You are on page 1of 4

64

º‹-Á¯∂µZ-
ÆÿÌ. -Á∑fi-…fi-‹µ„-◊°√X-

Õ‚Œfl-AÌ •∫Ó·-ƒIfl-‹
-Á…fi-{fl- ’V-∑‡-ÿfl--ÊX˘- •‹œ·K º‡-’fl-ƒŒfi-œfl-¯·Kfl-‹ µ»·-ÿ»cfi-‹fl--ÁX˘-ƒ°.
≤K· ’fl-Ÿ¯Œfi-»ÿ’·¢- Œ-ÊxfiKÌ ÿÌ≈fi-œfl-œ·-Œfi-œfl¯·K·. -Á…fi-{fl- ’„-i»fi-œ µ»·-
ÿ»cfi-‹fl--ÊX˘ ’‡-GflW- ≤¯·- ’V-◊Afi-‹¢- ƒfiŒÿfl-∫Ó·- ÆK·- -ÁµG-ÁMfiZ- •œfi-{·--Êø
º‡-’fl-ƒJfl--ÊX˘- ¶-Áwfi-{»¢- µI·- æfiX- ’fl-ÿÌŒœfl-∫Ó·. -

≤ ¯·-…fi-ø·- »fi-{·-µ‚-øfl-œfi-√° ßB-Ê»-


Êœfi-¯fi-{fl--Ê» µfi-√·Kƒ°. ß-ʃ›·-
ƒ·K -Á’{œfl-‹·¢- Æ»fl-AÌ ß-ÁgŸ-ÊJ
•ø·J˘fl-œfl-‹. ≤¯·- -d…-Áƒc-µ »fl-Œfl-◊
Jfl--Ê‹ ’fl-µfi-¯’fi-œÌ…fi-√° -Á…fi-{fl- ’V-∑‡-ÿÌ
ÆK »fiW-Mƒ·-µfi-¯-Ê»A·˘fl--Ê∫Ó›·-ƒfiX-
Æ»fl-AÌ -Ád…¯√œfi-œƒ°.
-Ê’˘·¢- ¯Ifi-›Ì∫ Œ·X-…fi-√° -Á…fi-{fl-
œ·-Œfi-œfl- æfiX- -'Œ·-∂…¯fl-∫œ"Jfl-‹fi-
µ·Kƒ°. ßX˘V--Ê»xfl-‹‚--Êø »øK Ø-Áƒfi-
…fi-G·- ∫V-∫Óœfl--Á‹AÌ µœÓfl-Ê‹fi-¯·- -ÁŒfi-Ÿ»
’‡-√œ·-Œfi-œfl- ® ∫Bfi-ƒfl- µøK·- ’K·.
»‚˘·-µ√Afl-»° ÿ·-Ÿ„J·-A{fl--Ê‹fi-
¯fiZ. Œ-Êxfi-¯·- Œ·-∂¢. Œ-Êxfi-¯·- ’fi-AÌ. ¥…
∫fi-¯fl-µƒœ·--Êø, ¯µÌƒ¢- ’fiVK·--Á…fi-œ
»wfl-µZ. •-dƒƒ-ÊK. …‚-¯fl-œ«»-d÷‡-
ÆK Ÿflw·-ÿÌ≈fi-»fl- ¯fi-∑Jfl--Ê‹ ≤¯·-
…fi-G·-Œfi-œfl- Ãt-ÊMGÌ -Á…fi-{fl- Æ-ÊX˘-
…¯fl-∫œJflW- ’K-·. -Áµ¯{ µ‹fi-Œm
‹JflW- Œ„-∆¢-∑¢- …¿fl-∫Óƒfl-»·--Á÷◊¢- Ÿflw·-
ÿÌ≈fi-»fl- ÿ¢-∑‡-ƒ¢- …¿fl-A·-’fiX- ÷fiLfl-»fl--
Áµƒ»flW- -Á…fi-œfl. ß-ÁMfiZ- -ÁŒfi-Ÿ»
’‡-√fi-’fi-∆µ»fi-œ …mflxÌ ’fl-÷b--ÁŒfi-ŸX-
ÕGfl--ÊX˘- ÷fl-◊cX. ÆKfiW ßʃfiK·-
Œ‹ Æ-ÊK--ÊAfiIÌ ® µ·˘fl--ÊM›·-ƒfiX-
-Ád…¯fl-Mfl-∫Óƒ°.
µ›fl-E ∆fl-’ÿ¢- µ„-ƒc-Œfi-œfl- …˘
EfiW- ŒfiV-∫ÓÌ ß¯·-…Jfl-Œ‚Kfi¢- ƒ‡-œƒfl-
µŒc-‚-√fl-ÿÌxÌ -Á»ƒfi-’Ì µ»·- ÿ»cfi-‹fl--ÊX˘-
Œ¯√Œfi-√° -Á…fi-{fl--Áœfi-øÌ Æ-ÊK ’‹fi-
ʃ •ø·-Mfl-∫Óƒ°. •KÌ ©∫Ó-Áœfi-øø·-Mfl-∫ÓÌ
øfl.’fl. ∫fi-»‹·-µ{flW-»flKfi-√° Œ¯√
’fiVJœ˘fl-Eƒ°. ’„-i»fiœ º»-Á»ƒfi-
’fl--ÊX˘- Œ¯√¢- •-ÁgŸJfl--ÊX˘- ¯fi-◊Ì-dø‡-œ
º‡-’fl-ƒ¢- »fl-¯‡-ffl-∫Ófl-G·-U’-ʯ-Êœfi--ÊA
’c-ÿ»fl-Mfl-∫Ófl-¯fl-A√¢. •ƒfl--ÊX˘- ¯fi-◊Ì-dø‡-œ
’fl-’fµ-Ê{AfiZ- ÷·-i Œfi-»’fl-µ
-Á…fi-{fl- ’V-∑‡-ÿÌ -ÁŒfi-Ÿ»’‡-√œ·-Œfi-œfl- ’fl-’fµ{ˇfi-√° »N·--Êø-Êœfi--ÊA Œ»T·-

Õfi-◊fi--Á…fi-◊fl-√fl- Ø-d…flW- 2010


65
µ-Ê{ ÿÌ…V-÷fl-Afi-»fl-ø. º‡-’fl-ƒfiLc¢-’-ʯ
»µÌÿW-Ãfi-¯fl-œfl--Ê‹ -Ê∫˘·-µ·-øfl-‹flW-
≤xœfi--Ê»Cfl-‹·¢- ≤¯fl-A‹·¢- ≤x-ÊMøfi--ʃ
ƒfi-Œÿfl-∫Ó µ»·- ÿ»cfiW- ŒŸfi-µ’fl-µZ-
߃fl-Ÿfi-ÿB{fl--Ê‹fi--ÊA Æ›·-ƒfi˘·-
Uƒ·--Á…fi--Ê‹ ŒŸfi--ÁŒ¯·-A-Ê{ …fl-øfl-∫Ó·-
‹œÌA·-µœ·¢- ÿÌ-ÊxƒÿÌ-Áµfi-M·-µ-Ê{-
ÊæGfl-Mfl-A·K ßøfl-Œ·-›ABZ- Ÿ„-∆œ
Jfl--W-ÊAfiI·- »øA·-µœ·¢- -Ê∫œÌƒ·.
ÆKfl-GÌ ß-ʃfiK·--ÁŒ÷fiJ ŒŸfi--ÊÊ’¯fi
-∑fl-œ·--Êø »flV-ŒŒƒb--ÁJfi--Êø -Ê∫NH·-
…fi-µfl-œ ƒ˘œflW, ≤¯·- …·W-Mfi-œœflW-
•ÁgŸ¢- º‡-’fl-∫Ó·. ’wc-’-Áœfi-«fl-µŒfi-œ
¶ ºz¢- -≤¯·- ∆fl-’ÿ¢- -Á∆Ÿ¢- -Ê’øfl-E·.
…-dƒBZ-A·¢- ∫fi-»‹·-µZ-A·¢-- ŒŸfi-’fl-
…’µfi-¯fl-œ·--Êø ¶vŸƒc-œfi-œfl-¯·K·-
’fiVJ. µø·J ¶--Á¯fi-∑c- -d…÷°»BZ-
µfi-¯√¢ -Œx·-U’V-AÌ Ã·-ifl-Œ·-GÌ ©Ifi--
ÁAI ÆK·- µ¯·-ƒfl- •-ÁgŸ¢- º‡-’fl-ƒ
JflW-»flK·¢- ’fl-¯Œfl-A·-µœfi-œfl-¯·K·.
¶ ƒ‡-¯·-Œfi-»JflW- ≤¯·- ∫fi-¯·-ƒ µfi-√·K •‹œ·K º‡-’fl-ƒ’‡-√:- -Á…fi-{fl- ’V-∑‡-ÿ·¢- ’fl-÷b--ÁŒfi-ŸX- ÕG·¢-
œfi-{fi-√° æfiX. -Á…fi-{fl- ’V-∑‡-ÿfl--ÊX˘- •‹œ·K º‡- »fi-œ¯·--Êøœ·¢- ºfl. ∫-dw-Á÷∂¯X- »fi-œ¯·--
•-ÁMfi-›fi-√° Æ-ÊX˘- …·-ƒfl-œ ∫Bfi-ƒfl- ’fl-ƒŒfi-œfl-¯·Kfl-‹ µ»·-ÿ»cfi-‹fl--ÁX˘-ƒ°. Êøœ·¢- ÷fl-◊cX. …fi-‹Afi-øÌ Œ√fl- •œÓV-
œ·--Êø ÿ-Áw÷¢- µfi-√·Kƒ°. •¯Œ√fl-A‚V- ≤K· -’fl-Ÿ¯Œfi-»ÿ’·¢- Œ-ÊxfiKÌ ÿÌ≈fi-œfl- -Á…fi-{fl-œ·--Êø ¶-¯fi-«c- -Á»ƒfi-’Ì. …flW-Afi-
Œ·X-…Ì -Ê∫-ÊÊKœflW-»flK· - -ÁÀfi-√fl- œ·-Œfi-œfl-¯·K·. -Á…fi-{fl- ’„-i»fi-œ µ»·- ‹JÌ µ·˘∫Ó·-»fiZ- »fi-øµº‡-’fl-ƒ¢- …flK‡-øÌ
‹‚--Êø …‚-¯fl-œ«»-d÷‡-¯fi-∑¢- -ÁŒfi-Ÿ»’‡- ÿ»cfi-‹fl--ÊX˘- ’‡-GflW- ≤¯·- ’V-◊Afi-‹¢- ÷fiLfl-»fl--Áµƒ»flW- ÿ¢-∑‡-ƒfi-Õcfi-ÿ¢.
√œflW- ’fi-œfl-∫Ó·- -ÁµZ-Mfl-∫Ó ÿ·-Ÿ„JÌ ƒfi-Œÿfl-∫Ó·- ÆK·- -ÁµG-ÁMfiZ- •œfi-{·-- •ƒfl-»fl-øœflW- Ãfi-’·W- ∑fi-œµ¯·--Êø
ÿ∂fi-’Ì µ»·- ÿ»cfi-‹fl-»° •Õfl-’fi-∆c-ŒV-Mfl-∫ÓÌ Êø º‡-’fl-ƒJfl--ÊX˘- ¶-Áwfi-{»¢- µI·- µ‚--Êøœ·-U º‡-’fl-ƒ¢. •‹œ·K º‡-’fl-
ÿ-Áw÷Œœ∫Ó-ÁMfiZ- æfiX- ≤KO¯K-·. æfiX- ’fl-ÿÌŒœfl-∫Ó·. - ƒB-Ê{ ߢ-∑fl-◊flW- -'Œ-Ê’˘fl-µÌ" (maver-
æfiX- -Á∫fi-∆fl-∫Ó·:- -'∫Bfi-ƒfl, ƒ»fl-A·-¢- Áµ¯{ µ‹fi-Œm‹JflW- Œ„-∆¢-∑¢- ick) ÆK·- ’fl-{fl-A·¢. -Á…fi-{fl- ’V-∑‡-ÿÌ
µ»·- ÿ»cfi-‹fl-»·-Œfl-øœflW- ÆLÌ?" •Õc-ÿfl-∫Ó·. µ‹fi-Œm‹¢- -Á’‹·-A·-Gfl- •B-Ê»-Êœfi-¯fi-{fi-√°. …·-ƒfl-œµfi-‹¢-

µ»·- ÿ»cfiW:- •∑fi-« ÷fiLƒ

- Ø-d…flW- -2010 Õfi-◊fi--Á…fi-◊fl-√fl


66
ßJ¯Œfi-{·-µ-Ê{ »flV-Œfl-A·K …ƒfl-’Ì
©-Á…ffl-∫Ófl-¯fl-A·K·. •‹œ·K Œ»T·-
µ-Ê{ µfiW-M»fl-µ’ƒ°µ¯fl-A·-’fiX- æfiX-
©-Ág÷fl-A·Kfl-‹. ÆKfiW- …·-ƒfl-œ ÿŒ‚-Ÿ¢
-•÷‡-‹¢--Á…fi--Ê‹ -ÁƒfiK·K ƒ‡V-∫Óµ-Ê{
©ƒ°…fi-∆fl-Mfl-A·Kƒ·- µfi-√·--ÁOfiZ--
ʃfi-›·JflW- µœ˘fiX- µ‚-Gfi-Afi--ʃ
•‹E·- ƒfl-¯œ·K µK·-µfi-‹fl-µ-Á{fi-øÌ
≤¯ø·-M¢- -ÁƒfiK·K·. Œ-Ê’˘fl-µÌ ÆK
ߢ-∑fl-◊Ì ’fi-Afl--ÊX˘- ’c-·-ƒ°…Jfl- •-Á»b-
◊fl-∫Ó·-Á…fi-œ æfiX- -Ê∫K·-»flKƒ° µfi-‹fl--
ÊJfi-›·Jfl-‹fi-√·-ƒfi-»·¢. ≤¯·- -ʃfi-›·
Jfl-‹·¢- ÿÌ≈fl-¯Œfi-œfl- »flW-AfiX- ƒœÓfi˘
‹fiJ’V-AÌ ® -Á…¯·- ’‡-√ƒ° »‚xfl-œ
X-…ƒ·- -ʵfi-‹BZ-A·- Œ·X-…·- Œfi--dƒŒfi-√°.
•-ÁŒ¯fl-Aœfl--Ê‹ -ÊøµÌÿfi-ÿfl--Ê‹ ’‹fl-œ
Àfi-Œ·-µ{fl--Ê‹ µK·-µfi-‹fl-µ-Ê{ ©øŒµ{·--Êø
Á…¯flW- •øœfi-{-ÊMø·J·K …ƒfl-’·
Ifi-œfl-¯·K·. ≥-Á¯fi- µK·-µfi-‹fl--Êœœ·¢-
µIfiW- •˘fl-œfi¢- ¶¯·--Êø ’¯·ƒfl-œfl-
‹fi-√ƒ° …fiW- ∫·-¯J·K-ʃKÌ. -ÊøµÌ
ÿfi-ÿflW- …-ÊJfiX-…ƒfi¢- »‚xfiIfl--ÊX˘-
Œ«c-µfi-‹B{flW- º‡-’fl-∫Ófl-¯·-K µfi-‹fl-œ·-
øŒœfi-œfl-¯·K·- ÿfi-Œ·-’W- •∑ÿÌxÿÌ
Œ-Ê’˘fl-µÌ. •œfiZ- ƒ-ÊX˘- µK·-µfi-‹fl-µ-Ê{
•øœfi-{-ÊMø·JfiX- ’fl-ÿNƒfl-∫Ó·. •ƒ‚-
-ʵfiIÌ •œfiZ-AÌ ’‹fl-œ ÿfiOJfl-µ
‹fi-ÕŒ·Ifi-œfl. •‹E·- ƒfl-¯œ·K
Æ‹fi- µK·-µfi-‹fl-µ{·--Êøœ·¢- ©øŒÿÌ≈fi-
’µfi-÷¢- ÿV-AfiV- ≤¯·- ’fl-ºÌ-æfi-…»¢-
’›fl- •œfiZ-AÌ •»·-’∆fl-∫Ó·-ʵfi-ø·J·.
•B-Ê» •‹œ·K º‡-’fl-ƒBZ-AÌ
Œ-Ê’˘fl-A·-µZ- ÆK -Á…¯·- ’‡-√·. 1886óW-
- ÿfiX--dÀfiX-ÿfl-ÿÌ-Áµfi-œfl--Ê‹ ≤¯·-
…-dƒŒfi-√° ¯fi-◊Ì-dø‡-œ »fl--Á◊«fl-µ-Ê{
-'Œ-Ê’˘fl-µÌ" ÆKÌ ¶∆c¢- ’fl--Á÷◊fl-Mfl∫Óƒ°
æfiX - Æ-ÊX˘- …·-ƒfl-œ ∫Bfi-ƒfl-œfi-œ
Á…fi-{fl--Êœ •‹œ·K’X- ÆK·- ’fl-{fl-
A·Kƒ° -ʃ-Ê‹fi-¯·- •ÿ‚-œ-Áœfi-ø·-
µ‚-øfl-œfi-√°. Œ«c-’V-∑º‡-’fl-ƒ¢- ºzfi-‹
Cfi-¯Œfi-œfl- •»·-’∆fl-∫Ó •«‡-¯ƒ -Á…˘fl-
º‡-’fl-A·K ≤¯fiZAÌ ÆL·--ʵfiI·¢-
Á…fi-{fl-œ·--Êø Œ-Á»fi-Ÿ¯Œfi-œ •ÿL·-‹fl-
ƒB-Á{fi-øÌ •ÿ‚-œ -ÁƒfiK·¢. ÿfi-Œfi-»c-
-ÁÃfi-«B{flW- -d«·--’fiL¯B{fl-‹·-U
º‡-’fl-ƒfi-’ÿÌ≈µ-Ê{K·- -ÁƒfiKfl-Mfl-A·K
…¯fl-ÿ¯B{fl--Á‹AÌ •ÿfi-Œfi-»c-Œfi-œ
’›A-ÁJfi--Êø ßœfiZ- »øA·K·. •-Ê‹CflW
-≤¯·- -ʵfi-‹¢- µ»·-ÿ»cfi-‹fl--ÊX-˘ ’‡-Gfl-‹·¢-
…flK‡-øÌ …J·--ʵfi-‹¢- Ÿflw·-ÿÌ≈fi-»fl-
ÿ¢-∑‡-ƒJfl--ÊX˘- •Õfl-ºfi-ƒ …fi-¯O¯c
JflW- º‡-’fl-A·K …mflxÌ ’fl-÷b--ÁŒfi-ŸX-
ÕGfl--ÊX˘- ’‡-Gfl-‹·¢- ƒfi-Œÿfl-AfiX- µ›fl-œfl-‹.
â-∑fi-{fl--Ê‹ ∆‹fl-ƒ° -d∑fi-ŒB{flW- -Ê∫I-
ʵfi-Gfl- Ãfi-’·W- ∑fi-œµ»fi-œfl- •’«‚-
ƒÿ¢-∑‡-ƒ’·-Œfi-œfl- »øKfl-GÌ Ãfl-‹fi-’W-
¯fi-∑Jfl--ÊX˘- •ƒfl-ÿ‚-fÌŒ ÿFfi-¯
B{fl--Á‹AÌ »∂Œ·-»œfiW- ƒ·-›-ÊE
JfiX- ≤¯fiZ-Afi-’fl-‹.
Ãfi-’·W- ∑fi-œµ»fi-œfl- -Á…fi-{fl- Ãfi-’·W- ∑fi-œµÿ¢-∏JflW- •¢-∑Œfi-
œfl-GÌ »µÌÿW-Ãfi-¯fl- -d…-Á∆÷B{flW- …fi-G·-
Õfi-◊fi--Á…fi-◊fl-√fl- Ø-d…flW- 2010
67

•‹œ·K ∑fi-œµX:- ºfi-Œfl-»fl- ˘fi-œfl-œ·--Êø -d…÷ÿ̃ Ãfi-’·W- ∫fl--dƒ¢


…fi-øfl- »øA·--ÁOfiZ- -ÁµZ-’fl-Afi-¯·--Êø -d…œfi-ÿ¢- -ÁƒfiKfl. -Á…fi-{fl-œfl--Ê‹ •‹œ·
ßøœflW- µ„-÷∑fi--dƒ»fi-œ µ»·- ÿ»cfiW- K’»° µ»·-ÿ»cfi-‹fl--ÊX˘- ¯fi-◊Ì-dø‡-œ
»flW-M·Ifi-œfl-¯·K·. •…∆fi-»B{fl--Ê‹ ’c-µÌƒfl-ƒb--ÁJfi-øfi-œfl-¯·Kfl-‹ •ø·-M¢-
•ÿfi-«fi-¯√X- •ƒfl-ÿfi-«fi-¯√»fi-œfl- -ÁƒfiKfl-œƒ°. -d÷ifl-∫Ófl-Gfl--Á‹, •‹œ·
Œ·KflW- »flW-A·Kƒ·-µI·. …fi-G·- K-’-ʯ?- Æ’fl--Êø-ÊœCfl-‹·¢- -Ê∫˘fl-œ
ƒ‡VK-ÁMfiZ- -Á…fi-{fl- -•-ÁgŸ-ÊJ Á…fi- »‡-¯·˘’ µIfiW- •‹œ·K’V- •’fl--Êø
œfl-AI·. ÿ»cfiW-- …·-ƒfl-œ ∑fi-œµ-Ê» œfl˘Bfl- Œ·-∂¢- µ›·-µ·¢. µ»·- ÿ»cfiW- Œ‹fl-
’‡-GflW- ’fl-{fl-∫Ó·-ʵfiI·--Á…fi-œfl. Ê∫˘fl-œ »Œfi-µfiX- ’fl-ÿNƒfl-A·K µfi-G·--Á∫fi-‹
’‡-Gfl-W- ≤xœfi»fi--œfl- …·-‹¯·KœfiZ. œfi--Ê√K·¢- •ƒfl-»fiW- »øK·- ƒ{VK
’fiV-«µcJfl--ÊX˘- »fl-›W- ≤¯·- ∆·-T‚-∫»- ƒ-ÊX˘- µfiW- •ƒflW- µ›·-µfl, Œ·-∂¢- ƒ√·-
Á…fi--Ê‹ ¶ -ÊŒ‹fl-E ÷¯‡-¯JflW- ’‡-√·- Mfl-∫Ó·- ŒøBfl- ÆK·¢- -Á…fi-{fl- ’V-∑‡-ÿÌ
µfl-øKƒ° -Á…fi-{fl- ≥V-A·K·. -Á…fi-{fl-œfl--Ê‹ …˘œ·K·. ’fl-÷b--ÁŒfi-ŸX- ÕGÌ
Œ-Ê’˘fl-µÌ ©√VK·. -'æfiX- µ·˘∫Ó·-»fiZ- …flK‡-øÌ •F·--ʵfi-‹¢- ßœfiZ- -ÁŒfi- ∫fl- - d ƒJfl- » ° - Ê …fi- ø fl- »fl˘E …‡-ƒ»fl˘Œ·IÌ.
•B-Êœ -Á»fi-Afl- ß’fl--Êø »fl--ÁKfi--ÊG?-" Ÿ»’‡-√œ·--Êø ÿ∂fi-’fi-œ ’fl-÷b--ÁŒfi-ŸX ¶ ∫fl--dƒ¢- µI·--ʵfiIÌ •-ÁŒ¯fl-AX-
’‹fl-œ -Á‹fi-µBZ- µI·- ÷‡-‹fl-∫Ó µ»·- -ÕGfl--ÊX˘- ’‡-GflW- ƒfi-Œÿfl-∫Ó· …¿fl-∫Ó·-. -…J·- »fl--Á◊«¢- æfiX- -ÁµZ-A-ÊG!-
ÿ»cfiW- ≤¯·- ∫fl-¯fl--Áœfi--Êø •ƒfl-»·- ÿN -ʵfi-‹Œfi-œfl- ∑·-¯·-’fl--ÊX˘- µ‚--Êø µ-Á∫Ó¯fl- I close my eyes, only for a moment,
ƒfl-∫Ó·. …flK‡-ø·-U ≤¯·- -ʵfi-‹Afi-‹¢- µZ- »øJ·K·. ß-ÁMfiZ- -Ê∫-ÊÊKœflW- and
-Á…fi-{fl, µ»·- ÿ»cfi-‹fl--ÊX˘- ’‡-GflW- ƒfi-Œÿ¢. the moments gone
ƒfi-Œÿfl-∫Ó·. •-ÁgŸJfl--ÊX˘- µ‚--Êø -Á…fi-{fl- ’V-∑‡-ÿfl--ÊX˘- º‡-’∫¯fl--dƒŒ‹ All my dreams, pan before my eyes,
¯fi-’fl--Ê‹ »øAfiX -Á…fi-µ·-Œfi-œfl-¯·K·. ߃°. Æ»fl-A-ÁgŸ-ÊJ •˘fl-œfl-‹-Á‹fi. a curiosity
º‡-’fl-ƒÿfi-œfi-≠JflW- •ƒfl-ÿ‚-fÌŒ ÆCfl-‹·¢- ≤¯·- -ʃfi-›·Jfl-»·-¢- …fl-øfl- ʵfi-ø·- Dust in the wind, all they are is dust
in the wind
Œfi-œfl- •¯fl-∫Ófl˘B·K ©˘·OflX-…x¢-- AfiJ •‹∫Ófl-‹·-µ-Ê{ æfiX- ∆‚--ʯ »flKÌ Same old song-just a drop of water in
Á…fi--Ê‹ صfiLƒ µ»·-ÿ»cfi-‹fl--Ê» ß◊Ìø-ÊMø·K-·. an endless sea
µfiVK·- ƒflK·--ʵfiIfl-¯·K·- ÆK·- -Á…fi- ® µ·˘fl--ÊM›·-ƒ·K ∆fl-’ÿ¢- æfiX- And we do, crumbles to the ground,
{fl-A·- -ÁƒfiK·K·. ¯fi--dƒflµfi-‹B{flW- ≤¯·- …fi-Gfl--Á‹AÌ -Á…fi-{fl-œ·--Êø -d÷i though we refuse to see.
≤¯·-Œfl-∫Ó·- Õf√Œ·Ifi-Afl, ¯fi--Á’-Ê˘ f√fl-∫Ó·. Æ›·-…ƒ·-µ{fl--Ê‹ •-ÁŒ¯fl-A
œfi-µ·Kƒ·-’-ʯ …fi-G·- …fi-ø·Kƒ·- -ÁµGfl- œfl--Ê‹ ƒfl-¯·JW- ÿ¢-∑‡-ƒÿ¢-∏B{fl-- •-Áƒ …›œ ∑fi-»¢:- »N-Ê{‹fi¢- µfixfl-Ê- ‹
¯fl-A·--ÁOfiZ-, ∫fi-¯·-Œº‚-¢- ∆fi˘fl--ÊX˘- µ‚--Êø - Ê‹fiKfi-œfl-¯·-K kKansas -ÊX˘- Dust in the Ê
- …fi-øfl- Œfi-d- ƒ-¢!- -
Á‹fi-µ¢- µ‡-›Ì-ÁŒW- Œ˘fl-AfiX- -Á…fi-œ ¶{fi- Winds ÆK ∑fi-»¢. ºfi-Œfl-»fl ˘fi-œfl-œ·--Êø - •»L ÿŒ·--d∆Jfl--Ê‹ -Ê’˘·--ÊŒfi-¯·-
√° ® ߯fl-A·K-ʃK·- ’fl-÷b-ÿfl-AfiX d…÷ÿ̃Œfi-œ Ãfi-’·W- ∑fi-œµX- ÆK ƒ·-Ufl-!- D

- Ø-d…flW- -2010 Õfi-◊fi--Á…fi-◊fl-√fl