You are on page 1of 1

UPD: “Asociación Impulso Pacto Territorial de Emprego A Mariña”

(Casa da Cultura do Concello de Foz,


Avda. de Lugo número 1, C.P. 27780, Foz, LUGO.)

PERFIL TIPO DO PARADO NO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO


DA MARIÑA. MARZO DE 2010

DESCRICIÓN PERFIL TIPO


Sexo Muller
Grupo de idade 30 a 34
Nivel Académico Ata Certificado de Escolaridade
Sección da clasificación Construción; Comercio por xunto e polo miudo;
CNAE reparación de vehículos de motor e motocicletas
Tempo de busca de
Menos de 6 meses
emprego
Ocupación máis contratada
Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns,
no ámbito feminino a 4
quioscos e mercados
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 4 Peóns da construción de edificios
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 8 DEPENDENTE DE COMERCIO, EN XERAL
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 8 PEON DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
díxitos

Fonte: Elaboración propia. Instituto Galego das Cualificacións.