You are on page 1of 8

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

 c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc` c

  
   
 !
"# $ %& ' &

 ( ) *  + ,-. / .
 0123 * 45
6  6 7
 . 7 * 8` - 9: 4 -
 . &;
 
 <  < "= '+
> 2?@@ A "B + - < 
 ,
-. C !

D E  " F . &)  !D 7
B ! G7 * 8` - = &; ". ( ) *  H -
 6
  I J

> K $ %& ' & 

J "5  + L 8+ M ` N A


"B  ". ( O?PQRQ

SOTUVG S9WGX SOYG GVG %ZG '[G

K &\ 8] : 6 ". ( "B L 8+ K &\ 
F - 
". ( 6
-. 

9>. 
 - 846 & N.

1) Tɞo ra m͙t project.


2) Nhɢp chu͙t vào menu ch͍n Project , ch͍n components, đánh dɢu Comm
Microsoft 6.0. Bây gi͝ bɞn sɺ thɢy m͙t biʀu tưͣng điʄn thoɞi trong cͭa s͕
thành phɤn.c
c

|) Đɴt hai cái h͙p văn bɠn trên mɨu.


>) Đɴt m͙t nhãn ͟ trên m͗i cái h͙p văn bɠn

5) thay đ͕i m͙t trong s͑ nhͯng đɤu đɾ cͧa nhãn thành Received Data Và cái
còn lɞi là Data To Transmit.
6) Đ͕i tên cái h͙p văn bɠn ͟ dư͛i nhãn Received Data thành
ReceivedDataTextBox.
7) Đ͕i tên cái h͙p văn bɠn ͟ dư͛i nhãn Data To Transmit thành
DataToTransmitTextBox.
8) Tɞo ra m͙t nút lʄnh command trên form và thay đ͕i caption nó.
9) Ch͍n Comm control và đɴt nó vào form.
10) Thiɼt đɴt lɞi thu͙c tính cͧa Comm đʀ bɞn sͭ dͥng cho viʄc truyɾn thông
v͛i máy tính.
11) Cài đɴt nhͯng thu͙c tính thiɼt đɴt :19200, N, 8,1.
12) Đɴt thu͙c tính Rthreshold là 1. Cái này làm cho OnComm bɢt kƒ khi nào
trên port n͑i tiɼp.
1|) Sau đây là m͙t đoɞn code:

Ë 
 


   
 
Ë ! " 

Ë  
  
Ë 

 

 #
# 
$ 

 
% & '& ( )

 


 #
# 
$ 

 
% & '& ( )

 

Khi m͍i thͩ đã làm xong, dͱ án trên máy tính trông tương tͱ như hình bên
dư͛i
Bây gi͝ chúng ta sɺ đi vào ͩng dͥng cͧa pocket PC, làm theo các bư͛c sau
đây:
1) Tɞo ra m͙t new project.
2) Nhɢp chu͙t vào menu ch͍n Project , ch͍n components, đánh dɢu
Microsoft CE Comm Control |.0. Bây gi͝ bɞn sɺ thɢy m͙t biʀu tưͣng điʄn
thoɞi trong cͭa s͕ thành phɤn.c
|) Đɴt hai cái text boxe trên form.
>) Đɴt m͙t nhãn ͟ trên m͗i cái h͙p văn bɠn

5) thay đ͕i m͙t trong s͑ nhͯng đɤu đɾ cͧa nhãn thành Received Data Và cái
còn lɞi là Data To Transmit.

6) Đ͕i tên cái h͙p văn bɠn ͟ dư͛i nhãn Received Data thành
ReceivedDataTextBox.
7) Đ͕i tên cái h͙p văn bɠn ͟ dư͛i nhãn Data To Transmit thành
DataToTransmitTextBox.
8) Tɞo ra m͙t nút lʄnh command trên form và thay đ͕i caption nó.
9) Ch͍n Comm control và đɴt nó vào form.
10) Thiɼt đɴt lɞi thu͙c tính cͧa Comm đʀ bɞn sͭ dͥng cho viʄc truyɾn thông
v͛i máy tính.
11) Cài đɴt nhͯng thu͙c tính thiɼt đɴt :19200, N, 8,1.
12) Đɴt thu͙c tính Rthreshold là 1. Cái này làm cho OnComm bɢt kƒ khi nào
trên port n͑i tiɼp.
1|) Sau đây là m͙t đoɞn code:

 
Ë 

 

 #
# 
$ 

 
% & '& ( )

 
Ë 
 


   


 
Ë ! " 

Ë  


 
Ë ! *

+ 
 

Khi m͍i thͩ đã làm xong, dͱ án trên máy tính trông tương tͱ như hình bên
dư͛i
Bây gi͝ hãy chɞy chương trình máy tính và chương trình Pocket PC. Bɞn sɺ
thɢy dͯ liʄu đưͣc chuyʀn thành công giͯa máy tính và Pocket PC.

Bây gi͝ là m͙t đoɞn code khác đưͣc thêm vào form. Bɞn sɺ thɢy điɾu gì khác so v͛i đoɞn
code trên:

 $ + '
Ë 
 


   
 
Ë ! " 
$ ,,

Ë  
 
Ë 

 

 #
$ $ -
$ 

 
   

 

# $ 
$ ,,

 
Ë   
  !
% . '' 

# / 
# 
 

Trên Pocket PC, thay đ͕i thu͙c tính Sthreshold trong điɾu khiʀn Comm thành 1.
Tiɼp theo, chúng tôi sɺ thay đ͕i code. Code cho form trên Pocket PC như sau:

 
 $ + '
Ë 

 

 #
$ $ -
$ 

 
% . ''#

# / 
# 

 

# $ 
$ ,,

 
Ë 
 


   


 
Ë ! " 
$ ,,

Ë  


 
Ë ! *

+ 
 

01'2&314&&56 ' 7 & 8 3 9&:1 8 4;
&< =>5? 1@ & A A B3C & &D ''7 A 3 
E 
#FGH/IJ/K/ILËIM/
Đɴt Rthreshold điɾu khiʀn Comm có thu͙c tính là 1. Đɴt thu͙c tính InputLen
điɾu khiʀn Comm là 0.
Đoɞn mã sau đây mô tɠ làm sao đʀ truyɾn m͙t byte:
  11


&  1
Đoɞn mã sau đây mô tɠ làm sao đʀ nhɪn đưͣc t͛i 100 byte:
  + '
 " +" '.$+" '
 !NN+1
O&
$ ((
 PN
 
$ 
 " "  
! $ " 
!$
1+ .$.
/$
O 
y v͍ng bɞn bây gi͝ sɺ có m͙t ý tư͟ng Comm kiʀm soát nhͯng công viʄc như
thɼ nào và có ý đʈnh vɾ khɠ năng làm m͙t s͑ truyɾn thông cͧa mình!