You are on page 1of 1

DGE najniža konc plina i kisika koja uz prisutnost paljenja može izazvati eksploziju.

Temperatura plamišta tekućeg goriva je temp na kojoj ono predaje dovoljno pare za
stvaranje zapaljive mase svoje površine.
Eksplozija je naglo trenutno povećanje volumena praženo snažnim zvukom i
mehaničkim učinkom. Može biti kemijska, fizikalna i nuklearna.
Toplinska vrijednost (kJ/kg) je ona količina topline koju možemo dobiti iz jednog kg
dotične tvari.
Eksplozivne smjese mogu tvoriti gorive tvari u sva tri agregatna stanja ukoliko su dobro
pomiješana s kisikom. Mogu ih tvoriti zapaljivi plinovi, pare zapaljivih tekućina,
zapaljive organske i anorganske tvari. Nastanak i zapaljenje ES moguć je samo u
određenim uvijetima i unutar određene granice.
Sredstva za gašenje prema načinu dobivanja dijelimo na vodena (voda, retardanti,
močila, pjenila) i nevodena (inertni plinovi, prah, haloni, zamjenska sredstva za
halone).
Sredstva za gašenje prema agregatnom stanju dijelimo na tekuća (vodena magla, pjena,
voda), plinovita (CO2, haloni) i kruta (suhi prah, natrij bikarbonat).
Retardanti su po kemijskom sastavu soli fosforne kiseline, a mogu biti amonijeve ili
nekog metala. Osnovno djelovanje im je antikatalitičko ili lagano ugušujuće ako su soli
metala. Moraju posjedovati svojstvo da se lako lijepe na površinu lišća i drveta.
Obzirom da su po svom sastavu umjetna gnojiva, ne djeluju štetno na bilje.
Pjena je nestabilna masa, sastavljena od više kemijskih komponenata, s povoljnim
karakteristikama kao gasno sredstvo.
Zračna pjena se dobiva upuhivanjem zraka pomoću podesivih mlaznica u vodenu
otopinu pjenila. Koncentracija pjene je 2 – 6 % što ovisi o vrsti pjenila i preporuci
proizvođača.
Kemijska pjena se dobiva kemijskom reakcijom alumijevog sulfata i natrijeog
hidrokarbonata u vodenoj otopini sredstva za pjenjenje. U toj reakciji oslobađa se CO2
koji zapjenuša čitavu masu.
Prah je najefikasniji za gašenje požara tekućina i plinova. Prahovi su na bazi karbonata
(soda bikarbona). Ne služi za gašenje požara klase D ako to nije označeno na aparatu.
U zatvorenom prostoru 0,4 kg/m3, na otvoremnom 1kg/m3.
Postupak aktiviranja aparata za početno gašenje S-9 izvaditi osigurač, stisnuti ručku za
aktiviranje i pustiti, pričekati od dvije do tri sekunde i onda gasiti ponovnim pritiskom
na ručicu.