You are on page 1of 7

FINANCNY MANAZMENT PODNIKOV ,I Problemotiko nsqueeze-out" no Slovsnsku

Problematika "squeeze-out" na Siovenskudoc. Ing. Anna Harumova, PhD., Ing. I:ubomir Mojiiiek I Pravna iiprava "squeeze-out" v Slovenskej republike podfa zakona c. 566/2001 Z. z. 0 cennych papieroch a irrvesticnych sluzbach a 0 zmene a doplneni niektorjeh zakoriov v zneni neskorsfch predpisov - "cfalej len "zakon 0 cennych papieroch" umoiituje maj orimemu akcionarovi nadobudnuf v~etky zostavajuce akcie predmernej akciovej spolocnosti (tzv. cielovej spoloenosti), ktore su obchodovane na regulovanom trhu (na burze cennych papierov), za primerane protiplnenie, a to na zaklade ieh kupy (resp. vymeny za

doc. Il1g. Anl1t1 ine cenne papiere] od minoritnych akcionarov, Harurnovc" PhD.

Ekonomick6 univerzilo

. - .. -.' -.~. ~.- ::. ~ ..

1 12 1

flNANCNY MANAZM ENT A CONTROLLI NG v p(o~i 1 1/2009

v Bro tis love

Ing. Cubornir M.ojiisek bonkovy expert. N6rodn6 bonko Slov e nsko

Ciel' pravnej upravy "squeexe~outH

Majetkove prava minoritnych akcionarov sa v d6sledku povinnych ponuk na prevzatie v znacnej miere obmedzuju. Po povinnej ponuke na prevzatie dochadza k odchodu emitenta z trhu, alebo zmenou majoritneho akcionara dochadza k znacnym zmenarn (napr. podnikatefskej orientacii obchodnej spolocnosri, ktora moze ovplyvnif napr. dividendovu politiku spolocnosti). Preto cielom pravnej upravyje predovsetkym ochrana minoritnych akcionarov,

Minoritni akcionari su nuteni uplatnenim prava vykupu odpredal:' navrhovatelovi, ktoremu toto pravo vzniklo, svoje akcie, eim neodvratne prichadzaju 0 svoju majetkovu investiciu. Strperum uplatnenia uvedenych prav majoritnym akcionarom, maju drobru investori pravo na primeranu odplatu - protiplnenie, Narodna banka Siovenska (NBS) ako autorita dohladu nad financnym trhom je zodpovedna, ze minoritni akcionari v procese uplatriovania prava vykupu budu pozivat taku ochranu, ako uklada zakon 0 cennych papieroch .

Prislusne ustanoverua zakona 0 cennych papiercch 0 ponukach na prevzatie a uplarnenf prava vykupu "squeeze~out", ako aJ priloha C. 16 vyhlasky c. 492/2004 Z. z, 0 stanoveni vseobecnej hodnoty majetku podniku v znenf neskorstch predpisov (d'alej len" vyhlaska") si kladu za ciel' aj primerane chranif odborne zaujmy znalcov v procesoch uplatnenia prava vykupu a ponuk na prevzatie.

Znalci su pri spracovani znaleckych posudkov na tieto ucel y zakonom 0 cennych papieroch a vyhlaskou viae obmedzovanf pri

-.-- .

F.INANCNY MANAZMENTPODNIKOY I Problernutiko .squeeze-aut" no Slovensku

pouziti postupov a metod, ako umozfiuje vyhlaska pri spracovani znaleckych posudkov na ine ucely. Podstata ich ochrany z hIadiska zakona 0 cennych papieroch spoCiva v tom, ie najma pri uplatneni prava vykupu sa s velkou pravdepodobnost'ou rue je moine vyhnut sudnym sporom, pri ktorych d6jde k sudnemu posudeniu primeranosti protiplnenia.

Zakon 0 cennych papieroch v tomto pripade presne stanovuje aj sp6sob, ako rna sud postupovat pri posudeni spravnosti spracovania znaleckeho posudku na ucely uplatnenia prava vykupu, S6.dne konanie [e podla § 118t zakona 0 cennych papieroch vtedy, ak sa pristupi k znaleckernu dokazovaniu v proeese overenia spravnosti znaIeckeho postu pu. K tom u to dokazovaniu sa musi prizvat' znalecky ustav, ktory je povinny pouzit' rovnake metcdy a postupy, ako pouiil povodny znalec v znaleckom posudku. Doslednym uplatnovanim prislusnych ustanoveni zakona 0 cennych pa pieroch a znaleckych metod, resp. postupov ustanovenych vyhlaskou, je minimalizovane riziko znalcov, ze nimi stanovena cena akcii bude inyrni znalcami subjektfvne posudena a oznacena za nes pnivne urcemz.

Urceniu prirneraneho protiplnenia za akciu predchadza znalecke stanovenie vseobecnej hodnoty majetku podniku, ktoreho akcie su predmetom ponuky na prevzatie a nasledne uplatnenie prava vykupu. Vyhlaska umoznuje znalcovi pouzif len podnikatelsku a majetkovu met6du, pricom pri uplatneni pniva vykupu zakon 0 cennych papieroch ustanovuje pouzif obidve met6dy sucasne, Ako prirnerane minimalne proHplnenie urcene znalcom NBS akceptuje najvyssiu cenu ureerni jednou z uvedenych metod .. Pouzitie kombinovanej met6dy v znaleckych posudkoch vypracovavanych na ucely uplatnenia prava vykupu

a povinnych ponuk na prevzatie je nepripustne,

Povinne ponu.ky na prevzatie

Ponuka na prevzatie je zakladnym predpokladom, aby majoritnemu ukcionarovi vzniklo pravo vykupu a aby mohol zacat eely proces vytesnovania "squeeze-out". Podla § 114 zakona 0 cennych papieroch, ponukou na prevzatie sa rozumie verejny navrh na uzatvorenie zmluvy podla osobitneho predpisu, ktorej predmetorn je kupa vsetkych akcif cielovej spolocnosti alebo ich casti,alebo vyrnena tychto akcii, alebo ich casH za ine cenne papiere, ktory je ureeny akcionarom tejto spulocnosti a je vyhlaseny na zaklade povinnosfi ustanovenej zakonom 0 cermych papierochalebo dobrovol'ne, a ktory nasleduje po nadobudnutf kontrolneho podielu v cieI'ovej spolocnosti alebo rna za ciel' nadobudnutie kontrolneho podielu v cielovej spoloenosri. Takto definovana ponuka na prevzatie je prevzata zo smernice, a teda pine vyhovuje eur6pskej legislative, ktora dosledne trva na tom, ze musl !s( 0 verejny navrh zmhrvy, t. j. dvojstranny obchodny vztah medzi predavajucim a kupujucim. Kontrolnym podielorn sa na ucely zakona o cennych papieroch rozumie podiel najmenej 33 % na hlasovacich pravach spojenych s akciami j ednej cielove] spolocnosti,

J

l

I

i

I

I

Zakon 0 cennych papieroch predpoklada, Ze znalecke posudky pre stanovenie vseobecnej hodnoty majetku podniku su potrebne na ucely schvalenia povinnych ponuk na prevzatie vyhlasenych z dovodu ukoncenia obchodovania s akciami emitenta na regulovanom trhu cennych papierov burzy cennych papierov, z dovodu dosiahnutia kontrolneho podielu a ponuk na prevzatie vyhlasenych dobrovol'ne. Navrhovatal' rna zaujem po tejto ponuke na

. -, ~"- .. ~ .. ;'. ~ ... -.

FINANCNY MANAZMENT A CONTROll! NG v pro,,; I 1/2009

I 13 I

FINANCNY MANAZMENT PODNIKOV 1 Problematika "squeeze.aul" no Slovensku

..

prevzatie uplatnif si pravo vykupu, a teda zacaf proces vytesriovania rninorirnych akcionarov "squeeze-out".

Podia § 119 zakona 0 cennych papieroch, ak valne zhrornazdenie akcionarov emitenta korovanych akeii rozhodne, ze akde vydane tymto emitentorn prestarui byt' kotovane, je emitent povinny vyhlasit povinnu ponuku na prevzatie na kupu vsetkych kotovanych akcii od akcionarov, ktori na valnom zhromazdeni nehlasovali za rozhodnutie, ie tieto akcie prestanu by! k6- tovane, alebo ktorf sa tohto valneho zhromazdenia nezucastnili,

Podia § 118g zakona 0 cennych papieroch fyzicka alebo pravnicka osoba, ktora sarna alebo spolu s osobami konajucimi s fiou v zhode dosiahne ale bo prekroci kontrolny podiel v cielovej spolocnosti, je povinna uskutocnif ponuku na prevzatie vsetkych akcii tejto spolocnosti.

Navrhovatei' povinnej ponuky na prevzatie vyhlasenej z uvadzanych dovodov je povinny ostatnym akcionarorn ponuknuf za ich akcie primerane protiplnenie. Akcionari vsak nie BU povinni verejny navrh na kripu akcii v ramci povinnej ponuky na prevzatie akceptovat', a teda nie su povinnf akcie predar, Vo velkej miere pripadov sa vsak akcionari rozhodujn predal:' svoje akcie navrhovatelovi povinnej ponuky na prevzatie, pretoze ako uz bolo naznacene v uvode, d6sledkom povinnej ponuky na prevzatie je ukoncenie obchodovania s akciami na regulovanorn trhu cennych papierov, co pre akcionara znamena zhorsenie moznosti na nasledny predaj akcit. Zmena rozhod ujuceho akcionara maze tid viesf k znacnym zmenam v riadenf spolocnosh, pripadne aj k zmene dividendovej politiky spclocnosti, 1.'0 vzdy nemusi rninoritnernu akcionarovi vyhovovat, Protiplnerue pri povinnej ponuke na prevzatie maze

" •• I

byf vo forme penazrieho profiplnenia, vo forme cennych papierov alebo kombinacia tychto d voch foriem. Ak navrhovatel' ponuka aspori cast' plnenia vo forme cennych papierov, musi ako altemativu ponuknuf aj penaine protiplnenie.

Primerone protiplnenie

Za primerane protiplnenie sa pri povinnych ponukach na prevzatie povazuje take pInenie, ktore nie je nizsie ako najvyssie protiplnenie, ktore navrhovarel' alebo osoba konajuca v zhode s navrhovatelom poskytla za akcie cielovej spolocnosti za poslednych 12 mesiacov pred vznikorn povinnosti vyhlasit povinnu ponuku na prevzatie, zaroveii nie je niiSie ako protiplnenie stanovene znaleckym posudkom a sucasne nem6Ze byr nizsie ako hodnota cisteho obchodneho imania, vratane hodnoty nehmotneho majetku podniku pripadajuceho na jednu akciu podla poslednej uCtovnej zavierky overenej audHorom pred vznikom povinnosti vyhlasif povinrui ponuku na prevzatie. V prfpade kotovanych akcii primerane protiplnenie sucasne nernoze by! nigie ako priernerny kurz tyehto akcii dosiahnuty na burze cennych papierov za poslednych 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlasif povinnu ponuku na prevzatie.

Provo vj'kupu

Okrem vyhlaserua ponuky na prevzatie musi navrhovatel' ponuky na prevzatie, ktory rna zaujem vytesnit' minoritnych akcionarov uplatnenfm prava vykupu "squeeze-out", splnif aj nalSie podmienky. Podla § 118i zakona 0 cennych papieroch navrhovatel, ktory uskutocnil ponuku na prevzatie, ktora nebola ciastocna ani podmienena podla § 116 ods. 2 pismo h) cit. zakona, rna pravo pozadovaf od vsetkych zostavajucich akcionarov tejto ctelovej

I 14 I

FINANCNY MANAZMENT A CONTROLLING v proxl 'I 1/2009

-:

FINANCNY MANAZMENTPODNIKOV I Problematiko .squeeze-out" no Siovensku

spolocnosti, aby na neho previedli svoje akcie za primerane protiplnenie, ak je rnajitefom akcit, ktorych suhrnna meriovita hodnota predstavuje najmenej 95 % za~ kladneho imania cielove] spolocnosti, s ktoryrn su spojene hlasovacie prava, a s ktoryrni je sucasne spojeny najmenej 95 % podiel na hlasovacfch pravach v deIovej spolocnosti. Toto pravo m6z.e navrhovatei' uplatnit' najnesk6r v lehote troch mesiacov od uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie, inak toto pravo zanika,

Zo zakona 0 cennych papieroch je zrejme, ze navrhovatel'rnusi splnit vsetky podmienky, ktore zakon uklada, Zaroven je evidentne, ze uplatneniu prava vykupu a zahajenie procesu vytesiiovania "squeeze-out" maze predchadzat akakolvek ponuka na prevzatie, ktora splna podrnienky ustanovene v § 118i zakona 0 cennych papieroeh. V praxi je vsak pre subjekt, ktory rna zaujern uplatnif pravo vykupu, nevyhodne vyuiit'instihit povinnej ponuky na prevzatie vyhlasenej podla § 119 zakona o cennych papieroch z dovodu ukoncenia obchodovania s akciami na regulovanom trhu. Ak by sa vytesnujucej osobe nepodarilo uplatnit' pravo vykupu u vsetkych akcionarov, prestalo by sa obchodovaf s akciami cielovej spolocnosti na regulovanom trhu a navrhovatel'by uZ nemoho! druhykrat zopakovat proces vytesnenia, lebo by nemohol uskutocnit Ziadnu ponuku na prevzatie podla zakona 0 cennych pap ieroch. Ponuku na prevzatie podl'a zakona a cennych papieroch mozno realizovat'len na regulavanom trhu bUIZy cermych papierov, Rovnako vzdy nernusf byt' pre vytesnujucu osobu vyhodne, aby uplatneniu prava vykupu predchadzala povinna ponuka na prevzatie vyhlasena podla § 118g z dovodu presiahnutia kontrolneho podielu. Ak by taka to povinnosf vznikla a nasledne sa malo uplamif pravo vykupu,

navrhovatel' by musel vlastnif menej ako 33 % hlasovacfeh pray spojenych s akciami a predrnetnym obchodom by musel zfskaf viae ako 95 % hlasovacfch pray spojenych s akciarni a rovnaky podiel na zakladnom imani cierovej spolocnosti, Taketo operacie obvykle vyzaduju istu dobu pripravnych openicif a navrhovatel by nemusel stihruit prfpravu proeesu vytesnovania "squeeze-out", Rovnako je d61ezite, ze znalecky posudok pre upiatnenie prava vykupu nesrnie byt' starS} aka tri rnesiace a navrhovatel' by mohol strati! moznost v tomto procese pouzif znalecky posudok vypraeovany pre potreby povinnej ponuky na prevzatie vyhlasenej podla § 118g zakona o cennych papieroch. J e teda pravdepodobne, ze uplatneniu prava vykupu budu predchadzaf ponuky na prevzatie vyhlasene dobrovoi'ne podi'a § 114 zakona 0 cennych papieroch.

K ponukam na prevzatie vyhlasenym dobrovolne sa znalecky posudok podla zakona 0 cennych papieroch nevyzaduje a pornikana cena v navrhu nie je regulovana, Pri spracovavanl znaleckeho posudku budu pravdepodobne navrhovatelia klasf na znalcov poziadavky spravneho nacasovania vypraeovania takehoto posudku tak, aby splnali poziadavku, ze znalecky posudok nebude starsi ako tri mesiace a zaroven znalec ho must spracovat tak, aby navrhovatef mal moznost do troeh rnesiacov od ukoncenia ponuky na prevzatie toto pravo uplatnit.

t

~ - _w,

Vyznamna je aj skutocnost, ze pri uplatnenf prava vykupu, postupuje znalec podla prilohy c. 16 vyhlasky a znalecky posudok vypracovava dvorna znaleckyrni met6dami sucasne, t. j. majetkovou a podnikatelskou. Vypracovanie takehoto znaleckeho posudku je pre znalecky tim porneme casovo narocne a vyzaduje ako spracovatelov

FI N'AN(:N'Y MANAlM ENT A CONTROLti NG v proxi I 1/2009

115 I

Z uvedeneho je zrejme, ze uloha znalcov v procese vytesnovania minoritnych akcionarov "squeeze-out" je nezastupitelna pri stanoveni primeraneho protiplnenia, ktore je urcene v za vislosti ad znaleckeho urcenia vseobecne] hodnoty majetku podniku. Protiplnenie stanovene pri uplatneni prava vykupu je podia zakona 0 cennych papieroch mierne odlisne ako stanovenie protiplnenia pri povinnych ponukach na prevzatie.

FINANCNY MANAZMENT PODNIKOV I Problematika "squeez&Out" no Sloven sku

vyuzit znalcov z r6znyeh znaleckych odborov a odvetvi.

Formy protiplnenia

Protiplnenie pri uplatnenf prava vykupu mMe byt' vo forme periazneho protiplnenia, vo forme cennych papierov alebo kornbinacia tychto dvoch foriem. Ak navrhovatel' ponuka aspen cast' plnenia vo forme cennych papierov, must ako alternativu ponuknuf aj periazne protiplnenie.

Ponukane protiplnenie must byf primerane hodnote akcif cielove] spolocnosti. Ak uplatncniu prava vykupu predchadza ponuka na prevzatie vyhlasena dobrovolrie, protiplnenie pouzite v tejto ponuke sa povazuje za primerane vzdy vtedy, ak navrhovateY prostrednietvom tejto ponuky na prevzatie nadobudol akcie s hlasovadm pravom predstavujuce najmenej 90 % podiel na tej casti zakladneho imania cielovej spolocnosti, ktora bola predmetom ponuky na prevzatie. V takomto prfpade, sa pre uplatnenie prava vykupu a taktiez a) pre ponuku na prevzatie, ktora mu predchadza nevyzaduje vypracovanie znaleckeho posudku. V praxi vsak vyuzitie tohto ustanovenia zakona 0 cennych papieroch je vel'_ mi malo pravdepodobne, pretoze ak by navrhovatel' ponuky na prevzatie splnil podmienky na [eho vyuzitie, pravdepodobne by disponoval viae ako 99 % hlasovadch prav spojenych s akciami cielovej spolocnosti a taktiez na jej zakladnorn

imani. To by sa mu podarilo len vtedy, ak by v ponuke na prevzatie vyhlasenej dobrovolne uviedol mimoriadne vyhodnu cenu pre minoritnych akcionarov, V takom pripade by sa mu mohlo podarif skupif vsetky akcie aj bez uplatnenia prava vykupu. Ak odhliadneme od tejto malo pravdepodobnej moznosti uplatnenia prava vykupu, pri ktorej sa nevyzaduje vypracovanie znaleckeho posudku, dochadzame k zaveIll, ze pri u pia tneru institu tu prava vykupu, sa znalecky posudok vyZaduje takmer vzdy.

Podla § 118i ods. 7 zakona 0 cennych papieroch plati, ze ak navrhovatel' prostrednictvom ponuky na prevzatie nenadobudol akcie s hlasovacim pravorn predstavujuce najmenej 90 % podiel na tej cash zakladneho imania cielove] spolocnosti, ktora bola predmetom ponuky na prevzatie, urcf sa vy§ka protipinenia podla § 118g ods. 5 az 7 zakona 0 cennych papieroch, to znamena, ze rovnakym sp6sobom ako v povinnej ponuke na prevzatie.

Znalecke posudky

Pri uplatneni prava vykupu "squeeze-out" v porovnani 5 procesom povinnych porurk na prevzatie, u spracovania znaleckych posudkov platia urcite odlisnosti, Znalecky posudok sa spracovava urcenirn vseobecnej hodnoty majetku podniku rnajetkovou a sucasne podnikatel'skou metddou a znalecku organizaciu na vypracovanie takehoto posudku must vybraf vzdy NBS. Stanovenim oboch hlavnych met6d sucasne pri uplatnenl prava vykupu tvorcavia legislativy sledovali zarner, aby protiplnenie bolo stanovene maximalne objektivne, lebo pri uplatneni tohto prava minoritny akcionar musf previesf na vytesiiuj iicu osobu svoje akcie a nema moznosf sa sam rozhodnuf Pritom podrukatelska met6da, ktora je zalozena na urceni vseobecnej hodnoty majetku podniku odvodenej od

I 16 I

FINANCNY MANAZMENT A CONTROLLING v proxi I 1/2009

,,'

'.'

FINANCNY MANAZMENT PODNIKOV I F'roblematiko. "squeeze-out" no Slovensku

buducich vynosov podniku, nemusi vzdy objektivne odrazat rrhovu hodnotu rnajetku podniku. Akcionar, ktory prichadza nutene 0 svoje akcie, prichadza zaroveri o svoju investiciu, krora reprezentuje cely majetok podniku pripadajuci na prislusny akcionarsky podiel,

Pri stanoveni vseobecnej hodnoty podniku ako celku, majetkovou a zaroven podnikatelskou met6dou sa v zavere znaleckeho posudku uved U obid ve vseobecne hodnoty podniku stanovene obomi met6dami, vratane z nieh vyplyvajucieh vseobecnych hodn6t akcii. Ak je v znaleckom posudku pouzita majetkova a podnikatelska met6da zaroven, za rozhodujucu vseobecrui hodnotu podniku sa povazuj e hi, ktora j e vysSia. Narodna banka Slovenska v konanf pred NBS, na ktore sa vyzaduje znalecky posudok posudzuje, ci znalec pouzil v dolozenorn znaleckom posudku vyhradne met6dy a postupy ustanovene vyhlaskou a Ci ich pouzitie v posudku je overitelne a odovodnene tak, ako je ustanovene v § 17 ods. 6 zakona c. 382/2004 Z. z, 0 znalcoch, tlmocnfkoch a prekladateloch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneru neskorsich predpisov.

Prakticke skusenosei

Novela zakona 0 cennych papieroch, ktora umoznila uplatnenie prava vykupu a zaviedla praees vytesfiovania minoritnych akcionarov nadobudla ui':lnnos( od L [anuara 2007. V suc:asnosti sa toto pravo uplatnilo len v pripade dvoch cielovych spolocnosti, a to spolocnosti DOPRA VOPROJEKT, a. s., Bratislava a Liptovska mliekaren, a. s., Liptovsky Mikulas, Spolocnosti SUDOP GROUP, a. s.,Ceska republika, Narodna banka Slovenska udelila suhlas na uplatnenie prava vykupu pre akcie spolocnosti DOPRA VOPROJEKT, a. s., Bratislava 20. novembra 2007 a pravo bolo mozne

uplatnil' v case od 27. okt6bra 2007 do 26. [anuara 2008_ Spolocnosti BONGRAIN EUROPE S.A5, Francuzsko, Narodna banka Slovenska udelila suhlas na uplatnenie prava vykupu pre akcie spolocnosti Liptovska mliekareri, a. s., Liptovsky Mikulas 25. novernbra 2008 a pravo bolo mozne uplatnif v case od 16. septembra 2008 do 15. decembra 2008. Maly zaujern 0 uplatnenie prava vykupu je sposobeny okrem ineho narocnostou splnenia podmienok implementovanych do zakona 0 cennych papieroch, ako aj zlozitostou postupnosti krokov, ktore musi vytesriujuci subjekt spravif.

'. ",

-.-:-:; :.','

Harmonogram najdolezitejsich krokov je mozne optimalne vyjadrif takto:

o Oznamenie rozhodnu tia 0 zamere uskutocnit ponuku na prevzatie predstavensrvu eiel'ovej spolocnosti, NBS a zverejnenie v dennej tlaci ..

o Poziadanie NBS 0 schvalenie na vr hu ponuky na prevzatie a jeho schvalenie NBS (5 az 10 dni).

o Zverejnenie a vyhlasenie ponuky na prevzatie (30 az 70 dni).

o Vypracovanie znaleckeho posudku znaleckou organizaciou,

o Vyziadanie zoznamu akcionarov od Centraineho depozitara cennych papierov SR, a. s.

o Oznamenie rozhodnutia 0 zamere uplatnit' pravo predstavenstvu ciel'ovej spolocnosti, NBS a vsetkyrn akcionarom,

o Po ukonceru ponuky na prevzatie, poziadanie NBS 0 suhlas na uplatnenie prava vykupu a jeho udele.nie NBS (5 az 10 dni).

o Uplatnenie prava vykupu zaslanim navrhu kupnej zrnluvy vsetkym akcionarom a ccakavaf ich suhlas (10 az 20 dni).

o Podanie navrhu na sud 0 nahradu prikazu prevodcu na prevod akcii sudnym rozhodnutim.

FI NANCNY MANAZMENT A CO NTROLLING v proxi I 1/2009

17

- .

. r:I~:~·:~:~~ . .. - -': ;':~~:~ . .:;..~'

.~ -.- ." . ~ .'.

Tuto postupnosf krokov mozno modifikovaf resp .. kroky, ktore priamo nevyplyvaju zo zakona 0 cennych papieroch, mozno v harmonograme zoradif aj inak. Tato optimalizacia harmonogramu vyplyva zo zatial' malych skusenosti z uplatnenia prava vykupu na slovenskorn kapitalovom trhu. Z hl'adiska znaleckej praxe je tato postupnostdolezita pre ozrejmenie spravneho nacasovania spracovania znaleckeho posudku pre proces vytesriovania "squeeze-out".

Ako je z kontextu procesu vytesi'tovania "squeeze-out" zrejme, je vysoko pravdepodobne, Ze v mnohych pripadoch bude 0 nahraderu suhlasu rninoritnehoakcionara na prevod jeho akcii na vytesriujuceho akcionara rozhodovat' sud. Proces vytesriovania rna totiz zmysel len vtedy, ak sa 5 minoritnymi akcionarmi rnajoritny akcionar nemoze dohodnu f na odku pe akciL K dohode 5 tymito akcionarrni nil" je moine d6jsf z d voch hlavnych priem, a to, ze akcionar nechee predal' svoje akeie, lebo rna dovod si ich ponechaf ako svoju investfciu, alebo ponukane protiplnenie sam nepovaZuje za prirnerane.

Zakon 0 cennych papieroch vsak predpoklada, ze ak vytesnujuca osoba splni podmienky na uplatnenie prava vykupu, minoritny akcionar nemoze navrh na odkup odmietnul' z dovcdu, Ze si chce akcie cielovej spolocnosri ponechat'. Minoritny akcionar ako povinna osoba moze v procese uplatnenia prava vykupu namietat vyhradne len na neprimeranost' ponuknuteho protiplnenia. Po podani navrhu rnajoritneho akcionara na sud, aby nahradil suhlas povinnej osoby na prevod akcii svojfrn rozhodnutim, sud postupuje tak, ze hned' predpoklada narruetku povinnej osoby na primeranost' protiplnenia. Ak navrhovatel' nesuhlasi s narnietkou povinnych os6b na poskytnutie vyssieho prottplnenia, nez je uvedene v navrhu zmluvy, rozhodujuca je vseobecna hodnota protiplnenia zistena

FINANCNY MANAZMENTPODNIKOV I Problemotiko "squeeze"out" no Siovensku

" ... :-,·.-.-r.·:

v sudnom konanf s vyuzltnn prfpadne aj znaleckeho dokazovania. Na vypracovarue znaleckeho posudku sud ustanovi znaIecky ustav, ktory je povinny pouzif majetkovu a] podnikatelsku met6du.

Zaver

[e pravdepodobne, ite znalecke posudky spracovane na ucely procesu vytesnenia "squeeze-out" budu okrem ineho v konecnom dosledku posudzovane v ramci sudneho procesu a budu v rozhodujucej miere posudzovane odbornfkmi, znalcami zo znaleckych ustavov, Pokial' znalec spravne pouzi]e met6dy a postupy podia prflohy C. 16 vyhlasky, je predpoklad, i.e znalci prizvani sudom zo znaleckeho usta vu dospeju k rovnakemu zaveru. A to je daISi z dovodov, pre ktore bola vyhlaska novelizovana a sl(izi na ochranu odbornych zaujmov znalcov, ktori vypracovavaju znalecke posudky na ucely uplatnenia prava vykupu "squeeze-out" a taktiez na ucely povinn ych ponuk na prevzatie.

V roku 2008, pocas ktoreho bola prfloha

c. 16 vyhlasky uCinna, bola preukazana jej opodstatnenost, a to nielen v pnpadoch spracovania znaleckych posudkov na ucely uplatnenia prava vykupu "squeeze-out", ale predovsetkym aj na ucely spracovania znaleckych posudkov pre povinne ponuky na prevzatie, u ktorych sa metodika spracovania znaleckych posudkov podla prilohy c. 16 vyhlasky taktiez pouztva. Pokial' v roku 2007 znalci v posudkoch vygenerovall mlnimalnu ponukanu cenu urcovanu v sulade s ustanovenim § n8g ods. 5, 6 a § U8i ods. 7 zakona 0 cennych papieroch len u 7,7 % vsetkych navrhov, v roku 2008, za uciruwsti prilohy c. 16 vyhlasky. od znaleckych posudkov sa odvodila minimalna cena u 58,3 % vsetkych schvalovanych navrhov, u ktorych sa vypracovanie znaleckeho posudku vyzadovalo, 0

I 18 I

FINANCNY MANAZMENT A CONTROLLING v proxi I 1/2009