You are on page 1of 1

‫החטיבה הצעירה‬

‫לחינוך והדרכה באתרי מורשת בישראל‬

‫"חלו המחר" – בשכונה הראשונה של תלאביב‬


‫נווה צדק‬
‫נווה צדק‪ ,‬הינה השכונה הרשמית הראשונה שנוסדה מחו( לחומות העיר יפו‪ ,‬העיר העברית הראשונה‪ .‬השכונה‬
‫הוקמה ב‪) 1887#‬לפני ‪ 123‬שני!(‪ ,‬על‪#‬ידי אגודת 'עזרת ישראל' ששמה למטרה הייתה להקי שכונה עברית‬
‫עצמאית ראשונה בשפלת החו‪ ,-‬ובהמש‪ .‬סייעה לעלייה וליישוב יהודי בא"י‪ .‬בתקופה שמדינה יהודית היא עוד‬
‫רעיו מופרח מיסודו נווה צדק הייתה התשתית להקמתו של יישוב יהודי עצמאי ע תרבות ועבודה עברית‪.‬‬
‫שמעו רוקח‪ ,‬מייסד האגודה והשכונה‪ ,‬רצה להקימה כשכונה עברית בלתי תלויה בכספי חלוקה‪ ,‬לכ הקימה על‬
‫בסיס של שותפות ואחריות בבניי השכונה‪ ,‬פעלו בה בתי חרושת ובתי מלאכה‪ .‬השכונה ג הייתה מרכז תרבותי‬
‫שכינס לתוכו סופרי ואנשי רוח כיוס‪ -‬חיי ברנר‪ ,‬דבורה בארו ‪ ,‬ועוד‪ ..‬כמו שאמר הראשו לציו הרב יעקוב‬
‫מאיר על השכונה "כי הלא תל אביב וכל יש בה היא בת נווה צדק ונווה שלו‪ .‬ומי יודע אשר לא הייתה נוה צדק‬
‫א היה לנו ג תל אביב והמשכיה ובנותיה"‪.‬‬
‫ביתו של שמעו רוקח שימש כמקו כינוס לתושבי יפו ונווה צדק במש‪ .‬כשלושי שנות היות רוקח ראש הקהילה‬
‫היהודית‪ .‬האתר שוחזר וכיו הוא משמש כמוזיאו לימי הראשוני של השכונה וגלריה המשלבת עבר והווה‪.‬‬
‫מטרות הפעילות‪:‬‬
‫‪ .1‬היכרות ע סיפורה של נווה צדק ‪ #‬השכונה הראשונה של העיר העברית הראשונה תל אביב‪ ,‬שיצאה מ ‬
‫החומות‪.‬‬
‫‪ .2‬היכרות ע חברי מהשכונה‪ ,‬ותרומת השונה לבניי העיר‪,‬‬
‫ולתרומת למפעל הציונות בהחייאת התרבות והשפה העברית‪,‬‬
‫וביישוב היהודי וקיומ העצמאי באר( ישראל‪.‬‬
‫‪ .3‬החניכי ילכו בדרכ של הראשוני ויתמודדו ע הדילמות‬
‫השונות שעלו לחברי השכונה בנסות ליצור חברה חדשה‬
‫שתהיה בית לע היהודי‪.‬‬
‫‪ .4‬דר‪ .‬ההזדהות ע סיפורי המורשת יתחברו החניכי לערכי‬
‫הציונות‪ ,‬האחריות על החברה‪ ,‬הכלליות והיוזמה ויתקדמו צעד‬
‫נוס‪ -‬אל היות חלק מ החברה הישראלית היו‪.‬‬
‫‪ .5‬חוויה חינוכית קבוצתית‪ ,‬מהנה ומגבשת‪.‬‬
‫סיפורנו מתחיל בפגישה ע איש מכובד בש שמעו רוקח אשר העלייה של יהודי לאר( ומחירי הדירות‬
‫המופקעי של יפו‪ ,‬מובילי אותו למסקנה שיש להקי מרכז עברי נפרד ועצמאי‪ ..‬הוא מתחיל לכתת את רגליו‬
‫ברחובות יפו ומחפש חברי על מנת להקי שכונה עברית ראשונה מחו( לחומות‪ .‬חבריו לאגודה ייקחו את‬
‫החניכי למסע במרחבי הזמ והשכונה‪ ,‬יסייעו לו במשימות והאתגרי השוני הכרוכי בהקמת התשתיות‬
‫לשכונה במתח סוז דלל‪ .‬בישיבות הועד בביתו של שמעו רוקח יקבלו החלטות בדבר החיי המשותפי‪,‬‬
‫יתחפשו לאנשי מהשכונה‪ ,‬ו'בבית הסופרי' יוציאו יחד ע יוס‪ -‬חיי ברנר את העיתו הראשו של 'הפועל‬
‫הצעיר'‪ .‬יחד ע מדריכיה ישאלו את עצמ "איזו חברה ה רוצה לבנות?" ויחד ע חבריה לקבוצה יניחו את‬
‫הלבני הראשונות של העיר העברית הראשונה‪.‬‬
‫כל זאת ועוד‪ ,‬ביו של מפגש בי חלוצי האתמול לחלוצי המחר!!!‬
‫היו יעבור במבנה של קבוצות )עד ‪ 20‬חניכי בקבוצה(‪.‬‬ ‫•‬
‫בברכה‪,‬‬ ‫כל קבוצה תודר‪ .‬ע"י מדרי‪ .‬החטיבה הצעירה‪.‬‬ ‫•‬
‫סה"כ אור‪ .‬הפעילות‪ 5 :‬שעות‪.‬‬ ‫•‬
‫צוות החטיבה הצעירה‬

‫מע למכתבי‪ :‬החטיבה הצעירה – גבעת הקיבוצי‪ ,‬רח' פייקס ‪ 1‬רחובות ‪.76326‬‬
‫משרד‪ ,08#9302617 :‬פקס‪ 072#2740674 :‬אינטרנט‪Email:hahativa@gmail.com www.shimur.org.il :‬‬