B n n ng H c t p #1

H c ti ng Anh, hi n ang là m i quan tâm hàng u c a nhi u sinh viên. Tuy nhiên không ph i ai c ng t c k t qu ng ý. Các rào c n ph bi n là ³C p ba b bê nên m t g c´, ³ l p thì ông, thày cô d y chán´, r i ³Ít có i u ki n c th c hành v i ng i n c ngoài´.v.v. Chính thói quen l thu c vào hoàn c nh ã làm ta quên i m t i u k di u g i là ³b n n ng h c t p´! Chúng ta ang h c nh th nào? Có bao gi b n th ng m xem mình ã h c ti ng Vi t nh th nào mà gi l i nói sõi và vi t hay nh th ch a ? V khách quan mà nói, ti ng Anh c ng là m t ngôn ng , ti ng Vi t c ng là m t ngôn ng , riêng v m t ³l t léo´ thì ti ng Vi t có ph n nh nh h n. V y t i sao ta l i ph i ái ng i ti ng Anh? B n ã nh n ra r i ph i không? Do ti ng Vi t chúng ta ã h c m t cách r t ³t nhiên´ theo b n n ng t bé n gi , nó ã tr thành m t ng i b n thân thi t lúc nào không hay. Còn ti ng Anh, ta hay coi nó là m t ³môn h c³, m t th ³ki n th c c bi t´ nên ta tìm n nh ng cu n t i n, nh ng sách ng pháp dày c p. Và b n càng c ³nhét´ vào u thì càng ph n tác d ng, ngày qua ngày b n th y vi c h c th t là nhàm chán, ³nh i´ tr c quên sau, r i d n d n b cu c. B n n ng h c t p t nhiên là gì? B n ã t ng có nó y, hãy nh l i nào. Khi còn là m t a tr m t tu i. B n quan sát th y xung quanh b n m i ng i trao i, c i nói trông r t thú v . D n d n, b n có ni m tin sâu s c r ng th t tuy t v i khi c nói. R i b n b t u th , bi bô nh ng ti ng mama, baba. S khá khó kh n th i gian u, b n có th nói ng ng nh ng c ba m ng viên, b n ti p t c quan sát, l ng nghe và ch nh s a. Th là k n ng nói c a b n hoàn thi n! R i c ng theo cách t ng t , b n ti p t c h c i ng, vi t v , ch y nh y, th m chí là phá tung m i th ghép l i thành ch i m i. Quy trình quan sát, th sai, nghi m l i này ã giúp b n có c nhi u k n ng tuy t v i. ó chính b n n ng h c t p t nhiên c c p n, m t quy trình l p liên t c chuy n hóa hành ng thành thói quen, ph n x . Nó c kh i mào b ng ni m am mê h ng thú, và c ti p nhiên li u b ng s khích l , ng viên. Vi c h c t p ngày càng ³m t t nhiên´? N u c theo úng quy trình trên thì b n hi n gi ph i tr thành nh ng thiên tài trong m i lãnh v c r i m i ph i. Nh ng công cu c h c t p tuy t v i ó ít ai duy trì c khi ta n tr ng và ³ c h c³. D ng nh không m y ai quan tâm l m n i u b n thích, i u b n h ng thú. B n ngày càng ³ c rót´ vào u nh ng khái ni m và h th ng ki n th c ph c t p ³mai sau´ có th gi i quy t các v n còn ph c t p h n, và ch a ch c v n ó ã là c a b n. N u l ng ki n th c quá s , n u có quá nhi u nh ng l i ch trích khi b n m c l i thì môi tr ng h c t p ó s d n tr thành ³tiêu c c´. Khi ó nó s s tiêu t n nhi u th i gian, n ng l ng mà áng ra b n nên dành cho vi c quan sát, l a ch n và tr i nghi m. Và n u b n c ³b ng´ trong môi tr ng ó m t th i gian dài (12 n m h c sinh & 4 n m i h c), b n n ng h c t p tuy t v i d n m t i là i u d hi u. Vi c h c tr nên khó kh n h n bao gi h t. Phát huy b n n ng h c t p t nhiên & c bi t áp d ng cho môn ti ng Anh?

Qua phân tích trên, b n có th th y chìa khóa cho b n n ng h c t p t nhiên chính là s h ng thú, tho i mái khi tr i nghi m. Do ó, i u u tiên b n c n làm xem xét l i vi c h c ti ng anh có g n li n v i m c tiêu c th , l n t o ng l c hay không. Ví d . Nhi u b n h c ti ng anh có i m s cao, t o i u ki n xin vi c sau này, r i cày ngày cày êm và phàn nàn r ng th t khó nh t , các c u trúc m i toanh. Còn ³tình yêu´ ti ng Anh c a mình có c do ni m tin: ³Ti ng anh giúp mình ti p c n v i nhi u ngu n tri th c phát tri n b n thân t t nh t trên th gi i! ³. Th t v y, mình ã có c h i c c, c nghe các bu i thuy t trình c a các di n gi n i ti ng, có t m nh h ng trên th gi i nh Anthony Robbins, Brian Tracy, Richard Bandler« nh ó mình d n tích l y v n t v ng c n thi t c m nh n s uyên thâm c ng nh b u nhi t huy t c a h . Mình ã c truy n c m h ng v ng b c trên con ng hi n th c hóa c m làm tác gi , di n gi c a mình. Sau khi ã có m t m c tiêu tích c c và l n, b n c n có m t chi n l c h c t p v i phong cách càng t nhiên càng t t. Mình ch tr ng ³h c ch m, mà ch c´ còn h n ³h c nhanh, nh ng u´ cho nên mình ch n m t s ³thói quen´ là: »» Vi t Blog & sáng tác truy n b ng c hai th ti ng, ti ng m và ti ng Anh. »» c báo, c sách, nghe audio, xem video & nghiên c u v n yêu thích. »» K t b n n c ngoài, rèn ti ng anh qua Skype v i ng i cùng s thích. »» Tham gia các di n àn th o lu n b ng và chia s , chat ti ng Anh. »» Suy ngh b ng ti ng Anh khi r nh r i, ho c ³nh i´ theo các t li u âm thanh. »» S u t m các thành ng hay ho c c truy n c i, h c hát ti ng Anh. »» Tìm c h i d y ti ng vi t cho ng i n c ngoài n u có th . Và b c th ba, b n ph i kiên trì hành ng m i ngày. ng quên luôn t ng viên, khích l b n thân b n nhé. Vi c xem nh ng b phim n c ngoài hay, vi t nh ng entry hay và d ch ra ti ng anh luôn là nh ng ho t ng t o cho mình ni m c m h ng nhi u nh t. Có cách nào ³ch ng m t cách t nhiên´ không?

Có th b n cho r ng h c theo tr ng phái ³t nhiên´ này tuy ³ngon, b , r ´ nh ng s ch m và không phù h p l m v i nh ng ng i thích ³m n li n´ nh i thi l y ch ng ch i du h c. N u v y, b n có th tham kh o m t s cách h c c áo khác d i ây: 1. ng d ng NLP h c ti ng Anh (http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=90&t=7730) 2. K thu t ³Âm thanh t ng t ´ 3. H c ti ng Anh qua ph ng pháp Thi n.

Cu i cùng, s l a ch n là c a b n, m i giây m i phút b n u có quy n l a ch n. Ngay bây gi b n có quy n ch n cách tin r ng ³Ti ng Anh r t khó, và b n không kh n ng h c´ ho c ³Tôi vào s c m nh ti m n n i mình, tôi s tìm cách khám phá nó t ng c ng kh n ng h c t p´. Chính nh ng s l a ch n m i giây m i phút trong cu c s ng s t o ra s ph n c a b n y, ch trên i này không t n t i m t th gì g i là ³ nh m nh´ nh ki u ³Tôi sinh ra ã d t ngo i ng ´ âu!

B n n ng H c t p #2 Hôm nay là m t ngày may m n, Live có d p c trò chuy n v i ngài Antonio Graceffo, m t doanh nhân, m t võ s , m t thày giáo, m t tác gi và di n gi tài n ng. Ông ã gi i thi u v m t ph ng pháp h c ngo i ng t nhiên có tên g i ALG ã giúp ông tinh thông h n 5 ngo i ng . Hi n ông ang áp d ng nó h c ti ng Vi t, m t trong nh ng ngo i ng r t ph c t p theo ông nh n xét. Càng nghe nh ng chia s v ALG (Automatic Language Growth), Live càng th y t tin h n v thuy t ³B n n ng h c t p´ mà mình eo u i lâu nay. Ông ng tình v i Live r ng tr i nghi m t nhiên là con ng t t nh t (ch ko ph i nhanh nh t) h c ngo i ng . Ví d b n b t ch t véo th t m nh m t ng i b n thân ng i Anh, anh ta kêu lên ³Ouch, It hurts!³, trong khi ó n u làm t ng t v i m t ng i b n Vi t Nam, anh ta s kêu ³Á a a, au, au!³. Lúc y trong não b n s k t n i gi a t ³Hurt³, ³ au´ v i cùng m t hình nh sinh ng d nh là cái m t nh n nhó c a hai anh chàng. T t nhiên ó là ví d minh h a cho s hình thành t duy ngôn ng qua tr i nghi m, chúng ta ko th nào th h t t t c các ng t c, s m t th i gian và có th h i nguy hi m. Do ó có th s p t i Antonio s t ch c các seminars chia s k h n v vi c ng d ng ALG hi u qu . Tr l i con ng khám phá ³B n n ng h c t p³, trong bài này Live s chia s kinh nghi m ã giúp Live th c hi n m c ngày x a là nghe hi u c nh ng bài di n thuy t Live yêu thích c ng nh có th giao ti p, thuy t trình r t t tin b ng ti ng anh. ó là nh ng gì mà cách ây hai n m là i u m t ng i v i Live, m t anh chàng h c thi kh i A, ch a bao gi c tr n v n m t giáo trình ti ng anh, hay hu c lòng m t list t v ng nào. Bài vi t s xoáy sâu vào ph n chi n l c & thói quen h c t p t nhiên. Là ph n hai trong quy trình ba b c phát huy b n n ng h c t p t nhiên mà Live ã c p. Vì sao tr con h c nhanh và nh lâu? n gi n là chúng bi t quan sát. Mà chúng ta c ng bi t quan sát c mà? úng, th m chí càng l n ta càng quan sát t t h n (mà chính xác h n là hay tò mò và soi mói). Khi quan sát tr con h i ³Ô, cái gì hay th nh ?´ và b t ch c theo. Còn ng i l n thì ³À, ta ã bi t cái ó r i³, ³À, cái ó th t là d h i³« vì u óc c a ta ³cho r ng´ ta ã ³bi t´ quá nhi u th nên vi c h c h i thành ra khó kh n h n bao gi h t. Ti ng Anh c ng v y, th ng khi nghe m t t , ta có ph n x ³À, t này nghe quen quen´ và ta t p trung nh ra ngh a c a t ó, n khi nh ra c r i thì ta ã ch m m t r i, ng i ta v a c xong h n ch c t r i. Chính th vi c u tiên mà Live ã làm là h c cách quan sát và l ng nghe sao cho t nhiên nh t , ch n gi n là nghe ti ng anh và g t b nh ng dòng suy ngh ti ng Vi t i kèm. Live ã h c nghe nh th nào? H i thi i h c xong, Live v nhà gì H i Phòng b túc cho a em. ó ít b n bè nên ngoài th i gian d y h c, lúc r nh Live xem TV, và tình c phát hi n ra kênh History Channel có nhi u chuyên m c c c k h p d n. Nh ng kh cái là h i ó ti ng anh Live nghe b p bõm, t c t không, tra t i n thì không k p nên r t c ch . Th là Live k , c nghe, nhìn, và

oán ngh a. Sau hai ngày ng i nghe, Live b t u nh n ra nhi u t quen quen hay xu t hi n. Và m i khi nh n ra t nào quen, Live l p t c c to nó lên. Sau m t tu n, Live có th ³nh i l i´ khá chu n h n c m t chú v t. n tu n th hai, sau khi ã ³nh i´ l i ngon lành các kênh ti ng anh, Live th m y kênh bên ti ng Trung và b t u làm t ng t . Sau m t tháng, Live th y kh n ng ³nh i b t kì ngôn ng nào´ c a mình c nâng cao rõ r t. Nh m t chú v t v a t t nghi p m u giáo, Live quay l i sang bên History Channel và t p trung toàn l c vào ti ng Anh. Lúc u không hi u gì h t tr n nh ng d n d n Live b t u hi u s s d a vào v n c nh, hình nh, nhi u l n tra t i n th y úng hoàn toàn. T c nghe hi u t ó c c i thi n. i u này khi n Live r t tin vào ph ng pháp m i, Live b t u nghiên c u, và phát hi n ra m t i u thú v :´Mình ang h c gi ng nh m t a tr !´ ± quan sát, b t ch c và t p thói quen ó cho n khi thành ph n x . V n nhà, Live áp d ng v i cho m i t li u âm thanh nh các a hình, a ti ng c a các di n gi Live yêu thích. M c dù ch a hi u h t h , nh ng Live c kiên trì nghe, tính ra h i ó m i ngày Live h c ³nghe´ t m 2h m i ngày. Và hi u qu rõ r t, b n bè nh n xét kh n ng nghe nói c a Live t ng ³ t bi n³. Sau 3 tháng th nghi m, Live có chia s m t s kinh nghi m cho vài b n áp d ng th , và i m TOEIC c c i thi n (B n mình thi TOEIC, ch y u nghe và tick). Và khi nghe chu n, b n phát âm c ng s chu n, Live th ng b t ch c gi ng i u c a các v di n gi và ³di n thy t´ y nh th t, t ng t ng mình ang nói v i hàng ngàn ng i. ó c ng là lý do t i sao l p Live thuy t trình ti ng anh r t t tin trôi ch y và c thày cô ánh giá cao. Nh ng ch nghe, nói thôi ch a , hi n gi Live v n ang ti p t c nghiên c u, th nghi m, h th ng hóa c ng k t h p nó v i NLP (l p trình ngôn ng t duy) có th cho ra i nh ng ph ng pháp h c ³t nhiên´ hi u qu nh t cho ph n c và vi t, hai k n ng r t c n nâng cao trình ngôn ng . Do v y, hi n t i Live m i ch ³dám´ chia s v i các b n m t ph n nh , song quan tr ng nh t sau ây. LEN ± Listening? LEN là vi t t t c a Learning English Naturally. Trong ph m vi bài vi t này, Live s chia s quy trình h c nghe mà Live ã k bên trên. T t nhiên là ã c ch ng nghi m, h th ng hóa d a trên các nghiên c u và tr i nghi m c a Live trong ó có s d ng m t s ki n th c bên YOGA, NLP và các k n ng h c t p t ng t c. M c tiêu c a nó là giúp ng i h c nghe m t cách t nhiên nh t, nghe ch là nghe, không còn dòng suy ngh ti ng vi t trong u khi nghe ti ng anh. ng th i nó c ng là m t quá trình giúp b n làm quen d n v i ti ng Anh và bi n nó thành m t ng i b n thân thi t. Ngài Antonio có chia s r ng nghiên c u cho th y h c t t c b t kì ngôn ng nào, chúng ta u c n ít nh t 800 gi dành cho vi c ³nghe´ . Tuy nhiên v i quy trình 01 tháng Live chia s d i ây, các b n có th rút ng n g p ôi, th m chí g p ba th i gian ó xu ng tùy vào kh n ng ³ nh tâm´ c a b n (ki m soát tâm trí & kiên trì) I ± Chu n b ± 01 ngày T t c nh ng gì b n c n chu n b là:

+ M t m t m c tiêu h c t p l n: i u này s giúp b n không b chán n n, có th kiên trì luy n t p. Nó ã c chia s trong ³B n n ng h c t p´ ph n I. B n nên n m rõ ph n này trong quy trình ba b c thay i n u ch a xem. + T li u âm thanh: b n có th ch n m t audiobooks, video course hay th m chí là bài hát« mi n là ti ng anh và nó thu c ch b n yêu thích. Th i gian u t p b n nên ch n audiobooks ho c các bài tho i ng n, chú ý là trình c a nó ph i h n trình hi n t i c a b n, t c là nghe càng không hi u càng t t. + Không gian tho i mái: t t nh t là m t mình, không b ai làm phi n. B n c ng có th t p ôi hay t p nhóm v i ai ó thì tùy, tuy nhiên b n bi t nh ng a tr m i t p nói thì s th nào r i y, s bu n c i l m nên khó t p trung. Cu i cùng hãy lên m t k ho ch chi ti t, g m các t li u âm thanh s s d ng và th i gian bi u, c g ng x p l ch gi nhau vì trí não th ng hay l là v i nh ng gì l p i l p l i. II ± 01 tu n ± L ng nghe B n ã s n sàng cho bu i t p u tiên. T li u âm thanh s d ng t m 7-10 phút là h p lý.

+ 05 Th giãn : nghe m t b n nh c nh không l i, t p hít th , t ng t ng mình ang m t n i nào ó r t p xua tan nh ng dòng suy ngh ti ng Vi t ng th i giúp b n có c tr ng thái h c t p t t nh t. N u th y khó, b n có th h ng s chú ý lên m t i m gi a trán (tham kh o thêm 3rd Eye Technique ± YOGA). + 10 Làm quen: b t các t li u âm thanh lên và b t u cu c hành trình ³l ng nghe³. Hãy c gi nguyên tr ng thái ko ngh suy, ko lo âu, n gi n là nghe. Yên tâm là có th b n s th y m t m âm thanh h n t p, nh ng c m m c i, ng c g ng hi u, làm nh b n trên o hoang, các th dân ang c g ng nói v i b n m t th ngôn ng gì ó« + 45 Rèn luy n: bây gi b n b t u tua và nghe l i t li u âm thanh lúc nãy, nh ng l n này hãy c g ng v a nghe v a ³nh i l i´ làm sao cho càng gi ng càng t t. nh i l i c gi ng nh t, kinh nghi m c a Live là dành 15 u l p l i ho c c th m trong u, 15 sau c thì nh m theo và 15 cu i cùng thì c th t to. III ± 02 tu n ± K t n i hình nh. Sau t m m t tu n liên t c l ng nghe, b n s có m t v n t v ng kha khá trong u. Nh ng nó s thu c ph n ³hi u´ nh ng không ³bi t´. T c là b n có th nh n ra t , song không bi t ngh a. B n ã s n sàng b c sang giai o n hai là k t n i các hình nh v i âm thanh b n nghe c, t ó d n d n hi u ra ngh a. Tu n này hãy s d ng các t li u âm thanh có kèm hình nh nh clip phim khoa h c, ho c coi phim, hay n gi n là xem TV. N u b n thích nâng cao k n ng thuy t trình ti ng anh thì có th lên Youtube.com, TED.com, hay Mitword.mit.edu tìm và xem các bài di n thuy t. n gi n là b t ch c h y nh b n làm ph n l ng nghe, chú ý thêm c ph n tay chân, tác phong n a. IV ± 01 tu n ± Suy ngh b ng ti ng Anh. Bí quy t h c giao ti p ti ng anh r t n gi n. B n ch vi c thông th o kho ng 3000-4000 t thông d ng là ã có th giao ti p tho i mái v i b t kì ng i n c ngoài nào r i. Nh ng vi c

h n s b

c 3000-4000 t l i không h n gi n, nhi u ng i khuyên là h c m i ngày 10 t thì m t m là b n hoàn thành. Nh ng h âu có nói thêm r ng th ng là n ngày h c th 3 thì b n quên g n s ch 10 t h c hôm th nh t r i. V y bí quy t ây là gì? Hãy h c nh ng t n s dùng ho c ti p xúc nhi u nh t.

Có l i u này b n ch a bao gi làm. Nh ng bây gi là lúc thích h p nh t làm nó r i y, vì b n bi t t i sao ph i làm. M i t i trong tu n này, b n hãy ngh l i và li t kê t t c các t ti ng Vi t mà b n ã dùng ho c ti p xúc trong ngày ra (tr nh ng thu t ng quá ph c t p các môn h c tr ng). Th ng thì b n s li t kê c t vài tr m n kho ng 1000 t thông d ng. Sau ó hãy tra ngh a c a chúng và làm thành m t quy n s nho nh mang tên g i ³My Thought¶s Note´ (s suy ngh ). B t u t bây gi , m i khi nói, hay ngh b ng ti ng Vi t, b n hãy ý chuy n nó sang ti ng Anh ngay sau khi ngh ho c nói xong. N u b n ko nh ngh a ti ng Anh c a t nào, hãy gi s ra và xem l i, n u phát hi n ra t nào m i thì hãy tra t i n và b sung thêm. Và d n d n b ns t v ng suy ngh b ng ti ng anh, khi b n nghe c, ngh c, thì v n nói s ko khó kh n. Và l u ý là ng quá chú tr ng n ng pháp. Tr con lên t n ti u h c m i h c ng pháp mà, b n và Live giai o n này c ng nh l p m u giáo thôi. T v ng là quan tr ng. Ví d lúc Live ngh r ng mình s vi t bài này chi u nay, thì l p t c l p luôn trong u ³I +write + blog + afternoon´. Có nên tin vào LEN không? V y là Live v a chia s v i các b n m t ph n nh , c ng là ph n quan tr ng nh t c a LEN là h c cách nghe. M t ph ng pháp h c ti ng anh m i m nh t và c ng thú v , y thách th c nh t hi n nay. Nó m i m b i vì nó khác v i h u h t các ph ng pháp truy n th ng b n có th tìm th y trên m ng ho c h i b t c ai, nó thú v b i vì nó không ph i c chia s t m t v giáo s , hay ti n s ngôn ng h c, mà là t m t ng i b n ã t ng g p nh ng khó kh n trong vi c h c ti ng anh y nh b n, và anh ta ang chia s v i b n con ng t t nh t mà anh ta ã i, em l i cho anh ta nhi u thành qu b t ng . Nó thách th c là b i vì Live c ng ko ch c c nó có hi u qu v i b n không. Nh ng Live ch có l i khuyên th này, n u nó ã t t v i Live, v i b n c a Live, thì ch c ch n s t t v i b n, nh ng nh là hãy áp d ng m t cách linh ho t. Và n u b n không tin, thì th ng là do b n ch a th áp d ng mà ch dùng các nh ki n có s n c a mình ánh giá. T t nh t là hãy th , và Live tin là b n s thích. Sau 01 tháng trên, làm gì ti p? Nh Live ã nói, hãy áp d ng linh ho t. Th i gian 01 tháng là b n ng m, hi u cc t lõi ph ng pháp, bi n nó thành thói quen, giúp b n h c t p t t ngo i ng su t i, c ng nh tìm ra các cách th c ng d ng sáng t o h n n a. Sau m t tháng khi h t quy trình trên, b n có th t thi t l p m t chi n l c rèn luy n riêng cho mình d a vào các nguyên lý n m b t c. Live mong i k t qu t t t các b n, n u b n nào có phát ki n nào hay áp d ng các nguyên lý h c t p t nhiên thì có th c ng tác v i Live cùng hoàn thi n ph ng pháp này.

Cu i cùng, Live ch nói ây là m t trong nh ng ph ng pháp t t nh t, ko ph i là nhanh nh t. Cho nên b n có th c m th y ti n h i ch m th i gian u, nh ng sau t m 6 tháng s h c r t r t nhanh, r t hi u qu , và có th áp d ng cho b t kì ngôn ng nào!

Cái này g n ây mình m i áp d ng, khá hi u qu có th bi n các t ti ng anh thành ph n x , g n gi ng nh ti ng Vi t v y. T p nhi u có th suy ngh b ng ti ng anh. Các b c th c hi n r t n gi n: 1. Chu n b m t list t m i ti ng anh (7-10 t tu t ng ng i) - tra ngh a và cách s d ng s n.

2. Th giãn b ng nh c nh (3-5 phút), t p trung vào i m gi a trán, sau vài giây là tâm s t nh l ng, n u có dòng suy ngh nào xu t hi n thì c k nó. Ví d bài này khá thích h p: Link 3. B t u h c t b ng NLP - Mình s l y m t ví d minh hoa tr c cho d t ng t t c n h c là seismism /saizmiz3m/ - hi n t ng ng t - dành kho ng 3-5 phút này vào não. ng. Ví d " úc" t

+ Nhìn t Seismism m t l n. Sau ó nh m m t l i. + Hãy t ng t ng xem trong quá kh b n ã t ng c th y, nhìn, nghe nói n hi n t ng ng t hay ch a, hãy t p trung vào kho nh kh c ó, càng chính xác càng t t (hình nh, âm thanh, c m giác). Ví d mình nh l i m t l n HN có ng t, m i ng i ch y toán lo n, tv a tin... + Sau ó thì nhét t Seismism vào: t ng t ng m i ng i ch y toán lo n, ai ai c ng hô "Seismism" thay vì hô " ng t rùi, ch y!!!", r i b n th y m t t t ra, m t lo t t Seismism bay lên.... + c to Seismism lên m t l n, ho c b n nào s d ng hai não t t thì c ng có th nh m t seismism trong khi ang t ng t ng. V y tóm l i b c 3 này g m các giai o n: + Nhìn t ó m t l n, sau ó nh m m t l i và b t u t ng t ng. + T ng t ng l i chính xác hình nh, âm thanh, c m xúc, các kinh nghi m trong quá kh và tìm cách liên k t chúng v i t m i, thay cho t ng c trong ti ng vi t, càng sáng t o hài h c càng t t. + Ng ng t ng t ng, m m t, c to lên m t l n và chuy n sang t ti p theo. Nói m t cách khác, quá trình này c ng gi ng nh là "thay th kinh nghi m" v y. N u b n ý, trong ti ng vi t c ng v y, gi s b n là m t a bé 2 tu i, m i th xung quanh u l l m. B n nhìn th y m t cái gh và h i ba m "Cái gì y?", h s b o b n r ng ó là "Cái gh ", r i sau ó b n th y ng i ta ng i lên, b n khám phá ra công d ng c a chi c gh . D n d n nó hình thành m t d ng ph n x , m i khi b n nhìn th y cái gh là l p t c trong u b n n y ra t "cái gh ". Cách h c trên c ng có nguyên lý nh v y, nh ng thay vì m i l n nhìn th y cái gh , b n s thay ph n x c b ng ph n x m i, n y ra trong u t "Chair" ch ng h n. Các b n c áp d ng th r i chia s nhé! Mình c ng ang hoàn thi n ph ng pháp này, nên a

lên ây có th nh n c óng góp t các b n. Chúc các b n thành công và có nh ng giây phút thú v khi h c ngo i ng .

Tr c tiên, t xin nh c l i qua v K thu t âm thanh t t i trong sách TTG,BCT ^^

ng t nâng cao mà anh Khoa ã

c p

1. Cách th c
+> Chia nh 1 t ti ng anh ra làm nhi u t ti ng anh nh h n, r i v n d ng kh n ng suy ngh tìm t ti ng anh phát âm "na ná" t nh h n ó t o ra hình nh ~~> ghép các hình nh v i nhau ~~> t o ra câu chuy n ~~> nh câu chuy n = nh t .

2. Ví d :
Poignant = Poig ( =point) + nant (=nun) ~~~~> bà s (nun) b âm m t phát (point) nên r t au n. Pumice = Pu (=pool ) + mice (= chu t ) ~~~~> h b i toàn chu t mi ng núi l a.

3. Nh

c i m

+> N u b n là ng i m i "ch p ch ng " trong môn ti ng anh, thì vi c chuy n nh ng t nho nh thành t ti ng anh có cách phát âm t ng ng là i u.... không th . :"> Ngoài ra, cách chuy n tránh tính này còn m t th i gian, vì b n ph i v n d ng quá trình chuy n qua nhi u b c. B-) tr ng này, t ã "bi n t u" m t chút k thu t này i ^^ V yt ã làm th nào? 8->

1. Cách th c
C ng d a trên vi c "c t nh " t chuy n thành hình nh, nh ng khác ti ng anh phát âm t ng t , t tìm t ... ti ng Vi t. i m là thay vì tìm t

2.

u i m

B n là ng i Vi t Nam ( T yêu Vi t Nam l m :"> ), nên vi c tìm t ti ng Vi t phát âm na ná t ti ng anh b c t nh là quá d >:D< T t c ch ph thu c vào b não kì di u c a b n mà thôi :-?

3. Nh

c i m

Sau m t th i gian cày b a k thu t này, t nh n th y nó có vài nh oc i m "nho nh xinh xinh". Ví d nh hình nh ph i th t c bi t và g n g i thì b n m i nh lâu. Không thì nh ng hình nh ó ph i khác xa nhau, ch gi ng nhau quá là d l m l n :)

( Nh

c i m t s th ng kê và trình bày l i sau ha B-) )

4. Ví d
Qu th c là t r t ng i a ra ví d , vì nó toàn là chuy n i t c a t , nh ng kinh nghi m mà t ã tr i qua :"> Nói ví d khác gì v ch áo cho ng i xem l ng :"> Nh ng mà, cho các b n hi u rõ h n, t xin ...vén áo c tay cho các b n xem v y ^^ Chicanery = Chika (=chica) + Ném rìu ( = nery ) = Chika ném rìu = trò l a Dupe = D ( =Du) + Péo ( = pe ) = D th ng béo xu ng h = l a ai :"> o :">

GS nhà giáo Lê Khánh B ng c nhi u ng i bi t không ch là nhà ph ng pháp trong giáo d c h c mà còn bi t n b i s uyên bác vì ông có th gi ng bài b ng 6 th ti ng khác nhau: Anh, Pháp, La Tinh, Nga, Trung Qu c, B ào Nha. i u áng nói là 6 th ti ng này ph n l n do GS t h c. Có c v n ngo i ng nhi u nh v y chính là nh bi t cách h c có ph ng pháp. V y nh ng ph ng pháp ó là gì? Thi n ± ây là m t ph ng pháp d ng sinh c i n c a n , c tr ng b i ³t p trung t t ng´ khong cho t p ni m xen vào trong quá trình h c. Thi n ây ch cs d ng ph ng di n là m t ph ng pháp phát huy n ng l c c a ng i h c ³THI N´ là gì? ³Thi n´ là m t quá trình tu luy n g m nh ng bi n pháp th d c tâm lý, t g c là Yoga, c m t tr ng phái ph t giáo Trung Qu c k t h p v i ph ng pháp c a o lão áp d ng sau ó truy n sang Vi t Nam, Nh t B n và ngày nay c ng c m t s ng i Châu M v n d ng. Khi thi n ta ph i n nh ho t ng tâm th b ng i u hoà h i th , trên c s y, t p trung ý ngh vào nh ng b ph n nào ó c a c th , ho c nh ng giáo lý c b n, nh ng v n mình quan tâm. Khi thi n con ng i ph i h t s c t p trung, làm cho các kích thích bên ngoài không xen vào c, toàn tâm t p trung vào m t ý. ây là m t k thu t i u khi n tinh th n, giúp con ng i s d ng b não tri t , ng viên c nh ng n ng l c ti m n. Có th v m t c ch , thi n là t p trung t t ng cao vào m t v n hay m t công vi c nh t nh. Thi n có th quy c phân làm 2 lo i: thi n t nh và thi n ng.

T nh là ng i yên (có th nh m m t hay m m t), t p trung suy ngh vào h i th (th sâu, êm, nh ) ho c vào m t v n nào ó (bài h c). ng là t p trung suy ngh vào m t v n th dùng các ng tác th hi n v n V N D NG THI N nào ó (m t ch ó, nh vi t, nói, c , m t công vi c), ng chân tay. TRONG V ng th i có NÃO

T O NÊN M T VÙNG NGO I NG

i v i h c ngo i ng , thi n có tác d ng góp ph n t o nên m t vùng ngo i ng trong v não. Có th áp d ng theo công th c 5 b c chuy n vào trong và 5 b c chuy n ra ngoài 5b c chuy n vào trong nh sau:

B c 1: Sau khi th giãn và t p trung t t ng cao , h c viên c th t to ( úng tr ng âm và ng i u) t o nên m t khu v c h ng ph n m nh trong v não và nh m góp ph n c ch vùng ti ng m . Có th c to nh v y 3 n 5 l n ho c h n càng t t. Lúc này c n c to và úng ch ch a c n c nhanh. B c 2: c to v a, úng ng ho c h n. B i u, t c có th nhanh d n lên. c nh v y 3 n5l n

c 3: c m p máy môi có âm thanh và ng i u vang lên nho nh . c 3 n 5 l n, t c nhanh nh t có th c. Làm nh v y cho khu v c h ng ph n m nh, nh ng r t khuy ch tán lúc ban u nay t p trung d n l i. B c 4: c trong óc, còn g i là c li c hay c th m. Lúc này môi không m p máy, âm thanh không phát ra, nh ng ng i c v n ph i c m th y âm thanh và ng i u vang lên trong óc. c nh th nhi u l n, có th t 10 n 100 l n, cho n khi thu c lòng h n, t c ngày càng nâng lên. B c 5: B c quan tr ng và quy t nh nh t. c thu c lòng trong óc nhi u l n h n sâu vào trong v não, t c m t viên g ch vào vùng ngo i ng m i xây d ng. B c này có th ti n hành theo trình t , nh m c trong óc, lúc u t t sau ó t ng d n lên n m c nhanh nh t có th c (ví d m t bài khoá kho ng 130 t : 15 ± 30 giây), n u ch a t c t c nh th ph i luy n t p ti p. 5b B B B c chuy n ra ngoài g m: c 1: c 2: c 3: c trong óc. c m p máy môi. c to v a, t c nhanh và r t nhanh. i uv it c nhanh nh t có th c, nh ng

B c 4: c th t to úng tr ng âm, úng ng không c sai sót. B c 5: T p trung t t ng cao ,v a

c th m, v a vi t ra gi y v i t c

nhanh nh t

Khi ã có vùng ngo i ng trong u, ng i h c có th duy trì nó và d dàng ti p nh n thêm nh ng ngo i ng khác. Khái quát l i nh GS B ng nói: ³ t phá m t i m, khai thông toàn di n. V i ph ng pháp này không ch giúp chúng ta v n d ng vào d y và h c ngo i ng mà còn h c t t các môn khoa h c khác´. H C - M T KHÁI NI M ³T H P NG´

VÀ ³RÈN LUY N K N NG SUY NGH B NG NGO I NG ´ C ng theo GS Lê Khánh B ng, i v i vi c d y và h c hi n nay ph i th ng nh t m t khái ni m: thày v i trò là b n, ng i h c c xem là trung tâm và h c theo cách t h p ng. ây là s giao c c a chính b n thân ng i h c. H p ng dài h n thì tuân

th theo úng b n thi t k c a quá trình t h c. H p ng ng n h n tuân th úng các m c tiêu ra nh thu c bài khoá trong bao lâu, t c t c« Ng i h c ph i t nh c nh mình, t ki m tra và ánh giá. ây thày giáo ch óng vai trò ng i h ng d n còn v ph ng pháp l nh h i và t o i u ki n hi u qu là do ng i h c quy t nh. Chính vì th , không ít ng i t câu h i: T i sao mình h c ngo i ng r t ch m ch mi t mài trong 2, 3 n m mà k t qu không cao? Ph i ch ng h c ngo i ng c ph i có n ng khi u? Th c ra không hoàn toàn nh v y. M u ch t c a v n là h c ph i có ph ng pháp, không ch riêng vi c h c ngo i ng mà c các môn khác. N u có ph ng pháp úng s giúp ng i h c nh n th c nhanh h n và nh lâu h n. V i h c ngo i ng , tr c h t ng i h c ph i có kh n ng suy ngh b ng ngo i ng . Suy ngh b ng ngo i ng là n ng l c hình dung c ngo i ng ó tron g u mà không ph i tr i qua giai o n l ch s ti ng m . Không có kh n ng này, ng i h c khi h c ph i chuy n t ti ng n c ngoài sang ti ng m m i hi u (nghe), r i m i có th tr l i b ng ti ng m , sau l i d ch ra ti ng n c ngoài tr l i. Vi c ó v a ch m v a làm gi m kh n ng s d ng ngo i ng nh m t công c giao ti p. GS Lê Khánh B ng ã khái quát hoá quá trình h c ngo i ng b ng m t s công th c: 3T, 5B, 5C, 2H, 3V. (3T là thi n, t n s và t c ; 5B là 5 b c chuy n vào trong và ng c l i; 5C là 5 ch tiêu c a ch t l ng h c ngo i ng : nghe, nói, c, vi t, suy ngh b ng ngo i ng ; 2H là 2 ch tiêu c a hi u qu ; 3V là 3 vùng ngo i ng : t i thi u, c b n và chuyên ngành). bi n t t c nh ng yêu c u ph ng pháp thành hi n th c thì quá t rình t h c v n là then ch t c a thành công. Trích cu n sách Ph qu cao. ng pháp t h c và h ng d n h c ngo i ng có ch t l ng và hi u

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful