ”‡–”ƒ‰‡”‹ˆƒ–ƒ†‡Ž‹‹–‡Ž‡†‡’”‘’”‹‡–ƒ–‡ǡ ‹†‹…ƒ–‘”‹—”„ƒ‹•–‹…‹ȋǡȌ  x ƒ–‡‰‘”‹ƒ†‡‹’‘”–ƒ–ƒǢŽƒ•ƒ‡‹’‘”–ƒ–ƒǢ ”ƒ†—Ž†‡”‡œ‹•–‡–ƒŽƒˆ‘… x —’”ƒˆ‡–‡ǣ•—’”ƒˆƒ–ƒ…‘•–”—‹–ƒ†‡•ˆƒ•—”ƒ–ƒ–‘–ƒŽƒƒ•ƒ„Ž—…Žƒ†‹”‡ǡ•—’”ƒˆƒ–ƒ …‘•–”—‹–ƒ†‡•ˆƒ•—”ƒ–ƒŽƒ•‘Žƒ•ƒ„Ž—…Žƒ†‹”‡ǡǡ x —’”ƒˆ‡–‡•’ƒ–‹‹…‘—‡ǡ•’ƒ–‹‹–‡Š‹…‡•‹ƒŽ–‡ˆ—…–‹—‹ x ‘…—”‹†‡’ƒ”…ƒ”‡ǣ—ƒ”–‘–ƒŽŽ‘…—”‹’ƒ”…ƒ”‡ƒ•‹‰—”ƒ–‡ x ƒ”‹ƒ–‡…‘•–”—…–‹˜‡†‡”‡ƒŽ‹œƒ”‡ƒ‹˜‡•–‹ጔ‹‡‹ǡ x ‡•…”‹‡”‡ƒ•‘Ž—–‹‡‹•–”—…–—”ƒŽ‡ǡ x ‡•…”‹‡”‡ƒŽ—…”ƒ”‹Ž‘”†‡‹•–ƒŽƒ–‹‹ȋ‡Ž‡…–”‹…‡ǡ–‡”‹…‡ǡ•ƒ‹–ƒ”‡Ȍ•‹ƒ‡…Š‹’ƒ‡–‡Ž‘” ’”‘’—•‡Ǣƒ•‹‰—”ƒ”‡ƒ—–‹Ž‹–ƒ–‹Ž‘” .

x ‡•…”‹‡”‡ƒˆ‹‹•ƒŒ‡Ž‘”‹–‡”‹‘ƒ”‡•‹‡š–‡”‹‘ƒ”‡ x ‡•’‡…–ƒ”‡ƒ…‡”‹–‡Ž‘”†‡…ƒŽ‹–ƒ–‡ǣ”‡œ‹•–‡–ƒ‡…ƒ‹…ƒ•‹•–ƒ„‹Ž‹–ƒ–‡ƒǡ•‹‰—”ƒ–ƒ‹ ‡š’Ž‘ƒ–ƒ”‡ǡ•‡…—”‹–ƒ–‡‹…‡†‹—ǡ‹‰‹‡ƒ•ƒƒ–ƒ–‡•‹‡†‹—ǡ‡…‘‘‹‡†‡‡‡”‰‹‡•‹ ‹œ‘Žƒ”‡–‡”‹…ƒǡ’”‘–‡…–‹ƒ‹’‘–”‹˜ƒœ‰‘‘–—Ž—‹ x ‡•…”‹‡”‡ƒ…‘†‹–‹‹Ž‘”–‡Š‹…‡ƒ•‹‰—”ƒ–‡’”‹’”‘‹‡…–‹˜‡†‡”‡ƒƒ•‹‰—”ƒ”‹‹ •‹‰—”ƒ–‡‹Žƒ‹…‡†‹—Ǥ x •–‹£”‹’”‹˜‹†ˆ‘”ጔƒ†‡—…£‘…—’ƒ–£’”‹”‡ƒŽ‹œƒ”‡ƒ‹˜‡•–‹ጔ‹‡‹ ǤʹƒŽ‘ƒ”‡ƒ–‘–ƒŽƒƒ‹˜‡•–‹–‹‡‹•‹‰”ƒˆ‹…—Ž†‡ƒ…–‹˜‹–ƒ–‹ ‡˜‘”’”‡œ‡–ƒǣ x ‡˜‹œ‰‡‡”ƒŽ‡•–ƒ–‹˜…ˆǤˆǤ Ǥ”ǤʹͺȀͻ‹ƒ—ƒ”‹‡ʹͲͲͺ•‹†‡˜‹œ‡’‡‘„‹‡…–‡ȋŠ‡Ž–—‹‡Ž‹ ’‡–”—‘„ጔ‹‡”‡ƒç‹ƒ‡ƒŒƒ”‡ƒ–‡”‡—Ž—‹ǡŠ‡Ž–—‹‡Ž‹’‡–”—ƒ•‹‰—”ƒ”‡ƒ—–‹Ž‹–£ጔ‹Ž‘”‡…‡•ƒ”‡ ‘„‹‡…–‹˜—Ž—‹ǡŠ‡Ž–—‹‡Ž‹’‡–”—’”‘‹‡…–ƒ”‡ç‹ƒ•‹•–‡ጔ£–‡Š‹…£ǡŠ‡Ž–—‹‡Ž‹’‡–”—‹˜‡•–‹ጔ‹ƒ†‡ „ƒœ£ǡŽ–‡…Š‡Ž–—‹‡Ž‹ǡŠ‡Ž–—‹‡Ž‹’‡–”—†ƒ”‡ƒÁ‡š’Ž‘ƒ–ƒ”‡ȋ’”‘„‡–‡Š‘Ž‘‰‹…‡•‹–‡•–‡•‹ ’”‡†ƒ”‡ƒŽƒ„‡‡ˆ‹…‹ƒ”ȌȌ x —”ƒ–ƒ†‡”‡ƒŽ‹œƒ”‡•‹‡–ƒ’‡Ž‡’”‹…‹’ƒŽ‡ǣ ”ƒˆ‹…—Ž‰‡‡”ƒŽ†‡”‡ƒŽ‹œƒ”‡ƒ‹˜‡•–‹–‹‡‹ǡ •ƒŽ‘ƒ”‡ƒ…‘•–—”‹Ž‘”…‘”‘„‘”ƒ–‡…—‰”ƒˆ‹…—Ž†‡”‡ƒŽ‹œƒ”‡ƒ‹˜‡•–‹–‹‡‹ Ǥƒ”–‹†‡•‡ƒ–‡ x Žƒ†‡‹…ƒ†”ƒ”‡‹œ‘ƒ x Žƒ†‡•‹–—ƒጔ‹‡ x Žƒ–‡”ƒ•ƒȀƒ…‘’‡”‹•ͳǣͳͲͲ x ƒ–ƒ†‡ǡ•‡…–‹—‹ͳǣͳͲͲ x Žƒ—”‹•’‡…‹ƒŽ‡ǡ’”‘ˆ‹Ž‡Ž‘‰‹–—†‹ƒŽ‡ǡ’”‘ˆ‹Ž‡–”ƒ•˜‡”•ƒŽ‡ǡ•…Š‡‡ǡ†—’£…ƒœǤ x ”‡œ‡–ƒ”‡͵†ƒ•ƒ„Ž—’”‘’—• Ž‹…—”‹Ž‡•‹‰‹Žƒ–‡•‡’”‡†ƒ—…‘‹•‹‡‹†‡‡˜ƒŽ—ƒ”‡Áœ‹—ƒˆ‹šƒ–£’‡–”—†‡•…Š‹†‡”‡ƒŽ‘”Ǥ ˆ‡”–‡Ž‡•‡˜‘”–”ƒ•‹–‡—ƒ‹’”‹’‘ç–£•ƒ—•‡˜‘”†‡’—‡†‹”‡…–Žƒ•‡†‹—Ž…‘…‡†‡–—Ž—‹ǡ •–”ǤǤ.

Ǥ—œƒǡ”Ǥ͹‡”˜‹…‹—Ž‡–”—Ž†‡.

ˆ‘”ƒ”‡’‡–”—‡–£ጔ‡‹ç‹—†‹‡ጔ‡ ˆ‡”–ƒ–—Ž–”‡„—‹‡•£‹ƒ–‘ƒ–‡£•—”‹Ž‡ƒ•–ˆ‡ŽÁ…Ÿ–‘ˆ‡”–ƒ•£ˆ‹‡’”‹‹–£ç‹Á”‡‰‹•–”ƒ–£†‡…£–”‡ …‘…‡†‡–’Ÿ£Žƒ†ƒ–ƒç‹‘”ƒŽ‹‹–£’‡–”—†‡’—‡”‡•–ƒ„‹Ž‹–£Áƒ—ጔ—Ž†‡’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡Ǥˆ‡”–ƒ–—Ž Á狃•—£”‹•…—”‹Ž‡–”ƒ•‹–‡”‹‹‘ˆ‡”–‡‹ǡ‹…Ž—•‹˜ˆ‘”ጔƒƒŒ‘”£Ǥ ˆ‡”–ƒ–—Ž–”‡„—‹‡•£’”‡œ‹–‡—‡š‡’Žƒ”ƒŽ‘ˆ‡”–‡‹Á‘”‹‰‹ƒŽǡ—‡š‡’Žƒ”ƒŽ†‘…—‡–‡Ž‘” †‡˜ƒŽƒ„‹Ž‹–ƒ–‡Ǥ ˆ‡”–ƒ –”‡„—‹‡ •£ ˆ‹‡ –‹’£”‹–£ •ƒ— •…”‹•ƒ …— …‡”‡ƒŽ£ ‡”ƒ†‹ƒ„‹Ž£ ç‹ ˜‘” ˆ‹ •‡ƒ–‡ ’‡ ˆ‹‡…ƒ”‡ ’ƒ‰‹£ †‡ ”‡’”‡œ‡–ƒ–—Ž Ȁ ”‡’”‡œ‡–ƒ–‹‹ ƒ—–‘”‹œƒጔ‹ …‘”‡•’—œ£–‘” •£ ƒ‰ƒŒ‡œ‡ ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž Á …‘–”ƒ…–Ǥ B …ƒœ—Ž †‘…—‡–‡Ž‘” ‡‹•‡ †‡  ‹•–‹–—ጔ‹‹Ȁ ‘”‰ƒ‹•‡ ‘ˆ‹…‹ƒŽ‡ ƒ„‹Ž‹–ƒ–‡ Á ƒ…‡•– •‡•ǡ †‘…—‡–‡Ž‡”‡•’‡…–‹˜‡–”‡„—‹‡•£ˆ‹‡•‡ƒ–‡ç‹’ƒ”ƒˆƒ–‡…‘ˆ‘”’”‡˜‡†‡”‹Ž‘”Ž‡‰ƒŽ‡Ǥ ”‹…‡疇”•£–—”£ǡƒ†£—‰ƒ”‡ǡ‹–‡”Ž‹‹‡”‡•ƒ—•…”‹•’‡•–‡…‡Ž†‹ƒ‹–‡•—–˜ƒŽ‹†‡†‘ƒ”†ƒ…£•—– ˜‹œƒ–‡†‡…£–”‡’‡”•‘ƒƒȀ’‡”•‘ƒ‡Ž‡ƒ—–‘”‹œƒ–£Ȁƒ—–‘”‹œƒ–‡•£•‡‡œ‡‘ˆ‡”–ƒǤ ˆ‡”–ƒ •‡ ‹–”‘†—…‡ Á–”Ǧ— ’Ž‹… ‹–‡”‹‘” …ƒ”‡ •‡ ƒ”…Š‡ƒœ£ …— —‡Ž‡ •ƒ— †‡—‹”‡ƒ ‘ˆ‡”–ƒ–—Ž—‹ǡ’”‡…—ç‹†‘‹…‹Ž‹—Ž•ƒ—•‡†‹—Ž•‘…‹ƒŽƒŽƒ…‡•–—‹ƒǡ†—’£…ƒœǤ Ž‹…—Ž ‡š–‡”‹‘” Á…Š‹• ç‹ ‡–”ƒ•’ƒ”‡– ȋ’Ž‹… ‹–‡”‹‘” ç‹ †‘…—‡–‡Ž‡ …ƒ”‡ †‘˜‡†‡•… …ƒŽ‹ˆ‹…ƒ”‡ƒç‹…ƒ’ƒ…‹–£ѵ‹Ž‡‘ˆ‡”–ƒ–—Ž—‹Ȍ•‡˜ƒƒ”…ƒ†—’£…——”‡ƒœ£ǣ .

.

.

.

•–”ǤǤ.

Ǥ—œƒ”Ǥ͹ ˆ‡”–£’‡–”—ƒ–”‹„—‹”‡ƒ…‘–”ƒ…–—Ž—‹†‡…‘…‡•‹—‡ƒ–‡”‡—Ž—‹Á•—’”ƒˆƒѵ£†‡ͳʹͶͲ ’ǡ •‹–—ƒ– Á ‹–”ƒ˜‹Žƒ—Ž —‹…‹’‹—Ž—‹ ”ƒ‹‘˜ƒ ǡ •–”Ǥƒ„ƒ…‹ǡ ”Ǥʹǡ Á•…”‹• Á …ƒ”–‡ƒ ˆ—…‹ƒ”£ ”Ǥͷ͵͵ͺ͵ǡÁ˜‡†‡”‡ƒ…‘•–”—‹”‹‹—‡‹’‹‡ѵ‡ƒ‰”‘ǦƒŽ‹‡–ƒ”‡Ǥ Dz .

B.

ǥǥǥǥǥǥǥǤǡ ǥǥǥǥǥǥ̶ ˆ‡”–‡Á–Ÿ”œ‹ƒ–‡ ˆ‡”–ƒ…ƒ”‡‡•–‡†‡’—•£Žƒ‘ƒŽ–£ƒ†”‡•£†‡…Ÿ–…‡ƒ•–ƒ„‹Ž‹–£Áƒ—ጔ—Ž†‡’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡‘”‹…ƒ”‡ ‡•–‡ ’”‹‹–£ †‡ …£–”‡ …‘…‡†‡– †—’£ ‡š’‹”ƒ”‡ƒ †ƒ–‡‹ ç‹ ‘”‡‹ Ž‹‹–£ †‡ †‡’—‡”‡ ƒ ‘ˆ‡”–‡Ž‘” ǡ •‡ ”‡–—”‡ƒœ£‡†‡•…Š‹•£Ǥ ͻǤ.

.

.

.

.

.

 ”‹–‡”‹‹†‡‡˜ƒŽ—ƒ”‡…‡—”‡ƒœ£ƒˆ‹—–‹Ž‹œƒ–‡ǣ .

””– ͳ ”‹–‡”‹‹˜ƒŽ—ƒ”‡ ‡Žƒ‹ƒ”‡‹˜‡Ž”‡†‡˜‡–£ȋŽ‡‹Ȁ’ȀŽ—£Ȍ ‘†‡”‡Ψ ͳͲͲ ˆ‡”–ƒ…ƒ•–‹‰ƒ–‘ƒ”‡˜ƒˆ‹†‡…Žƒ”ƒ–ƒ‘ˆ‡”–ƒ…ƒ”‡‹—”ƒƒ’Ž‹…ƒ”‹‹ƒŽ‰‘”‹–—Ž—‹†‡ƒ‹•—• ˜ƒ‘„–‹‡’—…–ƒŒ—Ž…‡Žƒ‹ƒ”‡ǡ”‡•’‡…–‹˜…‡ƒ…ƒ”‡ƒ”‡…‡Žƒ‹ƒ”‡‹˜‡ŽƒŽ”‡†‡˜‡–‡‹Ǥ B…ƒœ—Ž‹…ƒ”‡‘ˆ‡”–‡Ž‡…Žƒ•ƒ–‡’‡’”‹—ŽŽ‘…—’‘–ˆ‹†‡’ƒ”–ƒŒƒ–‡’”‹…‘’ƒ”ƒ”‡ƒ˜ƒŽ‘”‹‹ ”‡†‡˜‡–‡Ž‘”ǡƒ…‡•–‡ƒˆ‹‹†‡‰ƒŽ‡ǡ•‡˜ƒ•‘Ž‹…‹–ƒ‘ˆ‡”–ƒ–‹Ž‘”ƒˆŽƒ–‹‹ƒ…‡ƒ•–ƒ•‹–—ƒ–‹‡‘‘—ƒ˜ƒŽ‘ƒ”‡ƒ ”‡†‡˜‡–‡‹‹’Ž‹…•‹‰‹Žƒ–Ǥ ͼǤ.

.

.

.

.

.

.

$.

Ǣ ”‹…‡’‡”•‘ƒ£…ƒ”‡…‘•‹†‡”£…£—…‘–”ƒ…–ƒˆ‘•–…ƒŽ‹ˆ‹…ƒ–†”‡’–…‘–”ƒ…–†‡…‘…‡•‹—‡†‡ „——”‹’”‘’”‹‡–ƒ–‡’—„Ž‹…£ǡ…—‡”‡•’‡…–ƒ”‡ƒ’”‡˜‡†‡”‹Ž‘” ”Ǥ͵ͶȀʹͲͲ͸’‘ƒ–‡•‘Ž‹…‹–ƒ’—…–—Ž†‡ ˜‡†‡”‡ ƒŽ —–‘”‹–£ጔ‹‹ ƒጔ‹‘ƒŽ‡ ’‡–”— ‡‰Ž‡‡–ƒ”‡ƒ ç‹ ‘‹–‘”‹œƒ”‡ƒ …Š‹œ‹ጔ‹‹Ž‘” —„Ž‹…‡Ǥ ‘Ž—ጔ‹‘ƒ”‡ƒ Ž‹–‹‰‹‹Ž‘” ƒ’£”—–‡ Á Ž‡‰£–—”£ …— ƒ–”‹„—‹”‡ƒǡ Á…Š‡‹‡”‡ƒǡ ‡š‡…—–ƒ”‡ƒǡ ‘†‹ˆ‹…ƒ”‡ƒ ç‹ Á…‡–ƒ”‡ƒ …‘–”ƒ…–—Ž—‹ †‡ …‘…‡•‹—‡ǡ ’”‡…— ç‹ ƒ …‡Ž‘” ’”‹˜‹† ƒ…‘”†ƒ”‡ƒ †‡ †‡•’£‰—„‹”‹ •‡ ”‡ƒŽ‹œ‡ƒœ£ ’‘–”‹˜‹– ’”‡˜‡†‡”‹Ž‘” ‡‰‹‹ …‘–‡…‹‘•—Ž—‹ ƒ†‹‹•–”ƒ–‹˜ ”ǤͷͷͶȀʹͲͲͶǡ …— ‘†‹ˆ‹…£”‹Ž‡ —Ž–‡”‹‘ƒ”‡Ǥ…ጔ‹—‡ƒÁŒ—•ጔ‹ጔ‹‡•‡‹–”‘†—…‡Žƒ•‡…ጔ‹ƒ†‡…‘–‡…‹‘•ƒ†‹‹•–”ƒ–‹˜ƒ–”‹„—ƒŽ—Ž—‹Áƒ …£”—‹Œ—”‹•†‹…ጔ‹‡•‡ƒˆŽ£•‡†‹—Ž…‘…‡†‡–—Ž—‹Ǥ B’‘–”‹˜ƒŠ‘–£”Ÿ”‹‹–”‹„—ƒŽ—Ž—‹•‡’‘ƒ–‡†‡…Žƒ”ƒ”‡…—”•Žƒ•‡…ጔ‹ƒ†‡…‘–‡…‹‘•ƒ†‹‹•–”ƒ–‹˜ ƒ…—”ጔ‹‹†‡ƒ’‡Žǡ…‘ˆ‘”’”‡˜‡†‡”‹Ž‘”Ž‡‰ƒŽ‡Ǥ    )2508/$5( &ŽƌŵƵůĂƌƵůϬ ^Z/^KZ/E/EdZ >ZԐ/WZ/s/E>/ddWZd//WEd>WZKhZ >Zd/WZ/s/EE/EZZ/EZd͘ϰϵ/EKh'ϱϰͬϮϬϬϲ /E&KZDԐ//'EZ> 2DWhdZE//ZWZd//WZb/EԐ ^./ZK&Zd &ŽƌŵƵůĂƌƵůϭ &ŽƌŵƵůĂƌƵůϮ &ŽƌŵƵůĂƌƵůϯ &ŽƌŵƵůĂƌƵůϰ        .

 &KZDh>Zh>Ϭ 2ŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚůĂƐĞĚŝƵůĐŽŶĐĞĚĞŶƚƵůƵŝ Eƌ͙͙ͬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ K&ZdEdh>   ͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ;ĚĞŶƵŵŝƌĞĂͬŶƵŵĞůĞͿ 6&5.62$5('(Ì1$.17$5(  ĉƚƌĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ĂƵƌŵĂƌĞĂĂŶƵŶԑƵůƵŝĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĂƉĉƌƵƚŠŶDŽŶŝƚŽƌƵůKĨŝĐŝĂů͕ƉƌŝǀŝŶĚĂƉůŝĐĂƌĞĂƉƌŽĐĞĚƵƌŝŝ ƉĞŶƚƌƵĂƚƌŝďƵŝƌĞĂĐŽŶƚƌĂĐƚƵůƵŝƉƌŝǀŝŶĚĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂƌĞĂƉƌŝŶůŝĐŝƚĂԑŝĞƉƵďůŝĐĉĂƚĞƌĞŶƵůƵŝŠŶƐƵƉƌĂĨĂԑĉĚĞ ϭϮϰϬŵƉ͕ƐŝƚƵĂƚŠŶŝŶƚƌĂǀŝůĂŶƵůŵƵŶŝĐŝƉŝƵůƵŝƌĂŝŽǀĂ͕Ɛƚƌ͘dĂďĂĐŝŶƌ͘Ϯ͕ŠŶƐĐƌŝƐŠŶĐĂƌƚĞĂĨƵŶĐŝĂƌĉŶƌ͘ϱϯϯϴϯ͕ ŠŶǀĞĚĞƌĞĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌŝŝƵŶĞŝƉŝĞԑĞĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ EŽŝ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ǀĂ ƚƌĂŶƐŵŝƚĞŵ ĂůĂƚƵƌĂƚ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ͗ Ϯ͘ŽůĞƚƵůƐŝŐŝůĂƚƐŝŵĂƌĐĂƚŠŶŵŽĚǀŝnjŝďŝů͕ĐŽŶԑŝŶąŶĚƵŶĞdžĞŵƉůĂƌŽƌŝŐŝŶĂů͘ ǀĞŵƐƉĞƌĂŶԑĂĐĉŽĨĞƌƚĂŶŽĂƐƚƌĉĞƐƚĞĐŽƌĞƐƉƵŶnjĂƚŽĂƌĞƔŝǀĂƐĂƚŝƐĨĂĐĞĐĞƌŝŶԑĞůĞĚƵŵŶĞĂǀŽĂƐƚƌĉ͘   ĂƚĂĐŽŵƉůĞƚĂƌŝŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘  ƵƐƚŝŵĂ͕  KĨĞƌƚĂŶƚ͕ ͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ;ƐĞŵŶĂƚƵƌĂĂƵƚŽƌŝnjĂƚĂͿ   .

9.K&ZdEdh>    &KZDh>Zh>ϭ   ͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ;ĚĞŶƵŵŝƌĞĂͬŶƵŵĞůĞͿ '(&/$5$ğ.1'&$/.7$7($'(3$57.(35.3$17/$352&('85Ă ϭ͘^ƵďƐĞŵŶĂƚƵů͕ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶƚŠŵƉƵƚĞƌŶŝĐŝƚĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘;ĚĞŶƵŵŝƌĞĂŽƉĞƌĂƚŽƌƵůƵŝĞĐŽŶŽŵŝĐͿ͕ ĚĞĐůĂƌ ƉĞ ƉƌŽƉƌŝĂ ƌĉƐƉƵŶĚĞƌĞ͕ ƐƵď ƐĂŶĐԑŝƵŶŝůĞ ĂƉůŝĐĂƚĞ ĨĂƉƚĞŝ ĚĞ ĨĂůƐ ŠŶ ĂĐƚĞ ƉƵďůŝĐĞ͕ Đĉ͕ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƉĞŶƚƌƵĂƚƌŝďƵŝƌĞĂĐŽŶƚƌĂĐƚƵůƵŝƉƌŝǀŝŶĚĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂƌĞĂƉƌŝŶůŝĐŝƚĂԑŝĞƉƵďůŝĐĉĂƚĞƌĞŶƵůƵŝŠŶƐƵƉƌĂĨĂԑĉĚĞ ϭϮϰϬŵƉ͕ƐŝƚƵĂƚŠŶŝŶƚƌĂǀŝůĂŶƵůŵƵŶŝĐŝƉŝƵůƵŝƌĂŝŽǀĂ͕Ɛƚƌ͘dĂďĂĐŝŶƌ͘Ϯ͕ŠŶƐĐƌŝƐŠŶĐĂƌƚĞĂĨƵŶĐŝĂƌĉŶƌ͘ϱϯϯϴϯ͕ ŠŶ ǀĞĚĞƌĞĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌŝŝ ƵŶĞŝ ƉŝĞԑĞ ĂŐƌŽͲ ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ;njŝͬůƵŶĉͬĂŶͿ͕ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚĉ ĚĞ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘ƉĂƌƚŝĐŝƉƔŝĚĞƉƵŶŽĨĞƌƚĉ͗ පŠŶŶƵŵĞƉƌŽƉƌŝƵ͖ පĐĂĂƐŽĐŝĂƚŠŶĐĂĚƌƵůĂƐŽĐŝĂԑŝĞŝ͖͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ පĐĂƐƵďĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌĂů͖͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ;^ĞďŝĨĞĂnjĉŽƉԑŝƵŶĞĂĐŽƌĞƐƉƵŶnjĉƚŽĂƌĞ͘Ϳ Ϯ͘^ƵďƐĞŵŶĂƚƵůĚĞĐůĂƌĐĉ͗ පŶƵƐƵŶƚŵĞŵďƌƵĂůŶŝĐŝƵŶƵŝŐƌƵƉƐĂƵƌĞԑĞůĞĚĞŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͖ පƐƵŶƚŵĞŵďƌƵŠŶŐƌƵƉƵůƐĂƵƌĞԑĞĂƵĂĂĐĉƌĞŝůŝƐƚĉĐƵĚĂƚĞĚĞƌĞĐƵŶŽĂƔƚĞƌĞŽƉƌĞnjŝŶƚŠŶĂŶĞdžĉ͘ ;^ĞďŝĨĞĂnjĉŽƉԑŝƵŶĞĂĐŽƌĞƐƉƵŶnjĉƚŽĂƌĞ͘Ϳ ϯ͘ ^ƵďƐĞŵŶĂƚƵů͕ ĚĞĐůĂƌ Đĉ ǀŽŝŝŶĨŽƌŵĂ ŝŵĞĚŝĂƚ ĐŽŶĐĞĚĞŶƚƵů ĚĂĐĉ ǀŽƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝ ŵŽĚŝĨŝĐĉƌŝŠŶ ƉƌĞnjĞŶƚĂ ĚĞĐůĂƌĂԑŝĞůĂŽƌŝĐĞƉƵŶĐƚƉĞƉĂƌĐƵƌƐƵůĚĞƌƵůĉƌŝŝƉƌŽĐĞĚƵƌŝŝĚĞĂƚƌŝďƵŝƌĞĂĐŽŶƚƌĂĐƚƵůƵŝĚĞĂĐŚŝnjŝԑŝĞƉƵďůŝĐĉ ƐĂƵ͕ŠŶĐĂnjƵůŠŶĐĂƌĞǀŽŵĨŝĚĞƐĞŵŶĂԑŝĐąƔƚŝŐĉƚŽƌŝ͕ƉĞƉĂƌĐƵƌƐƵůĚĞƌƵůĉƌŝŝĐŽŶƚƌĂĐƚƵůƵŝĚĞĂĐŚŝnjŝԑŝĞƉƵďůŝĐĉ͘ ϰ͘ĞĂƐĞŵĞŶĞĂ͕ĚĞĐůĂƌĐĉŝŶĨŽƌŵĂԑŝŝůĞĨƵƌŶŝnjĂƚĞƐƵŶƚĐŽŵƉůĞƚĞƔŝĐŽƌĞĐƚĞŠŶĨŝĞĐĂƌĞĚĞƚĂůŝƵƔŝŠŶԑĞůĞŐĐĉ ĐŽŶĐĞĚĞŶƚƵů ĂƌĞ ĚƌĞƉƚƵů ĚĞ Ă ƐŽůŝĐŝƚĂ͕ ŠŶ ƐĐŽƉƵů ǀĞƌŝĨŝĐĉƌŝŝ Ɣŝ ĐŽŶĨŝƌŵĉƌŝŝ ĚĞĐůĂƌĂԑŝŝůŽƌ͕ ƐŝƚƵĂԑŝŝůŽƌ Ɣŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚĞůŽƌĐĂƌĞŠŶƐŽԑĞƐĐŽĨĞƌƚĂ͕ŽƌŝĐĞŝŶĨŽƌŵĂԑŝŝƐƵƉůŝŵĞŶƚĂƌĞŠŶƐĐŽƉƵůǀĞƌŝĨŝĐĉƌŝŝĚĂƚĞůŽƌĚŝŶƉƌĞnjĞŶƚĂ ĚĞĐůĂƌĂԑŝĞ͘ ϱ͘ ^ƵďƐĞŵŶĂƚƵů͕ ĂƵƚŽƌŝnjĞnj ƉƌŝŶ ƉƌĞnjĞŶƚĂ ŽƌŝĐĞ ŝŶƐƚŝƚƵԑŝĞ͕ ƐŽĐŝĞƚĂƚĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĉ͕ ďĂŶĐĉ͕ ĂůƚĞ ƉĞƌƐŽĂŶĞ ũƵƌŝĚŝĐĞ  Ɛĉ ĨƵƌŶŝnjĞnjĞ ŝŶĨŽƌŵĂԑŝŝ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶԑŝůŽƌ ĂƵƚŽƌŝnjĂԑŝ Ăŝ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ;ĚĞŶƵŵŝƌĞĂ Ɣŝ ĂĚƌĞƐĂ ĂƵƚŽƌŝƚĉԑŝŝ ĐŽŶƚƌĂĐƚĂŶƚĞͿ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ŽƌŝĐĞ ĂƐƉĞĐƚƚĞŚŶŝĐƔŝĨŝŶĂŶĐŝĂƌŠŶůĞŐĉƚƵƌĉĐƵĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞĂŶŽĂƐƚƌĉ͘    ĂƚĂĐŽŵƉůĞƚĂƌŝŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘       KĨĞƌƚĂŶƚ͕͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ;ƐĞŵŶĂƚƵƌĂĂƵƚŽƌŝnjĂƚĂͿ   .&.

K&ZdEdh>    &KZDh>Zh>Ϯ    ͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ;ĚĞŶƵŵŝƌĞĂͬŶƵŵĞůĞͿ  >ZԐ/ ƉƌŝǀŝŶĚŶĞŠŶĐĂĚƌĂƌĞĂŠŶƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞĂƌƚ͘ϰϵĚŝŶKh'ϱϰͬϮϬϬϲ͕ĐƵŵŽĚŝĨŝĐĉƌŝůĞƔŝĐŽŵƉůĞƚĉƌŝůĞƵůƚĞƌŝŽĂƌĞ   ^ƵďƐĞŵŶĂƚƵů;ĂͿ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘;ĚĞŶƵŵŝƌĞĂͬŶƵŵĞůĞ Ɣŝ ƐĞĚŝƵůͬĂĚƌĞƐĂ ŽƉĞƌĂƚŽƌƵůƵŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐͿ͕ ŠŶ ĐĂůŝƚĂƚĞ ĚĞ ŽĨĞƌƚĂŶƚͬĐĂŶĚŝĚĂƚͬĐŽŶĐƵƌĞŶƚͬ ŽĨĞƌƚĂŶƚ ĂƐŽĐŝĂƚͬƐƵďĐŽŶƚƌĂĐƚĂŶƚ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƉĞŶƚƌƵĂƚƌŝďƵŝƌĞĂĐŽŶƚƌĂĐƚƵůƵŝƉƌŝǀŝŶĚĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂƌĞĂƉƌŝŶůŝĐŝƚĂԑŝĞƉƵďůŝĐĉĂƚĞƌĞŶƵůƵŝŠŶƐƵƉƌĂĨĂԑĉĚĞ ϭϮϰϬŵƉ͕ƐŝƚƵĂƚŠŶŝŶƚƌĂǀŝůĂŶƵůŵƵŶŝĐŝƉŝƵůƵŝƌĂŝŽǀĂ͕Ɛƚƌ͘dĂďĂĐŝŶƌ͘Ϯ͕ŠŶƐĐƌŝƐŠŶĐĂƌƚĞĂĨƵŶĐŝĂƌĉŶƌ͘ϱϯϯϴϯ͕ ŠŶ ǀĞĚĞƌĞĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌŝŝ ƵŶĞŝ ƉŝĞԑĞ ĂŐƌŽͲ ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚĉ ĚĞDƵŶŝĐŝƉŝƵů ƌĂŝŽǀĂ͕ ĚĞĐůĂƌ ƉĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ƌĉƐƉƵŶĚĞƌĞ͕ ĐƵŶŽƐĐąŶĚ ƐĂŶĐԑŝƵŶŝůĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ĨĂůƐƵůŠŶĚĞĐůĂƌĂԑŝŝ Đĉ ŶƵ ŶĞ ĂĨůĉŵ ŝŶ ƐŝƚƵĂƚŝĂ ĚĞĐŽŶĨůŝĐƚ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐĞ ĂƐĂ ĐƵŵ ĞƐƚĞ ĚĞĨŝŶŝƚ ůĂ Ăƌƚ͘ ϰϵ ĚŝŶ KƌĚŽŶĂŶƚĂ ĚĞ hƌŐĞŶƚĂ Ă 'ƵǀĞƌŶƵůƵŝ Ŷƌ͘ ϱϰͬϮϬϬϲ ƉƌŝǀŝŶĚ ƌĞŐŝŵƵů ĐŽŶƚƌĂĐƚĞůŽƌ ĚĞ ĐŽŶĐĞƐŝƵŶĞ ĚĞ ďƵŶƵƌŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞ ƉƵďůŝĐĂ͕ ĐƵ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌŝůĞ Ɛŝ ĐŽŵƉůĞƚĂƌŝůĞ ƵůƚĞƌŝŽĂƌĞ͘ ĞĂƐĞŵĞŶĞĂ͕ŝŶƐŝƚƵĂƚŝĂŝŶĐĂƌĞ͕ƉĞƉĂƌĐƵƌƐƵůĚĞƌƵůĂƌŝŝƉƌŽĐĞĚƵƌŝŝĚĞĂƚƌŝďƵŝƌĞ͕ĂƉĂƌĞŽƐŝƚƵĂƚŝĞĚĞĐŽŶĨůŝĐƚ ĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞ͕ŵĉŽďůŝŐƐĉŶŽƚŝĨŝĐŠŶƐĐƌŝƐ͕ĚĞŠŶĚĂƚĉ͕ĂƵƚŽƌŝƚĂƚĞĂĐŽŶƚƌĂĐƚĂŶƚĉ͘       KƉĞƌĂƚŽƌĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ;ƐĞŵŶĂƚƵƌĂĂƵƚŽƌŝnjĂƚĂͿ   .

&KZDh>Zh>ϯ K&ZdEdh> ;ĚĞŶƵŵŝƌĞĂͬŶƵŵĞůĞͿ   .1)250$ğ.*(1(5$/(  ϭ͘ĞŶƵŵŝƌĞĂͬŶƵŵĞůĞ͗ Ϯ͘ŽĚƵůĨŝƐĐĂů͗ ϯ͘ĚƌĞƐĂƐĞĚŝƵůƵŝĐĞŶƚƌĂů͗ ϰ͘dĞůĞĨŽŶ͗ &Ădž͗ dĞůĞdž͗ ͲŵĂŝů͗ ϱ͘ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚƵů ĚĞ ŠŶŵĂƚƌŝĐƵůĂƌĞͬŠŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ͬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘;ŶƵŵĉƌƵů͕ ĚĂƚĂ Ɣŝ ůŽĐƵů ĚĞ ŠŶŵĂƚƌŝĐƵůĂƌĞͬŠŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞͿ ϲ͘KďŝĞĐƚƵůĚĞĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞ͕ƉĞĚŽŵĞŶŝŝ͗ͬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘;ŠŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞĐƵƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞĚŝŶƐƚĂƚƵƚƵůƉƌŽƉƌŝƵͿ ϳ͘ ŝƌŽƵƌŝůĞ ĨŝůŝĂůĞůŽƌͬƐƵĐƵƌƐĂůĞůŽƌ ůŽĐĂůĞ͕ ĚĂĐĉ ĞƐƚĞ ĐĂnjƵů͗ ͬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘;ĂĚƌĞƐĞ ĐŽŵƉůĞƚĞ͕ ƚĞůĞĨŽŶͬƚĞůĞdžͬĨĂdž͕ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞĚĞŠŶŵĂƚƌŝĐƵůĂƌĞͬŠŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞͿ ϴ͘WƌŝŶĐŝƉĂůĂƉŝĂƚĂĂĂĨĂĐĞƌŝůŽƌ͗ ϵ͘ŝĨƌĂĚĞĂĨĂĐĞƌŝƉĞƵůƚŝŵŝŝϯĂŶŝ͗ ൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞ ŝĨƌĂĚĞĂĨĂĐĞƌŝĂŶƵĂůĂŝĨƌĂĚĞĂĨĂĐĞƌŝĂŶƵĂůĂ ŶƵůůĂϯϭĚĞĐĞŵďƌŝĞůĂϯϭĚĞĐĞŵďƌŝĞ ;ŵŝŝůĞŝͿ;ĞĐŚŝǀĂůĞŶƚĞƵƌŽͿ ൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞ ϭ͘ ൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞ Ϯ͘ ൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞ ϯ͘ ൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞ DĞĚŝĂĂŶƵĂůĂ͗ ൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞൞  KĨĞƌƚĂŶƚ͕ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ;ƐĞŵŶĂƚƵƌĂĂƵƚŽƌŝnjĂƚĂͿ      ..

5( ^ƵďƐĐƌŝƐĂ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ;ŶƵŵĞͬĚĞŶƵŵŝƌĞͿ͕ ĐƵ ƐĞĚŝƵů ŠŶ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘;ĂĚƌĞƐĂ ŽƉĞƌĂƚŽƌƵůƵŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐͿ͕ ŠŶŵĂƚƌŝĐƵůĂƚĂůĂ ZĞŐŝƐƚƌƵů ŽŵĞƌԑƵůƵŝ ƐƵď Ŷƌ͙͕͘ /& ͙͙͙͕ ĂƚƌŝďƵƚ ĨŝƐĐĂů ͙͙͕͘͘͘͘͘ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚĉ ƉƌŝŶ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕ ŠŶ ĐĂůŝƚĂƚĞ ĚĞ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘ ŠŵƉƵƚĞƌŶŝĐŝŵ ƉƌŝŶ ƉƌĞnjĞŶƚĂ ƉĞ ůͬŶĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƚ ŠŶ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚ ĐƵ ͘/ͬ͘͘/͘ ƐĞƌŝĂ ͙͙͕ Ŷƌ͘ ͙͙͙͕ EW ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘ ĞůŝďĞƌĂƚ ĚĞ ͙͙͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ͙͙͙͙͕ĂǀąŶĚĨƵŶĐԑŝĂĚĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕ƐĉƐĞŵŶĞnjĞƚŽĂƚĞĂĐƚĞůĞƔŝĚŽĐƵŵĞŶƚĞůĞĐĂƌĞĞŵĂŶĉĚĞůĂ ƐƵďƐĐƌŝƐĂ ŠŶ ůĞŐĉƚƵƌĉ ĐƵ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞĂ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚĞ ĂƚƌŝďƵŝƌĞĂ Ă ĐŽŶƚƌĂĐƚƵůƵŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂƌĞĂ ƉƌŝŶůŝĐŝƚĂԑŝĞƉƵďůŝĐĉĂƚĞƌĞŶƵůƵŝŠŶƐƵƉƌĂĨĂԑĉĚĞϭϮϰϬŵƉ͕ƐŝƚƵĂƚŠŶŝŶƚƌĂǀŝůĂŶƵůŵƵŶŝĐŝƉŝƵůƵŝƌĂŝŽǀĂ͕ Ɛƚƌ͘dĂďĂĐŝ Ŷƌ͘Ϯ͕ ŠŶƐĐƌŝƐ ŠŶ ĐĂƌƚĞĂĨƵŶĐŝĂƌĉ Ŷƌ͘ ϱϯϯϴϯ͕ ŠŶ ǀĞĚĞƌĞĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌŝŝƵŶĞŝ ƉŝĞԑĞ ĂŐƌŽͲ ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚĉĚĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕ŠŶƐĐŽƉƵůĂƚƌŝďƵŝƌŝŝĐŽŶƚƌĂĐƚƵůƵŝ͘ WƌŝŶ ƉƌĞnjĞŶƚĂ͕ ŠŵƉƵƚĞƌŶŝĐŝƚƵů ŶŽƐƚƌƵ ĞƐƚĞ ƉĞ ĚĞƉůŝŶ ĂƵƚŽƌŝnjĂƚ Ɛĉ ĂŶŐĂũĞnjĞ ƌĉƐƉƵŶĚĞƌĞĂ ƐƵďƐĐƌŝƐĞŝ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞůĂƚŽĂƚĞĂĐƚĞůĞƔŝĨĂƉƚĞůĞĐĞĚĞĐƵƌŐĚŝŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞĂůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĉ͘ ÌQĠHOHJ Fă vQ FD]XO vQ FDUH DFHDVWă GHFODUDĠLH QX HVWH FRQIRUPă FX UHDOLWDWHD VXQW SDVLELO GH vQFăOFDUHD SUHYHGHULORU OHJLVODĠLHL SHQDOH SULYLQG IDOVXO vQ GHFODUDĠLL úL VXQW GH DFRUG FX RULFH GHFL]LH D $XWRULWăĠLL &RQWUDFWDQWHUHIHULWRDUHODH[FOXGHUHDGLQSURFHGXUDSHQWUXDWULEXLUHDFRQWUDFWHORUGHDFKL]LĠLHSXEOLFD  ĞŶƵŵŝƌĞĂŵĂŶĚĂŶƚƵůƵŝ ^͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘  ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚĉůĞŐĂůƉƌŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;EƵŵĞ͕ƉƌĞŶƵŵĞ͕ĨƵŶĐԑŝĞͿ      ;^ƉĞĐŝŵĞŶƵůĚĞƐĞŵŶĉƚƵƌĂĂůƉĞƌƐŽĂŶĞŝŠŵƉƵƚĞƌŶŝĐŝƚĞͿ;^ĞŵŶĉƚƵƌĂĂƵƚŽƌŝnjĂƚĉƔŝƐƚĂŵƉŝůĂͿ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘          . &KZDh>Zh>ϰ K&ZdEdh>  ͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ;ĚĞŶƵŵŝƌĞĂͬŶƵŵĞůĞͿ   Ì0387(51.&.

  .