You are on page 1of 3

LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

DE SERVICII INCLUSE ÎN ANEXA NR. 2B A O.U.G. nr. 34/2006

Date de identificare ale contractului de achiziţie publică
Axa prioritară:
Domeniu de intervenţie:
Codul proiectului (SMIS):
Titlul proiectului:

Denumire beneficiar:
Denumire achiziţie:
Procedura aplicată:
Nr. Şi data contractului de achiziţie:
Denumire contractor:
Valoarea contractului (fără TVA):
Cererea de rambursare

Nr.

1.

nr: …./ din …..

Elemente de verificat

Pentru acoperirea aceleiaşi necesităţi în

Verificare
Da/Nu
Da – respectarea prevederilor legale
Nu – nerespectarea prevederilor legale
Pentru fiecare raspuns se va mentiona
documentul in baza caruia se raspunde, cu nr
de pagini din CR sau cu precizarea “in format
electronic” (de ex. DA, pp. 36 – 78 din CR 2).
Pentru “nu” se va copia precizarea / precizarile
din DA care incalca prevederile legale / normele
in vigoare. Se va mentiona explicit in ce consta
abaterea de la norme / prevederi, precum si
normele / prevederile inculcate.
Daca intrebarea nu este relevanta, inserati
“N/A”

Comentarii/semnătură

(se verifică dacă contractul de achiziţie
publică a fost divizat,cu excepţia situaţiile

(2) din O. nr. nr. fără a avea însă obligaţia respectării termenelor prevăzute la art.Planul de achiziţii al proiectului 2. au fost solicitate eventuale diplome. în vederea îndeplinirii contractului. în JOUE) Verificări pe site-uri: .G.34/2006. nr. Nota de determinare a valorii estimate (se verifică dacă au fost impuse cerinţe legate de stabilirea entităţilor interesate în acelaşi stat membru sau regiune ca şi autoritatea contractantă) (se verifică dacă contractul de achiziţie publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor art. (2) din O.G. autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 205 din O. certificate sau alte forme de dovezi scrise.U.U. a fost încheiat după comunicarea deciziei CNSC 4. contractul de achiziţie publică a cărui valoarea este mai mare sau egală cu cea prevăzută la art.U. nr. prin raportare la Planul de achiziţie al proiectului. 34/2006 ) (se verifică dacă a fost transmis spre publicare anunţul de atribuire în SEAP şi.G.U.57 alin. nr.G. a fost transmis spre publicare anunţul de atribuire urgente imperative care rezultă din evenimente imprevizibile sau a unor circumstanţe neprevăzute.34/2006. respectiv încadrarea în pragurile valorice prevăzute la art.cadrul proiectului autoritatea contractantă nu a divizat contractul de achiziţie publică cu scopul de a evita aplicarea prevederile art.G.1. 57 alin.57 alin.U. (3) din O. pentru care nu s-a luat act de renunţare. după caz. 2563 alin. nr.(2) din O. 4.U. 34/2006. 3. Dacă au fost solicitate.2 Pentru acele contracte a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 34/2006. documentele emise în alte state membre ce oferă un nivel echivalent de garanţie au fost acceptate 4. în cazul primirii unei contestaţii de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. În măsura în care au fost depuse contestaţii. în cazul în care contractul are ca obiect. alături de prestarea de servicii din categoria celor incluse în Anexa 2B şi prestarea de servicii din categoria celor incluse în Anexa 2A) Documente verificate: 1.34/2006 2. se verifică.G. condiţiile/cerinţele referitoare la atribuirea unui astfel de contract nu creează discriminare directă sau indirectă faţă de potenţialii ofertanţi din alte state membre ale UE Dacă.16 din O.înainte de încheierea contractului.

: În cazul în care. 34/2006. în conformitate cu prevederile art.G. (5) din O.e-licitatie. nr.ro. se vor înscrie si justificările. Se vor menționa toate propunerile de corecții financiare care pot fi aplicate! PROPUNERI CORECTII: Se va menționa corecția maxima încadrată conform OUG 66/2011 in vigoare. respectiv motivațiile care au stat la baza propunerii! . Obs. autorităţii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunţului respectiv prin mijloace proprii.U. In cazul in care se aplica principiul proporționalității in tratarea corecției maxime. 49 alin. 5. Operatorul SEAP are obligaţia de a înştiinţa autoritatea contractantă cu privire la apariţia unei astfel de situaţii. CONCLUZII: Se vor centraliza/menționa toate abaterile mai sus constatate si orice alte aspecte relevante. din motive de natură tehnică. operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunţ spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.www.