You are on page 1of 4

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc


---------------

Teân Ñôn Vò :................


Soá:...............................

HÔÏP ÑOÀNG LAO ÑOÄNG


Ban haønh keøm Thoâng tö soá 21/2003/TT - BLÑTBXH
ngaøy 22/9/2003 cuûa Boä Lao ñoäng -Thöông binh vaø Xaõ hoäi

Chuùng toâi , moät beân laø OÂng/Baø :..Quoác tòch:....................


Chöùc vuï:..........................................................................................
Ñaïi dieän cho (1) :....................................Ñieän thoaïi:....................
Ñòa chæ:...........................................................................................
Vaø moät beân laø OÂng/Baø:...................Quoác tòch:....................
Sinh ngaøy
Ngheà nghieäp (2):............................................................................
Ñòa chæ thöôøng truù:......................................................................
Soá CMND :........................................................................................
Soá soå lao ñoäng (neáu coù):..........................................................
Thoûa thuaän kyù hôïp ñoàng lao ñoäng vaø cam keát laøm ñuùng
nhöõng ñieàu khoaûng sau ñaây:

Ñieàu 1: Thôøi gian vaø coâng vieäc hôïp ñoàng


- Loaïi hôïp ñoàng lao ñoäng (3):
- Töø ngaøy thaùng naêm ñeán ngaøy thaùng
naêm
- Thöû vieäc töø ngaøy thaùng naêm ñeán ngaøy
thaùng naêm
- Ñòa ñieåm laøm vieäc (4) :
- Chöùc danh chuyeân moân :
- Coâng vieäc phaûi laøm (5) :

Ñieàu 2 : Cheá ñoä laøm vieäc

- Thôøi giôø laøm vieäc (6) :


- Ñöôïc caáp phaùt nhöõng duïng cuï laøm vieäc goàm:

Ñieàu 3 : Nghóa vuï vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng
1. Quyeàn lôïi :
Phöông tieän ñi laïi laøm vieäc (7) :
Möùc löông chính hoaëc tieàn coâng (8) :
Hình thöùc traû löông :
Phuï caáp goàm coù (9) :
Ñöôïc traû löông vaøo caùc ngaøy haøng thaùng .
Tieàn thöôûng :
Cheá ñoä naâng löông :
Ñöôïc trang bò baûo hoä lao ñoäng goàm:
Cheá ñoä nghæ ngôi (nghæ haøng tuaàn , pheùp naêm , leã teát….) :
Baûo hieåm xaõ hoäi vaø baûo hieåm y teá (10):
Cheá ñoä ñaøo taïo (11) :
Nhöõng thoûa thuaän khaùc (12) :

2. Nghóa vuï :
Hoaøn thaønh nhöõng coâng vieäc ñaõ cam keát trong hôïp ñoàng lao
ñoäng
Chaáp haønh leänh ñieàu haønh saûn xuaát-kinh doanh , noäi quy kyû
luaät lao ñoäng, an toaøn lao ñoäng…..
Boài thöôøng vi phaïm vaø vaät chaát (13) :

Ñieàu 4 : Nghóa vuï vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng

1. Nghóa vuï :
Baûo ñaûm vieäc laøm vaø thöïc hieän ñaày ñuû nhöõng ñieàu ñaõ cam
keát trong hôïp ñoàng lao ñoäng .
Thanh toaùn ñaày ñuû, ñuùng thôøi haïn caùc cheá ñoä vaø quyeàn lôïi
cho ngöôøi lao ñoäng theo hôïp ñoàng lao ñoäng , thoûa öôùc lao ñoäng
taäp theå (neáu coù).
2. Quyeàn haïn :
Ñieàu haønh ngöôøi lao ñoäng hoaøn thaønh coâng vieäc theo hôïp ñoàng
(boá trí , ñieàu chuyeån , taïm ngöøng vieäc …)
Taïm hoaõn , chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng , kyû luaät ngöôøi lao
ñoäng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät , thoûa öôùc lao ñoäng taäp theå
(neáu coù) vaø noäi quy lao ñoäng cuûa doanh nghieäp.

Ñieàu 5 : Ñieàu khoaûn thi haønh

- Nhöõng vaán ñeà veà lao ñoäng khoâng ghi trong hôïp ñoàng lao
ñoäng naøy thì aùp duïng quy ñònh cuûa thoûa öôùc lao ñoäng taäp
theå , tröôøng hôïp chöa coù thoûa öôùc taäp theå thì aùp duïng quy
ñònh cuûa phaùp luaät lao ñoäng .
- Hôïp ñoàng lao ñoäng ñöôïc laøm thaønh 02 baûn coù giaù trò ngang
nhau , moãi beân giöõ moät baûn vaø coù hieäu löïc töø ngaøy
thaùng naêm . Khi hai beân kyù keát phuï luïc hôïp ñoàng lao
ñoäng thì noäi dung cuûa phuï luïc hôïp ñoàng lao ñoäng cuõng coù
giaù trò nhö caùc noäi dung cuûa baûn hôïp ñoàng naøy.
Hôïp ñoàng naøy laøm taïi ngaøy thaùng
naêm

Ngöôøi lao ñoäng Ngöôøi söû duïng lao


ñoäng
(Kyù teân) (Kyù teân)
Ghi roõ hoï vaø teân Ghi roõ hoï vaø
teân
HÖÔÙNG DAÃN CAÙCH GHI HÔÏP ÑOÀNG LAO ÑOÄNG
1. Ghi cuï theå teân doanh nghieäp, cô quan , toå chöùc, ví duï:
Coâng ty Xaây döïng Nhaø ôû Haø noäi.
2. Ghi roõ teân ngheà nghieäp (neáu coù nhieàu ngheà nghieäpthì
ghi ngheà nghieäp chính) , ví duï: Kyõ sö.
3..Ghi roõ loaïi hôïp hôïp ñoàng lao ñoäng , ví du 1ï:Khoâng xaùc
ñònh thôøi haïn; ví duï 2: 06 thaùng
4. Ghi cuï theå ñòa ñieåm chính , ví duï:Soá 2-Ñinh Leã - Haø Noäi;
vaø ñòa ñieåm phuï (neáu coù) ví duï: Soá 5 Traøng thi-Haø noäi.
5. Ghi caùc coâng vieäc chính phaûi laøm , ví duï:Laép ñaët, kieåm
tra, söõa chöõa heä thoáng ñieän, thieát bò thoâng gioù , thieát bò
laïnh …….trong doanh nghieäp.
6. Ghi cuï theå soá giôø laøm vieäc trong ngaøy hoaëc trong tuaàn,
ví duï: 08giôø/ngaøy hoaëc 40 giôø/tuaàn .
7. Ghi roõ phöông tieän ñi laïi do beân naøo ñaûm nhieäm, ví duï: xe
ñôn vò ñöa ñoùn hoaëc caù nhaân töï tuùc.
8. Ghi cuï theå tieàn löông theo thang löông hoaëc baûng löông maø
ñôn vò aùp duïng , ví duï: Thang löông A.1. Cô khí ,Ñieän , Ñieän töû-
Tin hoïc; Nhoùm III; Baäc 4/7; Heä soá 2,04 ; Möùc löông taïi thôøi
ñieåm kyù hôïp ñoàng lao ñoäng laø 428.400 ñoàng/thaùng .
9.Ghi teân loaïi phuï caáp, heä soá, möùc phuï caáp taïi thôøi ñieåm
kyù hôïp ñoàng lao ñoäng , ví duï: Phuï caáp traùch nhieäm Phoù
tröôûng phoøng ; Heä soá 0,3; Möùc phuï caáp 63.000
ñoàng/thaùng.
10.Ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng thuoäc ñoái töôïng ñoùng BHXH baét
buoäc thì ghi tyû leä % tieàn löông haøng thaùng hai beân phaûi
trích noäp cho cô quan BHXH, ví duï: Haèng thaùng ngöôøi söû duïng
lao ñoäng trích 6% töø tieàn löông haøng thaùng cuûa ngöôøi lao
ñoäng vaø soá tieàn trong giaù thaønh töông öùng baèng 17% tieàn
löông thaùng cuûa ngöôøi lao ñoäng ñeå ñoùng 20% cho cô quan
BHXH vaø 3% cho cô quan BHYteá.
Ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng khoâng ñoùng BHXH baét buoäc thì
khoaûn tieàn BHXH tính theâm vaøo tieàn löông ñeå ngöôûi lao
ñoäng tham gia Baûo hieåm töï nguyeän hoaëc töï do laáy baûo
hieåm , ví duï: Khoaûn tieàn BHXH ñaõ tính theâm vaøo löông cho
ngöôøi lao ñoäng laø 17% tieàn löông thaùng .
11.Ghi cuï theå tröôøng hôïp ñôn vò cöû ñi ñaøo taïo thì ngöôøi lao
ñoäng phaûi coù nghóa vuï gì vaø ñöôïc höôûng quyeàn lôïi gì , ví
duï: Trong thôøi gian ñôn vò cöû ñi hoïc ngöôøi lao ñoäng phaûi
hoaøn thaønh khoùa hoïc ñuùng thôøi haïn, ñöôïc höôûng nguyeân
löông vaø caùc quyeàn lôïi khaùc nhö ngöôøi ñi laøm vieäc , tröø
tieàn boài döôõng ñoäc haïi.
12. Ghi nhöõng quyeàn lôïi maø chöa coù trong Boä luaät lao ñoäng ,
trong thoûa öôùc lao ñoäng taäp theå hoaëc ñaõ coù nhöng coù lôïi
hôn cho ngöôøi lao ñoäng , ví duï: ñi tham quan , du lòch, nghæ
maùt, quaø sinh nhaät.
13.Ghi roõ möùc boài döôõng cho moãi tröôøng hôïp vi phaïm , ví
duï: Sau khi ñaøo taïo maø khoâng laøm vieäc cho doanh nghieäp thì
phaûi boài thöôøng 06 (saùu) trieäu ñoàng ; khoâng laøm vieäc ñuû
02 naêm thì boài thöôøng 03 (ba) trieäu ñoàng .