You are on page 1of 5

ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
2006 ГОДИНА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич е


съобразена с приоритетните задачи за развитие на отрасъла,
наличните ресурси в Общината, функциониращите туристически
фирми и агенти и изградените обществени структури в подкрепа на
туризма – браншови сдружения в туристическия бизнес и други
неправителствени организации. Тя е в съответствие с политиката на
местните органи за самоуправление относно туризма на местно ниво,
която е определена в Закона за туризма.
В Програмата са дефинирани мероприятията, които Общината
изпълнява в съответствие с националната стратегия за развитие на
туризма, финансирайки ги в съответствие с постъпленията от
туристически такси и категоризации на туристически обекти на
територията Общината.

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА

ЦЕЛ НА ПРОГРАМА “Туризъм - 2006”

Създаване на условия за устойчиво развитие на туризма на


територията на Добрич, основавайки се на естествената географска
близост до утвърдени черноморски туристически райони, както и
социално-икономическия и културен потенциал на града.

ПРИОРИТЕТНИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА


В съответствие с Приетия от Общинския Съвет Общински план
за развитие на Добрич 2007 – 2013 година, с приоритетите на
националната стратегия за развитие на туризма и съобразно
местните туристически ресурси и потребности, програмата си
поставя за изпълнение в едногодишен срок на част от следните
мероприятия:

Мярка1. Подобряване и доразвиване на инфраструктурата на


територията на общината с цел оптимизиране на възможностите
за развитие на модерен туризъм:
- Осъществяване на ремонт и реконструкция на
инфраструктурата, свързваща туристически обекти в рамките
на града;
- Оказване на съдействие на предприемачи за създаване на нови
туристически обекти и развитие на съществуващите;
- Разработване на проектопредложения към донорски програми
за развитие на инфраструктурата на туризма
Мярка 2. Опазване, поддържане и развитие на зелените площи
- Организация на сътрудничество между туристическите
организации и природоопазващи органи с цел осигуряване на
екологична безопасност на туристическите бази и маршрути;
- Прилагане на санитарно - хигиенни дейности, свързани с
подобряването на санитарното състояние на територията в
зоните за отдих и отделните туристически обекти.

Мярка 3. Изграждане на центрове, обслужващи туристическата


дейност на територията на Добрич
- Създаване на Информационен туристически център

Мярка 4. Реклама в страната и чужбина на туристическите обекти,


намиращи се на територията на общината.
- Изработването на промоционни материали (справочници,
пътеводители, карти, карти-схеми, брошури, проспекти,
комплекти снимки и др.).
- Създаване на постоянно действащи канали за комуникация:
Интернет, туристически борси, пътеводители, опознавателни
турове, тур оператори
- Провеждане на семинари, изложби, презентации и т. н. по
въпросите на дейността на туристическия отрасъл;
- Провеждане на маркетингови изследвания с цел определяне на
приоритетните пазари за местния туристически продукт;

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Съгласно чл.16, ал.2 от Закона за туризма средствата за изпълнение


на програмата за развитие на туризма се набират от :
- Туристически такси - 100 %
- Такси за категоризиране на туристически обекти -
50 %
- Наложени от Кмета на Общината глоби и санкции
- 100 %
- Средства за изпълнение на целеви програми и проекти
- 100 %
- Лихви и други източници -
100 %

Програмата за развитие на туризма финансира единствено


дейностите, описани в посочените по-горе мерки.

Общото финансиране на програмата за развитие на туризма в


Община град Добрич за 2006 година възлиза на 30 000 лева.

МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

Главна цел на реализацията на програмата за развитие на туризма е


изпълнението на стратегическите задачи за икономическо развитие
на Община град Добрич при максимално адекватно приспособяване
към реалните икономически, социални и екологични местни условия
в Общината. За тази цел ще се провежда работа за ежегодно
включване на мероприятията за развитие на туризма и на
промоцията на туристическите възможности на Общината във
всички програми за социално-икономическо развитие и културни
дейности.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ - ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОГРАМАТА

Степента на Изпълнението на Програмата за развитие на туризма


през 2006 година може да бъде оценена посредством дефинирани
количествени и качествени показатели – индикатори. За тази цел се
използуват заложените индикатори в Общински План за развитие
2007 – 2013, а именно:

Приоритет 1 Цел 4: Развитие на туризма.


 Брой реставрирани и модернизирани културно-исторически
обекти на територията на Общината със съвременни
технологии;
 Създадени нови местни туристически продукти;
 Предоставена площ в туристически обекти /кв.м./;
 Брой маркетингови инициативи за промоция на
туристическия продукт;
 Брой създадени /подобрени атракции;
 Дължина на изградена нова /подобрена техническа
инфраструктура в подкрепа на местни туристически
продукти;
 Ръст на туристи /2004 г. = 100 %/;
 Брой нощувки годишно /2004 г. = 100 %/.

Приоритет 5 Цел 4: Културният потенциал– градивна форма на


международно сътрудничество и промоция на
Общината /култура/.
 Брой нови маркетингови инициативи /схеми за промоциране
на културния туризъм;
 Популярност на лятната академия и брой подкрепени млади
таланти
 Дължина на изградена нова /подобрена техническа
инфраструктура в подкрепа на местния културен и
фестивален туризъм;
 Среден брой посетители в културните проекти;

Очакван успешен резултат от изпълнението на програмата за


развитие на туризма през 2006 ще е позиционирането на Община
град Добрич като атрактивна дестинация със собствен облик и
специфичност, както и по-етапно изпълнение на дългосрочната
стратегия за развитие на отрасъла в Общината.

ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ –


2006 ГОД., ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ /
проект /

Действия за реализация на Стойност % от


програмата бюджета
1.Реклама и промоционални 15 500 51,00
дейности за развитие на фестивален,
културен и исторически туризъм

2.Изграждане на Туристически 6 500 22,00


информационен център и
информационно обслужване

3. Поддържане на зелените площи и 8 000 27,00


санитарно - хигиенни дейности

Обща стойност 30 000 100,00

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ПОДКРЕПЯЩИ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В


ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Одобрените проекти на неправителствените организации, работещи


в сферата на туризма, посочени в Отчета на Програмата за развитие
на туризма 2005 година, на практика ще се изпълняват през
календарната 2006 година.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изпълнението на Програмата за развитие на туризма през 2006


година ще даде възможност за създаване на предпоставки и
партньорства за реализация на стратегическите цели за развитие на
Общината през 2007 – 2013 относно туризма като приоритет за
Община град Добрич.
Опазването на културно-историческото наследство и съхраняването
на нашата културна идентичност, утвърждаването на град Добрич
като панаирен и фестивален град и развиването на конкурентно
способен туристически продукт са съществени мерки, дефинирани в
Общинския план, максимално удовлетворяващи нуждите на
населението и стимулиращи изграждането на ползотворни
обществено - частни партньорства с фирми от туристически бранш в
Общината.
Успешното изпълнение на заложените в програмата мероприятия е
немислимо без наличието на работещо обществено - частно
партньорство между местната власт, частния бизнес,
професионалните учебни заведения, областните и национални
браншови организации и НПО.

Програмата има съществен принос за постигане на интегриран


подход за развитие на Община град Добрич, допринасяща за
постигане на съгласуваност и координация на политиките,
ефективно прилагане на инструментите за местно развитие и
осигуряване на приемственост и последователност на местната
политика от Общински съвет на Община град Добрич.

Програмата за развитието на туризма на територията на


Община град Добрич за 2006 година е приета с решение № 37 – 4
от 20 декември 2005 година на Общински съвет град Добрич.