Thi SAT M i Có Gì Khó?

K thi vào i h c quan tr ng nh t n c M ã thay i. Bài vi t sau s cung c p cho b n m t cái nhìn y v bài thi SAT m i, giúp b n s n sàng cho i s nâng cao, bài lu n, và « s tr l i c a ng pháp ti ng Anh!
oán hay không oán?

Chúng ta có nên oán trong kì thi SAT hay không? N u b n c mò m t áp án trong 5 áp án còn l i thì b n v n có 20% kh n ng s ch n c câu tr l i úng. Nói cách khác, n u b n th m chí không thèm li c m t cái vào các áp án mà c t ick b a m t câu tr l i thì c 5 l n oán b n v n có th có 1 l n chính xác. Th còn 0.25 i m tr t m i câu tr l i sai thì sao? B n thân chính con s ph t y c ng không ph i t nhiên mà có. Nó c t ra nh m h n ch t i a vi c n i m t oán mò trong kì thi. N u b n oán 5 câu h i mà c 1 câu h i úng (tr ng h p này th ng xuyên x y ra) thì t ng i m g c cho 5 câu tr l i ó s nh sau: 1 câu úng = 1 i m g c 4 câu sai * (-0.25) cho m i câu = -1 i m g c. Và k t qu là b n v n ch ng c i m nà o cho 5 câu h i này. V y vi c oán trong bài thi là hoàn toàn vô ngh a và m t th i gian? Hoàn toàn SAI.
Nh ng nguyên t c c b n khi oán

Vi c suy oán s ch tr nên m t th i gi khi b n ch n t c 5 áp án cho s n. Nh ng ko có ai b t b n ph i ch n t c 5 áp án ó c . Nói cách khác, n u b n bi t cách suy oán h p lí, b n có th lo i b c vài kh n ng tr c khi hoàn toàn ³d a vào s may m n c a b n thân´. Ch ng h n nh trong bài t p hoàn thành câu sau: In Greek mythology, Hades, the realm of the dead, is guarded by ---- dog. (A) an anthropomorphic (B) a sanguinary (C) a sesquipedalian (D) a delicious (E) a sententious Chúng tôi ch n ví d này b i ngh r ng các b n có th ko bi t ngh a c a 4 t : anthropomorphic, sanguinary, sesquipedalian hay sententious . C 4 t này u ít xu t hi n h n các t v ng khác trong kì thi SAT. Nh ng b n ch c ch n s bi t

ngh a c a t delicious và có th lo i ngay câu tr l i này (a delicious dog???). úng là b n v n ch a th bi t c câu tr l i cu i cùng b i b n m i ch lo i c m i t delicious. Nh ng m t khi ã xác nh c delicious không ph i là câu tr l i, vi c c a b n bây gi s ch là oán 1 trong 4 t còn l i thay vì 5 t nh tr c. Và bây gi t l c a b n s là 1 câu tr l i úng cho m i 3 câu tr l i sai: 1 câu úng = 1 i m g c 3 câu sai * (-0.25) cho m i câu = 0.75 i m g c Cu i cùng b n s c t ng c ng là 0.25 i m g c. Nói cách khác, ch c n bi t ch c m t áp án là sai thôi, l i th s thu c v b n. Và 1 hay ch c n 0.25 i m g c thôi s tr nên c c kì áng giá. Cu i cùng, t t c nh ng d n ch ng trên ch k t lu n r ng: N u b n có th lo i b dù ch m t l a ch n trong các câu tr l i, luôn luôn oán. Suy oán là cách l y i m t ng ph n Tuy v y, m t vài ng i không ng h v i vi c suy oán này. H cho r ng vi c ó c ng t ng t nh gian l n trong bài thi và nó s thiên v nh ng ng i không bi t gì và ch coi SAT nh m t trò ch i ³mò ch ´. Và n u b n là m t trong s nh ng ng i trên thì hãy làm quen v i vi c suy oán i b i: th nh t chính b n s làm m t i c h i t ng i m c a mình n u nh không ch u suy oán tr c nh ng câu h i khó. Th hai: vi c suy oán h p lí ch là m t d ng c a vi c l y i m theo t ng ph n. Quay tr l i v i ví d v hoàn thành câu ã cho trên. H u h t m i ng i ch lo i b c m t kh n ng là delicious. Nh ng gi s b n còn bi t thêm t sententious có ngh a là ³given to pompous moralization´ (lên m t d y i) và hi u r ng không có m t chú chó nào ³hay thuy t trình v o c´ l i i canh c ng cho th gi i âm ph Hy L p x a c . Bây gi , b n ch c n oán 1 trong 3 kh n ng còn l i c a câu h i, giúp b n có m t t l là 1 câu úng cho m i 2 câu tr l i sai. Nh r ng ki n th c c a b n càng nhi u thì l i th và i m b n suy oán càng t ng.
Vi c suy oán trong các câu h i i n s (Grid-ins)

t

c trong vi c

Không có b t c m t hình ph t nào trong vi c suy oán nh ng câu h i i n s . Dù b n có oán sai i n a thì b n v n ko b tr m t i m nào. Nh ng có m t v n c ng khá nh c nh i khác là ph n tr m suy oán úng c a b n trong nh ng câu h i ki u này là r t nh ch 1/14400. i u này có ngh a là dù ko có b t c m t i m tr nào e d a thì n u b n không có m t chút khái ni m nào v câu tr l i thì c ng ch ng có tác d ng l m trong vi c suy b a m t áp án. Còn trong tr ng h p b n ã tính toán k l ng và có câu tr l i, hãy c vào b ng s dù cho b n có ko ch c ch n v k t qu c a mình. ánh d u

Các c m b y trong k thi SAT

Cái b y trong kì thi SAT chính là nh ng câu tr l i t ng là úng mà th c ra l i sai. SAT bi t r ng s có nh ng ng i b c ng th ng trong lúc làm bài thi. Nh ng ng i nh th th ng có nh ng bi u hi n nh sau: - H làm bài thi cho n khi g p ph i nh ng câu h i không th tìm ngay ra câu tr l i. - H luôn ngh r ng: ³ Hmm, mình s li c xu ng nh ng câu tr l i xem là mình có ang i úng h ng không´? - Và BANG, h s p b y khi tick vào nh ng câu tr l i thoáng nhìn có v úng nh ng th c ch t l i sai. phát hi n ra nh ng cái b y c a SAT, u tiên chúng ta ph i công nh n s t n t i c a chúng. i u th hai c n l u ý là chúng ta c n có m t chi n l c c th , n u không s tr thành nh ng ³con m i béo b ´ cho nh ng cái b y ³ch t ng i´ này. Nói cách khác, không nên nhìn vào các áp án tr khi ã ph n nào oán c câu tr l i c n tìm. Và n u nh b n ang dùng ph ng pháp lo i tr , c nh n ra nh ng cái b y c gài s n trong nh ng câu áp án. M t khi b n nh n ra chúng, b n có th lo i b chúng ra kh i nh ng kh n ng còn l i, t o thêm l i th cho b n thân. Nh ng cái b y có r t nhi u d ng nh ng ch c ch n m t i u chúng không ph i là nh ng câu tr l i úng. Cái gì c a nh ng cái b y này khi n chúng ta b l a v y? i u ó còn tùy thu c vào t ng ph n c a bài thi mà b n làm.
B y ph n c hi u: s liên h gi m o

Nh ng cái b y SAT ch y u t p trung ánh l a chúng ta h u h t m i liên h thi có c m giác nó phù h p v i hoàn c án sai. Ví d sau s gi i thích rõ h n v

ph n hoàn thành câu và c hi u. Chúng gi . Nh ng m i liên h này t o cho ng i nh câu nh ng th c ch t chúng là nh ng áp v n này:

On Halloween night, five -year old Dilbert was ---- to discover that he had received more candy than ever before. (A) terrified (B) delighted (C) nonplussed (D) distraught (E) famished Câu tr l i là B. Nh ng n u ch c l t qua và nh n th y r ng câu h i v Halloween, b n s d dàng ngh r ng c u bé 5 tu i Dilbert s ph i terrified. Hay n u b n th y s góp m t c a t candy b n có th liên h n vi c ói, d n n câu tr l i famished E. Nh ng câu áp án c a ra u có th cho ta c m giác là câu tr l i úng b i nó u liên quan n m t khía c nh nào ó c a câu h i. iv i nh ng ng i thi c ng th ng thì vi c m c ph i nh ng cái b y này là r t d x y ra. Và b n có th nh n ra r ng n u nh trong ph n toán các câu tr l i sai u là

nh ng cái b y không lo i này thì lo i khác thì trong ph n ch n là b y mà thôi.
Không có b y trong ph n vi t

c hi u ch 1

n2s l a

Và bây gi là tin t t lành: không có m t cái b y nào trong ph n thi vi t (writing) SAT c . Nh ng câu h i tr c nghi m và ph n vi t lu n không ch a b t kì m t lo i b y nào cho ng i thi. Ph n vi t SAT ch ki m tra ki n th c ng pháp c a b n mà v ng pháp thì ch có úng ho c sai. Nói cách khác, không có b t kì m t b y nào trong ph n vi t.
i m m c tiêu và chi n thu t làm bài

i m m c tiêu nh h ng r t l n n chi n thu t làm bài c a b n tr ong vi c thi kì thi SAT m i. M t h c sinh mong mu n c i m trên 700 s ph i có m t l ch h c khác h n m t ng i ch c n kho ng 500 i m. B n h c sinh mong mu n c trên 700 s ph i tr l i c h u h t t t c các câu h i c a bài thi, ph i làm nhanh mà v n không c m c các l i nh không áng có. Nh ng h c sinh ch c n 500 không c n thi t ph i làm h t t t c các câu h i c a bài. Trên th c t , h c sinh c n 500 th m chí không c n ph i c g ng tr l i h t b i h có th b tr ng r t nhi u câu h i. H có th ch n nh ng câu h i nào h có th tr l i c và c g ng ch c ch n tr l i úng nh ng câu h i y. B ng sau s ch rõ h n ph n nào s câu b n có th b tr ng trong m i ph n c a bài thi-Writing, Critical Reading và Math, tùy thu c vào m c tiêu i m c a b n.
i m m c tiêu/S câu b tr ng

750-800 /0 700--750/0-1 650--700 1-3 600-650/2-5 550-600/4-8 500-550/7-12 450-500/10-16 400-450/14-20 B ng trên ch là m t b n mang tính ch t h ng d n khách quan. T i sao ? B i vì không th bi t h t c b n s th nào khi làm m t bài thi th t, b n có tr nên c ng th ng không, b n có s su t không, hay t c làm bài c a b n th nào« Nh ng i u quan tr ng là b n ã bi t c nh ng c m b y có th có và b n có th tìm ra cách tránh c chúng. Chúng tôi không mu n b n ch c ó th nói ³ Tôi không ngh tôi làm t t l m trong vi c hoàn thành câu´ hay ³ Tôi ngh là th nh tho ng tôi còn nh m l n trong hình h c´ mà chúng tôi mu n b n có th ch c th ra nh ng i m mình còn y u nh ³Tôi th y mình còn y u trong ph n hoàn thành câu v i 2 t v ng´ hay ³nh ng ng tròn và hình tam giác th t khi n tôi au u´. Và m t khi b n ã tìm ra c i m y u c a mình, hãy áp d ng cho mình ph ng pháp chu n b SAT có hi u qu nh t: bi n nh ng bài thi luy n t p thành nh ng ng i hu n luy n viên SAT c l c nh t.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.