You are on page 1of 7

EUR6pSKA KOMISIA

V Bruseli 18.3.2010

2008/4551 K(2010) 1462

Vasa exeeleneia,

Obraciam sa na Vas v siivislosti s vyzvou z 15. maja 2009 (SG(2009)D/2810 C(2009)3652), v ktorej Eur6pska komisia vyjadrila nazor, ze Slovenska republika mohla porusit' svoje zavazky vyplyvajuce zo zasad Zmluvy 0 fungovani Eur6pskej unie (v case vyzvy zasad Zmluvy 0 Eur6pskom spolocenstve) a ktore su tiez obsiahnute v clanku 2 smemice 2004118/ES, pretoze konala diskriminacne voci jednernu uchadzacovi, ked' neuznala, ze ponuka uchadzaca bola v sulade so zavaznymi poziadavkami tykajucimi sa dieselovych generatorov a tiez vylucila ponuku tohto uchadzaca z d6vodu neobvykle nizkej ceny.

Vlada Slovenskej republiky vo svojom stanovisku zo 14. jula 2009 (SG(2009)Al07081), ktore bolo Komisii dorucene 16. jula 2009, uviedla svoje pripomienky v suvislosti s vyzvou Komisie.

Slovenske organy v tomto liste vyhlasili, ze Narodna dial'nicna spolocnost', a.s. (d'alej len "NDS" alebo "verejny obstaravatel'") nemala ziadne pochybnosti 0 nesplneni kriteria tykajuceho sa dieseloveho generatora v ponuke uchadzaca a uviedla, ze formulaciu ponuky nie je mozne za ziadnych okolnosti interpretovat' takym sposoborn, ze zahnia dva nezavisle zdroje elektrickeho napajania zalohovane dieselovym generatorom a preto uchadzacovi nepolozila v tejto suvislosti ziadnu otazku, Slovenske organy d'alej uviedli, ze NDS nemohla prijat' vysvetIenie uchadzaca tykajuce sa udajne neobvykle nizkej ceny, pretoze uchadzac pouzil nespravne hodnoty VQ vypocte efektivnosti vyberu myta zamenou hodnoty pokrytia prostriedkami vynucovania za hodnotu "kvoty vynucovania", ktora nebola definovana v sut'aznych podkladoeh. NDS na zaklade tychto nespravnych hodnot dospela k nazoru, ze na dosiahnutie uvedenej efektivnosti vyberu myta by uchadzac musel pouzit' viae ako styri krat vyssie pokrytie prostriedkami vynucovania ako pokrytie, ktore uviedoI vo svojej ponuke a preto ponukana cena nezodpovedala ponukanemu rieseniu,

Miroslav Lajcak

minister zahranicnych veci

Ministerstvo zahranicnych veci Slovenskej republiky Hlboka cesta 2

SK-833 36 Bratislava

Commission europesnne, B-1 049 Bruxelles - Belgique I:::uropese Commissie, 8-1049 Brussel- Selgie Telef6n: 00-32-(0)2-299.11.11

Slovenske organy dorucili 19. oktobra 2009 utvarorn Komisie dokumenty, ktore Komisia pozadovala vo svojej vyzve z 15. maja 2009, vratane ponuky vit'azneho uchadzaca,

V novembri 2009 a januari 2010 dvaja d'als] st'azovatelia dorucili Komisii d'alsie informacie tykajuce sa plnenia Zmluvy 0 komplexnej sluzbe elektronickeho vyberu myta podpisanej 13. januara 2009 so spolocnost'ou SkyToll, a.s. (d'alej len "Operator elektronickeho systemu vyberu myta''), Podl'a tychto informacii boli podmienky plnenia uvedenej zmluvy nedavno podstatnym sposobom zmenene v prospech Operatora systemu elektronickeho vyberu myta z viacerych d6vodov uvedenych nizsie,

Na zaklade dokumentov, ktore dorucili Komisii slovenske organy a podania d'alsich st'aznosti sa pozornost' Komisie zamerala na nove skutocnosti. Analyza tychto skutocnosti z pohl'adu eur6pskych pravidiel 0 verejnom obstaravani a zasad vyplyvajucich zo Zmluvy viedla k tejto dopliiujucej vYzve a k nasledujucim zaverom:

Skutocnostl:

Dna 27. septembra 2007 NDS zacala verejne obstaravanie na vyber poskytovatel'a komplexnej sluzby elektronickeho vyberu myta formou uzsej sut'aze s predpokladanou celkovou hodnotu zmluvy vo vyske 20 miliard SKK (633 787 377 EUR) (bez DPH).

V sut'aznych podkladoch bolo okrem ineho uvedene:

(a) elektronicky system vyberu myta musi byt' pripojeny k dvom nezavislym zdrojom elektrickej energie a musi byt' vybaveny zalohovym dieselovym agregatom;

(b) uchadzaci predlozia k6pie certifikatov a osvedceni vydanych pre typovo homologizovane suciastky a standardne vyrobky ponukaneho riesenia;

(c) efektivnost' vyberu myta bolo jednym zo zadavacich kriterii, ktore sa pocita na zaklade vzorca zahtiiajuceho predpokladany pocet neplaticov myta, predpoklad technickych chyb systemu a percentualny pocet vozidiel kontrolovanych prostriedkami vynucovania (pokrytie prostriedkami vynucovania);

(d) kazde vozidlo spadajuce pod mytnu povinnost' musi byt' vybavene palubnou jednotkou;

(e) naklady tykajuce sa vratenia zalohy znasa operator elektronickeho systemu vyberu myta;

(f) naklady na transakcie z platieb fleet-kartami nesmie znasat' operator elektronickeho systemu vyberu myta,

Clanok 1.4.2. Poradie prednosti v casti B.3 sut'aznych podkladov ustanovuje poradie prednosti zmluvnych dokumentov. Ustanovenia zmluvy maju prednost' pred priloharni a priloha c. 1 (Opis predrnetu zakazky) rna prednost' pred ostatnymi prilohami (napr. ponuka) zmluvy.

Dna 9. aprila 2008 NDS zaslala vit'aznemu uchadzacovi 11 otazok na objasnenie jeho ponuky. Tento odpovedal 16. aprila 2008.

Dna 29. aprila 2008 NDS list 0 vyluceni jednemu uchadzacovi z d6vodu nesplnenia troch poziadaviek verejneho obstaravatel'a, ktore boli uvedene v sut'aznych podkladoch. Podl'a

2

NDS, (a) uchadzac neponukol dieselovy generator ako zalozny zdroj elektrickeho napajania pre system elektronickeho vyberu myta, (b) uchadzac nepredlozil vyhlasenie 0 zhode pre palubne jednotky, napriek tomu, ze tak mohol urobit' a (c) vysvetlenie uchadzaca v suvislosti s udajne neobvykle nizkou cenou nebolo predlozene v sulade s poziadavkami verejneho obstaravatel'a.

Dna 2. jula 2008, Urad pre verejne obstaravanie (d'alej len 11UvO") rozhodol, ze druhy dovod vylucenia uchadzaca tykajuci sa vyhlasenia 0 zhody palubnych jednotiek je neplatny.

Dria 13. januara 2009, NDS podpisala Zmluvu 0 poskytovani komplexnej sluzby elektronickeho vyberu myta s vit'aznym uchadzacom (SkyToll, a.s.). Clanok IV. ods. 3 tejto zmluvy obsahuje ustanovenia 0 prave prednosti zmluvnych dokumentov, ktore bolo rovnako stanovene v sut'aznych podkladoch, t.j. ustanovenia samotnej Zmluvy, Priloha c. 1 (Opis predmetu zakazky), ostatne prilohy (vratane Ponuky), atd'.

Na zaklade prijatia zakona c. 307/2009 z 29. jula 2009; ktorym sa meni a dopliia clanok 2 ods. 1 zakona c. 25/2007 0 elektroniekom vybere myta a zakona c. 48812009 z 29. okt6bra 2009, ktorym sa umoziiuje vyber cestneho myta aj inym ako elektronickym sposobom, bola Zmluva po poskytovani komplexnej sluzby elektronickeho vyberu myta zmenena zrusenim povinnosti pre vozidla podliehajuce mytnej povinnosti byt' vybavene palubnou jednotkou, zatial' co sut'azne podklady vyberoveho konania speeifikovali pIne elektronicky system vyberu myta,

Dna 15. okt6bra 2009 nadobudla ucinnost' vyhlaska c. 388/2009, ktorou sa vydava mytny poriadok. Posledna veta § 19 ods. 5 ustanovuje, ze naklady spojene s vratenim zabezpeky (za palubne jednotky) znasa prevadzkovatel' vozidla. Na zaklade tejto vyhlasky bola pozmenena Zmluva 0 poskytovani komplexnej sluzby elektronickeho vyberu myta takym sposobom, ze elektronicky system vyberu myta tiez uctuje poplatok 1 € za poskytnutie palubnej jednotky prevadzkovatel'orn vozidiel. Sut'azne podklady nepovol'ovali znasanie tychto poplatkov prevadzkovatel'mi vozidiel.

Na rozdiel od sut'aznych podkladov, poplatky za platobne transakcie tzv. fleet-kartami znasa subdodavatel' operatora elektronickeho systemu vyberu myta, spolocnost' FLEETPA Y, a.s., co moze viest' k dodatocnym prijmom pre operatora elektronickeho systemu vyberu myta vo vyske viae ako 143 000 000 € a tate skutocnost' moze predstavovat' zmenu zmluvnych podmienok.

Pravne posudenie:

NDS je statna akciova spolocnost' poverena spravou dial'nie v Slovenskej republike a preto je verejnym obstaravatel'om v zmysle clanku 1 smerniee 2004!18!ES. Verejna zakazka na sluzby sa tyka "Sluiieb vyberania myta na dial'niciach II (kod CPV 63222100- 2), ktore patria do kategorie c. 20 "Podporne a pomocne prepravne sluiby" prilohy II B smemice 2004118!ES, Ked'ze hodnota verejnej zakazky na sluzby zd'aleka prekracuje prahove hodnoty stanovene v smemici 2004118/ES, tate smemica sa uplatiiuje na predmetnu verejmi zakazku na sluzby, najma jej clanky 23 a 35 ods. 4, ako aj vseobecne zasady Zmluvy 0 fungovani Europskej unie (d'alej len "ZFEU"), ktore sa tiez vyjadrene v clanku 2 smemice 2004/18/ES, Ueast' uchadzacov z inych clenskych statov jasne dokazuje cezhranicny zaujem 0 tuto verejmi zakazku na sluzby. Prislusny clensky stat by mal preto konat' v sulade zo zakladnymi zasadami vyplyvajucimi zo ZFEU.

3

(a) NDS vylucila jedneho uchadzaca z dovodu, ze jeho ponuka udajne neobsahovala dieselovy generator a preto nebola v sulade so sut'aznymi podkladmi.

Ponuka uchadzaca v skutocnosti v casti opisujucej hosting v datovom centre vyslovne uvadza "viacere generatory" (strana 0513 ponuky) a v casti IT infrastruktura "redundantny zdroj energie vyuzivajuci UPS (Uninterruptible Power Supply ~ neprerusitelny zdroj energie)" (strana 0440 ponuky).

Podl'a nazoru Komisie je pouzitie vyssie uvedenych terrninov v specifickom kontexte popisujucom hostingove prostredie datoveho centra a jeho zariadenia na napajanie elektrickou energiu mom€: chap at' len ako "dieselove generatory" a viacero liniek napajania elektrickou energiu'', ako uz Komisia uviedla vo svojej vY'zve z IS. maja 2009.

Okrem toho podl'a novych dostupnych informacii stanovisko Komisie potvrdzuje analyza pravnej struktury sut'aznych a zmluvnych dokumentov, Stit'azne podklady uvadzaju v casti B.3 "Vseobecne zmluvne podmienky", v clanku 1.4.2. "Poradie prednosti", ze ustanovenia Zmluvy maju prednost' pred jej prflohami a ze "Opis predmetu zakazky" (cast' B.I sut'aznych podkladov), ktory tvorf prilohu 1 k Zmluve 0 poskytovani komplexnej sluzby elektronickeho vyberu myta rna prednost' pred ostatnymi prilohami, medzi ktore patri aj ponuka uchadzaca. V tejto suvislosti rna vyssie uvedena poziadavka Tl.5 uvedena v Opise premetu zakazky prednost' pred formulaciou ponuky.

V praxi to znamena, ze predlozenim ponuky za tychto podmienok prednosti zmluvnych dokumentov sa uchadzac zaviazal dodat' technologiu v sulade so sut'aznymi podkladmi uvedenymi v bode Tl.5, t.j. datove centrum must byt' napojene na dva nezavisle privody elektrickej energie a byt' vybavene zaloznym napajacim dieselagregatom. NDS by tak ziskala zrnluvny zavazok uchadzaca v sulade so sut'aznymi podkladmi, ktory by bol vymahatel'ny v ramci slovenskeho pravneho systemu a nesposoboval by ziadne poehybnosti v stivislosti s rozsahom pomikaneho technickeho riesenia.

Je potrebne zdoraznit', ze tate cast' sut'aznych podkladov popisovala povinne poziadavky systemu, ktore neboli ani sucast'ou kvalifikacnej ani zadavacej casti konania. To znamena, ze v tejto suvislosti nebolo ulohou NDS vykonavat' ziadne hodnotenie kvality navrhovaneho riesenia. Preto nebolo mozne uchadzaca vylucit' z d6vodu absencie doslovneho opakovania povinnych poziadaviek uvedenych v Prilohe 1 k navrhu Zmluvy o poskytovani komplexnej sluzby elektronickeho vyberu myta uvedenej v ponuke uchadzaca,

Nakoniec je potrebne poznamenat', ze NDS prijala odpovede vit'azneho uchadzaca zo 16. aprila 2008, v ktorych vit'azny uchadzac odpovedal na 5 z 11 otazok vseobecnym sp6sobom uvadzajuc "navrhovane riesenie bude v sulade so stu'ainymi poiiadavkami" bez toho, aby uviedol akekol'vek podrobnosti 0 dosiahnuti suladu, Prijatim tychto odpovedi NDS potvrdila vyssie uvedemi strukturu sut'aznych a zmluvnych dokumentov a vyjadrila suhlas s tym, ze vseobecny zavazok splnit' sut'azne podklady je postacujuci na zaradenie ponuky do vyberoveho konania. A vsak vyhicenim uchadzaca z d6vodu neopakovania v jeho ponuke rovnakej formulacie sut'aznych podkladov a prijatim odpovedi vit'azneho uchadzaca vyjadrenych vseobecne mohla NDS diskriminovat' uchadzaca voci vit'aznemu uchadzacovi tym, ze s posledne menovanym zaobchadzala priaznivejsie. Preto vylucenim uchadzaca za neuvedenie vyrazu "diesel" vo svojej ponuke, NDS diskriminovala tohto uchadzaca a mohla tak porusit' clanok 2 smemice 2004118/ES.

4

b) Druhy dovod vylucenia bol podl'a rozhodnutia Uradu pre verejne obstaravanie z 2. jula 2008 vyhlaseny za neplatny a preto sa s nfrn v tejto suvislosti uz nezaoberame.

c) Komisia trva na svojom stanovisku, ze vylucenie uchadzaca za predlozenie neobvykle nizkej ccny (v suvislosti s pokrytim prostriedkami vynucovania) nebolo odovodnene, Jeho ponuka nebola neobvykle nizka, pretoze navrhovanemu pokrytiu prostriedkami vynucovania zodpovedala prirnerana cena. Uchadzac tvrdil, ze je schopny dosiahnut' vyssiu efektivnost' vyberu myta na zaklade parametra (kvota vynucovania), ktory nebol uvedeny vo vypocte stanovujucom efektivnost' vyberu myta. NDS usiidila, ze cena ponukana uchadzacom nezodpovedala technickemu rieseniu, ktore by bol uchadzac ponukol na dosiahnutie nim deklarovanej urovne efektivnosti vyberu myta,

Z dovodu svojich pochybnosti, NDS namiesto prepocitania efektivnosti vyberu myta na zaklade hodnot predlozenych uchadzacom a vyhodnotenia ponuky na zaklade znamych casti vzorca na vypocet efektivnosti vyberu myta zrnenila ponuku uchadzaea na pokrytie prostriedkami vynucovania tak, ze ju zvysila stvornasobne a potom tvrdila, ze cena ponukana uchadzacom nezodpovedala technickemu rieseniu, ktore by bolo potrebne na dosiahnutie efektivnosti vyberu myta navrhovane v ponuke uchadzaca,

Uchadzac vsak nikdy neponukol stvornasobne vyssie pokrytie prostriedkami vynucovania. Cena uvedena v ponuke zodpovedala technickemu rieseniu navrhovanernu uchadzacom (15%-tne pokrytie prostriedkami vynucovania).

Namiesto pouzitia vzorca na vypocet efektivnosti vyberu myta uvedeneho v sut'aznych podkladoch, NDS zmenila ponuku uchadzaca a tym podporila svoje tvrdenie, ze jeho ponuka obsahuje neobvykle nizku cenu. Preto mohla NDS porus it' clanok 2 smernice 2004118/ES, pretoze diskriminovala uchadzaca zmenenim a vylucenim jeho ponuky z dovodu neobvykle nizkej ceny, zatial' co ponuka uchadzaca neobsahovala ziadnu neobvykle nizku cenu.

Na zaklade d'alsich informacii, ktore boli Komisii dorucene prostrednictvom d'alsich st'aznosti, zmluvne podmienky zakazky boli zmenene v prospech operatora systernu elektronickeho vyberu myta v porovnani s povodnymi sut'aznymi podmienkami prostrednictvom d) zavedenia alternativneho sp6sobu vyberu myta paralelne s elektronickym, e) zavedenim nakladov spojenych s vratenim zabezpeky za palubne jednotky na t'archu prevadzkovatel'ov vozidiel a f) umoznenim znasania nakladov spojenych s platobnymi transakciami fleet-kariet operatorom elektronickeho systemu vyberu myta,

Po zadani zakazky by mali zmluvne podmienky v zasade zostat' rovnake ako boli popisane v sut'aznych podkladoch s ciel'om zarucit' transparentnost' a predist' akejkol'vek diskriminacii inych (potencialnych) uchadzacov, ktori mohli predlozit' ine ponuky (alebo v6bec predlozit' ponuku), ak by im boli zmeny zname od zaciatku vyberoveho konania.

Aj ked' v praxi maze byt' iste doladenie zmluvnych podmienok potrebne s ciel'om celit' nepredvidanym okolnostiam, ziadne podstatne zmeny verejnej zakazky nie sti v tejto suvislostiprijatel'ne, pretoze menia povodnu zrnluvnu rovnovahu a m6zu vit'aznemu uchadzacovi priniest' neopravnenu vyhodu,

Podl'a judikatury Europskeho siidneho dvora (vid' napriklad pripad C-454106), podstatne zmeny verejnych zakaziek pocas plnenia dokazuju vol'u stran prehodnotit' zakladne podrnienky prislusnej zakazky a preto je to potrebne ich povazovat' za zadanie novej

5

zakazky, ktora sa riadi pravidlami platnyrni v case zmeny. To v praxi znamena, ze v pripade zmeny verejnej zakazky podstatnym sposobom, na zaklade ktorej je potrebne tuto zakazku povazovat' za now zakazku, je potrebne uskutocnit' nove vyberove konanie,

Na ucely stanovenia, ci sa maju predmetne zmeny verejnej zakazky povazovat' za podstatne, je potrebne zohl'adnit' individualne okolnosti pripadu. Podl'a judikatury Europskeho sudneho dvora (pripade C-454/06, ods. 35-37, 79), zmena verejnej zakazky je podstatna, ak napriklad meni povodmi zmluvmi rovnovahu v prospech dodavatel'a, zavadza podmienky, ktore by boli viedli k zadaniu verejnej zakazky inemu uchadzacovi alebo podstatnym sposoborn rozsiruje predmet verejnej zakazky, t.j. pokial' ide 0 jej obsah alebo trvanie.

Benic do uvahy skutocnost', ze na rozdiel od povodnych sut'aznych podkladov je v sucasnosti mozne vyberat' myto prostrednictvom "tiketov" pre niektore kateg6rie vozidiel, najma pre tranzitne vozidla, namiesto prostrednictvom palubnych jednotiek, operator elektronickeho systemu vyberu myta bude mat' podstatne nizsie naklady spojene s dostupnost'ou palubnych jednotiek pre prevadzkovatel'ov vozidiel.

Okrem toho v suvislosti s financnyrni podmienkami tykajucimi sa vracania zabezpek za palubne jednotky a nakladov na platobne transakcie fleet-kariet, ktore mozu viest' k dodatocnemu prijmu pre operatora elektronickeho systemu vyberu myta vo vyske viae ako 143 000 000 EUR, Komisia dospela k zaveru, ze zmluvne podmienky boli zmenene podstatnym sp6sobom a preto bola zmenena povodna rovnovaha verejnej zakazky v prospech operatora elektronickeho systemu vyberu rnyta.

* * *

V d6s1edku toho sa Eur6pska komisia domnieva, ze Slovenska republika nesplnila povinnosti, ktore jej vyplyvaju zo zasad Zmluvy 0 fungovani Eur6pskej unie, ktore su tiez obsiahnute v ustanoveniach clanku 2 smernice 2004/18/ES, pretoze konala diskriminacnym sposobom voci uchadzacovi za neuvedenie vyrazu "diesel" vo svojej ponuke, vylucenim uchadzaca za neobvykle nizku cenu a zmenenim zmluvnych podmienok po zadani verejnej zakazky na sluzby podstatnym sp6sobom v prospech vit'azneho uchadzaca prostrednictvom zmeny podstatnych aspektov zakazky, ktore umoziiuji; plnenie verejnej zakazky na sluzby s nizsimi nakladrni a prostrednictvom dodatocnych sluzieb zadanych vit'aznemu uchadzacovi,

6

V sulade s clankom 258 Zmluvy 0 fungovani Eur6pskej ume Komisia vyzyva Vasu vladu, aby dorucila svoje pripomienky v uvedenej veei v lehote dvoch mesiacov od datumu prevzatia tohto Iistu.

* * *

Komisia si po tom, co sa oboznami s tymito pripomienkami alebo ak jej nebudu tieto pripornienky dorucene v stanovenom case, vyhradzuje pravo v pripade potreby vydat' odovodnene stanovisko stanovene v tom istom clanku,

Komisia tid vyzyva Vasu vladu, aby v lehote do dvoch mesiacov od datumu prevzatia tohto listu v sulade s povinnost'ou lojalnej spoluprace uvedenej v clanku 4 ods. 3 Zmluvy o Europskej unii predlozila (neoverenu) k6piu vsetkych dodatkov a zmien Zmluvy 0

poskytovani komplexnej sluzby elektronickeho vyberu myta z 13. januara 2009 a vsetky zmluvne dokumenty tykajuce sa zavedenia alternativneho sp6sobu vyberu myta Cticketingovehort systemu), zmluvne a ine dokumenty popisujuce naklady spojene s vracanim zabezpek za palubne jednotky a naklady platobnych transakcii fleet-kariet, a najma zmluvu so spolocnost'ou FLEETPA Y, a.s.

Prijmite, prosim, pan minister, vyraz mojej najhlbsej ucty,

Za Komisiu

Michel BARNIER clen Kornisie

OVERENP. KOPIA ORIGINP.LU

Za generalnu tajomnieku,

L~iA~~!~U

Riaditel'ka uradu tajomnika

7