You are on page 1of 4

MỘT SỐ LƢU Ý VỀ PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC

Để giải thành thạo các phƣơng trình lƣợng giác, ta phải nắm vững một số kiến thứ
c cơ bản sau:
1. Các công thức Công thức nghiệm:
cơ bản:
Các trƣờng hợp đặc biệt:
sin x 0 x k
x k 2 sin x sin ( k ) x k 2
sin x 1 x

2
k 2

x 0 k 3600 sin x sin ( k ) x 1800 0 k 3600


0
sin x 1 x

2
k 2 ( k )

x k 2 cos x cos (k ) x k 2

x 0 k 3600 cos x cos ( k ) x 0 k 3600


0

k 2 cos x 1 x k 2 cos x 1 x k 2 ( k ) tan x 0 x


k cos x 0 x tan x 1 x

4
k
tan x tan x k (k )
tan x tan x k180 (k )
0 0 0
tan x 1 x
4
k ( k )
cot x cot x k (k )
cot x cot 0 x 0 k 3600 (k )
2. Các công thức nâng cao và MỘT SỐ LƯU Ý KHI GIẢI TOÁN
Để giải được các phương trình lượng giác ta cần nắm vững một số lưu ý sau: 1. Ph
ƣơng trình dạng: A sin x B cos x C ( A 0; B 0) . Điều kiện có nghiệm là:
A2 B2 C 2 . Phƣơng pháp giải: Chia 2 vế cho
A2 B 2
2. Phƣơng trình dạng: A(hs lg)2 B(hs lg)2 C 0 ( A 0) . Phương pháp giải:
Đặt ẩn phụ t đưa về dạng: At 2 Bt C 0 . Chú ý: Khi đặt t sin x; t cos
x phải có điều kiện
1 t 1
3. Phƣơng trình dạng: Asin 2 x B sin x cos x C cos2 x 0 . Các giải: 1) Xét
cosx = 0 có là nghiệm của phƣơng trình hay không? 2) Nếu cos x 0 . Chia phươn
g trình cho cos 2 x . Đưa về PT bậc 2 theo tan x 4. Giải phƣơng trình bằng phƣơn
g pháp đƣa về tích hay tổng:
a b a b cos 2 2 a b a b cos a cos b 2sin sin 2 2 a b a b sin a sin b
2sin cos 2 2 a b a b sin a sin b 2cos sin 2 2 cos a cos b 2cos
5. Các công thức thƣờng xuyên sử dụng 1) 2) 3)
1 cos(a b) cos(a b) 2 1 sin a sin b cos(a b) cos(a b) 2 1
sin a cos b sin(a b) sin(a b) 2 cos a cos b
1 sin 2 x 2sin x cos x sin x cos x sin 2 x 2
1 sin 2 x cos 2 x sin 2 2 x 4
cos 2 x cos2 x sin 2 x 2cos2 x 1 1 2sin 2 x Công thức hạ bậc:
sin 2 a
1 cos 2a 1 cos 2a 2sin 2 a 2 1 cos 2a cos 2 a 1 cos 2a 2cos 2
a 2
4) 5)
sin 6 x cos6 x 1 3sin 2 x cos 2 x sin 4 x cos 4 x 1 2sin 2 x cos
2 x
Công thức nhân 3:
sin3a 3sin a 4sin 3 a sin 3 a
3sin a sin3a 4 3cos a cos3a 4
cos3a 4cos3 a 3cos a cos3 a
6)
1 sin 2 x sin x cos x
2
1 sin 2 x sin x cos x
2
GV: Ninh Công Tuấn