You are on page 1of 3

1.

EL COL·LEGI SANT JOSEP

CURRÍCULUM COMÚ
 El centre: origen i ideari
Matèries Comunes 1r 2n
Llengua catalana i literatura x x
El Col·legi Sant Josep de Reus va ser fundat el Llengua castellana i literatura x x
1895 per la Mare Teresa Guasch, nascuda a Llengua estrangera x x
Riudecanyes i fundadora juntament amb la seva Educació física x
mare, de la Congregació de les Germanes Filosofia i ciutadania x
Carmelites Tereses de Sant Josep que a Ciències per al món contemporani x
l’actualitat tenen esteses les seves obres per Història de la filosofia x
Espanya, Amèrica i Àfrica. Història d’Espanya x
El centre té un ideari cristià i realitza la seva Religió x x
tasca educativa amb voluntat de formar persones Tutoria x x
amb un bon nivell acadèmic i ciutadans i ciutadanes Treball de recerca x x
íntegres, implicats en la societat en què viuen. CURRÍCULUM OPTATIU
 Modalitat de Ciències i Tecnologia
2. EL DISSENY CURRICULAR DEL (1r i 2n curs)
BATXILLERAT AL NOSTRE CENTRE Matemàtiques
Biologia
A la nostra escola s’imparteixen les modalitats Química o Dibuix Tècnic
següents: Ciències de la Terra o Física
 Modalitat d’Humanitats i C. Socials
• Ciències i Tecnologia 1r curs
Matemàtiques o Llatí
• Humanitats i Ciències Socials
Història del Món Contemporani
Literatura Catalana
L’escola per tant oferta les modalitats que
Economia i Organització d’Empreses
possibiliten l’accés a tots els estudis de grau i
2n curs
cicles de l’àmbit de les ciències, de les Matemàtiques o Llatí
humanitats i de les ciències socials. Geografia
Història de l’Art
Economia i Organització d’Empreses o
Literatura Catalana
CALENDARI
20 d’abril, dimarts
 Horari de les classes de
Presentació dels estudis de Batxillerat i Cicles Formatius.
Sala de Conferències 20.30 hores
batxillerat
(Es podrà aparcar al pati de l’escola de les 20.15 h. a les 20.30 h)
21 de maig
L’estructura horària per als alumnes de
Preinscripció oficial
S'inicien els tràmits administratius a l'horari de secretaria batxillerat és la següent:
del centre: cada dia de 9.30 a 13 h. Cada alumne/a haurà de
presentar la seva sol·licitud de preinscripció, signada pel
pare/mare o tutor/a, el certificat del centre amb la nota
• Dilluns, dimecres i dijous:
mitjana fins a 3r d’ESO i la resta de documentació que es matí de les 8.30 h. a les 13 h.
demana tot seguit:
tarda de 1es 15 h. a les 17 h.
- 2 fotocòpies del DNI de l'alumne/a.
- Fotocòpia del llibre de família on surt l’alumne/a. • Dimarts i divendres:
- Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a. matí de les 8.30 h. a les 15 h.
- Fotocòpia de la targeta personal actualitzada de
l’Institut Català de la Salut. tardes lliures per a l’estudi
- Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvis personal.
per domiciliar els deu rebuts mensuals.
- 3 fotografies de l’alumne/a amb el nom escrit darrere.
- Si l'adreça que figura en el DNI no coincideix amb la del
full de sol·licitud, cal presentar fotocòpia del certificat
d'empadronament de qui té la pàtria potestat o tutela de
l'alumne/a.  Quotes i mensualitats
- Si és el cas, fotocòpia del carnet vigent de família
nombrosa.
El col·legi
2 de juliol, divendres Sant Josep té
Presentació del curs 2010-11 concertada
10 h. Sala de Conferències
l’etapa de
Els alumnes que començaran els estudis de Batxillerat en el batxillerat.
nostre centre han d'assistir a aquesta xerrada en la qual Els alumnes de batxillerat del curs
rebran la llista dels llibres, els dossiers amb els temaris per a
les preavaluacions d’inici de curs i les informacions més
acadèmic 2010-2011 abonaran deu
precises sobre el proper curs. Cal que portin un bolígraf. rebuts idèntics, facturats de setembre
Aquest dia han de fer entrega d’una fotocòpia de les notes
a juny de 92€, segons l’acord del Consell
finals de 4t d’ESO i del resguard del títol de graduat en
ESO. Escolar de 4 de març de 2010 .
La reunió durarà una hora aproximadament. Col·legi Sant Josep
En cas de no poder venir, han de trucar. Centre concertat per la Generalitat de Catalunya
El període de matrícula serà de l’1 al 7 de juliol. Raval Robuster, 30
977755703977755872
43204 REUS
www.santjosepreus.com
Col·legi Sant Josep, Reus
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya
BATXILLERAT
2010-11