You are on page 1of 3
EAAHNIKH QHMOKPATIA YMoyPreIo NEPIBAAAONTOE, ENEPTETAZ KAT KAIMATIKHE ‘AAAATHE, TENIKH rPAMMATELA ENEPTEIAS KAT KAIMATIKHE AAAATHE TENIKH A/NEH ENEPTETAE AINZH HAEKTPONAPATOTHE TMHMA A” Tay. A/van : Mecoyeiay 119 Tox. Kisdixag : 101 92 MAnpowopiec: [. Maxpaeng Tha. : 210-6969414 Fax : 210-6969416, Asnva, 30 -03-2010 Ap, Mipwr.: AS/HA/A/@6/37/5826 MIPOE: Th Boul Tw EAAhvev A/von KowoBouAcuTiKod EAéyXou Thipa Eperiicwy vonoinon: 1) )/Bouheurég kk. A, [Acdpa, A, Pewpyiddn, DEH AE, KahwoKOVBON AG, TK 10432, ACiva @EMA: Anavrnon omy 7132/05-03-10 Epamon Ze anavimon ms un’ api@. 7132/05-03-10 Epdrnons nou KataréGnke oT BouAA and Tous Boudeuréc k.k. A. MAcpn Kal A. Tewpyidn, cac diafIRacouue To pA/1403/17-3-2010 éyypapo Tg AEH AE, To onoio KaAUnTE! To Bua. Ze KAGE Nepintwsn, n NpocTagia TOU KOIVOU aNd THY NAEkTPOUAYYNTIKI AkTIVOBOAIa ONoTEAEI Boor) nporepaidzqra Tou Ynoupyeiou NepipadAovroc, Evépyeiag Kai KAljaTiKAG AAAQYAC, Eowrepixi} Arava: — fpogeia kag Ynoupyou = Fpageio x. Yeunoupyad = Fpaxpeia x, Fevixad Fpayparéa = 41s = (paveio x, Feviaas Axubuvrd Evépysiag = 45 - AisvBivipia ~ A5/%unpa A © Ypunoupyés Midwyng Mavierng E :21es2sses5 17 mee AP./HM, Ta wos 4 Nos : ka Tiva Mmip, 018 6:53 pag snidn Ynoupyé Neg: BaANovros, Evépyeiag & Mepianwn: Exnopne én /Buvng AKTivoBoAiag, 2xEMKG + Yn’ api0y.7132/05.03.2010 Epdmon Tov Boueuras: MAsdpN Kel ABdVIBog Fewpyiadn Kupio Ynoupye, Anavravtag oTy ‘OXETIKA EDwdTHON, AC MANPOpOpOUPE Ta EERE 1H AGH A.B, yererd Kor KoTaoKeuater Tig eykaTacTdaEIG hay) TUG 1OKUOVTES AEBveiG KAI ENAnviKoUs KavoviOVOUc, KAInoniKig AAAOyiig K. . ABcivaclou Bavovrag undyn aay odnyla tng Axrivofohiag). H 0 NepiPadaovriad Phe rns Flaykbouiag Opyavwang Yyeiae (WHO) cor Snpocedrnee te 1998, telah neaRaUBave? BAe ric anapatmntes enlornuovinde es efigaon £01 o°40,0n ray oxerixioy emomquoviKaN epunaeie enlonua avayvupiaptve opyavious (yia Tv npoorocid aan SiKdrqTES via TAY xO) onoreAgl Tov wvOpmriov AvovTs Teg ekTBIMdov, wayyntixciy Kat mAcxrponoyunsigie nediwv) ard mv polneouia Opyévuion Yysiag, ov AreBvi Opyavioue Fovooia ry TAY Eupwnaixiy Evwon, KAN. Ta épia the ICNIRP wOoBET|ANKAY aNd Te ZuuBoddio me Evpuncixii, Evwane kar oupnepisApenxoy Om OyEriKs EC ‘aon TOU 1999 (8. Euovasn Tov Zuufoudlou mg 12" Touklou 1999 nepi nepiognopou. TaSEMBEoNs rou KoIwau oe nAexrpouayvoriKa negle sEqtoraKov ci aradplomay odes o1 oxerixes eniorqyovixi Sireviig anodexrév novoriKiv Kprrnplov, ond eIBIKoce cme, ve SemaTnHoviKA) avBeon, Snug elvar n ICNIRP, Ta kon mengk'Lak@EON Tou KaWwol oF nedla ouyvotnrac 50 HE, cin ratie 5000 v/m ar yia ro payvnré nebio 100 git, te TW ‘Apocracio Tw ovapdnur “opigor | [OH2-300Hz], pIOLe TwV opiwv 5 epyoviey Racer "HOVIKaUG popeic IkAg “Evwcing yio VIO To NAEKTpIKS viteror 61 aroUs ral ot WM ociecTaeNC, Tia to Adyo urd cove ayennete #avoviauoig. bev Spbovicovrar eXbyiares anoeréce and nic mnyéa sinecuen O11 Ta agpaAH, core ReeEeNS KOIVOU ahorEhav dpa npbdAqyme kar dyn Opa enixiwSuvdrnrag “ot eunepiéxouy peydhous auvredcaréc copakeiog 1 Kobvoxsvbany 0, 104.52 Abiea, TA: 210 529-4604, Fax: 210 824 1300. AONE ki i? MAP 201 16:53 Ta npoavewepSévia dpa exouv oupnepiAn@OE; oro oX-THKD voUnBErIKS Proiowo NOAADY xwpibv. ANE Tov Anpidlo Tou 2002 taXUouy Kat uInv EAAABa, Pacer ine Koivig YnoupyiKhs Anéwaon¢ Tou Ynoupyod Avammugne, Tou Ynoupyou NepiBaMovrac, Xuparatlag Kor Anvogiay Epyeev a! rou Ynoupyoo Yyslag Ko! Mpdvoisc, “xMérpo mpoptAdEnc rou. xoiwol and thy Actroupyia Siarakewv exnounns qAcerpopayynTiKaY NEBlav XaunAGv guxvorirav», @.£.K, 522/25.04.2002, K.Y.A 3060 (@OP)238. Go Béraue va Tovlaoupe Or Snug avarpeperar arn napeyeayo A Tou Apopou 2 TG ev Adyw KYA Sev npoBAEnovros GrowopETIKa, aUTMpATHpa Ope via TV Rpogroola Taw naibiiv ora oxoreia, G70 vnmoywyeia, cous BpepovntoKDLE CTaBLOLG, NarbuKEs KapEs Kal OTA KEVTPA aDAnTiKiDY EYKaTAT-doewN, KAN, Avowopika pe Ti HeTpHoEiG nou viverar AOVOS, Ba BEAaUE vo Gog yvarioupE orn Yanpeoia was, cra mci‘ me ovotnuarKAg napiKoAouenene nc AerroupyiKiis eupnepypopag tou TuoTAYaTOS Mero@opd: (Fpaupic Ko YnoaraByol ye TOE Arroupyiag 66, 150 kai 400 kV!, npayuaronore Srbpopec uerpioEic oToV nepiBéMhovta xipo Tay Foauyin Merapopae Kal Twv Yoooruiv, O1 perpijoei, auréc eyouv onokAeWTIKS oKend’ va EniBeBouboouy 811 01 eyxarooTaaE¢ apyOdISTATIG AEM ETO |pYOUV OUypiove HE My toxdouga vouodEdta (KYA 3060 (OOP) 238 WEK 5128/25.04,2002) nat BE Tous, iaxdovres Kavoviauoi, (eBviIKoKG Kal BieBveic, «FuoTaCN Tov Zuppoudiou Te 12.07.1999 nepi Tou nepioproyod Taq ExOECNC TOU KOIVON OF nderTponayuririxd neBia © we 300 GHz» 1999/519/Ek). Inpeiaveray On AEH A.E, oto nAal Te Nepiftaddovronoying TAG TlokimKih; Te KOI HHOPOAS fou ot evkaTaordaeis tHE iver mAfipweG evapHoviopevec |-£ Ty 1\Govoa Nopobrola, avodouBéver or Kinoies mesinTivceiG npdoder:c Spacer. (nx. Bednorn dierakn pacewy orig FM) dere 01 EninTwOEIG and Ts AerroUpY a Tove 70 rrepifidhAov va elvat ov EAUXITeC BuvarEC Ta Epyo avontugng Tou ZuaTApare¢ Merapopas KaBopitovral Gnd Th MAEM kar apdbiog woptag éxdoons iva: o AESMHE A.E. Era ndsigia eupurepov gvantubiaxdy épywy snus nx. to épyo ovandcong rou «EAonivar, Odupnikd “Epyo (Kord To nlapeABv) Kar eupiTepuY avafoeLlacuy Tou Fuordparos Merawopas yia Ty anpdaxanm smavonoinar rnc, TaxuraTa aukavopevnc, Gitnang nAeKTpIKiG evépyeras xpnowonoredra! Ka) Undyela xohibia He napddknhn xardoynan pepoug wv evatpioy ready Meragopac, Mert Z. a Aploiipes Zr pBec Tpaweio Ypunoupyod YEKA x. 1. Mavigrn, Foaweio reviKob Fpaypatéa YNEKA «.K, MaBIou3éKq Tevieh Ppaypareio Evepyeiog & KAiwamikhg AMAay aig Fein B/von Evépyciag /A/von HAeKrponapaywyiig A/von Opyevwone/Tiiva NopoBenKol Zuvroviouod 2 Pos