You are on page 1of 1

ျပည္သူသို႔ပန္ၾကားလႊာ

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျမန္မာျပည္သူလူထုဟာ နဝတ စစ္အစိုးရရဲ့ ဖိႏွိပ္မႈအမ်ုိးမ်ုိးျကားကေန အမ်ုိးသား


ဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၉၂ ဦး၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားရဲ့ကိုယ္စားလွယ္ ၆၇ ဦး၊ တျခား ဒီမိုကေရစီပါတီမ်ားရဲ့
ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦး၊ တသီးပုဂၢလ ၆ ဦးကို စိတ္ျကိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ျကပါတယ္။ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္က်င္းပခြင့္၊
ျပည္သူ့အစိုးရဖြဲ့စည္းခြင့္ mandate ဟာ ဒီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့လက္ထမ
ဲ ွာ အျပည့္အဝရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုဟာ ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၀၊ ၂၀၀၇ တို့မွာ တခဲနက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒေျကာင္းနဲ့အညီ မဲေပးျပီး


ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္ေရးကို စိတ္ရွည္ရွည္နဲ့ ေစာင့္စားခဲ့ျပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအနိုင္ရပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ုိးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္က ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္၊ အညင္သာအသိမ္ေမြ့ဆံုးနည္းလမ္းနဲ့ ျပည္သူ့အစိုးရေပၚေပါက္ေအာင္
ေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းကို က်င့္သံုးေတာင္းဆိုခဲ့တာကို ေလးစားေမွ်ာ္ကိုးခဲ့ ၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္က်င္းပျပီး နအဖစစ္အစိုးရကို တရားမဝင္ (ဒီဖက္တို) အစိုးရအျဖစ္ကေန တရားဝင္ (ဒီဂ်ူရီ)


အစိုးရအျဖစ္သတ္မွတ္ဖို့ အဖြဲ့ခ်ုပ္ရ႕ဲ ၂၀၀၆ ခု ေမလ ကမ္းလွမ္းခ်က္၊ စစ္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ့ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံ
ြ ္းထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားနဲ့ အဖြဲ့ခ်ုပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ၂၀၀၇ ခု ျသဂုတ္လ ျပည္သူ႔လမ္းျပ
အေျခခံမူေတြကို ထည့္သင
ေျမပံု ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြကို နအဖကပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

တဖက္မွာလည္း ျပည္သူ့ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ဟာ ဒီပဲယင္းတိုက္ခိုက္မႈ ခံရျပီးေနာက္မွာေတာင္ ၂၀၀၃-


ဲ င္းကိစၥကို သင္ပုန္းေခ်၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံတက္ျပီး
၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း နအဖအာဏာပိုင္ေတြနဲ့ ေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးျပီး ဒီပယ
အေျခခံမူေတြ ေဆြးေႏြးဖို့အထိ သေဘာတူေပးခဲ့တာကို ဗိုလ္သန္းေရႊက တဖက္သတ္ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
သား ယက္ေတာ ေရကူးဝင္တဲ့ကိစၥနဲ့ အမႈဆင္ ေထာင္ခ်ခံရျပီးတာေတာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က ဗိုလ္သန္းေရႊဆီကို စီးပြားေရး
ပိတ္ဆို့မႈ ရုပ္သိမ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးဖို့ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေပမဲ့ ဘာမွတံု့ျပန္မႈ မရွိခဲ့ပါဘူး။

ဒါေျကာင့္ မိမိတို့ဘက္က အစြမ္းကုန္လိုက္ေလ်ာမႈ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈေတြျပၿပီး ေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဦးထိပ္ထားခဲ့တာ နည္းနည္း


ေလးမွ အက်ဳိးမထူးတဲ့အတြက္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ့ ၉၀ ရလဒ္ကို mandate အရ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ဖို့နည္းလမ္းသာ ရွိပါေတာ့တယ္။ ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၀၊ ၂၀၀၇ တို့မာွ တာဝန္ေက်ခဲ့ အနစ္နာခံခဲ့ျကတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြ
မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ယခု တလွည့္တျပန္ ဦးေဆာင္ တာဝန္ယူ အစိုးရဖြဲ့ျခင္းအားျဖင့္
ေက်းဇူးဆပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ သူရဲေကာင္းပီသစြာတိုက္ပဲြဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ၫႊန္ျကားတဲ့


"ဘူး" လႈပ္ရွားမႈကို စတင္ေဖာက္ချဲြ ပီး ေပါက္ကြဲလုဆဲဆဲ ျပည္သူလူထုအေျခအေနယမ္းအုိးႀကီးကို စနက္တံ မီးတို့ေပးရမွာ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကသာ ရဲရဝ
ဲ ံ့ဝံ့ဦးေဆာင္ရင္ ျပည္သူလူထုကလည္း တခဲနက္လိုက္ပါမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ မိမိတို႔ mandate ကုိအသံုးခ်ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ ျပည္သူ႔အစိုးရကုိ


အျမန္ဆံုးထူေထာင္ဖဲ႔စ
ြ ည္းေစဖို႔ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက ေတာင္းဆိုတိုက္တန
ြ ္းၾကပါရန္ လူထုတိုက္ပေ
ဲြ ကာ္မီ (၂၀၁၀) က ပန္ၾကား
အပ္ပါတယ္။

- ျပည္သူ့အစိုးရ ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္သာ ေရႊဂံုတုိင္ေျကညာခ်က္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ အာမခံႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါ


တယ္။

- ျပည္သူ့အစိုးရ ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္သာ ျပည္သူလူထုဟာ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဝိုင္းရံလာျကမွာ ျဖစ္ၿပီး လူထု


တိုက္ပက
ဲြ ို အရွိန္ျမွင့္ ေဖာက္ခြေ
ဲ ပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူထုတိုက္ပြေ
ဲ ကာ္မတီ (၂၀၁၀)
ဧျပီ ၁၄ရက္ ၂၀၁၀