You are on page 1of 4

OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA

NOVA GORICA

IZBIRNI PREDMETI
2010/2011
Spoštovani učenci in starši,

izbirni predmeti so del obveznega predmetnika osnovne šole in predstavljajo


način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev.
Učencem nudijo možnost, da se odločajo glede na svoje interese, ki so lahko
pomembni tudi za kasnejšo poklicno pot.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-


humanističnega sklopa in naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-
humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk drugega tujega jezika,
nekonfesionalni pouk o verstvih ter pouk retorike.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s
tem soglašajo njegovi starši.
Učenec lahko izbere katerikoli predmet, ne glede na področje.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog


staršev lahko oproščen obiskovanja izbirnih predmetov delno (npr. 1 uro oz. en
predmet) ali v celoti (v tem primeru ne obiskuje izbirnih predmetov).
Starši s pisno vlogo (prošnjo) junija ali najkasneje avgusta posredujete šoli svoje
želje glede oprostitve obiskovanja izbirnih predmetov. Najkasneje do septembra
morate prošnji priložiti tudi dokazilo o vpisu v glasbeno šolo. Ravnatelj v skladu z
določbami zakona odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto.
Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne
ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

Vsi izbirni predmeti so enakovredni ostalim predmetom in bodo ocenjeni številčno.


Po izboru so redni sestavni del učenčevega urnika, njihovo obiskovanje je
obvezno.

Izbirnim predmetom namenja predmetnik po eno uro na teden, razen tujemu


jeziku, ki mu namenja dve uri.

Izbirni predmeti se delijo na štiri skupine glede na trajanje. To so:


 triletni predm eti , ki jih učenec izbere za vsa tri leta (7., 8., 9. r.), vendar lahko
po enem ali dveh letih izstopi; vključi se lahko tudi kasneje, če izkaže ustrezno
predznanje → italijanščina;
 triletni predm eti , ki jih učenec lahko obiskuje samo eno ali dve leti; z učenjem
'prve stopnje' lahko začne tudi v 8. ali 9. r. → verstva in etika, računalništvo;
 enoletni predm eti , ki so vezani na določen razred; učenec lahko predmet
izbere tudi v višjem razredu od določenega → matematična delavnica (7., 8. in 9.
r.), likovno snovanje (I, II, III), življenje človeka na Zemlji (8. r.), raziskovanje
domačega kraja in varstvo njegovega okolja (9. r.), retorika (9. r.), literarni klub
(8. r);
 enoletni predm eti, ki jih izbere učenec v kateremkoli razredu → izbrani šport:
odbojka, izbrani šport: nogomet, šport za sprostitev, šport za zdravje, rastline in
človek, obdelava gradiv, ansambelska igra, glasbeni projekt, sodobna priprava
hrane.

Ponujeni izbirni predmeti:

iz družboslovno-
razred
humanističnega sklopa

tuj jezik – italijanščina I, II, III 7., 8., 9.


verstva in etika I, II, III 7., 8., 9.
retorika 9.
literarni klub 8.
likovno snovanje 7., 8., 9.
ansambelska igra 7.
glasbeni projekt 8., 9.

iz naravoslovno-tehničnega
razred
sklopa
matematična delavnica 7., 8., 9.
izbrani šport: nogomet 9.
izbrani šport: odbojka 9.
šport za sprostitev 7.
šport za zdravje 8., 9.
rastline in človek 7., 8., 9.
življenje človeka na Zemlji 8.
raziskovanje domačega kraja in
9.
varstvo njegovega okolja
računalništvo – urejanje
besedil 7.
računalništvo – multimedija 8.
računalništvo – računalniška 9.
omrežja
obdelava gradiv – les
7.
obdelava gradiv – umetne
8.
snovi
sodobna priprava hrane 7.
Svetujemo vam, da skupaj z otrokom dobro premislite in izberete predmete, pri
katerih bo lahko, glede na svoje sposobnosti in interese, najbolj uspešen.

V pričujoči publikaciji najdete opise ponujenih izbirnih predmetov, vse


dodatne informacije pa lahko dobite pri učiteljih izbirnih predmetov.

Vpis

Učenci se k izbirnim predmetom prijavite s posebnim obrazcem — prijavnico za


izbirne predmete, na podlagi katere bo šola oblikovala skupine izbirnih predmetov.
Te se namreč oblikujejo glede na število učencev, ki mora zadoščati predpisanim
normativom s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Šola bo torej izvajala tiste izbirne
predmete, za katere se boste odločili v večini. Učence, ki se boste prijavili k
predmetom, za katere ne bo dovolj zanimanja, bomo preusmerili z dodatno
prijavnico.

Izpolnjeno prijavnico za izbirne predmete oddate razredniku najkasneje


do
19. aprila.

Učenci, ki prijavnice ne boste oddali pravočasno, boste razporejeni v skupine izbirnih


predmetov, kjer bodo še prosta mesta.