You are on page 1of 24

ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676

ÉÄÑÕÔÇÓ:
ÁÑÅÔÇ ÌÁËÁÌÇ
ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:
ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.
ÅÊÄÏÔÇÓ:
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÍÝïé
áãùíåò Συνεδρίασε το Συντονιστικό
Νομαρχιακό Όργανο
Πρόληψη και συνεργασία

ÇÐÅÉÑÏÕ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
Áñ. Öýëëïõ 4129 μειώνουν τις πυρκαγιές
ÔÉÌÇ 0,40 Åõñþ Óåëßäá 12

Mηνυτήρια αναφορά της αντιπολίτευσης για τα τραπεζοκαθίσματα

Θετική εξέλιξη η χρημα-


τοδότηση για το αερο-
δρόμιο, αλλά...
Στον Εισαγγελέα
για τη Γαριβάλδη
Σταθμός και πύργος
ελέγχου πρέπει να...
πάρουν θέση ΣΕΛ. 4
Ευτυχώς χωρίς
άλλες συνέπειες
Καπνοί από βραχυκύ- ✔ Για ομάδα επιχειρηματιών που κάνει κουμάντο στην περιοχή με την ανοχή του Δημάρχου
κλωμα «έπνιξαν» τα έκανε λόγο ο δημοτικός σύμβουλος Δ. Θεμελής. Όλα νόμιμα απάντησε η Δημοτική Αρχή
χειρουργεία στο
Την παρέμβαση του Εισαγγελέα
«Χατζηκώστα» ΣΕΛ. 8 για τα παράνομα τραπεζοκαθί-
σματα επί της οδού Γαριβάλδη
ζήτησαν χθες καταθέτοντας
μηνυτήρια αναφορά οι κύριοι
Μωυσής Ελισάφ, Σπύρος Ντά-
κης και Δημήτρης Θεμελής,
εκπροσωπώντας όλους τους
δημοτικούς συμβούλους της
ενιαίας αντιπολίτευσης του
δήμου Ιωαννιτών.
Ο κ. Θεμελής μάλιστα προέβει
Στη διασταύρωση και σε σχετικές δηλώσεις στις
οποίες τόνισε πως η άρνηση
Νέας Σελεύκειας της Δημοτικής Αρχής να απα-
Οι κάτοικοι έκλεισαν ντήσει στα συνεχή ερωτήματα
που της έχουν τεθεί από όλα
σχεδόν τα μέλη της αντιπολί-
το δρόμο για να τευσης σχετικά με τη νομιμότη-
τα ή μη των τραπεζοκαθισμά-
μπουν φανάρια ΣΕΛ. 11 των που «κοσμούν» το πεζο-
δρόμιο και το πάρκο Κατσάρη,
ήταν η αιτία για την κατάθεση
της μήνυσης. ΣΕΛ. 7
Οδικά τμήματα... θανάτου
Δρόμος εκκρεμοτήτων... Μελέτες για έργα του ΕΣΠΑ από Εθνικούς πόρους ΣΕΛ. 5
η εθνική οδός Πρέβεζας Ολοκληρώνεται ο χάρητς του «Καλλικράτη» «Ψήνεται» επιστροφή
- Ηγουμενίτσας ΣΕΛ. 10
Προβληματισμός μόνο Καούνου στον ΠΑΣ!
για το λεκανοπέδιο ΣΕΛ. 3
Λίγες μέρες μετά το μαθηματικό
υποβιβασμό του ΠΑΣ Γιάννινα και
ελάχιστοι στους Ηπειρώτες ασχο-
λούνται με το διαδικαστικό τελευ-
ταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, αφού
ακόμα και ο Παναθηναϊκός έχει μεί-
νει στα γλέντια, ενώ ο Νίκος Νιό-
πλιας ετοιμάζεται να κατέβει με
Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων πάρα πολλούς αναπληρωματικούς
Η απαγόρευση πρό- και πιτσιρικάδες, ώστε να τους δώσει
μια ευκαιρία να πάρουν χρόνο συμ-
σληψης 4 συμβασι- μετοχής. ΣΕΛ. 22
ούχων θέτει σε κίν-
δυνο τη λειτουργία Έπεσαν οι τίτλοι τέλους για
της... ΣΕΛ. 5 Ανατολή και Πέραμα ΣΕΛ. 23
Οι ειδήσεις πρώτες στο www.neoiagones.gr
2 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

Με εντολή και επίβλεψη του πρωθυπουργού


Διαδικτυακός τόπος για τις παράνομες
Ï ÊÁÉÑÏÓ óÞìåñá
διαφημιστικές πινακίδες σε δρόμους Προβλέπονται παροδικές Πιθανή βροχή. ÂñÜäõ:
νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Πιθανή βροχή.
Άρχισε να λειτουργεί, κατόπιν εντολής και με την άμεση επίβλε-
ψη του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, ο διαδικτυακός Τοπικές βροχές θα σημειω- ÉùÜííéíá: Πιθανή βροχή.
τόπος «Χωρίς Παράνομες Διαφημιστικές Πινακίδες» θούν αρχικά στο βόρειο ÂñÜäõ: Πιθανή βροχή.
(www.illegalsigns.gov.gr ), ο οποίος εντάσσεται στην πρωτοβουλία ιόνιο και την ήπειρο και ÐñÝâåæá: Πιθανή βροχή.
που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, για την διαμόρφωση μιας εθνικής αργότερα πιθανώς στη ÂñÜäõ: Διάσπαρτα νέφη.
πολιτικής για την Οδική Ασφάλεια. δυτική στέρεα.
Την επίσημη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ανακοίνωσε Άνεμοι: νοτιοανατολικοί ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÅÓ
χθες σε συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Í. ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
4 με 6 μποφόρ. ÁÑÔÁ 120 Ýùò 180 C
Δικτύων, Δημήτρης Ρέππας, ο οποίος προΐσταται της Διυπουργικής
¢ñôá: Πιθανή βροχή. ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ 110 Ýùò 190 C
Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, που συγκροτήθηκε με απόφαση του
Πρωθυπουργού, στις 21 Ιανουαρίου 2010. ÂñÜäõ: Πιθανή βροχή. ÉÙÁÍÍÉÍA 120 Ýùò 220 C
Í. ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ Çãïõìåíßôóá: ÐÑÅÂÅÆÁ 120 Ýùò 210C
Η λειτουργία του διαδικτυακού τόπου www.illegalsigns.gov.gr
έχει στόχο την συμμετοχή των πολιτών και την αποφασιστική συμ-
βολή τους στην αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών πινακί- Í. ÐÑÅÂÅÆÁÓ
δων, που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές και υποβαθμίζουν το περι- Í. ÁÑÔÁÓ
βάλλον και την αισθητική των πόλεών μας.
Μέσα από αυτόν τον διαδικτυακό τόπο ο πολίτης μπορεί να επι-
σημάνει την ύπαρξη κάποιας παράνομης πινακίδας και συμπληρώ-
νοντας μια απλή ηλεκτρονική φόρμα να αποστείλει τα στοιχεία της
περιοχής που την έχει εντοπίσει, καθώς και φωτογραφία.
Έπειτα από την βεβαίωση της παρανομίας από τις αρμόδιες αρχές,
ο Δήμος ή η Γενική Γραμματεία Περιφέρειας, θα είναι υποχρεωμέ-
õ ãÞ... ùò á íôßäïôï
νοι να προβούν άμεσα στην αποξήλωσή τους. ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Ùò äéáö õíéóìüò ô
çò
åß ï ê
Συνάντηση του διοικητή της 6ης Υ.Π.Ε. με την ΓΓΠΗ Eäþ ïäçã ÅëëÜäáò.
Äåí
ï í ô Ý ñ í á ò
Πέμπτη 15 Απριλίου 2010 ìåôáì , áëëÜ
Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου Δήμη- Κρήσκεντος μάρτυρος ó å ô á é ì å êüììáôá
ó÷åô ßæ ãåíéÜ
τρα Γεωργακοπούλου θα έχει σήμερα στις 11 το πρωί ο Διοικητής ó õ ã ê å êñéìÝíç
ìå ìéá ëï-
της 6ης Υ.Π.Ε. καθηγητής, Πάνος Γκούμας κατά την επίσκεψή του
ßó ô ç ê áé äß÷ùò éäåï
στο νομό Ιωαννίνων. Ο κ. Γκούμας και οι υποδιοικητές κ.κ. Ιωάννης äß÷ùò ð ôçí åéêüíá
éó÷õ-
Λαουδιάς και Κωνσταντίνος Πατσιαλός θα συναντηθούν με τη Γενι- ï õ Ý ê á í å é
κή Γραμματέα στις 11.00 το πρωί στην Περιφέρεια.
ãßá, ð
ôï ð å ñ éå÷üìåíï êá
ü
ñüôåñç áð ôåñï áðü ô
éò
ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ ôï ÷ñÞìá
éó ÷ õ ñ ü
ÁÍ.Ä.Å
Στους 15 μήνες μειώνεται η εναλλακτική éí å ò éä éüô õôåò.
θητεία για αντιρρησίες συνείδησης ÅÖÇÌÅÑÅÕÅÉ: áíèñþð

Μειώνεται σε 15 μήνες από 17 που ήταν μέχρι σήμερα η διάρκεια ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏ
της εναλλακτικής θητείας των αντιρρησιών συνείδησης, σύμφωνα ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ,
με απόφαση του υπουργού Άμυνας, Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποί- ôçë. 2651099111
ος συναντήθηκε με τον Συνήγορο του Πολίτη.
Η εναλλακτική θητεία θα διαρκεί πλέον 15 μήνες, δεδομένου ότι
η διάρκεια της θητείας στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική
Αεροπορία είναι 12 μήνες και άρα, σύμφωνα με την αρχή της ανα-
λογικότητας, είναι εύλογο η διάρκεια της εναλλακτικής θητείας να
είναι κατά τρεις μήνες μεγαλύτερη.

Επικυρώθηκε και από τον πρόεδρο της Αλβανίας


η συμφωνία για τα Ελληνικά νεκροταφεία
Ο πρόεδρος της Αλβανικής Δημοκρατίας, Μπαμίρ Τόπι, επικύρω-
σε την ελληνοαλβανική συμφωνία για την «έρευνα, την ταυτοποίη-
ση και την ταφή των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτών στην Αλβανία
κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940-’41».
Τη συμφωνία είχε επικυρώσει, στα τέλη του περασμένου μήνα, και
η αλβανική Βουλή, σε μια συνεδρίαση στην οποία δεν συμμετείχαν
οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος (αξιωματική αντιπολίτευ-
ση), οι οποίοι μποϊκοτάρουν τις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου,
ζητώντας επανέλεγχο των ψήφων των βουλευτικών εκλογών, που
διεξήχθησαν πέρυσι το καλοκαίρι (28 Ιουνίου 2009).
Βάσει της σχετικής συμφωνίας, που μονογράφηκε στα Τίρανα, στις
19 Νοεμβρίου 2008, θα δημιουργηθούν δύο νεκροταφεία (και μνη-
μεία), στην Κλεισούρα και την Κορυτσά, προς τιμή των Ελλήνων
μαχητών που σκοτώθηκαν κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο.

ÍÝïé áãþíåò ÇÐÅÉÑÏÕ


ÉäéïêôÞôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å., Åêäüôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ, ÄéåõèõíôÞò: ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ, Αρχισυντάκτης: Χρήστος
Καζάκος, ΡεðïñôÜæ - Ýñåõíá: Αλέξανδρος Θεμελής, ÐïëéôéóôéêÜ êáé Ýíèåôá:
¢ííá ÄåñÝêá, Áèëçôéêό ρεπορτάζ: ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò, ÁíôáðïêñéôÞò Èåóðñù-
ôßáò: Παναγιώτης Ρίζος, Óåëéäïðïßçóç: ¼ëãá ÆáëáâñÜ - ÊáñáóÜââá, Ãéþñãïò
Είδα χθες μια διαφήμιση του Αιγυπτιακού
ÓïåëåìÝæïãëïõ, Íïìéêüò Óýìâïõëïò: ÌÜñéïò ÃéáííÝôáò Οργανισμού Τουρισμού στην «Γκάρντιαν»:
Ïé «ÍÝïé Áãþíåò» ôõðþíïíôáé óôï ôõðïãñáöåßï
ôùí «Çðåéñùôéêþí åêäüóåùí»
έδειχνε τα στραφταλιστά νερά του Λούξορ, διά-
Ãñáöåßá: ÄáãêëÞ 7, ô.ê. 45444
φανα από τις ακτίνες, έναν βαρκάρη να κρατάει
ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 150 åõñþ
Ôñáðåæþí, ïñãáíéóìþí, äÞìùí êáé íïìéêþí ðñïóþðùí: 180 åõñþ
Óôçí ðáñáðÜíù ôéìÞ äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé ï ÖÐÁ 4,5%
στη χούφτα του έναν πύρινο δίσκο, το θεό ήλιο.
ÔçëÝöùíá: 26510-77466, 27627 ôçë.&öáî: 26510-37880
Web page: www.neoiagones.gr
Αποχάζεψα. Θέλω να τελειώσουν οι Sad days.
e-mail: nagones@ioa.forthnet.gr, info@neoiagones.gr Δεν αξίζουμε τέτοια καθημερινότητα. ÁÍ.ÄÅ.
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ 3
Ολοκληρώνεται ο χάρτης του «Καλλικράτη»
ãíþìç ç ì þ í ã
Προβληματισμός μόνο για το λεκανοπέδιο
✔ Ο δήμος Παμβώτιδας φαίνεται ότι αποτελεί τον «μπαλαντέρ» για το αν Συζήτηση για το χωροταξικό
θα γίνει ο πολύ μεγάλος δήμος Ιωαννιτών, ή θα συνενωθεί με άλλους
Τις τελευταίες «πινελιές» στους χάρτες του «Καλλι-
και όχι για την ουσία
κράτη» βάζει αυτές τις μέρες το υπουργείο Εσωτερικών, Η συζήτηση για τον Καλλικράτη συνεχίζε-
ώστε να παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα και το
χωροταξικό και να μπει στην τελική ευθεία η διαβού-
ται σε όλες τις περιοχές της χώρας και
λευση για τη διοικητική μεταρρύθμιση. εστιάζεται στα σενάρια για το ποιοι
Αν και το χωροταξικό δεν θεωρείται το μείζον ζήτη- δήμοι συνενώνονται με ποιους και ποια
μα, για πολλούς αιρετούς και τοπικές κοινωνίες είναι πρόσωπα μπορούν να παίξουν σημαντι-
τέτοιο, ενδέχεται να προκαλέσει και αντιδράσεις τις
οποίες θέλει να αποφύγει η κυβέρνηση και αυτό απο- κό ρόλο.
δεικνύεται και από τις συναντήσεις βουλευτών του Το χωροταξικό έχει έντονο ενδιαφέρον για
ΠΑΣΟΚ με τον υπουργό Γιάννη Ραγκούση, όπως αυτή όσους πολιτεύονται στην τοπική αυτοδι-
χθες με τους βουλευτές της Ηπείρου με θέμα φυσικά το
πόσοι δήμοι θα δημιουργηθούν. οίκηση, καθώς πρέπει να δοκιμάσουν
τις δυνάμεις τους σε ένα καινούριο
Το πιθανότερο 8 δήμοι περιβάλλον γεωγραφικά μεγαλύτερο
Για το νομό Ιωαννίνων φαίνεται ότι ισχύουν αυτά που
πρόσφατα δημοσίευσαν οι «Ν.Α», δηλαδή για δημιουρ- και με κριτήρια επιλογής υποψηφίων
γία 8 νέων δήμων από 28 και 13 κοινότητες και το που δεν έχουν διαμορφωθεί.
«αγκάθι» αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι, είναι το Όμως η συζήτηση δεν πρέπει να εξαντλη-
λεκανοπέδιο και αν θα ...μεγαλώσει πολύ ο νέος δήμος
Ιωαννιτών ή θα υπάρξουν ανακατατάξεις. θεί στα γεωγραφικά όρια ,στο ποιος
Αν ο δήμος Παμβώτιδας (ο οποίος τάσσεται κατά της Ιωαννίνων, υπάρχει, όπως πληροφορούμαστε προβλη- μπορεί να συνεχίσει να ηγείται στους
ματισμός για το λεκανοπέδιο, οι προτάσεις και απόψεις
συνένωσης στα Γιάννινα) μείνει εκτός, μπορεί να έχου-
είναι πολλές και την τελική επιλογή θα κάνει φυσικά το νέους δήμους και από ποιο κόμμα ο
με 8 ή 9 δήμους στο νομό. Οι δήμοι Ιωαννιτών, Ανατο-
λής, Μπιζανίου και Περάματος και η κοινότητα Νήσου υπουργείο, έχοντας ακούσει και τους βουλευτές και υποψήφιος μπορεί να κερδίσει τις εκλο-
να αποτελούν τον νέο μεγάλο δήμο και ο δήμος Παμ- αφού μελετήσει τις προτάσεις που κατατέθηκαν από γές.
ΟΤΑ και όχι μόνο. Γνώμονας για τη επιλογή θα είναι
βώτιδας, μπορεί να συνενωθεί με όμορους, είτε προς
και η λειτουργικότητα και όχι απλά το αριθμητικό στοι-
Αυτή η συζήτηση είναι απαραίτητη στη
τα ορεινά (Κατσανοχωρίων, Τζουμέρκων, Πραμάντων)
είτε προς το νοτιοανατολικό τμήμα του νομού. Αυτό χείο. συνέχεια, τώρα το ζητούμενο είναι οι
μένει να ξεκαθαριστεί και δεν είναι το σενάριο με τους Πάντως οι 8 δήμοι στο νομό φαίνεται ότι αποτελούν παρεμβάσεις για την ουσία της μεταρ-
τον κατώτερο αριθμό, λιγότεροι δεν γίνεται να μείνουν
9 δήμους του ΙΤΑ, το οποίο προβλέπει δήμο Παμβώτι-
και αυτό γιατί λαμβάνεται υπόψη η ορεινότητα και οι
ρύθμισης που επιχειρείται.
δας, Ανατολής και Μπιζανίου και δήμο Ιωαννιτών, Αυτό που θα περίμενε κανείς τώρα είναι
Περάματος και Νησί. Προφανώς εξετάζεται μια μέση μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των δημοτικών διαμερισμά-
λύση σε σχέση με το ΙΤΑ, η μελέτη του οποίου είναι η των, αφού σε άλλους νομούς πιο πεδινούς οι δήμοι θα κρίσεις και απόψεις, για το σχέδιο λει-
βάση, όχι όμως και...ευαγγέλιο. Κανείς πάντως δεν μπο- είναι λιγότεροι. Πάντως τα κριτήρια με τα οποία γίνο- τουργίας και προτάσεις για τον θεσμό
ρεί να αποκλείσει και την δημιουργία του δεύτερου νται οι συνενώσεις είναι ενιαία για όλους τους νομούς
και φυσικά δεν διατηρείται καμιά κοινότητα. Ζητούμενο που θα αναβαθμίζουν και θα εκσυγχρο-
δήμου στο λεκανοπέδιο.
παραμένει ο καθορισμός των εδρών και τα ονόματα των νίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση.
Η ορεινότητα νέων δήμων. Είναι κάτι που θα ξεκαθαριστεί από το Τα λίγα που ακούστηκαν επί του σχεδίου
βγάζει περισσότερους δήμους υπουργείο, αν δηλαδή θα έχουν λόγο και ρόλο οι ΤΕΔΚ
σε αυτό. Χ. Καζάκος ήταν μόνο για το πόσοι θα είναι οι
Τίποτε δεν είναι ακόμη οριστικό σε ότι αφορά το νομό
πόροι και πως θα δεσμευτούν. Την ίδια
στιγμή το εθνικό πρόγραμμα Θησέας το
Η «κόκκινη γραμμή» στο προσχέδιο του «Καλλικράτη»
κατεξοχήν πρόγραμμα της τοπικής
Τέσσερις αδιαπραγμάτευτοι όροι από την ΚΕΔΚΕ αυτοδιοίκησης για να εκτελεί αναπτυ-
ξιακά έργα έχει απορροφήσει στην
✔ Κοστολόγηση αρμοδιοτήτων, όχι δήμοι-«τέρατα», όχι στο επαγγελματικό ασυμβίβαστο, Ήπειρο μόλις το 50%. των διαθέσιμων
να μείνει στους δήμους η διαχείριση απορριμμάτων πόρων.
Όταν οι δήμοι για την ανάπτυξη δεν μπο-
✔ Διορθώσεις και διευκρινίσεις ζητά και η ΕΝΑΕ, σήμερα συνεδριάζουν οι νομάρχες ρούν να απορροφήσουν υπάρχοντα
Με τέσσερις βασικούς όρους να είναι τέτοια ώστε να μην δημι- μετακινήσεων του πλεονάζοντος κονδύλια και από την άλλη δανείζονται
στους οποίους δεν χωρά διαπραγ- ουργούν δήμους-«τέρατα». προσωπικού. για να πληρώσουν μισθούς και τοκοχρε-
μάτευση, απαντά η ΚΕΔΚΕ στο - Να μην ισχύσει τα επαγγελματι- Η ΚΕΔΚΕ αναμένει και το χωρο-
προσχέδιο του «Καλλικράτη» το κό ασυμβίβαστο δημάρχων πόλεων ταξικό για να τοποθετηθεί συνολι-
ολύσια κάτι δεν πάει καλά στην τοπική
οποίο συζήτησε χθες το διοικητικό άνω των 10.000 κατοίκων, αφού κά και βέβαια η τοπική αυτοδιοίκη- αυτοδιοίκηση.
συμβούλιο. Τοποθετούμενα τα απέτυχε ήδη στους βουλευτές. ση θα καταθέσει τις τελικές προτά- Δυστυχώς το φαινόμενο είναι εκτεταμένο
μέλη στο μη οριστικοποιημένο κεί- - Η διαχείριση των απορριμμά- σεις της στο συνέδριο της 3ης
μενο του σχεδίου, επεσήμαναν των πρέπει να παραμείνει στους Μαίου.
στην πλειονότητα των δήμων της
γενικότερα τα σημεία που κατά τη δήμους και όχι να μεταφερθεί η χώρας από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο
γνώμη τους πρέπει να αλλάξουν ή αρμοδιότητα στην Περιφέρεια. Διορθώσεις ζητά η ΕΝΑΕ, μεγάλο. Η συζήτηση θα πρέπει να περι-
να καταργηθούν. αλλιώς δεν στηρίζει... στραφεί στην αναβάθμιση της τοπικής
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, Νικήτας Οι εκπρόσωποι Και το Δ.Σ της ΕΝΑΕ συνεδρίασε
Κακλαμάνης, δίνοντας τη γενική των παρατάξεων χθες με το ίδιο θέμα. αυτοδιοίκησης και στην ανάληψη ανα-
εικόνα των αντιδράσεων επί του Ο Απόστολος Κοιμήσης, εκπρό- Ο πρόεδρος της ΕΝΑΕ Δημή- πτυξιακού ρόλου.
σχεδίου, δήλωσε πως «αν το νομο- σωπος της δημοτικής παράταξης τρης Δράκος σε δήλωση του για το
σχέδιο ήταν αυτό που παρουσιάζε- που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, είπε μη οριστικοποιημένο σχέδιο, τόνι- Οι υπάρχουσες πρακτικές λειτουργίας που
ται στο κείμενο, τότε η συνεδρίαση πως με τον «Καλλικράτη» ανοίγει σε: «Έχει πολλές γενικότητες και έχουν οδηγήσει στην απαξίωση του
ασάφειες στα κρίσιμα ζητήματα
δεν θα διαρκούσε πάνω από 5 ένας νέος κύκλος για ουσιαστική
που έχουμε θέσει με ομόφωνες θεσμού είναι το ζητούμενο της συζήτη-
λεπτά», υπονοώντας ότι δεν θα αναδιανομή της πολιτικής εξου- αποφάσεις των συνεδρίων μας, σης που δυστυχώς δεν γίνεται.
γινόταν δεκτό. σίας. στους πόρους, τις αρμοδιότητες,
Ο κ. Κακλαμάνης τόνισε πως Ο εκπρόσωπος της παράταξης που τον δημοκρατικό προγραμματισμό,
Βαγγέλης Αθανασίου
στην επιστολή που θα στείλει πρόσκειται στο ΚΚΕ, Χρήστος την πολιτική λειτουργία. Θέλουμε
σήμερα η ΚΕΔΚΕ στον υπουργό Τέγος, τόνισε τη ριζική διαφωνία να πιστεύουμε ότι αυτά θα διορθω-
Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, θα της παράταξής του χαρακτηρίζο- θούν. Αν δεν διορθωθούν, όχι μόνο
επισημαίνονται δύο ειδών όροι. Οι ντας τον «Καλλικράτη» ως μηχανι- δεν θα στηρίξουμε τον Καλλικράτη,
αδιαπραγμάτευτοι και οι συζητήσι- σμό που θα υλοποιήσει τις πολιτι- αλλά και θα τον πολεμήσουμε.
μοι. Στους πρώτους περιλαμβάνο- κές της κυβέρνησης. Εμείς, που από την πρώτη στιγμή
νται: Ο εκπρόσωπος της παράταξης στηρίξαμε τη Διοικητική Μεταρ-
- Να γίνει η συνολική κοστολό- «Αυτοδιοικητική πρωτοβουλία» ρύθμιση και πιστέψαμε στην ανα-
γκαιότητά της».
γηση των αρμοδιοτήτων που μετα- (του ΣΥΝ) Θεόδωρος Γκορτσόπου- Σήμερα στα γραφεία της ΕΝΑΕ ,
φέρονται στους δήμους που μέχρι λος, με επιστολή του, καθώς δεν θα συνεδριάσουν οι Νομάρχες της
στιγμής παραμένουν ακοστολόγη- μπόρεσε να παραστεί στη συνε- χώρας για τον «Καλλικράτη» ενώ το
τες. δρίαση, επικεντρώθηκε στο θέμα έκτακτο συνέδριο αναβάλλεται για
- Τα κριτήρια για το χωροταξικό των απολύσεων, μετατάξεων και τα τέλη Απριλίου.
4 ÑEÐOÑÔÁÆ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

Θετική εξέλιξη η χρηματοδότηση για το αεροδρόμιο, αλλά...

Σταθμός και πύργος ελέγχου


πρέπει να... πάρουν θέση
✔ Αναμένεται η οριστική επιλογή από την ΥΠΑ, με πιθανότερη λύση την διατήρηση
του υπάρχοντος σταθμού μέχρι να κατασκευαστεί ο νέος, χωρίς μεταβατικό.
Η ολοκλήρωση του έργου αναβάθμι- σκευαστεί στη θέση του ο νέος, αλλά η
σης και εκσυγχρονισμού του αεροδρο- κατεδάφιση θα γίνει αφού ολοκληρωθεί
μίου Ιωαννίνων κατάντησε ...γεφύρι της και αδειοδοτηθεί ο νέος σταθμός.
Άρτας και πλέον άλλη καθυστέρηση και Βέβαια και αυτή η επιλογή θα δημι-
δικαιολογίες δεν μπορούν να υπάρξουν, ουργήσει, κυρίως, κυκλοφοριακά προ-
από τη στιγμή που ο υπουργός Υποδο- βλήματα, στην είσοδο του αεροδρομίου
μών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως που θα μετατραπεί σε εργοτάξιο, αλλά
μετέφερε η ΓΓΠΗ Δήμητρα Γεωργακο- δεν γίνεται αλλιώς.
πούλου, δεσμεύτηκε για την χρηματοδό- Σε ότι αφορά τον πύργο ελέγχου, κρί-
τηση του από εθνικούς πόρους, αφού η θηκε από την ΥΠΑ ότι στο σημείο που
ένταξη στο ΕΣΠΑ δεν κατέστη δυνατή. σήμερα βρίσκεται εμποδίζει την μελλο-
Ήδη πληρώθηκε ο ανάδοχος ποσό Ελλάδος, προκύπτει ότι δεν έχει απα- ντική εγκατάσταση και λειτουργία του
720.000 ευρώ που του οφείλονταν και ντήσει ακόμη, αν και πέρασαν πολλοί Τι εκτελέστηκε ως τώρα στο έργο
Συστήματος Τυφλής Προσγείωσης (ILS)
επιστρέφει στο έργο, όμως υπάρχουν μήνες η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο- Από το συνολικό έργο που αφορά
και άρα πρέπει να τροποποιηθεί η μελέ-
ακόμη εκκρεμότητες για δυο καίρια τμή- ρίας για τα δυο παραπάνω ζητήματα, στην επέκταση του αεροδιαδρόμου, των
αλλά αναμένεται αν συμβεί αυτό σύντο- τροχιοδρόμων, δημιουργία νέου χώρου τη και να κατασκευαστεί σε άλλο
ματα. σημείο.
Τι θα γίνει με τον μεταβατικό αερο- μα, αφού άλλα περιθώρια δε υπάρχουν. στάθμευσης αεροσκαφών και νέο σταθ-
Εφόσον ξεκαθαριστεί πλήρως η λύση μό επιβατών, αλλά και πύργου ελέγχου, Και σε αυτό το θέμα δεν υπήρξε ορι-
σταθμό και την
Ρεπορτάζ για τον αεροσταθμό και τον πύργο ελέγ- εκτελέστηκαν εργασίες για τα δυο πρώτα στική απάντηση και η ΕΥΔΕ-Αεροδρο-
μετατόπιση του
πύργου ελέγχου, χου, μοναδικό θέμα θα είναι η απρόσκο- τμήματα του και κατασκευάστηκε ο σκε- μίων Βορείου Ελλάδος αναμένει οδη-
Χρήστος Καζάκος θέμα που συνδέε- πτη χρηματοδότηση του έργου. Οι μελέ- λετός του κτιρίου που προορίζεται για γίες για να προωθήσει την κατασκευή.
ται με το υπό εγκα- τες που είχαν πρόβλημα με τα ηλεκτρο- αμαξοστάσιο, προς την πλευρά του Πιθανότατα η νέα θέση του πύργου
τάσταση Σύστημα Τυφλής Προσγείωσης μηχανολογικά των κτιρίων και αποτέλε- Αεροπορικού Αποσπάσματος. ελέγχου θα είναι μπροστά από το Αερο-
( ILS). σαν αιτία καθυστέρησης στο παρελθόν Τοποθετήθηκε ο περιφερειακός πορικό Απόσπασμα και δίπλα από το
Αν δεν επιλυθούν άμεσα αυτά τα προ- είναι καθόλα έτοιμες και επομένως άλλο φωτισμός, έγιναν και θα γίνουν περι- κτίριο που κατασκευάζεται για αμαξο-
βλήματα, δεν μπορεί να προχωρήσει εμπόδιο δεν υπάρχει. φράξεις και εκκρεμεί και η σύνδεση στάσιο.
και ο ανάδοχος στην υλοποίηση βασι- Το ευχάριστο και σημαντικό επίσης, του παλιού διαδρόμου προσγείωσης με Με απλά λόγια η αρχική μακέτα δεν
κών εργασιών, πέραν αυτών που εκτέλε- είναι ότι πληρώθηκε ο ανάδοχος τις επεκτάσεις. θα ανταποκρίνεται στο αποτέλεσμα που
σε στο έδαφος και υπέδαφος και δεν 720.000 ευρώ που είχε λαμβάνειν και Ουσιαστικά προχώρησαν ως τώρα, 3,5 θα δούμε, αλλά σημασία έχει να τελειώ-
είναι εμφανείς. μετά από καιρό επαναρχίζουν οι εργα- περίπου χρόνια μετά την έναρξη, οι σει το έργο και στην διάρκεια κατασκευ-
σίες. άλλες εργασίες πλην κτιρίων, αλλά όχι ής να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουρ-
Πρέπει να απαντήσει η ΥΠΑ Οι πληρωμές στο έργο ως τώρα ανήλ- σε βαθμό που να σημαίνει ότι το έργο
γία του.
Από την πληροφόρηση που είχαμε θαν σε 5,7 εκ. ευρώ, από τα 26 εκ. ευρώ βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Έπρεπε να
χθες από αρμόδιους παράγοντες της περίπου που είναι η προσφορά της ανα- έχει παραδοθεί προ πολλού και ο μόνος
επιβλέπουσας Ειδικής Υπηρεσίας δόχου η οποία προσέφερε μεγάλη που δεν ευθύνεται είναι ο ανάδοχος η
Δημοσίων Έργων-Αεροδρομίων Βορείου έκπτωση επί του προϋπολογισμού που εταιρεία «ΤΟΜΗ» η οποία λόγω μη πλη-
ήταν 52 εκ. ευρώ περίπου. ρωμής, διέκοψε τρεις φορές τις εργασίες
και μάλιστα με την τελευταία η εικόνα
στο αεροδρόμιο ήταν αποκαρδιωτική,
με εμφανές έργο μόνο το γιαπί του αμα-
ξοστασίου...

Δεν θα ισχύσει η αρχική μακέτα...


Αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέ-
βλεπε να χρησιμοποιηθεί ως μεταβατι-
κός σταθμός το κτίριο που τελικά θα
είναι το αμαξοστάσιο, αυτό που βλέπουν
Βιολογικό ψωμί
όσοι μπαίνουν στο αεροδρόμιο αριστε-
ρά προς το πάρκινγκ, στην πορεία άλλα-
ξαν τα σχέδια. Λόγω κόστους και μεγά-
λης αναστάτωσης που θα επέφερε αυτή
η λύση, επιλέγεται και μένει να οριστι-
κοποιηθεί, να μην μεταφερθεί σε αυτό
το κτίριο ο σταθμός, αλλά να κατασκευ-
αστεί ο νέος σταθμός δίπλα στον υφι-
στάμενο, ουσιαστικά στο χώρο του
σημερινού πάρκινγκ.
Εκτός απροόπτου αυτή θα είναι η τελι-
κή επιλογή από την ΥΠΑ. Έτσι δεν θα
κατεδαφιστεί ο υπάρχων για να κατα-
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ÑÅÐÏÑÔÁÆ 5
Τη δέσμευση για χρηματοδότηση των αναγκαίων μελε-
τών από εθνικούς πόρους, για ωρίμανση έργων που θα Δέσμευση Αρναουτάκη στους Περιφερειάρχες
υλοποιηθούν από το ΕΣΠΑ, ανέλαβε ο υφυπουργός Οικο-
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σταύρος Αρνα-
ουτάκης σε σύσκεψη με τους Περιφερειάρχες. Μέχρι το Με εθνικούς πόρους μελέτες για το ΕΣΠΑ
τέλος του έτους η χώρα πρέπει να κάνει δαπάνες ύψους
5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από συγχρηματοδοτούμενα ✔ Επιτακτική ανάγκη η άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος με ώριμα έργα
προγράμματα. Η εξέλιξη αυτή δείχνει το πρόβλημα που
υπάρχει με έλλειψη μελετών για να ενταχθούν έργα. και εισροές πόρων, τόνισε η ΓΓΠΗ στη σύσκεψη με τον υφυπουργό
Στην σύσκεψη η ΓΓΠΗ Δήμητρα Γεωργακοπούλου τόνι-
σε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη πλήρους ενεργοποίησης ένταξη ώριμων έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα τητας και Ανάπτυξης. Οι δεσμευτικές εισροές από την Κοι-
του ΕΣΠΑ με ώριμα έργα. που θα υλοποιηθούν χωρίς προβλήματα τα επόμενα χρό- νοτική Συνδρομή στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμμα-
Εκτός του υφυπουργού μετείχε στη σύσκεψη και ο Γενι- νια περιόδου του ΕΣΠΑ, το Υπουργείο θα συνδράμει τις τα ανέρχονται συνολικά σε 3,5 δις € για το τέλος του 2010
κός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Γιώργος Περιφέρειες χρηματοδοτώντας από Εθνικούς Πόρους τις που αντιστοιχούν σε δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων
αναγκαίες μελέτες ωρίμανσης έργων, στη βάση της ανα- Επενδύσεων 5,2 δις €. Από την πλευρά της η Γενική Γραμ-
Πετράκος. Ο κ. Αρναουτάκης συζήτησε με τους Γενικούς ματέας Περιφέρειας Ηπείρου Δήμητρα Γεωργακοπούλου
Γραμματείς των Περιφερειών και των Υπουργείων θέματα πτυξιακής στρατηγικής τους.
Ειδικότερα, ο υφυπουργός επισήμανε την κρισιμότητα στην τοποθέτησή της επεσήμανε πως άμεση επιλογή και
που σχετίζονται με τις επιμέρους δεσμεύσεις χρηματορο- της περιόδου που διανύουμε για την ανάκαμψη της χώρας επιτακτική ανάγκη είναι η μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση
ών των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμ- από την ύφεση και την δεσμευτική συμβολή των εισροών του ΕΣΠΑ με εισροές και έργα ώριμα και ικανά να αποφέ-
μάτων των Περιφερειών και των Υπουργείων και τη συμβο- των κοινοτικών πόρων μέσω των Επιχειρησιακών Προ- ρουν μετρήσιμα, πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά αποτε-
λή τους στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της γραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανά- λέσματα για την Ήπειρο. «Πρέπει να καλύψουμε το στόχο
χώρας. πτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία» και για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να συντονίσουμε τις
Σύμφωνα με σχετικό δελτίου τύπου της Περιφέρειας, ο καθώς και των υπολειπόμενων εισροών από τα Επιχειρη- δράσεις και τις ενέργειές μας. Δεν έχουμε περιθώρια να
κ. Αρναουτάκης δεσμεύτηκε πως στην προσπάθεια για την σιακά Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ στο Πρόγραμμα Σταθερό- αποτύχουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η άρνηση του υπουργείου Οικονομικών Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων


να εγκρίνει την πρόσληψη με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου τεσσάρων ατόμων για
την καθαριότητα και τη σίτιση των μαθη-
τών, οι οποίοι διαμένουν στο οικοτροφείο,
Η απαγόρευση πρόσληψης 4 συμβασιούχων
θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία και της
ίδιας της Γαλακτοκομικής Σχολής στον θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία της...
Κατσικά, αφού η μη παροχή φαγητού όλες
τις μέρες και η απουσία καθαριότητας ✔ Πρόκειται για καθαρίστριες και μαγείρισσες των οποίων έληξαν προ διμήνου οι συμβάσεις
ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόωρη αποχώ- και η απουσία τους από το οικοτροφείο της σχολής προκαλεί προβλήματα στους 75 μαθητές
ρηση τους μαθητές. Το θέμα προέκυψε
προ διμήνου περίπου, όταν έληξαν οι συμ- παιδιών των φτωχών αγροτικών οικογενει-
Η μοναδική σχολή στη χώρα ών, μηδενίζει το παραγόμενο έργο της
βάσεις 4 εργαζομένων και δεν έγινε ακόμη
η πρόσληψη νέων. πρότυπης αυτής μονάδας καθώς και στην
Στη Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων λειτουργεί η ειδικότητα της «Γαλακτοκομίας
Έγκαιρα ο διευθυντής της Σχολής, γεω- υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο κοινοτι-
- Τυροκομίας» και αποτελεί το μοναδικό φορέα εκπαίδευσης για νέους τυροκόμους
πόνος Ευάγγελος Νάκος, απέστειλε έγγρα- κών προγραμμάτων...
στη χώρα. Έχει ιδρυθεί το 1916. Φοιτούν σε αυτή νέοι από όλη την Ελλάδα και παρέ-
φο στην διοίκηση του ΟΓΕΕΚΑ «Δήμητρα» Η αρνητική αυτή εξέλιξη, καταλήγουν
χεται δωρεάν στέγαση και σίτιση σε όσους το επιθυμούν. Η σχολή στεγάζεται σε ένα
(υπάγεται στο υπουργείο Αγροτικής Ανά- οι Οικολόγοι Πράσινοι, στιγματίζει την
σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα (στο δρόμο προς τον Κατσικά) και διαθέτει άριστη
πτυξης) από τον οποίο εποπτεύεται η ελληνική πολιτεία και την κυβέρνηση που
υλικοτεχνική υποδομή, βιβλιοθήκη και σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια.
Επαγγελματική Γαλακτοκομική Σχολή σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής
Οι σπουδαστές, όταν αποφοιτήσουν είναι έτοιμοι να απασχοληθούν στη βιομηχα-
θέτοντας επιτακτικά το αίτημα για πρόσλη- κρίσης στερεί το δικαίωμα της νέας
νία γάλακτος και να στελεχώσουν με επιτυχία οποιαδήποτε μονάδα παραγωγής
ψη προσωπικού και επισημαίνοντας ακόμη γενιάς για μια δημιουργική διέξοδο στην
γαλακτοκομικών προϊόντων ή και να ιδρύσουν δική τους μονάδα.
και τον κίνδυνο κλεισίματος της σχολής. εκπαίδευση...».
Παρενέβη και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε στην πορεία Και ως προς το μόνιμο προσωπικό της
και χθες το θέμα δημοσιοποιήθηκε μέσω σχολής θα τεθεί θέμα από τη νέα σχολική
ανακοίνωσης της τοπικής κίνησης Ιωαννί- χρονιά, αφού αποχωρούν με σύνταξη τρεις
νων των Οικολόγων Πράσινων. από τους τέσσερις γεωπόνους, αλλά γενι-
κότερα ως σχολή δεν παρουσιάζει τώρα
Καθαρίστριες και μαγείρισσες προβλήματα, αυτά αφορούν το οικοτρο-
το πρόβλημα φείο.
Όπως μας εξήγησε ο κ. Νάκος το πρό- Με τις κινήσεις και παρεμβάσεις που
βλημα εστιάζεται μόνο στο οικοτροφείο έγιναν υπάρχει η αίσθηση ότι θα βρεθεί
της σχολής στο οποίο διαμένουν οι 75 από τρόπος να γίνουν οι προσλήψεις, αλλά για
τους 110 μαθητές. Πλέον με την αποχώρη- τη νέα χρονιά πλέον, αφού η διαδικασία
ση των 4 εργαζομένων υπάρχει πρόβλημα μέσω ΑΣΕΠ, όπως επιβάλλεται για όλες τις
με την καθαριότη- συμβάσεις, χρειάζεται χρόνο.
Ôïõ τα αλλά και με τα
γεύματα, αφού το Οικολόγοι Πράσινοι: Να παρέμβει η
Óðýñïõ ÈåìåëÞ υπάρχον προσω- υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
πικό δεν επαρκεί Οι Οικολόγοι Πράσινοι Ιωαννίνων
για να καλύπτει και το βραδινό και τις ζητούν με ανακοίνωση τους την άμεση
αργίες. παρέμβαση της Υπουργού Αγροτικής
Η σχολική χρονιά λήγει στις 12 Μαΐου, Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μπατζελή
αλλά μέχρι τότε το πρόβλημα πρέπει να στο πρόβλημα που έχει προκύψει με τη
αντιμετωπιστεί. Βέβαια λύση πρέπει να Γαλακτοκομική Σχολή.
βρεθεί και για την επόμενη σχολική χρο- «Ο κίνδυνος να βρεθούν κυριολεκτικά
νιά, από το Σεπτέμβριο. Για την ώρα κι στο δρόμο 100 μαθητές είναι πλέον άμε-
ενόσω έγκριση για συμβάσεις δεν δίνεται, σος και ορατός, διακόπτοντας τις σπουδές
ο Διευθυντής μετά από προτροπή του προ- τους ξαφνικά πριν την λήξη της σχολικής
έδρου του Οργανισμού προσπαθεί να περιόδου», αναφέρεται στην ίδια ανακοί-
λύσει προσωρινά το πρόβλημα μέσω ιδιω- νωση και προστίθεται:
τικής εταιρείας που ασχολείται με την «Η άρνηση του Υπουργείου Οικονομι-
καθαριότητα, τουλάχιστον για μια καθαρί- κών να εγκρίνει τις σχετικές πιστώσεις για
στρια και περιμένει απάντηση, αλλά για το σύμβαση ορισμένου χρόνου παρόλη την
εστιατόριο τα πράγματα παραμένουν σχετική έγκριση του Υπουργείου Εσωτε-
δύσκολα. ρικών καταργεί την προοπτική εκπαίδευ-
σης στον αγροτικό τομέα ιδιαίτερα των
6 Ó×ÏËÉÁ - ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

Ορθά και... ανάποδα


ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
Εισαγγελέας για την Γαριβάλδη
Ìå ôïN... Íßêï ÆáñìðáëÜ
Είδαν κι απόειδαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση και αφού μετά από αλλεπάλληλες ερωτήσεις δεν πήραν καμία
info@nikoszarbalas.gr απάντηση από την Δημοτική αρχή για το τι γίνεται και με ποια
απόφαση έχουν τοποθετηθεί όλα αυτά τα τραπεζοκαθίσματα επί
των πεζοδρομίων της οδού Γαριβάλδη, είπαν να κινηθούν δικα-
στικά, μπας και τους λυθεί επιτέλους η απορία.
Τα βαρίδια Πάντως η υπόθεση έχει κι άλλες προεκτάσεις, αφού πέραν της
νομιμότητας των αδειών υπάρχει και το θέμα σε ποιόν ανήκει
Αυτές τις ημέρες στη δημόσια συζήτηση κυριαρχούν τα θέματα τελικά ο χώρος αυτός.
της οικονομίας και της δημόσιας ασφάλειας. Γιατί από την κτηματική υπηρεσία, από το κράτος δηλαδή,
Από τη μια οι αποφάσεις της ευρωζώνης για τη συγκεκριμενοποί- υπάρχουν έγγραφα που δείχνουν πως το πεζοδρόμιο από την
ηση του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας και από ΑΠΟΡΙΑ
πλευρά της λίμνης είναι στη δική της δικαιοδοσία και άρα όποι-
την άλλη οι συλλήψεις, τις οποίες η ΕΛ.ΑΣ. συνδέει με υποθέσεις ες άδειες για τραπεζοκαθίσματα από τον δήμο είναι άκυρα.
τρομοκρατίας, δένουν τα χέρια του Αντώνη Σαμαρά. Τι να πει για Γύρισε ο Κ. Καραμαν-
λής από τις διακοπές του ▲ Πιάσ’ το αβγό και κούρευ’ το δηλαδή.
να τον ακούσουν; Ποια πολιτική ατζέντα να επιχειρήσει να διαμορ-
φώσει, ώστε η ΝΔ να αρχίσει να ανακάμπτει; Πάσχα;
Όχι τίποτε άλλο αλλά Λείπει ο έλεγχος
Το πρόβλημα της Ν.Δ. υπό τον Σαμαρά είναι ότι την τραβάνε πίσω
τα βαρίδια της Ν.Δ. του Καραμανλή. Η προηγούμενη κυβέρνηση τα πρέπει να ετοιμάζεται
για τις… καλοκαι- Από όλες τις τοποθετήσεις που έγιναν κατά τη συνεδρίαση του
θαλάσσωσε και στην οικονομία και στα θέματα της δημόσιας ασφά-
λειας. Ο Παυλόπουλος όλο και «πλησίαζε» το νέο αίμα των τρομο- ρινές. Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου για την αντιμετώπιση των
κρατών, όπως το χαρακτήρισε, και όλο του ξέφευγε. πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο που ξεκινάει τον επόμε-
Γι’ αυτό κάθε φορά που ο Αντώνης Σαμαράς, σε επίδειξη αρχηγι- νο μήνα μία ήταν η πιο σημαντική. Αυτή που
κής πυγμής καλεί όσους πλήγωσαν την παράταξη ν’ αποχωρήσουν έγινε για την απουσία ελέγχου των ενεργει-
μόνοι τους ήσυχα ή θα τους διώξει ο ίδιος αναρωτιέμαι: Εννοεί και ών που κάθε φορέας υποτίθεται πως έχει
τον Κ. Καραμανλή; αναλάβει να κάνει. Γιατί σε φιλολογικό επί-
πεδο όλα αυτά που λέγονται περί συνεργα-
σίας και πρόληψης μπορεί να ακούγονται

Δεν είναι πορτοφόλι για… ξάφρισμα σωστά, στο δια ταύτα όμως υπάρχει πρόβλη-
μα. Όταν έρχεται δηλαδή η ώρα της συνερ-
γασίας τότε τα πράγματα δυσκολεύουν και
όταν ο μηχανισμός ελέγχου απου-
Με τον σιάζει, τότε εμφανίζονται φαινόμε-
Αλέξανδρο Θεμελή να που σημειώθηκαν πέρσι.
▲ Όταν τα πλαϊνά των δρόμων
καθαρίστηκαν από τα ξερά χόρτα
τον Σεπτέμβριο.
Κάποιοι «επαγγελ- Τι γίνεται με το Έρικσον
ματίες» βλέπουν τον
τουρίστα, που έρχε- Από την χθεσινή συζήτηση για την πυροπροστασία δεν έλειψε
ται στον τόπο μας, και η αναφορά στα εναέρια μέσα πυρόσβεσης και ειδικά στο ελι-
σαν ένα πορτοφόλι κόπτερο Έρικσον η παρουσία του οποίου πέρσι, είχε μετατραπεί
για ξάφρισμα σε σίριαλ. Μέχρι στιγμής τα πράγματα δείχνουν αν βαίνουν
καλώς και σύμφωνα με τις δηλώσεις των υπευθύνων το ελικόπτε-
Σε πολλές γωνιές του νομού μας σημειώθη- ρισμό, που ούτως ή άλλως συρρικνώνεται, ρο θα έρθει στην περιοχή μας εγκαίρως.
κε κάμψη στον αριθμό των τουριστών το καθώς η κρίση «χτυπάει» ολοένα και περισσό-
«Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, κατά 90% θα έρθει», είπε ο
Πάσχα. τερες ελληνικές οικογένειες.
Διοικητής της Πυροσβεστικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων.
Μέσα σ’ αυτή την αρνητική συγκυρία, Ο τουρισμός στην περιοχή μας χρειάζεται
ήρθαν κι οι καταγγελίες που χαρακτηρίζουν νέα στρατηγική χάραξη και μια γενναία ποιο- ▲ Αυτό το 10% όμως είναι που προβληματίζει.
«άθλιο» το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρε- τική αναβάθμιση.
σιών κι «εξωφρενικές» τις τιμές (σε ορισμέ- Όσο κάποιοι «επαγγελματίες» βλέπουν το
νους από τους προορισμούς). τουρίστα – Έλληνα ή ξένο – σαν ένα πορτοφό-
Δεν είναι αδικαιολόγητες οι καταγγελίες. λι για… ξάφρισμα, χωρίς να αναλογίζονται τη
Σήμερα ο επισκέπτης είναι «υποψιασμένος» μακροπρόθεσμη ζημιά που προκαλούν στο
κι αναζητά την καλύτερη αναλογία κόστους – προϊόν τους, τα πράγματα θα πηγαίνουν από
υπηρεσιών. το κακό στο χειρότερο.
Αν δεν τη βρει στον τόπο μας, θα τη βρει Και – δυστυχώς – μαζί με τα ξερά θα καίγο-
αλλού. Κι έτσι θα μεγαλώνει το κακό στον του- νται και τα χλωρά.

«Δεν είσαστε σχολιαστές»


Εξαιρετικά εύστοχη ήταν η προειδοποίηση που απηύθυνε ο
πρωθυπουργός προς τα κυβερνητικά στελέχη, να μη συμπεριφέρο-
νται ως σχολιαστές – δημοσιογράφοι και αν μη μιλάνε για θέματα
που δεν κατέχουν.
Το έχω γράψει και στο παρελθόν.
Στον τόπο μας προκόβουν κάποιοι πολιτικοί, που περιφέρονται
από κανάλι σε κανάλι, διοχετεύουν στις εφημερίδες δελτία τύπου,
επί παντός επιστητού, τηλεφωνούν σε δημοσιογράφους για να…
δώσουν παραπολιτικά σχόλια και πληροφορίες κλπ.
Μιλάνε, μιλάνε, μιλάνε… Χωρίς να λένε τίποτε (επί της ουσίας).
Εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν στραμμένα πάνω
τους τα φώτα της δημοσιότητας.
Ξεχνάνε όμως κάτι σημαντικό.
Ο ρόλος των πολιτικών δεν είναι να σχολιάζουν τις εξελίξεις. Τις
παρακολουθούν, βέβαια, τις αναλύουν. Κυρίως όμως παρεμβαί-
νουν να τις… αλλάξουν. Δρουν.
Στον τόπο μας ζούμε μια απίστευτη διαστροφή.
Οι μεγαλοδημοσιογράφοι ρυθμίζουν την «ατζέντα» των υπό Εξαιρετικά εύστοχη
συζήτηση θεμάτων, τις προτεραιότητες δηλ. της χώρας και καλούν
τους πολιτικούς να τις σχολιάσουν. ήταν η παρατήρηση
Κι όχι όλους.
Λίγους κι… αρεστούς.
του Γ. Παπανδρέου
ÍÝïé
ÍÝïé Áãþ
Áãþíåò,
íåò, ΠΕΜΠΤΗ
ÔÑÉÔÇ 1115
ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
2007 ÅIÄÇÓÅÉÓ 7
Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε χθες η αντιπολίτευση του δήμου «Όλα έγιναν νόμιμα» απαντά

Στον Εισαγγελέα τα τραπεζοκαθίσματα της Γαριβάλδη η Δημοτική Αρχή


Άμεση ήταν η απάντηση της Δημοτικής
Αρχής στην είδηση της κατάθεσης μηνυτή-
✔ Για κλίκα επιχειρηματιών που κάνει κουμάντο στην περιοχή ριας αναφοράς από την αντιπολίτευση. Σε
ανακοίνωση που εξέδωσε λίγες ώρες μετά
τις δηλώσεις του κ.Θεμελή, η Δ.Α. τονίζει
με την ανοχή του Δημάρχου έκανε λόγο ο δημοτικός σύμβουλος Δ. Θεμελής πως όλες οι παρεμβάσεις της Δημοτικής
Αρχής, αλλά και η συγκεκριμένη περίπτω-
Την παρέμβαση του Εισαγγελέα για τα παρά- ση, είναι απόλυτα νόμιμες κι έχουν ληφθεί
όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τις
νομα τραπεζοκαθίσματα επί της οδού Γαριβάλ- ισχύουσες διατάξεις, ενώ κατηγορεί την
δη ζήτησαν χθες καταθέτοντας μηνυτήρια ανα- αντιπολίτευση για ακατάσχετη καταγγελιο-
φορά οι κύριοι Μωυσής Ελισάφ, Σπύρος Ντά- μανία.
κης και Δημήτρης Θεμελής, εκπροσωπώντας Ολόκληρη η ανακοίνωση της Δ.Α. είναι η
όλους τους δημοτικούς συμβούλους της ενιαί- εξής:
ας αντιπολίτευσης του δήμου Ιωαννιτών. Η μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, συνεχίζοντας την ακατάσχετη καταγγε-
Ο κ. Θεμελής μάλιστα προέβει και σε σχετι- λιομανία σε κάθε έργο και παρέμβαση της
κές δηλώσεις στις οποίες τόνισε πως η άρνηση Δημοτικής Αρχής, προβαίνει σε ψευδείς
της Δημοτικής Αρχής να απαντήσει στα συνε- συκοφαντικές δημόσιες καταγγελίες που
χή ερωτήματα που της έχουν τεθεί από όλα άπτονται ακόμη και του ποινικού νόμου.
σχεδόν τα μέλη της αντιπολίτευσης σχετικά με Όπως με το Ξενία, το παρκινγκ, την Ανε-
τη νομιμότητα ή μη των τραπεζοκαθισμάτων ξαρτησίας, τον Οίκο Ευγηρίας, το νέο θέα-
τρο κ.λπ., έτσι και τώρα για τα έργα που
που «κοσμούν» το πεζοδρόμιο και το πάρκο είναι σε εξέλιξη στα «Ταμπάκικα», για μία
Κατσάρη, ήταν η αιτία για την κατάθεση της στου κλπ χώρου (κατ» άρθ. 3 παρ. 6 του ν. ντας σκληρή κριτική συνέχισε τις δηλώσεις του ακόμη φορά επιχειρεί ν’ αμαυρώσει και να
μήνυσης. 1080/80), λέγοντας: « Η παρέα που διοικεί τον Δήμο ακυρώσει μεγάλες παρεμβάσεις που, κατά
γ) δεν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν χορηγη- έκανε και πάλι το θαύμα της. Η δημοτική αρχή γενική ομολογία, αλλάζουν ριζικά μία
Η μήνυση τελείως υποβαθμισμένη περιοχή.
θεί από τον Δήμαρχο Ιωαννιτών ή τον αρμόδιο θα πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι υπάρ- Όλες οι παρεμβάσεις της Δημοτικής
Στην μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσαν αντιδήμαρχο οι προαπαιτούμενες για την οποι- χουν νόμοι και όργανα τα οποία οφείλει να Αρχής, αλλά και η συγκεκριμένη περίπτω-
χθες το πρωί τα τρία μέλη της αντιπολίτευσης αδήποτε χρήση σχετικές άδειες, οι οποίες σέβεται». ση, είναι απόλυτα νόμιμες κι έχουν ληφθεί
λοιπόν με θέμα «Παράνομη χρήση κοινόχρη- πλέον των στοιχείων του αιτουμένου - δικαιου- Υπογράμμισε δε πως αν ο κ. Γκόντας θέλει όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τις
στης δημοτικής έκτασης, πλατείας και πεζο- μένου το είδος και τη διεύθυνση της ασκούμε- να εμφανίζεται υπέρμαχος της διαφάνειας πρέ- ισχύουσες διατάξεις.
δρομίων επί της οδού Γαριβάλδη και του πάρ- νης δραστηριότητας, θα πρέπει να προσδιορί- πει να δώσει εξηγήσεις ώστε να σταματήσουν Η συνεχής και απεγνωσμένη προσπά-
κου Κατσάρη, κατ’ άρθρο 3 του ν. 1080/80 και θεια της μειοψηφίας να ποινικοποιήσει την
ζουν την έκταση και το είδος του χώρου, ως και οι ψίθυροι περί εξυπηρέτησης εκλεκτών επιχει- πολιτική ζωή του τόπου βλάπτει τους ίδι-
συναφών διατάξεων», ζητούν από τον Εισαγγε- τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης της ρηματιών, ενώ προχώρησε και ένα βήμα παρα- ους, αλλά κυρίως προσβάλει τον πολιτικό
λέα να παρέμβει προκειμένου «να σταματήσει χρήσης (κατά τις διατάξεις της παρ. 11 του κάτω τονίζοντας πως η παρέα που διοικεί το πολιτισμό της πόλης μας. Αντί του ορθού
η παράτυπη, παράνομη και αυθαίρετη χρήση, άρθρου 3). δήμο και η οποία αποτελείται από τον δήμαρ- πολιτικού λόγου καταφεύγει μόνιμα σε ανα-
με την ανεξέλικτη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμά- δ) ακόμη, όμως και σε περίπτωση που έχουν χο και λίγους εξωδημοτικούς παράγοντες, φορές, καταγγελίες και μηνύσεις, επιχειρώ-
εκδοθεί και χορηγηθεί σχετικές άδειες για ντας να βάλει τροχοπέδη στην αναπτυξιακή
είναι αυτή που αποφασίζει για τα πάντα. πορεία της πόλης. Οι πολίτες όμως γνωρί-
Ρεπορτάζ παραχώρηση της χρήσης κοινοχρήστων «Υπάρχει κατευθυντήριο τεσσάρων πέντε ζουν, κρίνουν και συγκρίνουν το πόσο η
χώρων, πλατείας ή πεζοδρομίων, αυτές είναι ατόμων που αποφασίζει για τα πάντα σε αυτή πόλη μας, τα τελευταία χρόνια, αλλάζει
Aλέξανδρος Θεμελής άκυρες και χωρίς να παράγουν κανένα αποτέ- την πόλη. Υπάρχουν και δύο τρία πρόσωπα - ριζικά, με παρεμβάσεις και έργα που μας
λεσμα, γιατί δεν εκδόθηκαν σε εκτέλεση και επιχειρηματίες που κάνουν κουμάντο στην έχουν κατατάξει στους κορυφαίους τουρι-
εφαρμογή κανονιστικής απόφασης του Δημοτι- περιοχή της Γαριβάλδη», ήταν τα λόγια που στικούς προορισμούς της χώρας μας.
των από τις παρακείμενες λειτουργούσες επι- κού Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό χρησιμοποίησε.
χειρήσεις (με αντικείμενο δραστηριότητας των τμημάτων των κοινο-
καφετέριες και μπαρ), κατά μήκος της οδού χρήστων χώρων και μάλι-
Γαριβάλδη, των πεζοδρομίων αυτής, της πλα- στα με πλήρη στοιχεία και
τείας και του πάρκου Κατσάρη». σαφώς προσδιορισμένα και
Υποστηρίζουν δε πως συνέπεια όλων αυτών αποτυπωμένα σε τοπογρα-
είναι η αλλαγή της φύσης, της χρήσης και του φικά διαγράμματα,
προορισμού της περιοχής, η οποία, όπως τονί- ε) δεν έχει καταβληθεί ή
ζουν, χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερο ιστορι- τουλάχιστον προκαταβλη-
κό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, σε βάρος θεί, πριν την παράδοση της
της πόλης, των πολιτών, του περιβάλλοντος και άδειας χρήσης, το οριζόμε-
νο με απόφαση του δημοτι-
του πρασίνου.
κού συμβουλίου τέλος
χρήσης πεζοδρομίων, πλα-
Έξι παρανομίες τειών και λοιπών κοινοχρή-
Ο κ. Θεμελής μάλιστα στις δηλώσεις του ανέ- στων χώρων,
πτυξε τις έξι παρανομίες, στις οποίες, κατά την στ) δεν εφαρμόζονται τα
άποψη της αντιπολίτευσης, έχει προβεί η οριζόμενα στις διατάξεις
Δημοτική Αρχή, επιτρέποντας την ανάπτυξη των παρ. 4 και 5 του ιδίου
τραπεζοκαθισμάτων στην περιοχή της οδού άρθρου, σχετικά με την
Γαριβάλδη, οι οποίες φυσικά αναφέρονται και προστασία των δικαιωμά-
στην μήνυση. των των πλειόνων δικαιου-
Είπε λοιπόν πως: μένων χρήσεως.
α) ουδέποτε το Δημοτικό Συμβούλιο του Τέλος κατηγόρησε τον
Δήμου Ιωαννιτών, καθόρισε με απόφασή του δήμαρχο πως επιτρέποντας
τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των να συνεχίζεται η κατάστα-
οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρή- ση αυτή παραβιάζει την
σης. Ουδέποτε τέτοια απόφαση του δημοτικού κείμενη νομοθεσία, των
συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών δημοσιεύτη- σχετικών διατάξεων και του
κε έστω σε μία εφημερίδα της πόλεως ή του Κώδικα Δήμων και Κοινο-
νομού, σύμφωνα με τα ρητά οριζόμενα και τήτων, καθώς και τα καθή-
προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 κοντά του.
παρ. 2 του ν. 1080/80,
β) δεν υπάρχει γνωμάτευση της αστυνομικής Υπάρχει κλίκα που
αρχής σχετικά με την ασφαλή κυκλοφορία ελέγχει την περιοχή
πεζών και οχημάτων προκειμένου να χορηγη- Ο δημοτικός σύμβουλος
θεί ή μη η αιτουμένη άδεια χρήσης κοινοχρή- της αντιπολίτευσης ασκώ-

Ãñáöåßï Áðïêëåéóôéêþí Íïóïêüìùí - Öõóéïèå-


ñáðåõôþí (êéíçóéïèåñáðåßá - ìáëÜîåéò) -
Ïéêéáêþí âïçèþí - Êáèáñéóôñéþí - ÌðÝúìðé
óßôåñ - Êïììùôñéþí - Áéóèçôéêþí (ìáêéãéÜæ
ìáíéêïýñ - ðåíôéêéïýñ) - Éäéáßôåñá ìáèÞìáôá
êáô’ ïßêïí (öéëïëïãéêÜ - ìáèçìáôéêÜ - öõóéêÞ
- ÁããëéêÜ - ÃáëëéêÜ - ÉôáëéêÜ - ÃåñìáíéêÜ)

Óáò ãíùóôïðïéïýìå üôé ïé ðáñáðÜíù åßíáé áõóôçñÜ êáé õðåýèõíá åðå-


ëåãìÝíïé áðü ôï ãñáöåßï ìáò, ìå ôá êáôÜëëçëá äéêáéïëïãçôéêÜ, ðôõ-
÷ßá áíùôÜôùí ó÷ïëþí, Üäåéá åîáóêÞóåùò åðáããÝëìáôïò, ðïéíéêü
ìçôñþï, ðéóôïðïéçôéêü õãåßáò, ãíùìÜôåõóç üôé åßíáé øõ÷éêÜ õãéåßò

«ÁÃÉÏÓ ÖÁÍÏÕÑÉÏÓ»
Óακελαρίου 18, Ôçë. & Fax. 2651075788, Êéí.: 6971536313
8 ÈÅÓÅÉÓ - Ó×ÏËÉÁ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

Κάποτε πριν χρόνια μου είχε πει κάποιος Κακό χάλι δηλαδή. Παραλίγο ατύχημα από φωτιά στο Χατζηκώστα
μια σωστή και απλή κουβέντα. Οι δε εφημερίδες;
Άμα υπάρχει χρήμα στην αγορά, δουλεύουν Βλέπετε πώς κλείνουν η μια μετά την άλλη; Πυρκαγιά που προκλήθηκε
όλοι, όλα τα μαγαζιά, και όλες οι επιχειρήσεις. Άσε που ο φόβος και η ανασφάλεια των
από βραχυκύκλωμα «έπνιξε»
Μία είναι η ουσία, πέσαμε σε αφασία με τους καπνούς τα χειρουργεία
Όταν πέσει φτώχια, έρχεται η γκρίνια, ο ένας συναδέλφων δεν επιτρέπει να υπάρξει δίπλα Παρά λίγο ατύχημα σήμερα στο νοσοκομείο Χατζηκώστα όταν ένα
κοιτάει να βγάλει το μάτι του άλλου και αυτός συνάδελφος τους που να γράφει λίγο καλλίτε- βραχυκύκλωμα σε φορτιστή μπαταρίας ηλεκτρικού κατσαβιδιού προ-
που επιβιώνει σήμερα, αύριο θα του πάρει τη ρα από αυτούς. Εγώ ευτυχώς κατάλαβα νωρίς κάλεσε φωτιά στο χώρο που στεγάζονται οι τεχνικές υπηρεσίες του
θέση κάποιος άλλος. ότι η δημοσιογραφία δεν μπορεί να με θρέψει ιδρύματος.
Η κρίση πάει παντού και με τα πάντα. και την κράτησα σαν χόμπι. Αν και είναι ευλο- Συγκεκριμένα στις 4:30 χθες τα ξημερώματα ένας φορτιστής μπατα-
Κοιτάτε τα μέσα ενημέρωσης, με τις λου- γία να κάνεις επάγγελμα αυτό που αγαπάς. ρίας έπαθε βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα να σημειωθεί ανάφλεξη
στραρισμένες σελίδες στις εφημερίδες, με τα Όμως σήμερα κάνω χόμπι και έτσι γράφω με και να μεταδοθεί η φωτιά μέσω του καλωδίου που τον συνέδεε με την
λαμπερά φώτα στην τηλεόραση, τον τρόπο που νοιώθω, όποτε θέλω, όποτε έχω πρίζα, σε χαρτιά και πλαστικά που βρισκόταν δίπλα.
με τις χαρούμενες τάχα φωνές έμπνευση και δίνω τα κείμενά μου σε όποιον Το κάψιμο των πλαστικών δημιούργησε πυκνό μαύρο καπνό ο οποί-
του ραδιόφωνου. με εκτιμάει περισσότερο… ος βγήκε από τα ανοιχτά παράθυρα του κτιρίου ανεβαίνοντας προς
Το τι τεράστια προβλήματα Κατσαβίδια, πένσες και σφυριά λοιπόν. τον ουρανό πέρασε από τις τουρμπίνες ανανέωσης του ατμοσφαιρικού
κρύβονται πίσω από την εικόνα Μάθε τέχνη και άστηνε. αέρα που χρησιμοποιούν τα χειρουργεία στον τρίτο όροφο.
των γραβατομένων παρουσια- Και εκεί, στο διάλλειμα για καφέ, γράφω και Οι τουρμπίνες απορρόφησαν τον καπνό και τον μετέφεραν στο
στών της TV και των σπουδαίων μια δυο σελίδες καθαρή δημοσιογραφία. Και χώρο των χειρουργείων εκεί που έκαναν την βάρδια τους οι εργαζό-
αρθογράφων του εντύπου τύπου, όχι τίποτε σαλιαρίσματα πίσω από δημάρχους, μενοι. Τέσσερις από αυτούς αισθάνθηκαν έντονη δυσφορία και μετα-
είναι μια πραγματικότητα που νομάρχες, βουλευτές και άλλους σπουδαιοφα- φέρθηκαν αμέσως για νοσηλεία. Κλήθηκε η πυροσβεστική η οποία
δεν φαίνεται νείς επαρμένους του κάθε τόπου. και κατέσβησε έγκαιρα την πυρκαγιά ενώ ταυτόχρονα δόθηκε η εντο-
Γράφει εύκολα και Στη ζωή αν δεν κάνεις αυτό που θέλεις, λή να εκκενωθούν οι χώροι των χειρουργείων και να αναβληθούν
όλες τα προγραμματισμένες επεμβάσεις προκειμένου να καθαριστούν
ο Θόδωρος Γαλανόπουλος ελάχιστοι της
δίνουν σημα-
κάνεις αυτό που μπορείς.
Μέσα σε μια εποχή φουρτουνών και καταιγί- τα φίλτρα του συστήματος εξαερισμού και φυσικά να καθαρίσει ο
bwhite.theo@gmail.com σία. δων όπου δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει χώρος από τους καπνούς και να απολυμανθεί.
Οι πιο πολ- αύριο το πρωί και αν θα έχει να φάει ένα κομ- Οι προγραμματισμένες επεμβάσεις ανάλογα με τον χαρακτήρα του
λοί ακούνε μάτι ψωμί το παιδί σου κι εσύ μαζί.. επείγοντος έγιναν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, αφού πρώτα χρει-
για τα τεράστια; (ίσως ) ποσά που παίρνουν οι Όπως σε όλη τη χώρα και σε όλη την κοινω- άστηκε να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την αλλα-
πρώτες φίρμες και από εκεί και πέρα τίποτε… νία εκεί που φτάσανε τα πράγματα ισχύει το γή εφημερίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων.
Ένας στρατός από νέα παιδιά, απόφοιτοι ίδιο και για τη δημοσιογραφία. Σύμφωνα με τους αρμόδιους του νοσοκομείου Χατζηκώστα η κατά-
δημοσιογραφικών σχολών, δουλεύουν για ένα Όποιος αντέξει μπορεί να φάει ότι περισσεύ- σταση το μεσημέρι έχει ομαλοποιηθεί και από σήμερα Πέμπτη 15
κομμάτι ψωμί, με το όνειρο κάποια μέρα να ει και σε αυτόν τον τομέα. Απριλίου τα χειρουργεία θα λειτουργήσουν κανονικά.
κάνουν το σπουδαίο μπάσιμο, αλλά μάταια… Έτσι λοιπόν έχω την εντύπωση ότι και σε Ωστόσο σοβαρό προβληματισμό έχει προκαλέσει το γεγονός ότι την
Ο κόσμος των μέσων ενημέρωσης για να σε εφημερίδες και τηλεοπτικά κανάλια και ραδιό- τεχνική συντήρηση έχουν ιδιώτες οι οποίοι στην προκειμένη περί-
ανεβάσει, πρέπει να είσαι, νέα, ωραία και πρό- φωνα, ο κάθε ένας προσπαθεί να αντέξει μέχρι πτωση δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν άμεσα κάτι που φανερώνει
θυμη …, ανεξαρτήτως φύλου, κυρίως για το να «πεθάνει» ο άλλος, να πάρει το μερίδιο του, ότι η συγκεκριμένη λύση δεν είναι η καλύτερη, σε κάθε περίπτωση.
γυαλί της TV. από την αγορά. Στο μεταξύ με αφορμή αυτό το γεγονός αναδείχτηκαν μια σειρά
Όσο για τις εφημερίδες και τα ραδιόφωνα… Θα μου πείτε τι μας νοιάζει εμάς με τα μέσα ζητημάτων όπως για παράδειγμα η σωστή κατασκευή των κτιρίων, η
αφήστε καλλίτερα. ενημέρωσης; ανυπαρξία μηχανισμού άμεσης αντίδρασης σε εξαιρετικές περιπτώ-
Εγώ από το ραδιόφωνο ξεκίνησα με πολλά Έλα ντε;; σεις κλπ.
χρόνια εμπειρίας. Εδώ καράβια χάνονται, παλιόβαρκες που Βέβαια μέσα στις υπερβολές που ακούστηκαν ήταν και αυτές της
Αλλά τα ραδιόφωνα σήμερα είναι όλα για πάτε; απουσίας γιατρού από το χώρο εργασίας των εργαζομένων στο νοσο-
κλείσιμο, αν δεν έχουν κλείσει τα πιο πολλά. Άσε που δεν διαθέτουμε και Τζούλια… κομείο. Άποψη τουλάχιστον αστεία μια και όλη την μέρα όλο το
Ένας υπολογιστής ρίχνει άσχετη και ασύνδε- Με μαρούλια δημοσιογραφικά δεν βγαίνει χρόνο υπάρχουν δεκάδες γιατροί στο νοσοκομείο για να αντιμετωπί-
τη μουσική μαζί με διαφημίσεις της φτήνιας. τίποτε … σουν περιστατικά τραυματισμών των εργαζομένων σε αυτό.

Ðáñá - Ïéêïíïìßá
«Βουβό μποϊκοτάζ» ρίων. Ακόμη και οι έχοντες και κατέχοντες αισθάνο- Υόρη, Βοστόνη, Σικάγο και Σαν Φρανσίσκο προετοιμά-
νται...ανακούφιση μετά τη γνωστοποίηση των τελικών ζει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους παρά
Ο συνεργαζόμενος εδώ και 10 χρόνια με την κορυφαία αποφάσεων, καθώς τα τεκμήρια γίνονται ηπιότερα ακόμη την εκτόξευση των spreads των ελληνικών ομολόγων. Οι
στο είδος της γερμανική πολυεθνική Έλληνας αντιπρό- και για σπίτια με επιφάνειες της τάξεως των 300 τετραγω- παρουσιάσεις θα διενεργηθούν εντός του μήνα και θα
σωπος άστραψε και βρόντηξε. «Αν δεν είχα τέτοια εξάρ- νικών μέτρων. Το τεκμήριο για την οικιακή βοηθό ουσια- συνδυαστούν πιθανώς με την παρουσία του υπουργού
τηση, θα τους έκοβα αύριο κιόλας». Κι όταν ένας επιχει- στικά καταργείται (παραμένει μόνο για όποιον απασχο- Οικονομικών Γ. Παπαντωνίου στις ΗΠΑ. Τη διοργάνω-
ρηματίας φτάνει στο σημείο να σηκώνει την παντιέρα της λεί δύο άτομα), ενώ ηπιότερα γίνονται τα τεκμήρια και σή τους έχουν αναλάβει δύο μεγάλες αμερικανικές
αντίδρασης κατά του ίδιου του επιχειρηματικού του για όλα ανεξαιρέτως τα Ι.Χ. ηλικίας άνω των πέντε ετών. τράπεζες, οι οποίες λογικά θα συμμετάσχουν και στην
συνεργάτη, τότε εύκολα συμπεραίνουμε τι συμβαίνει με Μάλιστα, δεν γίνεται καμία διάκριση σε «ακριβά» και έκδοση του δολαριακού ομολόγου. Και μεταξύ αυτών
τους – ενεργούντες περισσότερο με το θυμικό παρά με τη «φθηνά» Ι.Χ. όπερ σημαίνει ότι ένα Ι.Χ. 2.000 κυβικών άλλη μια φορά δεν συγκαταλέγεται η Goldman Sachs.
λογική – απλούς Έλληνες καταναλωτές. ηλικίας 6 ετών έχει το ίδιο τεκμήριο (3.780 ευρώ) ανε-
Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το τελευταίο δίμηνο ξάρτητα αν σήμερα έχει αξία 20.000 ευρώ ή 70.000 «Βυθίζονται»
η πτώση των πωλήσεων σε ό,τι αφορά τα γερμανικά προϊ- ευρώ.
όντα στα ελληνικά σούπερ μάρκετ καθώς και η συρρί- Λιγότεροι επιβάτες, πτώση στην κίνηση των φορτη-
κνωση της ανάπτυξης των γερμανικών αλυσίδων αποτε- Και στο κρασί γών, ανατιμήσεις στα καύσιμα και ακριβότερο χρήμα
λούν αδιαμφισβήτητο γεγονός. διαμορφώνουν το πλαίσιο στο χώρο της ακτοπλοίας.
Η αταλάντευτα σκληρή και στενόμυαλη στάση κατά της Η κρίση που μαστίζει τις δυτικές οικονομίες γίνεται Παράγοντες της Ακτής Μιαούλη, υποστηρίζουν πως τα
χώρας μας, της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ οδήγησε αισθητή και στην ευρωπαϊκή αγορά κρασιού: κατανάλω- «κακά νέα» ξεκινούν από την Αδριατική, όπου το 2008
στην ταυτόχρονη αντίδραση χιλιάδων Ελλήνων, οι οποί- ση και εξαγωγές παρουσιάζουν πτώση παρά την κάποια
μείωση της παραγωγής εξαιτίας τόσο του καιρού όσο και πρώτη φορά μετά το 2004 τόσο η κίνηση σε επιβάτες
οι επέλεξαν να «τιμωρήσουν» τις φίρμες από τη χώρα που όσο και σε φορτηγά είναι μειωμένη τουλάχιστον κατά
περισσότερο από κάθε άλλη έθεσε βέτο στα όνειρα ανά- της κοινοτικής «πολιτικής» για την επιδότηση παραγωγών
που ξεριζώνουν αμπέλια. Ο κοσμάκης πνίγει τον καημό 15% και επεκτείνεται και σε βασικές γραμμές του
καμψης της οικονομίας μας. Αιγαίου. Όπως σημείωναν οι ίδιες πηγές, οι Έλληνες
του αν όχι με λιγότερο, πάντως με φθηνότερο κρασί.
αποφεύγουν να ταξιδεύουν όσο ταξίδευαν τα προηγού-
Κατέβηκε ο πήχης Σε δολάριο μενα χρόνια. Ένας βασικός λόγος που η οικονομική
Αρκετό νερό στο κρασί του έριξε τελικώς το υπουργείο κρίση και το εισιτήριο, που σε ορισμένες περιπτώσεις
Οικονομικών όσον αφορά στον υπολογισμό των τεκμη- Παρουσιάσεις της ελληνικής οικονομίας σε Νέα είναι απαγορευτικό για τα περισσότερα νοικοκυριά.
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΣΧΟΛΙΑ 9

Ìå ôïí ×ñÞóôï ÊáæÜêï


Κοντός ψαλμός... για χωροταξικό κτίριο στο Σταυράκι για τη στέγαση των υπηρεσιών της. ανακοινώνονται.
Σίγουρα δεν μπορεί να πληρώνει μόνιμα υψηλά ενοίκια Εδώ πήγε ο κ. Πανοζάχος στο Ελληνικό εν μέσω
Η ώρα της αλήθειας και για το χωροταξικό του «Καλ- στο κέντρο της πόλης, αλλά μήπως βιάζονται οι υπεύ- ...πολεμικής ατμόσφαιρας, δεν θα πάει η κ. Γεωργακο-
λικράτη» φτάνει οσονούπω και από τα σενάρια και τις θυνοι και η δημοτική αρχή γενικότερα; Στους όμορους πούλου η οποία υπόσχεται ..δίκαιη λύση;
πληροφορίες, που και οι «Ν.Α» δημοσίευσαν, θα έχου- δήμους που θα συνενωθούν δεν θα υπάρξουν κτίρια
με τους χάρτες και θα μπορεί ο καθένας να τοποθετη- διαθέσιμα και για τέτοια χρήση, ιδίως δημαρχεία που Άργησε και δεν εξέπληξε
θεί. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη το αργότερο που θα έγιναν και όχι μόνο; με τις επιλογές
ανακοινωθούν, φαίνεται ότι γίνονται επαφές βουλευτών Γιατί να ξοδευτούν χρήματα για νέο κτίριο αν μπορεί
και άλλων παραγόντων με τον υπουργό Εσωτερικών να λυθεί το πρόβλημα με υπάρχοντα κτίρια;
Γιάννη Ραγκούση, προφανώς για να ικανοποιηθούν και Και καλά αυτό είναι θέμα, τα άλλο όμως με το νέο
αιτήματα σε κάθε νομό. Ανοιχτά οι βουλευτές Άρτας δάνειο που θέλει να συνάψει η ΔΕΥΑΙ τι είναι; Μιλάμε
του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν σε συνάντηση με τον υπουργό, για 16,5 εκ. ευρώ και για να το καταλάβουμε κοντά 5
τέσσερις τουλάχιστον, αντί τριών δήμων στο νομό. δισεκατομμύρια παλιές δραχμούλες. Τα 11 εκ. ευρώ
Άγνωστο είναι αν η πρόταση της Ν.Ε Ιωαννίνων του χρειάζονται άμεσα για να αποπληρωθεί δάνειο που δεν
ΠΑΣΟΚ που προέκυψε από τη συνάντηση με αιρετούς, μπορεί η επιχείρηση να εξυπηρετήσει, να πληρώνει
έφθασε τελικά στον υπουργό και αν ελήφθη υπόψη δηλαδή τις δόσεις και το υπόλοιπο για έργα που εκτέ-
στον τελικό σχεδιασμό. Όλα αυτά θα φανούν κατόπιν λεσε ή εκτελεί.
εορτής, αφού αλλαγές εκ των υστέρων δύσκολα θα Αφού έφτασε στο σημείο να μην μπορεί να πληρώνει Άργησε πολύ, κοντά δυο μήνες αν υποθέσουμε ότι
κάνει το υπουργείο. Αν το επιχειρήσει θα ανοίξει τους τα δάνεια της η επιχείρηση, τι να πει κανείς... μέσα στο Φλεβάρη θα έπρεπε να γίνουν οι ανακοινώ-
...ασκούς του Αιόλου ανά τη χώρα. Το ερώτημα είναι αν σεις, αλλά δεν εξέπληξε κανέναν ο δήμαρχος Ιωαννί-
θα υπάρχει διαβούλευση και επί του χωροταξικού ή Είναι πολλά τα λεφτά του τζόκερ... νων με την επιλογή των άμεσων συνεργατών του, των
απλά αυτό είναι και σε όποιον αρέσει... πέντε αντιδημάρχων, αφού διατήρησε τους τέσσερις
παλιούς και προσέθεσε την Άννα Ασημακοπούλου στο
Να ξέραμε πόσοι πληρώνονται... σχήμα που θα πορευτεί ως τις κάλπες.
Βέβαια με τον νέο δήμο τα πράγματα αλλάζουν, το
Ούτε ο υπουργός Οικονομικών γνωρίζει πόσους εκλογικό σώμα διευρύνεται και η παράταξη θα πρέπει
δημόσιους υπαλλήλους πληρώνει το κράτος σε όλες να ανοιχτεί σε άλλους δήμους, όμως είναι φανερό ότι ο
του τις εκφάνσεις, δηλαδή στενό δημόσιο τομέα, ΔΕΚΟ, δήμαρχος ποντάρει στην ίδια ομάδα και η ανάθεση
αυτοδιοίκηση και μερικές εκατοντάδες άλλους φορείς αρμοδιοτήτων και σε οκτώ δημοτικούς συμβούλους δεί-
εποπτευόμενους ή ελεγχόμενους από υπουργεία. Ο χνει ότι θέλει να έχει ενεργούς τους περισσότερους
Γιώργος Παπακωνσταντίνου ρωτήθηκε σχετικά σε εκπο- Το όνειρο να κερδίσουν το τζόκερ που απόψε μοιρά- συμβούλους. Όλα αυτά υπό την αίρεση της επιλογής
μπή της ΝΕΤ προχθές το βράδι και απέφυγε να αναφέ- ζει 19 εκ. ευρώ έχουν εκατομμύρια Ελλήνων που σπεύ- της Ν.Δ και αν τελικά θα δώσει το χρίσμα στον κ. Γκό-
ρει αριθμούς, είπε όμως ότι ο στόχος είναι να πληρώνο- δουν στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ για να καταθέσουν τα ντα, αν και ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιος
νται στο εξής όλοι μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του δελτία τους. Τα διαδοχικά τζακ ποτ ανέβασαν πολύ το με ή χωρίς στήριξη της Ρηγίλλης...
Κράτους για να υπάρχει έλεγχος και εικόνα της κατά- ποσό που διανέμεται και στους δύσκολους καιρούς που Μετά την ψήφιση του «Καλλικράτη» θα φανεί κατά
στασης. ζούμε αυτά τα χρήματα θα έλυναν το πρόβλημα πολ- που πάει το πράγμα...
Για το ενδεχόμενο απολύσεων ακόμη και μονίμων ή λών. Μακάρι να βρεθούν πολλοί νικητές στην πρώτη
αορίστου χρόνου με το ...νοικοκύρεμα σε φορείς του κατηγορία και όχι να πάνε σε έναν τόσα χρήματα. Οι Με αρμοδιότητα τα τείχη του
δημοσίου που θα καταργηθούν, παρέπεμψε στο Σύνταγ- πιθανότητες είναι ελάχιστες, αλλά η τύχη θα χαμογελά- κάστρου...
μα που προβλέπει απόλυση όταν καταργείται ο φορέας σει σε κάποιους.
και η θέση που κάποιος κατέχει. Επίσης θα ισχύσει το
κάθε πέντε συνταξιοδοτήσεις και μια πρόσληψη, για να Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για
μειωθεί ο δημόσιος τομέας ως προς το προσωπικό και να λήξει το θέμα ΧΥΤΑ
θα γίνει και ανακατανομή του. Να μάθουμε που εργά-
ζεται ο καθένας και το προσφέρει σε αυτό το έρμο το
κράτος και τον πολίτη.
Ωραία ακούγονται αυτά σε μια χώρα που έχει πολύ
περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους από όσους
χρειάζεται πραγματικά, αφού διόριζαν αφειδώς όλες οι
κυβερνήσεις, αλλά να δούμε...
Για τους συμβασιούχους που είναι παρά πολλοί Σε... ανασχηματισμό αρμοδιοτήτων προχώρησε ο
στους δήμους ο «Καλλικράτης» δεν ξεκαθαρίζει την δήμαρχος Ιωαννίνων στους αντιδημάρχους που διατή-
τύχη τους κι αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα Χθες το βράδι θα συνέρχονταν η επιτροπή αγώνα ρησε. Ο Φ. Μπουραντάς μαζί με το κυκλοφοριακό πήρε
για την κυβέρνηση, αφού απολύσεις δεκάδων χιλιάδων κατά του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό για να εξετάσει τις εξελί- και την δύσκολη καθαριότητα, το πράσινο που άλλοτε
δεν είναι και ό,τι καλύτερο. ξεις και τις ανακοινώσεις της ΓΓΠΗ στο Περιφερειακό ήταν αντιδημαρχία με τον Γ. Ανυφαντή ανατέθηκε στο
Συμβούλιο που σημαίνουν λειτουργία 2,5 έως τρία χρό- δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Στεργίου, ο οποίος λόγω
Να περιμένουν για το... σπίτι της νια του ΧΥΤΑ και όχι μετατροπή σε ΧΥΤΥ και μονιμό- επαγγέλματος γνωρίζει από κόψιμο και κλάδεμα, αλλά
ΔΕΥΑΙ τητα και ταυτόχρονα χωροθέτηση εργοστασίου επεξερ- αίσθηση προκαλεί η αρμοδιότητα που ανατέθηκε στον
γασίας και ΧΥΤΥ. Αν και οι ανακοινώσεις αυτές κινού- αντιδήμαρχο έργων Κώστα Τσάγκα, ο καθαρισμός των
νται στα πλαίσια που ζητούσαν οι κάτοικοι και η επι- τειχών του κάστρου. Καθαρίστηκαν παλιότερα από τον
τροπή, δεν έγιναν δεκτές με...ενθουσιασμό και ζητού- κ. Ανυφαντή, αλλά δεν πέτυχε η προσπάθεια αφού
νται περισσότερες εγγυήσεις ότι θα τηρηθούν όλα αυτά. ξαναφύτρωσαν χορτάρια και ίσως ο κ. Τσάγκας πάει
Η επιτροπή θα καλέσει την ΓΓΠΗ σε λαϊκή συνέλευ- καλύτερα... Μα είναι δυνατόν να ανατίθεται ξεχωριστή
ση για να δοθούν χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις και αρμοδιότητα για τα τείχη του κάστρου; Πάντως αντιδή-
λογικά θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση για να ανοίξει μαρχος με αρμοδιότητα τη λήψη δανείων δεν ορίστηκε.
και ο δρόμος και να μην χρεώνεται καθημερινά με Αυτό λείπει μόνο από το σύνολο αρμοδιοτήτων...
15.000 ευρώ το δημόσιο επειδή ο εργολάβος δεν μπο- Πάντως στο πρωταπριλιάτικο των «Ν.Α» πέσαμε μέσα
Την ώρα που αναμένεται η δημοσιοποίηση του χωρο- ρεί να δουλέψει. Εδώ που έφτασε το θέμα χρειάζονται στην κ. Ασημακοπούλου, μόνο, αφού ήταν πολύ... τρα-
ταξικού για να δούμε πόσο θα μεγαλώσει ο δήμος Ιωαν- κάποιες λεπτές κινήσεις εκατέρωθεν για να λήξει η βηγμένο να αλλάξει όλα τα πρόσωπα ο δήμαρχος, για
νιτών, η ΔΕΥΑΙ αποφάσισε προχθές να κατασκευάσει ιστορία, αφού η Περιφέρεια δείξει ότι εννοεί αυτά που να είναι αληθινό.

KÙÍÓÔÁÍÔÉÁ Ã. ÊÁÓÊÁÍÇ
ÉÁÔÑÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ

* ÇëåêôñïìõïãñÜöïò
* ÇëåêôñïåãêåöáëïãñÜöïò
* ÐñïêëçôÜ ÄõíáìéêÜ
(ÓùìáôïáéóèçôéêÜ, ÏðôéêÜ, ÁêïõóôéêÜ)
ÔÇË.: 26510 36931
×ÁÑ. ÔÑÉÊÏÕÐÇ 5 (çìéüñïöïò) FAX: 26510 36743
454 44 ÉÙÁÍÍÉÍÁ ÊÉÍ.: 6944 444568
10 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

Ανήκουστα πράγματα και θάματα συμβαίνουν στις Δικτύων, όπου προτείνεται η αναδημοπράτηση του προσωπικά τον κ. Δήμαρχο να κατονομάσει τους
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που δυστυ- έργου των «σωλήνων» της ΔΕΥΑΙ. Ο κ. Δήμαρχος εργολάβους που κατά τον ίδιο εξυπηρετούν οι προα-
χώς δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αυτό συμ- κατηγόρησε ενώπιον του σώματος τους κ.κ. Ελισάφ ναφερθέντες δημοτικοί σύμβουλοι. Όπως ήταν φυσι-
κό, αδυνατώντας να απαντήσει, ο κ. Δήμαρχος εποίη-

Εκεί που μας χρωστάγαν μας πήραν και την αγελάδα… σε την νήσσαν. Ακόμα και όταν ρωτήθηκε κατά πόσον
εννοεί τους κ.κ. Βήχα και Αυδή όταν μιλάει για εργο-
λάβους και εταιρείες, τότε ο κυπελλούχος του πολιτι-
βαίνει είτε επειδή ο όγκος της ύλης και η πληθώρα Μωυσή και Θεμελή Δημήτρη ότι προωθούν και εκτο- κού ψέματος και φαβορί του πρωταθλήματος της
των θεμάτων δεν επιτρέπουν την εκτενή κάλυψη των ξεύουν καταγγελίες διότι εξυπηρετούν συμφέροντα αδιαφάνειας έκανε, κατά την έκφραση του λαού, του-
εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε επειδή η εργοληπτών. Άκουσον-άκουσον εντελώς ανερυθρία- μπεκί ψιλοκομμένο…
σημασία των όσων συμβαίνουν εκεί δεν εκτιμάται στα και χωρίς στοιχεία, ο κ. Δήμαρχος επιτίθεται Αυτά τα ολίγα ως συμβολή στην ενημέρωση των
σωστά κατά τη δημιουργία των ρεπορτάζ των ΜΜΕ. στην αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου επει- πολιτών των Ιωαννίνων…
Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε το δή τολμά να ασκήσει έλεγχο και κριτική, επιτελώντας
έγγραφο των ελεγκτικών μηχανισμών και επιθεωρη- το θεσμικό της καθήκον… Βασίλης Ηλιάδης
τών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Τότε εξεμάνην, ως ήταν αυτονόητο, και κάλεσα Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δρόμος εκκρεμοτήτων…παραμένει
για τον νομό μας η Εθνική οδός Πρέβε-
Οδικά τμήματα… θανάτου
ζας – Ηγουμενίτσας και η ασφαλής διέ-
λευση είναι πια τυχαίο γεγονός. Πριν
από λίγο καιρό μιλούσαμε για τα προ-
βλήματα στη γέφυρα της Δέσπως σήμε-
Δρόμος εκκρεμοτήτων… η εθνική οδός
ρα από την Καστροσυκιά μέχρι και τον
κόμβο της Λούτσας η κατάσταση είναι
ανησυχητική αφού ο δρόμος κρύβει
Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας
πολλές «παγίδες».
σε ότι άμεσα θα πρέπει να τοποθετη-
Υπενθυμίζεται ότι το Μάρτιο το
θούν οι ειδικές σημάνσεις, οι οποίες θα
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
ενημερώνουν τους οδηγούς των αυτοκι-
ανέφερε πως στις εθνικές οδούς υπάρ-
νήτων.
χουν εν δυνάμει Τέμπη και τόνισε την Ο Νομάρχης Πρέβεζας χαρακτήρισε
αναγκαιότητα συστηματικού ελέγχου προς θετική κατεύθυνση τις δηλώσεις
των οδικών αξόνων για να αποτραπούν του υφυπουργού ότι τον επόμενο μήνα
και άλλες επικίνδυνες κατολισθήσεις θα γίνει η δημοπράτηση έργου που
και καταπτώσεις. Με βάση τα στοιχεία αφορά τμήμα της Εθνικής οδού, στο
που διαθέτει το Παρατηρητήριο Οδικής οποίο περιλαμβάνεται και η γέφυρα της
Ασφαλείας η ΕΟ Πρέβεζας- Ηγουμενί- Δέσπως.
τσας, περιοχή Λυγιάς- γέφυρα Δέσπως Ακόμη αναφέρθηκε στη δέσμευση της
να είναι μεταξύ των σημείων που πρέ- γενικής γραμματέας της περιφέρειας
πει άμεσα να διερευνηθούν. Ηπείρου ότι η μελέτη για το κόμβο της
Ο Νομάρχης Πρέβεζας κ. Βασίλης Λούτσας θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και
Ιωάννου στη συνεδρίαση του ΣΝΟ ανα- σημείωσε ότι αν όλα πάνε καλά θα
φέρθηκε στο θέμα και τόνισε ότι οι Περιφέρεια Ηπείρου. «Πρέπει», είπε ο γίου όπου και εκεί υπήρξαν προβλήμα- έχουμε τη δημοπράτηση της μελέτης
παρεμβάσεις ενόψει και της έναρξης Νομάρχης Πρέβεζας «η αποκατάσταση τα το φετινό χειμώνα. Η ΔΕΣΕ θα καθα- μέσα στο καλοκαίρι.
της τουριστικής περιόδου κρίνονται των βλαβών και η συντήρηση συγκεκρι- ρίσει τα σημεία που έχουν προβλήμα- Τα κατολισθητικά φαινόμενα, οι
αναγκαίες. Τη μετατροπή της παραλι- μένων σημείων της Εθνικής οδού να τα, αλλά αυτό δεν αρκεί ανέφερε ο κ. καταπτώσεις βράχων, οι καθιζήσεις, οι
κής οδού σε Καρμανιόλα επιβαβιώνουν αποτελέσει για την Πολιτεία, προτεραι- Ιωάννου. σπηλαιώσεις του οδοστρώματος είναι
και οι δηλώσεις του διοικητή της Π.Υ ότητα. Χρειάζεται άμεσα να εκπονη- Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η από τα πλέον συχνά φαινόμενα για την
Πρέβεζας κ. Βασίλη Κώνστα, ο οποίος θούν οι απαραίτητες μελέτες και να παραλιακή εθνική οδός Πρέβεζας - παραλιακή οδό, η οποία καθ’ όλη τη
είπε ότι το 90% των ατυχημάτων που ξεκινήσουν τα έργα που θα αναβαθμί- Ηγουμενίτσας συνδέει τις δύο πόλεις χειμερινή περίοδο εμφανίζει συχνά
γίνονται είναι θανατηφόρα. Οι περισσό- σουν το συγκεκριμένο Εθνικό δίκτυο, (απόσταση 95 χιλιόμετρα), μέσω δε της κατολισθητικά φαινόμενα,αφού έχει
τεροι μάλιστα χαρακτηρίζουν κάποια το οποίο είναι σε απαράδεκτη κατάστα- Ηγουμενίτσας η Πρέβεζα συνδέεται με χαραχτεί πάνω σε ακατάλληλα εδάφη
σημεία ως «τμήματα θανάτου», λόγω ση». την Ιταλία και κατ’ επέκταση με την (μάργες, αργίλους, ψαμμίτες και γενικά
της συχνότητας πρόκλησης θανατηφό- Ο ίδιος δε, ανέφερε ότι αυτή τη στιγ- υπόλοιπη Ευρώπη, γεγονός που αυξά- σε χαλαρά πετρώματα).
ρων τροχαίων. μή έχουν εγκριθεί κάποιες πιστώσεις νει την κίνηση ιδιαίτερα τους καλοκαι- Οι γνωρίζοντες μάλιστα επισημάνουν
Ο νομάρχης Πρέβεζας, τόνισε ότι προς τη ΔΕΣΕ για να προχωρήσει σε ρινούς μήνες. ότι τέτοια φαινόμενα θα εμφανίζονται
έχει επαναφέρει το αίτημα της συντήρη- έργα μικρής εμβέλειας τόσο στο συγκε- Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι δυστυχώς συχνότερα στο μέλλον και τονίζουν ότι
σης και αναβάθμισης της παραλιακής κριμένο σημείο, όσο και στο Μιχαλίτσι κάθε μέρα που περνάει «ανακαλύπτου- θα πρέπει να ληφθούν άμεσα συγκεκρι-
οδού, τόσο στο υπουργείο όσο και στην αλλά και στην περιοχή του Αγίου Γεωρ- με» και νέο επικίνδυνο σημείο και τόνι- μένα μέτρα.

Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου


ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕIΔΗΣΕΙΣ 11

Προσωρινή λύση δίνουν οι τοπικοί φορείς από σήμερα, με τη δημοτική


αστυνομία και τη συνδρομή της τροχαίας

Έκλεισαν επί 3 ώρες τη διασταύρωση Νέας Σελεύκειας


«Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω», δήλωσε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας,
που βλέπει ως μέτρο πίεσης προς την Περιφέρεια την κινητοποίηση
Ενώ αρχικά η κινητοποίηση προέβλεπε κλείσιμο του σημείου για σημείο της δημοτικής Αστυνομίας και της τροχαίας.
Επί τρεις σχεδόν ώρες απέκλεισαν τελικά την Εθνική Οδό Ηγου-
μία περίπου ώρα, τελικά οι εμπλεκόμενοι αποφάσισαν να παραμεί- Μιλώντας ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Πιτούλης, είπε: «Από
μενίτσας-Ιωαννίνων, στη διασταύρωση Νέας Σελεύκειας, ο Πολιτι-
νουν εκεί για περισσότερο από τρεις ώρες, αρχής γενομένης από τις αύριο είμαι διατεθειμένος να στείλω στο σημείο δύο άνδρες της
στικός Σύλλογος του Δημοτικού Διαμερίσματος, το Τοπικό Συμβού-
οχτώ το πρωί, μέχρι και τις 11. δημοτικής αστυνομίας, που θα χρησιμοποιηθούν στις ώρες αιχμής
λιο και κάτοικοι, με αρκετά μεγάλη συμμετοχή από κατοίκους και
ως τροχονόμοι».
άλλων Τοπικών Διαμερισμάτων που εξυπηρετούνται μέσω του
«Μέτρο πίεσης για την άμεση δημοπράτηση» Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή Θεσπρωτίας κ. Μίαρη «η
σημείου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στη μη τοποθέτηση φωτεινών
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Πιτούλης, τόνισε τροχαία θα συνεισφέρει στο έργο της δημοτικής αστυνομίας, αλλά
σηματοδοτών, ή άλλης μόνιμης κυκλοφοριακής λύσης, σε ένα τόσο
πως τον βρίσκει σύμφωνο η κινητοποίηση με τον αποκλεισμό του δεν μπορεί να έχει μόνιμο άτομο στο σημείο», αφού ως γνωστόν η
επικίνδυνο για την κίνηση
δρόμου στο συγκεκριμένο σημείο, εκφράζοντας παράλληλα την δύναμη είναι περιορισμένη.
Ρεπορτάζ των οχημάτων και των
πεζών, σημείο. αισιοδοξία του ότι αυτή θα αποτελέσει μέτρο πίεσης προς την Περι-
Παναγιώτης Ρίζος Από σήμερα θα υπάρ- φέρεια, για άμεση δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου που θα Συνάντηση στη Νομαρχία
ξει προσωρινή λύση, όπως δώσει οριστική λύση σ’ ένα σημείο της εθνικής οδού-καρμανιόλα Την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να υπάρξει συνάντηση στη
συμφώνησαν οι τοπικοί για τους διερχόμενους. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας, όπως άλλωστε συμφωνή-
φορείς, με την τροχαία να βρίσκεται στο σημείο τις ώρες αιχμής «Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω, με την πρωτοβουλία του Διοι- θηκε, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, του Πολιτι-
(πρωί-μεσημέρι), για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων. κητικού Συμβουλίου, ως ένα ακόμα μέτρο πίεσης προς τις υπηρε- στικού Συλλόγου Νέας Σελεύκειας, του Τοπικού Συμβουλίου, της
Μεγάλα υπήρξαν τα προβλήματα στην μετακίνηση των οχημά- σίες της Περιφέρειας Ηπείρου(στην οποία ανήκει και η ευθύνη για Αστυνομικής Διεύθυνσης και άλλων φορέων, όπου θα τεθεί το
των, με κατεύθυνση τόσο την Ηγουμενίτσα, όσο και προς το Μαυ- το Εθνικό Οδικό Δίκτυο) ώστε επιτέλους να ληφθούν μέτρα για αυτό ζήτημα της επικίνδυνης διασταύρωσης και θα συζητηθεί η εύρεση
ρούδι και τα υπόλοιπα χωριά, αφού οι οδηγοί αναγκάστηκαν να το τόσο σοβαρό ζήτημα το οποίο έχει στερήσει ακόμη και ανθρώ- λύσης που θα περιορίζει, έστω προσωρινά, τον κίνδυνο πρόκλησης
χρησιμοποιήσουν διαφορετική διαδρομή, από το Δ.Δ Καστρίου, πινες ζωές», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Πιτούλης. τροχαίων ατυχημάτων στο σημείο.
ιδιαίτερα χρονοβόρα, με τον συγκεκριμένο δρόμο να μην πληρεί τις Ήδη ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει αποστείλει επιστολή προς την
προϋποθέσεις να καλύψει και να εξυπηρετήσει την τόσο αυξημένη Ρύθμιση της κυκλοφορίας ΓΓΠΗ κ. Γεωργακοπούλου, για την ένταξη της μελέτης του έργου
κίνηση. Νωρίς το πρωί, στο σημείο του αποκλεισμού, βρέθηκαν τόσο ο στο ΕΣΠΑ, ενώ ίσως και χθες αναμένονταν υπηρεσίες της Περιφέ-
Δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης, αφού αγανακτισμένοι οδηγοί Νομάρχης Θεσπρωτίας κ. Γιόγιακας, όσο και ο Δήμαρχος Ηγουμε- ρειας Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα, που μαζί με τις υπηρεσίες του
προσπάθησαν να σπάσουν το μπλόκο, με τους…διαδηλωτές ωστό- νίτσας κ. Πιτούλης, οι οποίοι ενημέρωσαν ότι από αύριο (σήμερα), Δήμου θα επισκέπτονταν τη διασταύρωση για να διαπιστώσουν την
σο να μην επιτρέπουν τη διέλευση και οι ψυχραιμότεροι να είναι σε συνεργασία και με την Αστυνομική Διεύθυνση, θα δοθεί προσω- κρισιμότητα του έργου και την ανάγκη υλοποίησης του το ταχύτερο
αυτοί που τελικά έδωσαν τη λύση. ρινή λύση για την ρύθμιση της κυκλοφορίας με παρουσία στο δυνατό.

Στην αναγκαιότητα ο Φορέας Διαχείρισης


Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου
(Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου) να ενισχυ-
θεί με επιπλέον χρηματοδοτήσεις πέραν
Μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση
αυτής των 4,7 εκ. ευρώ που δόθηκε από το
υπουργείο Περιβάλλοντος σε όλους τους Ζήτησε ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.
φορείς διαχείρισης εθνικών πάρκων της
χώρας, τόνισε με δηλώσεις του χθες ο πρόε-
δρος του Πάρκου, κ. Κώστας Κασιούμης.
✔ Οικονομική συμβολή και από την περιφέρεια θα αναζητήσει, σύμφωνα με τον κ. Κασιούμη
Ταυτόχρονα ανέπτυξε τα σχέδια της διοίκη-
σης του Φορέα για την ανάδειξη και την
προστασία της περιοχής, ενώ δεν παρέλειψε
να αναφερθεί και στις δράσεις που προ-
γραμματίζονται αυτή την περίοδο.

Δεν επαρκούν τα λεφτά


Ο κ. Κασιούμης λοιπόν, τόνισε πως η χρη-
ματοδότηση από το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος είναι μεν σημαντική, σημείωσε όμως
πως, κατά την άποψή του, δεν κατανεμήθη-
καν σωστά οι πόροι στους εθνικούς δρυ-
μούς της χώρας.
Τα χρήματα που δόθηκαν από το Υπουρ-
γείο αγγίζουν τα 4,7 εκ. ευρώ για κάθε
Φορέα Διαχείρι-
Ρεπορτάζ σης, ανεξάρτητα
Αλέξανδρος Θεμελής το πόσο μεγάλη Τόνισε δε πως η επιπλέον χρηματοδότη- η θεσμική κατοχύρωση του Φορέα, μιας και
είναι η έκταση
που καλύπτει ο Θα ζητήσουμε ενίσχυση και ση μπορεί να προέλθει από τις Περιφέρειες ακόμα λειτουργεί με Κοινή Υπουργική Από-
χώρος που καλείται να προστατέψει και από την Περιφέρεια Ηπείρου και Δ. Μακεδονίας, στις οποίες φαση και όχι με Προεδρικό Διάταγμα, όπως
άσχετα με το πόσο προσωπικό απασχολεί. ανήκει το Πάρκο και πως στόχος του Φορέα οι άλλοι που υπάρχουν στη χώρα.
Οι φορείς διαχείρισης δε λειτουργούν Ο κ. Κασιούμης, επισήμανε πως αυτή τη είναι να δημιουργηθούν παράλληλα προ- Ακόμα, τόνισε πως στόχος είναι η προσέ-
στιγμή, ο Φορέας απασχολεί 18 άτομα, ενώ γράμματα χρηματοδότησης ώστε να λειτουρ- κλυση επισκεπτών μέσω ενός πλάνου ανα-
ακόμα με τακτικό και μόνιμο προσωπικό και
έχει στη διάθεσή του ένα επιβατικό όχημα γήσει όσο το δυνατόν πιο άνετα. βάθμισης όλων των ανέσεων που μπορεί να
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, ενώ με τα και τρία οχήματα φύλαξης τα οποία θα προσφέρει το Πάρκο, όπως για παράδειγμα,
4,7 εκ. ευρώ πρέπει να καλυφτούν όλες οι δοθούν στην κυκλοφορία στο αμέσως επό- Οι δράσεις την κατασκευή εκδρομικών χώρων, στους
λειτουργικές δαπάνες, αλλά και οι δράσεις μενο χρονικό διάστημα. οποίους οι επισκέπτες θα μπορούν να δια-
για την προστασία και την ανάδειξη των «Όλα αυτά και τα υπόλοιπα λειτουργικά Η ελλιπής χρηματοδότηση μπορεί να νυκτερεύουν ή ακόμα και την κατασκευή
περιοχών αυτών μέχρι και το 2015. έξοδα για την προγραμματική περίοδο αποτελεί ένα πρόβλημα, αλλά αυτό δεν ειδικών μονοπατιών και την τοποθέτηση
μέχρι το 2015 θα φτάσουν στα 3,5 εμποδίζει τον Φορέα να προγραμματίζει τις ενημερωτικών πινακίδων και χαρτών.
εκ. ευρώ», είπε και πρόσθεσε «Αυτό δράσεις του για την ανάδειξη και την προ- Τέλος σημείωσε πως πρωταρχικός στόχος
σημαίνει πως με αυτά που απομέ- στασία του Πάρκου της Πίνδου. Έτσι ο πρό- παραμένει βέβαια η προστασία των οικολο-
νουν πρέπει να προγραμματίσουμε εδρος του ανέπτυξε χθες τους βασικούς γικών αξιών της περιοχής, με τις δράσεις
τις δράσεις μας. Θα δυσκολευτούμε πυλώνες στους οποίους θα στηριχτούν οι που προβλέπονται να υλοποιηθούν, να
αν δεν εξασφαλίσουμε κι άλλες δράσεις αυτές. περιλαμβάνουν την κατασκευή ταϊστρών για
πιστώσεις». Είπε λοιπόν, πως το πρώτο μέλημα είναι τα αρπακτικά, την δεντροφύτευση κ.α.

ÁíáëáìâÜíïõìå ðÜóçò öýóåùò åêäçëþóåéò


(áññáâþíåò, âáöôßóéá, ïíïìáóôéêÝò åïñôÝò ê.ë.ð.)
ÐåñéïñéóìÝíïò áñéèìüò áôüìùí, Ýùò 60 Üôïìá,
ìå ìåíïý ôçò åðéëïãÞò óáò óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ
Ôçë. 2651045445
12 ÅIÄÇÓÅÉÓ ÍÝïé Áãþ íåò,
ÍÝïé Áãþ 19 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ
íåò, ΠΕΜΠΤΗ
ÔÅÔÁÑÔÇ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007
2010

Με κύριο άξονα της συζήτησης τον


όσο το δυνατόν καλύτερο συντονισμό Συνεδρίασε το Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο
υπηρεσιών, φορέων αυτοδιοίκησης,
αλλά και εθελοντών για την πρόληψη
και κατάσβεση των πυρκαγιών, που με θέμα την αντιπυρική περίοδο
ενδεχομένως να εκδηλωθούν τους θερι-

Πρόληψη και συνεργασία μειώνουν τις πυρκαγιές


νούς μήνες, συνεδρίασε χθες το πρωί
το Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο
(ΣΝΟ).
Ταυτόχρονα τονίστηκε ότι η καταπο-
λέμηση των πυρκαγιών είναι υπόθεση
όλων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και
στην πρόληψη που πρέπει να υπάρχει
και η οποία είναι η πρώτη γραμμή άμυ-
νας απέναντι στις πυρκαγιές.
Σε ότι αφορά το ERICSSON, η έλευση
του οποίου πέρσι πέρασε από χίλια
κύματα, ο Διοικητής της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, κ. Μιχάλης
Κλείτσας, δήλωσε αισιόδοξος για τον
ερχομό του.

Η πρόληψη είναι σημαντική


Στην εισήγησή του ο κ. Κλείτσας τόνι-
σε πως η κατάσβεση των πυρκαγιών
είναι υπόθεση όλων, καλώντας τους
πολίτες να ενισχύσουν το έργο της
πυροσβεστι-
Ρεπορτάζ κής, τηρώντας
Αλέξανδρος Θεμελής τους κανόνες
ασφαλείας,
αλλά και ειδο-
ποιώντας την έγκαιρα, σε περίπτωση
που αντιληφθούν κάτι. Επισήμανε δε
πως η πρόληψη είναι ένα πολύ σημαντι-
κό κομμάτι για την αντιμετώπιση των
φωτιών, σημειώνοντας πως το πρώτο
μέλημα πρέπει να είναι ο καθαρισμός
των αυλών αλλά και των οικοπέδων από
ξερά χόρτα.
Στα μέτρα πρόληψης που έχουν
ληφθεί κυρίως για την προστασία του προηγούμενα χρόνια η συνεργασία
περιαστικού δάσους αναφέρθηκε ο Απαραίτητοι οι έλεγχοι όλων των εμπλεκομένων φορέων και
αντιδήμαρχος Ιωαννίνων κ. Φ. Μπου- υπηρεσιών ενώ στάθηκε κι αυτός ιδιαί-
ραντάς, ο οποίος δήλωσε πως οι υπηρε- Ο επικεφαλής της παράταξης «Άπειρος Τόπος», Μάκης Χατζηεφραι- τερα στον τομέα της πρόληψης ζητώ-
σίες του δήμου σε συνεργασία με την μίδης, εκτός των άλλων, αναφέρθηκε και στην ανάγκη ύπαρξης ενός ντας, εκτός των άλλων, την κατά το
πυροσβεστική θα ενημερώσουν τους μηχανισμού ελέγχου των όσων συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν κατά δυνατόν καλύτερη συνεργασία Πυρο-
κατοίκους που μένουν γύρω από το τη χθεσινή συνεδρίαση, λέγοντας πως τα παραδείγματα του παρελθό- σβεστικής και Δασικής Υπηρεσίας.
δάσος για τις απαραίτητες ενέργειες ντος, με τους εθνικούς δρόμους να καθαρίζονται το Φθινόπωρο αντί για Ο προϊστάμενος του Γραφείου Πολι-
που πρέπει να κάνουν ώστε να μειώ- το καλοκαίρι και τις ελλείψεις κρουνών σε διάφορους δήμους να κατα- τικής Προστασίας της Ν.Α.Ι. κ. Δημή-
σουν τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκα- γράφονται την τελευταία στιγμή, αποδεικνύουν πως υπάρχει έλλειψη τρης Μαυρογιώργος, στην εισήγησή
γιών. στην εφαρμογή των αποφάσεων. του, υπογράμμισε την αναγκαιότητα να
Παράλληλα στάθηκε και στο θέμα των συνοριοφυλάκων, η ύπαρξη υπάρξει καθολική ετοιμότητα για την
Έλλειψη προσωπικού των οποίων σε περιοχές όπου ξεσπούν συχνά πυρκαγιές είναι αναγκαία πρόληψη των πυρκαγιών, ενώ, όπως
και η εμπειρία των προηγούμενων ετών έχει δείξει πως ενισχύουν είπε, στατιστικά στο Νομό Ιωαννίνων, οι
Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπη- σημαντικά το έργο της πυροσβεστικής. Τόνισε λοιπόν πως οι άνδρες
περισσότερες πυρκαγιές προέρχονται
ρεσίας Ιωαννίνων όμως στάθηκε και στο που υπηρετούν στη συνοριακή φύλαξη πρέπει επειγόντως να επιστρέ-
από τη γειτονική Αλβανία και από
θέμα της έλλειψης προσωπικού που, ψουν εκεί όπου θα έπρεπε να είναι και όχι να παραμένουν στα αστικά
σκουπιδότοπους.
όπως είπε, όλο και διογκώνεται. Τόνισε κέντρα, και δη στην πόλη των Ιωαννίνων, όπως συμβαίνει τώρα.
πως υπάρχουν αρκετά κενά, ταυτόχρο- Στην ετοιμότητα των υπηρεσιών τους,
να όμως υποσχέθηκε πως οι δυνάμεις ση των μηχανημάτων να έχει τελειώσει, αναφέρθηκαν επίσης ο ταξίαρχος –
της πυροσβεστικής θα κάνουν ότι περ- ενώ πρόσθεσε πως οι εποχικοί πυρο- Ανάγκη συνεργασίας διοικητής της 8ης Μεραρχίας κ. Ευστ.
νάει από το χέρι τους ώστε να μην σβέστες έχουν προσληφθεί και έχουν Βούτος, όπως και οι εκπρόσωποι της
υπάρξουν μεγάλα προβλήματα. Άλλω- μπει σε ταχύρυθμο πρόγραμμα εκπαί- Από την πλευρά του ο νομάρχης, Δασικής Υπηρεσίας της Αστυνομίας
στε, υπογράμμισε πως η προετοιμασία δευσης ώστε από 1η Μαΐου να μπουν Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφέρθηκε της ΔΕΗ , Δήμων, εθελοντικών οργανώ-
έχει ήδη ολοκληρωθεί, με την συντήρη- κανονικά σε υπηρεσία. στα θετικά αποτελέσματα που είχε τα σεων κ.α.

×ÑÙÌÁÔÁ - ÂÅÑÍÉÊÉÁ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ


ÅñãïóôÜóéï: 8ï ÷ëì. Å.Ï. Éùáííßíùí - Áèçíþí
Ôçë.: 2651092192, fax: 2651092882
ÍÝïé
ÍÝïé Áãþ
Áãþíåò,
íåò, ΠΕΜΠΤΗ
ÔÑÉÔÇ 1115
ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
2007 13

Διαμαρτυρίες κατοίκων για τις παρεμβάσεις


στην παραλία της Λούτσας
εξέλιξη. Σε επικοινωνία που είχαν με την εφημερίδα μας νόμο διαδικασίες και το έργο ανάπλασης δεν θα αλλοιώ-
τόνισαν ότι σκάβεται η άμμος για να γίνει τοιχίο και όλοι σει το χαρακτήρα της παραλίας αλλά θα δώσει άλλη
οι κάτοικοι της παραλίας αναρωτιούνται εάν αυτό το έργο πνοή στην περιοχή.
είναι νόμιμο. Ένα ερώτημα που θέτουν ακόμη είναι γιατί Εκτός αιγιαλού γίνονται τα έργα είναι και η απάντηση
η διαπλάτυνση δεν γίνεται από την άλλη πλευρά. της Κτηματικής υπηρεσίας του δημοσίου, σε ερώτημα
Την έντονη διαμαρτυρία τους εκφράζουν πολίτες του Ο Δήμαρχος Φαναρίου κ. Αντώνης Νάστας κληθείς να που της θέσαμε. Η υπηρεσία μάλιστα διενήργησε αυτο-
Δήμου Φαναρίου για τα έργα ανάπλασης που γίνονται σχολιάσει τις διαμαρτυρίες σημείωσε ότι όλες οι παρεμ- ψία στην περιοχή και διαπίστωσε ότι οι εργασίες έχουν
στην παραλία της Λούτσας, έργα τα οποία βρίσκονται σε βάσεις έγιναν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το να κάνουν με την παραλία και όχι με τον αιγιαλό.

Η βράβευση από την Europa nostra


είναι ιδιαίτερη τιμή για την Αρχαία Ιδιαίτερη τιμή για την Αρχαία Νικόπολη
Νικόπολη τόνισαν ο Δήμαρχος Πρέβε-
ζας Μιλτιάδης Κλάπας, ο πρόεδρος της
επιστημονικής επιτροπής Νικόπολης κ.
Ζάχος και ο αντιδήμαρχος Σπύρος
Ειδική τελετή για τη βράβευση
Φωκάς σε συνέντευξη τύπου που παρα-
χώρησαν χθες το μεσημέρι.
Να θυμίσουμε ότι η βράβευση έγινε
το 2009 και η υποψηφιότητα της Νικό-
από την Europa nostra το Σάββατο στην Πρέβεζα
πολης ξεχώρισε μεταξύ 140 υποψηφιο-
τήτων από 24 χώρες της Ευρώπης. Ο
πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτρο-
πής για την Αρχαία Νικόπολη Κωνστα-
ντίνος Ζάχος παρέλαβε το έπαθλο στο
Ρωμαϊκό Θέατρο της Ταορμίνας της
Σικελίας παρουσία πολλών επισήμων
από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουρ-
γίας της οργάνωσης, μία από τις υπο-
χρεώσεις των βραβευθέντων φορέων,
αποτελεί η διοργάνωση τελετής για την
παράδοση και τοποθέτηση της σχετικής
αναμνηστικής πλακέτας στον αρχαιολο-
γικό χώρο, με στόχο την ενημέρωση και
τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, λωση στις 7:30 το απόγευμα στην Οι παρεμβάσεις ανάδειξης μένα συντήρησης και αναστήλωσης και
στο ιδιαιτέρως σημαντικό αυτό γεγονός αίθουσα «Θεοφάνειος», η οποία θα σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγρα-
της βράβευσης. Οι εκδηλώσεις θα πραγ- περιλαμβάνει την επίδοση της αναμνη- Στη συνέχεια ο κ. Ζάχος αναφέρθηκε φές ως προς τη χρήση των υλικών και τη
ματοποιηθούν στην Πρέβεζα, το Σάββα- στικής πλακέτας από τον εκπρόσωπο περιληπτικά στις παρεμβάσεις που έγι- μεθοδολογία επέμβασης. Σημαντικό
το 17 Απριλίου 2010, με συνδιοργανω- της Europa Nostra, σύντομες προσφω- ναν και τόνισε ότι κοινός τόπος των πρώ- κεφάλαιο για την υλοποίηση του φυσι-
τές το Δήμο Πρέβεζας, την Επιτροπή νήσεις από την Γενική Γραμματέα του κού αντικειμένου αποτέλεσε και η εκπό-
των αυτών εργασιών αποτέλεσε η ανά-
Νικόπολης του ΤΔΠΕΑΕ και την Ελλη- Υπουργείου Πολιτισμού κ. νηση μελετών αποκατάστασης και ανά-
δειξη επιλεγμένων μνημείων και συνό-
νική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολι- Μενδώνη,τους τοπικούς φορείς καθώς δειξης μνημείων, που έχριζαν ιδιαίτε-
λων του αρχαιολογικού χώρου με κριτή-
τισμού. και παρουσίαση των έργων που έγιναν ρης αντιμετώπισης, οι οποίες εστάλη-
ριο τη σπουδαιότητά τους, την καλή
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περι- στη Νικόπολη από τον κ. Ζάχο. σαν προς έγκριση στα αρμόδια όργανα
κατάσταση διατήρησής τους και την
λαμβάνει: ξενάγηση στον αρχαιολογικό «Αυτές οι διακρίσεις μας δίνουν του Υπουργείου Πολιτισμού.
χώρο στις 12:30 το μεσημέρι και εκδή- ωριμότητα που προσφέρουν ως έργα
ακόμη μεγαλύτερο κουράγιο να συνεχί- Σε αυτές περιλαμβάνονται αρχιτεκτο-
σουμε τις προσπά- προς άμεση υλοποίηση.
Σύμφωνα με τον κ. Ζάχο πραγματο- νικές και στατικές μελέτες αποκατάστα-
θειες για την ανά-
ποιήθηκαν ευρείας κλίμακας καθαρι- σης των πυλών της ρωμαϊκής και παλαι-
δειξη του σπουδαί-
σμοί μνημείων, μικρές ανασκαφικές οχριστιανικής οχύρωσης, μελέτες
ου αυτού μνημεί-
ου»,τόνισε μεταξύ εργασίες και εκτεταμένες αποψιλώσεις συντήρησης και αποκατάστασης ψηφι-
άλλων ο Δήμαρχος στον περιβάλλοντα χώρο τους. δωτών δαπέδων ή μελέτες για την κατα-
Πρέβεζας Μιλτιά- Οι εργασίες αποκάλυψαν σε μεγάλο σκευή στεγάστρων προστασίας. Ιδιαίτε-
δης Κλάπας ενώ ο βαθμό τα λείψανα των επιλεγέντων μνη- ρα, στην τελευταία περίπτωση, όπου η
κ. Ζάχος επεσήμανε μείων, εντόπισαν κατά τόπους ιδιαίτερα ανάγκη στέγασης των μνημείων ήταν
ότι η παρουσία της σημαντικά τμήματά τους (όπως εξαιρε- ταυτόσημη με την προστασία τους, ο
Γενικής Γραμματέ- τικής ποιότητας ψηφιδωτά δάπεδα) και προβληματισμός που υπήρξε ήταν έντο-
ως του Υπουργείου έφεραν στο φως μεγάλο πλούτο κινητών νος και η τελική επιλογή μπορεί να
Πολιτισμού κυρίας ευρημάτων. θεωρηθεί ως πιλοτική.
Μενδώνη, της Γενι- Στη συνέχεια ακολούθησαν, η τοπο-
κής Γραμματέως του γράφηση των μνημείων και η ενημέρω-
ΥΠΕΧΩΔΕ κυρίας ση του αρχαιολογικού χάρτη της Νικό-
Καλτσά και πολλών πολης. Σημαντική ενέργεια που υλοποι-
ακόμη επισήμων
ήθηκε αποτέλεσαν οι στερεωτικές επεμ-
αποδεικνύει το
βάσεις στις τοιχοποιίες των μνημείων,
ενδιαφέρον που
υπάρχει για τη σε σημεία όπου έχριζαν άμεσης αντιμε-
Νικόπολη σε ευρω- τώπισης για τη σωτηρία τους. Οι επεμ-
παϊκό πλέον επίπε- βάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με
δο. βάση τα επιστημονικά και διεθνή δεδο-
14 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔIAKHΡΥΞΕΙΣ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Το προσεχές Σάββατο στην Ηγουμενίτσα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έκτακτη περιφερειακή συνάντηση των φαρμακευτικών Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Αρ. πρωτ.: 3918 Πάτρα 31/3/2010

συλλόγων Ηπείρου και Κέρκυρας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων
διδακτικού & ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) των τμημάτων: 1)
Το προσεχές Σάββατο, 17 Απρι- Palas (Αγίων Αποστόλων 145- την αντιμετώπιση των ζητημάτων Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και 2) Οικονομικών
λίου, θα πραγματοποιηθεί τελικά κοντά στο νέο λιμάνι). αυτών. Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
η έκτακτη Περιφερειακή συνάντη- Η έκτακτη αυτή συνάντηση Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου
ση των Διοικητικών Συμβουλίων οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Δ. ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
και των Αντιπροσώπων των Φαρ- και στις ενέργειες της Προέδρου Βαγιωνάς αποδέχτηκε την πρότα- ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
μακευτικών Συλλόγων των τεσσά- του Φαρμακευτικού Συλλόγου ση της κ. Προβιδάκη και έτσι λοι- ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ρων Νομών της Ηπείρου Θεσπρωτίας, κυρίας Αγγελικής πόν πραγματοποιείται στην πόλη - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο «Μικροβιολογία» ΦΕΚ Δημοσίευσης: 238/24.3.2010 τ.Γ.’
(Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Άρτας, Προβιδάκη-Νταή, η οποία ζήτησε μας η έκτακτη συνεδρίαση, η
Πρέβεζας) και της Κέρκυρας να τεθούν προς συζήτηση τα ανοι- οποία έχει μεγάλο ενδιαφέρον
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Η συνάντηση αυτή πραγματο- χτά θέματα και τα προβλήματα αφού άπτεται ενός ζωτικού για τον
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με
ποιείται για πρώτη φορά στη που υπάρχουν και ταλανίζουν Έλληνα πολίτη θέματος, του φαρ- γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική».
Θεσπρωτική πρωτεύουσα, στις τους φαρμακοποιούς, ώστε να μάκου, που τόσο ανάγκη έχουμε ΦΕΚ Δημοσίευσης: 237/24.3.2010 τ.Γ.’
18.00, στο ξενοδοχείο Angelica παρθούν οι όποιες αποφάσεις για όλοι μας.
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω
θέσεις είναι η 31/5/2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της

Aστυνομικές ειδήσεις Διεύθυνσης διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών


(http//www.admin.upatras.gr/ddy/pub/Main.aspx) και για περισσότερες
πληροφορίες να απευθύνονται στις γραμματείες των τμημάτων:
- Βιολογίας: τηλ. 2610969200, 2610969201
Θανατηφόρο στην Εθνική Λαθρομετανάστες - Οικονομικών επιστημών: τηλ. 2610969983, 2610969960.

Δύο άτομα βρήκαν τραγικό θάνατο και ένα τραυματί- Το μεσημέρι της Τρίτης στο 37ο χιλιόμετρο της Εθνι-
Ο προϊστάμενος γραμματείας
στηκε σοβαρά σε μετωπική σύγκρουση 50ο χιλιόμετρο κής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών (θέση Πλατανάκια) συνε-
α/α
της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αντιρρίου. Το τραγικό λήφθη ένας αλλοδαπός υπήκοος Βουλγαρίας γιατί κατε-
Χριστίνα Κολοκύθα
δυστύχημα συνέβη την Τετάρτη το πρωί όταν δύο ΙΧ λήφθη να μεταφέρει με Ι.Χ επικαθήμενη νταλίκα ιδιο-
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά και τραυματίστη- κτησίας του 3 Αφγανούς, οι οποίοι στερούνταν νομίμων
καν θανάσιμα ο 55χρονος οδηγός και 33χρονος συνο- ταξιδιωτικών εγγράφων.
δηγός του ενός οχήματος και σοβαρά ο οδηγός του Ο συλληφθείς και οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι επί- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
άλλου οχήματος. σης συνελήφθησαν θα οδηγηθούν στον Εισαγ/λέα, ενώ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί το Τμήμα Τρο- το όχημα κατασχέθηκε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
χαίας Πρέβεζας. Εντωμεταξύ 131 συνολικά λαθρομετανάστες, συνελή- ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
φθησαν την 13-04-2010 σε όλη την Ήπειρο και επανα- Αρ. πρωτ.: 5247 Ιωάννινα 20/7/2009
Συλλήψεις για ηρωίνη προωθήθηκαν στην χώρα τους.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Τρίτη το απόγευμα στην Πρέβεζα αστυνομικοί Από το Δασαρχείο Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι με την αριθμ.
του Τμήματος Ασφαλείας Πρέβεζας συνέλαβαν ένα Εξετάσεις ραδιοερασιτεχνών 5077/17.7.2009 πράξη της Προϊσταμένης του Δασαρχείου Ιωαννίνων,
που στάλθηκε στο Δήμο Κεντρικού Ζαγορίου για δημοσίευση, έκταση
άτομο να κατέχει ποσότητα ηρωίνης βάρους 0,7 γραμμα-
συνολικού εμβαδού «1,742,00» στρ. η οποία βρίσκεται στη θέση
ρίων. Με απόφαση του Νομάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμά-
«Κάμπος» περιφέρειας Δημ. Διαμ. Ασπραγγέλων του Δήμου Κεντρικού
Τα ναρκωτικά είχε προμηθευτεί μεσημβρινές ώρες νη, οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερα- Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων, δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση,
από ένα άλλο άτομο, το οποίο μετά από αναζητήσεις σιτεχνών Α’ περιόδου Μαΐου 2010, θα διεξαχθούν την διότι υπάγεται στις εξαιρέσεις του Ν. 998/79 σύμφωνα με την παρ. 6
συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και στην κατοχή του βρέ- 27η και 28η Μαΐου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εδάφιο α του άρθρου 3 του νόμου αυτού.
θηκαν ένα στιλέτο, ποσότητα ηρωίνης βάρους 0,9 γραμ- υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύ-
μαρίων και δύο ναρκωτικά χάπια HIPNOSEDON. θυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (Δομπόλη 30- Η προϊσταμένη του Δασαρχείου
Οι δράστες συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν στον τμήμα Τεχνικό) μέχρι 20-5-2010. Το πρόγραμμα των Φωτεινή Κούτλα
Εισαγγελέα, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες και το στιλέτο εξετάσεων θα καθοριστεί με απόφαση της Υπηρεσίας. Δασολόγος με Α’ βαθμό
κατασχέθηκαν.

Ïé Ãéáôñïß ôçò ðüëçò ìáò


ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÉ ÐÁÈÏËÏÃÏÉ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏΣ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÉ - ÌÁÉÅÕÔÇÑÅÓ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÉ
ÃÅÙÑÃÉÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΚΗΣ ÐÁÐÐÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ ÌÐÅÓÇÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ
Ãïýíáñç 1, Ê. Ðëáôåßá Åéäéêüò Ðáèïëüãïò Κοραή 10-12 Μιχ. Αγγέλου 53
Äùäþíçò 44
Ôçë. éáôñåßïõ 26510125123, ïéêßáò Ôçë. 2651033577, Κιν.: 6998436282
28ης Οκτωβρίου 49, 1ος όροφος Ôçë. 2651064640
2651027126 Οικία: 2651034002 Ôçë. éáôñåßïõ 2651045672,
Δέχεται καθημερινά: 12:00 - 14:00
Απόγευμα με ραντεβού: 18:00 - 20:30 Ìüíï ìå ñáíôåâïý ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ
ÓÏÕÓÉÏÐÏÕËÏÓ ÔÁÓÏÓ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
×. Ôñéêïýðç 2 Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο κλειστό
Πτυχιούχος ΑΠΘ Ù.Ñ.Ë. ÌÉ×ÁËÇÓ ËÅ×ÏÓ
Ôçë. 2651024133 Τηλ. 2651036039, 6945399755
Οπλαρχηγού Πουτέτσου 22Β’ - ισόγειο ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ôçë. 2651072422 ÃÊÏËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Ðôõ÷éïý÷ïò Ìåèüäïõ MCKENZIE
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ - ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ
ÓÉÏÕÔÇÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÓ ÊáëéÜöá 1á (ìç÷áíéêÞ äéÜãíùóç êáé èåñáðåßá ôùí
28çò Ïêôùâñßïõ 51 ÓÏÕÆÁÍÁ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý ðáèÞóåùí ôçò ÓðïíäõëéêÞò ÓôÞëçò
Ôçë. 2651032778 Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ðñþçí åðéìåëÞôñéá ÐáèïëïãéêÞò ΕΛΛΗ ΚΟΛΙΟΥΣΗ - ΣΙΑΚΑ Ôçë. éáôñåßïõ 2651049006-47804, êáé ôùí ðåñéöåñåéáêþí áñèñþóåùí)
ÊëéíéêÞò Íïóïêïìåßïõ ×áôæçêþóôá Ιατρείο νεφρολογίας και υπέρτασης ïéêßáò 2651046817 ÖõóéïèåñáðåõôÞñéï: Áñáâáíôéíïý 14,
ÄÁËËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÉùÜííéíá
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ 28ης Οκτωβρίου 49, 1ος όροφος
×. Ôñéêïýðç 16 ØÕ×ÏËÏÃÏÉ Ôçë. 2651033960
09.30-13.30 êáé 18.30-20.30 Τηλ. 2651039339, 6947819083
Ôçë. 2651038960 Kéí.: 6937184653
ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé ÓÜââáôï ðñùß Fax: 2651039335 ÄÏÕÑÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ
ìå ñáíôåâïý Ïéêßá: 2651030602
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΡΓΙΑΣ e-mail: elkoli@otenet.gr ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÇ - ÄÏÕÑÏÕ ÁÍÍÁ
28çò Ïêôùâñßïõ 49, 1ïò üñïöïò ÓÏÖÏÊËÇÓ ÊÁÌÇÍÁÓ
Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ - ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ Çãïõìåíßôóá: Ãñ. ËáìðñÜêç 17
Ôçë. 2651032800, 6944301801 ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Πρότυπο Μικροβιολογικό Εργαστήριο ÉùÜííéíá: Óôáäßïõ 10 Ôçë. 2651078852, 6993987222
ÓÙÔÇÑÉÏÓ ÊÙÍ. ÃÏÑÃÏËÇÓ ÊáèçìåñéíÜ 10.00 - 13.30
28ης Οκτωβρίου 32 - 2ος όροφος ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÏËÊÁÓ Ôçë. 6932251875, 6947722308
×áñéëÜïõ Ôñéêïýðç 24 êáé 18.00 - 20.30
Τηλ. fax 2651037444, 6948210510 Åéäéêüò Ðáèïëüãïò (ãùíßá ìå Ìé÷. ÁããÝëïõ) ÆõãïìÜëëç 1 - ÉùÜííéíá
ÐáðÜæïãëïõ 4, 2ïò üñïöïò Ôçë. éáôñåßïõ: 2651072267 ÁÊÔÉÍÏÄÉÁÃÍÙÓÔÇÓ (üðéóèåí Íïìáñ÷ßáò)
email: geokourgias@yahoo.gr
Ôçë. éáôñåßïõ 2651033330 Ïéêßáò: 2651072035 ÃÅÙÑÃÉÁ Ð. ÃÅÉÔÏÍÁ
Δευτέρα - Παρασκευή
ïéêßáò 2651048983 ÙñÜñéï Éáôñåßïõ: NEYÑÏËÏÃÏÉ
Äùäþíçò 68
Πρωί 08:00 - 14:00 Äåõô. - Ðáñ. 08.30 - 12.30
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ðñùÀ - áðüãåõìá Ôçë. éáôñåßïõ 2651087521 ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ
Απόγευμα 18:00 - 20:30 ÊÜèå áðüãåõìá
2651087622 ÅñãáóôÞñéï Çëåêôñïåãêåöáëïãñáößáò
êáé ÓÜââáôï ðñùß ìå ñáíôåâïý
Σάββατο 09:00 - 13:00 ÌÐÅÓÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊáèçìåñéíÜ 08.30 - 13.30 êáé çëåêôñïìõïãñáößáò
ÊÜèå ìÝñá ãßíïíôáé ïðôéêÜ ðåäßá ìå
Τετάρτη απόγευμα κλειστό Áñáâáíôéíïý 2 - Ôçë. 2651038797 ñáíôåâïý êáé 17.30 - 20.30 Μιχ. Αγγέλου 53, Ôçë. 2651071221
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΔIAKHΡΥΞΕΙΣ 15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. πρ.: 1374 Ιωάννινα 13/4/2010 ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 13 Κατσικάς 14-04-2010
Αρ. πρωτ.: οικ. 199 Ιωάννινα 14/4/2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Η Δημοτική Επιχείρηση «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παμβώτιδος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» Νομού Ιωαννίνων» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβα-
Ανακοινώνει και Προσκαλεί Κωδικός Πρόσκλησης 24 ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού
ενός(1) ατόμου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της με αριθ. Η.Π. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ Το προσωπικό θα προσληφθεί για την συνέχιση του προγράμματος
37111/2021/26-9-03 (Φ.Ε.Κ. 1391 Β’ της 29-09-03) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός
τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» του Δήμου Παμ-
βώτιδας, που εδρεύει στον Κατσικά και υπάγεται του Επιχειρησιακού
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 58: «Προστασία και
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2009-2010 με διάρ-
σύμφωνα με την παράγραφο 2 τον άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς» κεια σύμβασης μέχρι την έναρξη εφαρμογής των νέων προγραμμάτων
αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΕΣΠΑ, και συγκεκριμένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
Ν.3010/2002» τους πολίτες και φορείς εκπροσώπησής τους, να λάβουν
γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις επί του περιεχομένου της διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
Μελέτης Περιβολλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), που αφορά το έργο
ενημέρωση των Δυνητικών Τελικών Δικαιούχων:
«Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη - Αμάραντος (Α’ Φάση)».
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
για υποβολή προτάσεων στη θεματική προτεραιότητα «Προστασία
Ιωαννίνων. Κωδικός Υπηρεσία Έδρα Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς».
Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας δημοσιοποίησης ορίζεται η θέσης υπηρεσίας σύμβασης ατόμων
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους
12/4/2010 και ημερομηνία λήξης αυτής η 17/5/2010.
ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι: ΠΕ 70 ή ΚΔΑΠ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΑΣΚΑΛΩ Από την υπο- 1
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών
- Η προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου ΠΕ 60 Ν- γραφή της σύμ-
απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησης τους ορίζεται η
της Περιφέρειας, με σκοπό τη συμβολή των μνημείων στην τουριστική ΝΗΠΙΑΓΩ βασης και μέχρι
15/4/2010 και ημερομηνία λήξης αυτής η 14/5/2010.
ανάπτυξη των περιοχών. ΓΩΝ την έναρξη
Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου είναι η Δ/νση
- Η συνύπαρξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με δράσεις σύγχρονου εφαρμογής των
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.
πολιτισμού καθώς και ενέργειες προβολής των πολιτιστικών στοιχείων προγραμμάτων
Αρμόδια Υπηρεσία της Ν.Α. Ιωαννίνων - εκτός του Ν.Σ.- για την
της Περιφέρειας. ΕΣΠΑ, με δυνα-
παροχή πληροφοριών και στοιχείων καθώς και την παραλαβή των
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την κατηγορία πράξης: τότητα παράτα-
εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η
Αποκατάσταση - Ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων σης έως τη λήξη
Δ/νση Πολεοδομίας και Περ/ντος (Διοικητήριο - γρ. 329), κατά τις
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν τους, υπό την
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
από Εθνικούς Πόρους και από το Ταμείο ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο προϋπόθεση ότι
Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί στην
Περιφερειακής Ανάπτυξης). Η παρούσα πρόσκληση αφορά θα συνεχιστεί η
εφημερίδα «Νέοι Αγώνες» την 15/4/2010.
χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 9.000.000 Ε. υλοποίηση του
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 16/04/2010 έως προγράμματος
Ο πρόεδρος Ν.Σ.
εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης. από δικαιούχο
Κων/νος Πέτσιος
Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, με διάδοχο φορέα
σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής τους στην
ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, με έναρξη 16/04/2010 και μέχρι
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιό-
Μαγνητική Βασίλης Παπακώστας εξαντλήσεως της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας
δαπάνης. τητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά:
Τομογραφία Ακτινοδιαγνώστης Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην - Για την θέση με κωδικό:
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου στη διεύθυνση: (1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Παμβώτιδας όπου υλοποιείται
Ηπείρου τ. αναπληρωτής διευθυντής 8ης Μεραρχίας 5-7, 45445 Ιωάννινα, τις ώρες 9:00 14:00 όλες τις το πρόγραμμα (Α' βαθμός εντοπιότητας)
ακτινολογικού εργαστηρίου εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και (2) Έπονται οι των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του νομού Ιωαννί-
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία νων (Β΄ βαθμός εντοπιότητας).
πανεπ. νοσοκομείου Ιωαννίνων αποστολής. (3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (χωρίς
Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εντοπιότητα).
«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013», το σύστημα
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
διαχείρισης του Ε.Π, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που
Εγκατάσταση Νέου ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των
δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα
Τομογράφου υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
www.peproe.gr/espa. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται ΠΕ 70 ή ΠΕ 60 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Ολιγοήμερη διακοπή εργασιών Ιατρείου επίσης στην κ. Α. Γκόσιου, τηλέφωνο 2651 3 60506. Πτυχίο Παιδαγωγικού Δημοτική Εκπαίδευσης ή Παι-
δαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΑΕΙ
Η Γενική Γραμματέας Πανεπιστημιακού τομέα ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακα-
Περιφέρειας Ηπείρου δημίας ή του Ιεροδιδασκαλείου ‘η ισότιμο και αντί-
Το Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα στοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγω-
γής – Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», πλατεία Δημήτρη Χατζή 1, της Κύπρου ή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελλη-
Ιωάννινα, προκειμένου να προχωρήσει στην εγκατάστα- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ νικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και
Νοτίου Αμερικής Ειδικότερα για τα πτυχία της
ση του Νέου Μαγνητικού Τομογράφου ισχύος 1,5 Tesla ΠΩΛΕΙΤΑΙ: τρακτέρ ιταλικής μάρκας (Ferrari) 30 Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-05-2004) δεν
της Εταιρείας SIEMENS μοντέλο ESSΕNZA, κατασκευ- ίππων, πλήρως εξοπλισμένο: απαιτείται αντιστοιχία (π.δ 299/1997 όπως τροποποι-
ής 2010 στη Γερμανία, θα πραμείνει κλειστό κατά το 3 κουβάς ήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα
οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην
δεύτερο 15ήμερο του μηνός Απριλίου και το πρώτο 3 ραντιστικό Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμίας και αντιστοι-
χία)
10ήμερο του Μαϊου 2010 (15/4 έως 9/5 του 2010). 3 χορτοκοπτικό
Η γραμματεία του εργαστηρίου θα λειτουργεί κανονι- 3 φρέζα ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή
κά 8:30 - 15:00 και 17:30 - 21:00 από Δευτέρα έως και 3 τελάρο μεταφορών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή
Παρασκευή και θα απαντά στο τηλέφωνο 2651075275. Πληροφορίες τηλ. 6976742657 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
ή Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευ-
Οι ασθενείς θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σης ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών Προ-
ή και δεύτερη γνώμη από τους ιατρούς του Εργαστηρί- MIKΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ σχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης, ΑΕΙ
ου μας, καθ’ όλο το διάστημα της εγκατάστασης του Πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγω-
Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 110 τ.μ., 3 υπν/τια 2ου ορό- γών ή πτυχίο των τμημάτων των εκπαίδευσης νηπια-
Νέου Μαγνητικού Τομογράφου. φου, καινούρια κατασκευή, ανεξάρτητη θέρμανση, μπόιλερ, γωγών που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδη-
μίες, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της
χωρίς κοινόχρηστα, περιοχή άνωθεν Γεωργικού Σταθμού αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής – Προδημοτι-
Κατσικάς (σύνορα Κατσικάς - Ανατολής). Τιμή ενοικίου 380Ε. κής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη
Τηλ. 2117159747, 2104182544, 6945586589 ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή
Παπακώστας Βασίλειος
Ένωση δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997
Ιατρός - Ακτινοδιαγνώστης Γιάννινα, θέση Πηγάδι, πωλείται οικόπεδο 9230 τ.μ. κατάλ- όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.367/2001), ενώ για τα
πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την έντα-
ληλο και για επαγγελματική χρήση, 60 μ. πρόσοψη, κοντά στην ξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία
πύλη του Αεροδρομίου, κτίζει 1800 τ.μ. Τα 3327 τ.μ. εντός σχε- και αντιστοιχία.
δίου και τα υπόλοιπα εκτός. Γίνεται και κατάτμηση σε οικόπε-
δο 3077 τ.μ. έκαστο εκ των οποίων 1109 τ.μ. εντός σχεδίου και Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
τα υπόλοιπα εκτός. Κάθε οικόπεδο κτίζει 600 τ.μ. έχει 20 μ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδι-
πρόσοψη. Ευκαιρία 150.000 ευρώ έκαστο ή 450.000 ευρώ ολό- κό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημέ-
νη επιστολή ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
κληρο. Τηλ. 6972799461. (23/2) ακόλουθη διεύθυνση: Κεντρική πλατεία Κατσικά ισόγειο Δημαρχιακού
Καταστήματος, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση του
Γιάννινα, περιοχή Αγ. Ιωάννη, πωλείται οικόπεδο 375 τ.μ. Δήμου Παμβώτιδας Νομού Ιωαννίνων υπόψιν κα Κωσταντίας Λέκκα
εντός σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, κτίζει 320 τ.μ. εκτός (τηλ. επικοινωνίας: 2651361837), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημε-
ρών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
υπόγειων και ημιυπαίθριων χώρων, γωνιακό 15Χ25 με παλιά
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατά-
οικία. Ευκαιρία 100.000, τηλ. 6972799461. (23/2) στημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή
κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστε-
ρη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων


Επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή απο-
στέλλεται με συστημένη επιστολή στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
Παμβώτιδος Κεντρική πλατεία Κατσικά Τ.Κ 45500 (στο ισόγειο του
Δημαρχιακού καταστήματος) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνο-
δεύεται από αποδεικτικό καταβολής στο Δημόσιο Ταμείο παραβόλου
ύψους σαράντα ευρώ (40 Ε).

Ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης


Δήμου Παμβώτιδος
Βίννης Ευστράτιος
16 ΜIΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ÐÙËÇÓÅÉÓ Ενοικιάζεται στα Ιωάννινα ÅíïéêéÜæåôáé óðßôé áíåîÜñôç- Áðü ðëõíôÞñéï áõôïêéíÞôùí
æçôïýíôáé õðÜëëçëïé êáèáñé-
Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας Ôåëåéüöïéôç öïéôÞôñéá ôïõ
ôìÞìáôïò Öéëïëïãßáò ôïõ
αποθήκη 65 τ.μ. ιοόγεια, και- ôï óå êåíôñéêü äñüìï ôùí Éù- φορητό κλιματιστικό μηχάνη-
ÁÊÉÍÇÔÙÍ νούρια χωρίς υγρασία, πλή- áííßíùí ãéá öïéôçôÝò. Ôçë. óìïý ìüíéìçò, ïëéêÞò Þ ìåñé- μα. Τηλ. 2651071504. (13/1) Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí
ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá
ρως εξασφαλισμένα εμπορεύ- 6978175682. êÞò áðáó÷üëçóçò. ÐáñÝ÷ïíôáé åëëçíéêþí êáé áããëéêþí óå
Ðùëåßôáé øçóôáñéÜ (ðßôá-ãýñï) ìå
ματα, ύψος 6 μέτρα, λογικό ìçíéáßïò ìéóèüò êáé áóöÜëéóç. ÓõóêåõÞ ðïõ äçìéïõñãåß ìáèçôÝò Äçìïôéêïý - Ãõìíá-
êáëÞ ðåëáôåßá óå ôéìÞ åõêáéñßáò,
ενοίκιο χωρίς κοινόχρηστα. ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 80 Ðëçñ. Ôçë. 6979203175 êáé ïéêïíïìßá 30% óôá êáýóéìÜ óßïõ- Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóé-
ðåñéï÷Þ ÉÊÁ. Ôçë. 6972-491668
Περιοχή είσοδος πόλης από ì2 ìå áíôßóôïé÷ï ðáôÜñé, êáé- 2651064949. óáò. Óå áõôïêßíçôá, êáõóôÞ- ôÝò. Ôçë. 6947518877
Αθήνα. τηλ. 6986004338 και íïýñéï, ãéá åðáããåëìáôéêÞ ñåò, fuelÅ× 96 åõñþ. Èá åîïé- Ðôõ÷éïý÷ïò öéëïëïãßáò
Ðùëïýíôáé äýï äéáìåñßóìáôá Æçôïýíôáé óõíåñãÜôåò
äõÜñéá, êáéíïýñéá óôçí 2610451071 κ. Παντελή. óôÝãç, Ìðéæáíßïõ 29, ôçë. êïíïìÞóåôå åêáôïíôÜäåò åõñþ! ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá
ÌÐÁÖÑÁ ìå ïéêüðåäï 260 ì2. (16/2) 2651033757 êáé 38335. 1) ÊÜíôå ÔÙÑÁ ôï êáëëßôåñï www.fueleconomy.gr. Ôçë. óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ - Ëõêåß-
Ôçë. 6977815139. Deal óôï ÷þñï ôçò åñãáóßáò. ïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò (ôçë.
2351037773. (14/3) 6997119263
Eνοικιάζεται χώρος για Ãßíå áíåîÜñôçôïò óõíåñãÜôçò
ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ìáò ãéá ìåãÜëá êÝñäç êáé ãñÞ-
Πωλείται διαμέρισμα 84 τ.μ. επαγγελματική στέγη σε ÐÙËÇÓÅÉÓ ãïñç ðñïóùðéêÞ Ýêðëçîç óôï
Ôï ãñáöåßï åñãáóßáò Ðáðá- Áðüöïéôç öïéôÞôñéá ìáèçìá-
κεντρικό σημείο στα Ιωάννινα ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ âñáìüðïõëïò Íßêïò óáò ðáñÝ- ôéêþí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
με αποθήκη, διαμπερές (3 ÷þñï ôçò õãéåéíÞò äéáôñïöÞò. ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò äçìïôé-
δωμάτια, κουζίνα ανεξάρτη- (κοντά στα δικαστήρια). ÷åé ðñïóùðéêü åðéëåãìÝíï ìå êïõ-ãõìíáóßïõ êáé Á’ Ëõêåßïõ.
ÐáñÝ÷åôáé åêðáßäåõóç. Ôçë.
τη) στην οδό Καλούδη 3 (2ος Πληρ. μόνο καθημερινές στο Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 2 óôñ. óôç áõóôçñÜ êñéôÞñéá, óõóôÜóåéò ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë. 6946
6931818549.
όροφος), τιμή 140.000 ευρώ τηλ. 2651076900, κα Χρυ- ÍåïêáéóÜñåéá. Ôçë. 6938- êáé ðñïûðçñåóßá ãéá ïéêïâïç- 352368 / 6943 112424
2) Çìéáðáó÷üëçóç ÁÌÅÓÁ
διαπραγματεύσιμη. Τηλ. σαυγή. (19/12) 377730. óáí äåýôåñç äïõëåéÜ ãéá Ýîôñá èïýò, baby sitters, öñïíôßäá
6948513935 (14/4) Ôåëåéüöïéôç ôïõ ôìÞìáôïò
åéóüäçìá óå áíåîÜñôçôç óõíåñ- çëéêéùìÝíùí áôüìùí, íïóçëåý- Öéëïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Στα Ιωάννινα στο κέντρο απέ- Πωλούνται παραθαλάσσια ãáóßá ìå ìåãÜëåò äõíáôüôçôåò ôñéåò, êáèáñßóôñéåò, õðÜëëç- Éùáííßíùí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
Πωλείται τριάρι 77 τ.μ. στον ναντι από την Μητρόπολη, στη οικόπεδα στην Πλαταριά. Τηλ ëïé îåíïäï÷åßùí - åóôéáôïñßùí, ìáèÞìáôá êáô’ ïßêïí óå ìáèç-
τέταρτο όροφο γωνία Πρί- åîÝëçîçò óôï ÷þñï ôùí ðñïúü-
γωνία των οδών Ιωαννίδη 1 και 26650 71342 & 6979869327 åñãÜôåò êáé ëïéðþí åéäéêïôÞ- ôÝò Äçìïôéêïý (Ãëþóóá-Éóôïñß-
ντζου και Ζαγορίου (περιοχή íôùí õãéåéíÞò äéáôñïöÞò. á-ÌåëÝôç) êáé Ãõìíáóßïõ
Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς , 3) ÁÌÅÓÁ ùò Þ êáé Üíù ôùí ôùí. ÁôôéêÞ- åðáñ÷ßá ÅîõðçñÝ- (Áñ÷áßá-Éóôïñßá). Ôçë.
Νέας Ζωσιμαίας) με πάρκιγκ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ένα φοιτη- Πωλούνται 2 οικόπεδα 300 30 åôþí ìå ðñïûðçñåóßá óôåëÝ- ôçóç üëï ôï 24ùñï. Ergasia 6955103676.
κοινόχρηστο. Τηλ.
2651038017. (11/12) τή ή φοιτήτρια γκαρσονιέρα μέτρα το καθένα δίπλα δίπλα ÷ïõò åðé÷åéñÞóåùí ãéá áíåîÜñ- center ôçë. êÝíôñï: 210-
3ου ορόφου, 40 τ.μ. καθαρά, στον παλιό οικισμό Πλαταριάς. ôçôç óõíåñãáóßá óå áíáðôõóóü- 5226000 Παραδίδονται μαθήματα Αρα-
βικής γλώσσας, καθομιλουμέ-
Πωλείται νεόκτιστη δυόρο- με δύο χώρους (κρεβατοκάμα- Τηλ 6942719998. ìåíç åðé÷åßñçóç. Äõíáôüôçôåò νης και γραπτής. Χορήγηση
φη κατοικία σε οικόπεδο ενός ρα - καθιστικό και κουζινοτρα- áíÜôðõîçò óå ÅëëÜäá êáé åîùôå- Ðùëåßôáé Þ åíïéêéÜæåôáé πτυχίου γλωσσομάθιας. Τηλ.
στρέμματος με οπωροφόρα πεζαρία, με μπάνιο), ήσυχη, Πωλούνται οικόπεδα στο Δ.Δ. ñéêü. Ôçë. 6931818549. é÷èõïêáëëéÝñãåéá ðÝóôñïöáò 6937693960.
δέντρα στο χωριό Πλαγιά σε οικογενειακή οικοδομή, με Ανήλιο Μετσόβου, εντός σχεδί- óôç Ëßóôá Öéëéáôþí óôéò ðçãÝò
Κονίτσης (τέρμα) σε υψόμε- θέα όλων των χώρων (ακόμη ου και δίπλα στον κόμβο Εγνα- Æçôåßôáé Üíäñáò 25-35 åôþí ãéá ËáãêÜäéôóá. Éäéüêôçôï. Ôçë. ÐÙËÇÓÅÉÓ
τρο 1050 μετ. με πανοραμική
θέα. Τηλ. 6977168805 και
και του μπάνιου) στη λίμνη, τίας οδού. Τηλ. 2656042033 ðùëçôÞò êáé õðÜëëçëïò ãñá- 6971892472. ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ
δίπλα σε στάση για το πανεπι- öåßïõ ìå ãíþóåéò ëïãéóôéêÞò êáé
6944904697. (26/10) áããëéêÜ, óå êáôÜóôçìá åðß-
στήμιο. Τηλ. 6932624885 κ.
ðëùí. Ìéóèüò éêáíïðïéçôéêüò.
ÐÁÑÁÄÉÄÏÍÔÁÉ Πωλείται Citroen C3 special,
Πωλείται οικόπεδο έκτασης 1
Πωλείται στην Πρέβεζα Γιάννη
στρέμμα στον Άμμο Μαρμά- Áðïóôåßëáôå âéïãñáöéêü óôç ÌÁÈÇÌÁÔÁ μοντέλο 2003, 1.4 κ.ε. πεντά-
3οροφη οικοδομή με δύο Ô.È. 38 ÉÙÁÍÍÉÍÁ θυρο, 70.000 χιλ., πρώτο χέρι,
3άρια διαμερίσματα των 85 ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéï ôñéÜñé ρων (Καρδαμίτσια). Τηλ. 6945 μπλε μεταλλικό, full extra,
Καθηγήτρια με πολυετή
τ.μ., ένα δυάρι και μία γκαρ- 84 ì2, óôçí ïäü Åöýñáò, 4ç 300461. εμπειρία παραδίδει μαθήματα κατάσταση ολοκαίνουριο,
Æçôåßôáé óõíåñãÜôçò 25-35 δεκτός κάθε έλεγχος, τιμή
σονιέρα. Τηλ. 6974118957, ðÜñοäïò, áñ. 5. Áõôüíïìç åôþí ãéá åñãáóßá ùò åîùôåñéêüò γερμανικών, σε λογικές τιμές.
Πωλείται οικόπεδο άρτιο και 4.450 μετρητοίς. Τηλ.
Χ. Τρικούπη 34-36. (2/9) èÝñìáíóç. Ôçë. 6944816030. ðùëçôÞò. Ðñïûðüèåóç Üäåéá Τηλ. 6988896630. (7/4). 6974175039 (6/4)
οικοδομήσιμο στην Πεδινή
ïäÞãçóçò, áðüöïéôïò ëõêåßïõ
Πωλείται στα Ιωάννινα στο ÅíïéêéÜæåôáé óôçí ÁèÞíá äéá- 1050 τ.μ., σ.κ. 0,5 (νερό - Φιλόλογος με μεταπτυχιακό Πωλείται Smart 600 cc,
ôïõëÜ÷éóôïí, åêðëçñùìÝíç
κέντρο της πόλης ένα διαμέ- ìÝñéóìá 70 ô.ì. äéáìðåñÝò, ìå ρεύμα) τιμή συζητήσιμη. Τηλ. στην Βυζαντινή φιλολογία μοντέλο 2002, ηλ. παράθυρα,
óôñáôéùôéêÞ èçôåßá. ÅðéèõìçôÞ
ριμσας 128 τ.μ. στον 4ο 6947566354, 6947566355. παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα ηλ. καθρέφτες, φιμέ τζάμια,
áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðëçóßïí ðñïûðçñåóßá êáé ôå÷íéêÝò ãíþ-
όροφο, ανακαινισμένο, δύο σε μαθητές δημοτικού, γυμνα- συναγερμό, air condition, 4
ÔÅÉ ÁéãÜëåù êáé Áôôéêïý óåéò. Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6947 σίου, λυκείου. Τιμές προσιτές.
θέσεις πάρκιγκ και δύο απο- Ðùëåßôáé Ýêôáóç 8 óôñ. ìå êôß- αερόσακοι, 40.0000 χλμ.,
θήκες. Τηλ. 6974118957. Íïóïêïìåßïõ. Ôçë. 26510- 944470. ÄåõôÝñá-ÐáñáóêåõÞ Τηλ. 6945801636 (30/11) κατάσταση άριστη, δεκτός κάθε
74446, 6944690627. ñéï ìåôáëëéêÞò êáôáóêåõÞò 10:00-15:00. έλεγχος. Τιμή 5.500 ευρώ.
(11/9)
1.500 ô.ì. óôçí Å.Ï. Éùáííßíùí Åìðåéñç êáèçãÞôñéá öéëüëï- Τηλ. 6947009595 (3/3)
ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéïò ÷þñïò - Áèçíþí ðßóù áðü ôï îåíïäï- ZHTOYNTAI âïçèïß êïììþ- ãïò äéäÜóêåé: Áñ÷áßá Åëëçíé-
Ðùëåßôáé äéáìÝñéóìá 116 ôì
73 m2 êáôÜëëçëïò ãéá åðáã- ÷åßï Çðåéñïò ÐáëëÜò. Ôçë. ôñéáò ìå ìéóèü, áóöÜëéóç, ìðü- êÜ, ÍÝá ÅëëçíéêÜ, Íåïåëëçíé- Πωλείται fiat seicento
åðß ôçò ïäïý Ãåùñ. ÂáóéëÜ-
6944816030 (10/12) íïõò êáé ðñïïðôéêÝò åêðáßäåõ- êÞ Ãëþóóá-¸êèåóç, Éóôïñßá, sporitng, 1100 cc, μοντέλο
êïõ 11 óôçí Çãïõìåíßôóá. ãåëìáôéêÞ óôÝãç Þ ãñáöåßá ìå 2000, φιμέ τζάμια, ηλ. παρά-
Ôçë 6946318159 áõôüíïìç èÝñìáíóç óôçí ïäü óçò ãéá åñãáóßá óå êïììùôÞñéï. ËáôéíéêÜ óå ðáéäéÜ äçìïôéêïý,
ãõìíáóßïõ, ëõêåßïõ êáé öïéôç- θυρα, ραδιοσιντί, περασμένο
Ë. ÁÊÑÉÔÁ 57, ðëçóßïí ÉÊÁ Ðùëåßôáé óôç ÓáãéÜäá Æçôåßôáé åðßóçò ìáíéêéïýñ-ðå- ΚΤΕΟ, 94.000 χλμ., κατάστα-
Ðùëïýíôáé áíåîÜñôçôåò Èåóðñùôßáò ïéêüðåäï Ýêôáóçò íôéêéïýñ ìå åìðåéñßá. Ðëçñ. óôï ôÝò. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë. ση άριστη. Τιμή 3.000 ευρώ.
ÉùÜííéíá. Ôçë. 26510-37149. 26510 76950 êáé 6936
ðïëõôåëåßò äéþñïöåò ìïíïêá- 600 ô.ì. ðåñßðïõ åíôüò ó÷åäßïõ ôçë. 6974/917176. Τηλ. 6947009595 (3/3)
ôïéêßåò (ìáéæïíÝôåò), 100 ì2 ïéêéóìïý, Üñôéï êáé ïéêïäïìÞ- 406803.
êáé Üíù óôï Íõäñß ËåõêÜäáò,
ÅíïéêéÜæåôáé ôñéÜñé äéáìÝñé-
óéìï êïíôÜ óôç èÜëáóóá óå ÆÇÔÏÕÍ Πωλείται opel vectra μοντέ-
óìá 85m2 óôçí ïäü ×. Ðôõ÷éïý÷ïò ïéêïíïìïëüãïò
ìå ðáíïñáìéêÞ èÝá óôï Óêïñ-
ðéü, ÌåãáíÞóåé ê.ë.ð, êáé ç ÔÑÉÊÏÕÐÇ 41/4ïò üñïöïò. ëïãéêÞ ôéìÞ. Ðëçñïöïñßåò ôçë. ÅÑÃÁÓÉÁ ìå åìðåéñßá ðáñáäßäåé éäéáßôå-
λο 2000, λίγα χιλιόμετρα,
κλιματισμό, φουλ έξτρα,
Ôçë. 6932 398937 & 210 6974891036 (ê. Óðýñïò). ñá ìáèÞìáôá. Ôçë. κοτσαδόρο. Τηλ.
êáèåìßá äéáèÝôåé: éäéüêôçôï Κυρία ζητεί εργασία ως
ïéêüðåäï ðåñßðïõ äýï óôñåì- 2134311. 69745505999. 6976889751
Ðùëåßôáé áãñüêôçìá Ýêôáóçò οικιακή βοηθός για ώρες
ìÜôùí êáé Üíù, ðéóßíá ãéá 08:30-15:00. Τηλ. Ðùëåßôáé Peugeot 1400 cc
7 óôñåììÜôùí óôçí áñéóôåñÞ 6946548774. ÊáèçãÞôñéá Öéëüëïãïò ðáñá-
ìåãÜëïõò, ðáéäéêÞðéóßíá, ÅíïéêéÜæåôáé ãêáñóïíéÝñá ìïíô. 2002, Ýëåã÷ïò äåêôüò.
ü÷èç ôïõ ðïôáìïý ÂïúäïìÜôç. äßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå
ôæáêïýæé, ðÜñêéíãê êáé ôæÜêé. åðéðëùìÝíç óôï êÝíôñï ôçò Ôçë. 6932914791
Ôçë. 2657041508, âñáäõíÝò Κυρία ζητεί εργασία ως ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ-Ëõêåßïõ.
Ôçë. 6945495293, ðüëçò. Ôçë. 6932 132611.
þñåò. οικιακή βοηθός και φύλαξη ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë:
6948587895, 2651085403 Ðùëåßôáé BMW 316i ôÝëïò
ηλικιωμένων. Πρωϊνές ώρες. 6934911884
Þ 40315. ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 35- Τηλ. 2651029618 (2/10) 95, 139.000 ÷éëéüìåôñá, 2
Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 500 ì2 áåñüóáêïé, ABS, clima,
cm2 êáé ðáôÜñé óôçí ïäü Έμπειρη σχεδιάστρια παραδί-
Ðùëïýíôáé ìåæïíÝôåò ôñéþí åíôüò ïéêéóìïý Ä.Ä. Æùïäü÷ïõ. êåíôñéêü êëåßäùìá, éìïìðé-
åðéðÝäùí óõíïëéêïý åìâá-
ÌáêñõãéÜííç 2. Ôçë.
ÈÝá ðáíïñáìéêÞ. Öùò - íåñü
ÄÉÁÖÏÑÁ δει μαθήματα AUTOCAD και ëÜúæåñ, ðñïâïëÞò ïìß÷ëçò,
6932914791 ARCHICAD σε ενδιαφερόμε- service áíôéðñïóùðåßáò.
äïý 144 ô.ì. (õðüãåéï - éóü- ôçë. Ðëçñ. 6979775899 Πωλείται επαγγελματικός νους. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
ãåéï - üñïöïò) óôç ÍÝá Óåëåý- ÔéìÞ 9.000 åõñþ. Ôçë.
εξοπλισμός: τοστιέρες (1 διπλή 6980391684. (13/1) 6979394826.
êåéá äßðëá áðü ôéò åñãáôéêÝò ÅíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá
Ðùëåßôáé ïéêüðåäï óôï ÊáëÝ- και 1 μονή) φριτέζα, μηχανή
êáôïéêßåò. Ôçë. ôñéÜñé 70 ô.ì. ìïíïêáôïéêßá (- Έμπειρη σχεδιάστρια αναλαμ-
íôæé óôïí êåíôñéêü äñü ìï 550 του καφέ και κόφτης. Τηλ. Ðùëåßôáé áõôïêßíçôï ìÜñ-
2108045545, 2665025960, áõëÞ ðåñéöñáãìÝíç ãéá ãêá- 2651093269, 6948877771, κ. βάνει: êáò Peugeot 206, 1400 cc ìå
ô.ì. ôçë. 210 2819866 êáé 210
6945564793 (15) ñÜæ) ìå áôïìéêü êáëïñéöÝñ, Μάντζιο Γεώργιο. (17/2) - σχεδίαστη αρχιτεκτονικών 52.000 ÷ëì. ìïíô. 2000,
2849219.
çëéüëïõóôï, èÝóç ÌÜôóéêá Éù- Zητείται βοηθός λογιστή για σχεδίων, Σχεδίων Πολιτικού ÷ñþìáôïò ìðëå, 5èõñï ìå
Ðùëïýíôáé ãêáñóïíéÝñåò- MåãÜëç åôáéñßá μηχανικού κ.λ.π. óõíáãåñìü, áôñáêÜñéóôï,
áííßíùí, ïäüò ÓôñáôÜñ÷ïõ
äõÜñéá óôçí Çãïõìåíßôóá
áðü 30.000 åõñþ. Ôçë.
ÐáðÜãïõ 14 Þ Ðáìâþôéäïò 15. ÆÇÔÏÕÍ ðëçñïöïñéêÞò æçôÜ ãéá ôï
êáôÜóôçìá Éùáííßíùí
- σχεδίαση τρισδιάστατου äåêôüò êÜèå Ýëåã÷ïò. ÔéìÞ
7.500 åõñþ Ôçë.
(3d) σχεδίου
26650 24931, êéí.6932-
Ôçë. 2651036066.
ÕÐÁËËÇËÏÕÓ Ô1: Ôå÷íéêüò Ç/Õ. Ðïëý êáëÞ - σύνταξη φακέλου οικοδομι- 6944422551.
381842 ãíþóç ëåéôïõñãéêþí óõóô- κής αδείας.
ÅíïéêéÜæïíôáé äõÜñéá êáé çìÜôùí, åðéóêåõÞò êáé
4ωρη απογευματινή απασχό- Τηλ. 69380391684 (13/1) Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 154 ô.ì.
Πωλείται ισόγειο διαμέρι- åðéðëùìÝíåò ãêáñóïíéÝñåò óå ληση. Τηλ. 2651057174, óõíôÞñçóçò Ç/Õ, äéêôýùí, Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï óôç
σμα 90 τ.μ. με αυτόνομη θέρ- öïéôçôÝò (êáôÜ ðñïôßìçóç öïé- 57144. (12/4) áðüöïéôïò ôïõëÜ÷éóôïí ÉÅÊ, Ðáñáäßäïíôáé éäéáßôåñá èÝóç Áãßá ÔñéÜäá (áðÝíáíôé
μανση, υπόγειο, πάρκινγ στο ôÞôñéåò) óå êáéíïýñéá ïéêïäï- äßðëùìá ïäÞãçóçò É× êáé ìáèÞìáôá ðïëùíéêþí áðü áðü ôï Îåíïäï÷åßï
κέντρο Ανατολής. Τηλ. ìÞ, ìå åëÜ÷éóôá êïéíü÷ñçóôá, Ζητούνται κορίτσια για σερβι- äéêýêëïõ, êáëÞ ãíþóç áããëéê- Ðïëùíßäá êáèçãÞôñéá. ÔéìÝò ÁÊÑÏÐÏËÇ) Ìåôóüâïõ.
τόρες, γυναίκες για εσωτερική þí. Ðñïûðçñåóßá áðáñáßôçôç. Ôçë. 6974553536
6956115698 (6/10) áõôüíïìç èÝñìáíóç, boiler êáé εργασία, για λάντζα και καθα- éäéáßôåñá ðñïóéôÝò. ÔçëÝöùíï
ριότητα καθώς και αγόρια, δια- Ð1: Ìç÷áíéêüò Ëïãéóìéêïý. åðéêïéíùíßáò: 6992861414
ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ êÞðï, åðß ôçò Ëåùöüñïõ Ó.
ÍéÜñ÷ïõ (ðñþçí Ðáíåðéóôç- θέτοντας μηχανάκι, για διανομή Ãíþóç åìðïñéêïý - ëïãéóôéêïý
***

ÁÊÉÍÇÔÙÍ ìßïõ), 2ç ÐÜñïäïò 19ã áðÝíá-


προϊόντων. Τηλ. 26510 92491 -
92492
software (SINGULAR, UNI-
SOFT, ê.ë.ð.). Áðüöïéôïò
Έμπειρη καθηγήτρια Φιλόλο-
γος διδάσκει: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗ-
Ç åôáéñßá Åîïðëéóìïý
íôé áðü ôá JUMBO, 50ì. áðü ÌïíÜäùí Åóôßáóçò
ôïõëÜ÷éóôïí ÉÅÊ, äßðëùìá ΝΙΚΑ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ÍÁÓÔÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ & ÓÉÁ
óôÜóç áóôéêïý ðñïò Ðáíåðé- Ôï êïììùôÞñéï ×ñÞóôïò êáé
Ενοικιάζεται κτίριο 860 μ2 ÄçìÞôñçò æçôÜ ðåðåéñáìÝíåò ïäÞãçóçò É×, êáëÞ ãíþóç ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ- Ï.Å. æçôÜ:
óôÞìéï. Ôçë. 6977-834581. êïììþôñéåò, ðñïûðçñåóßá áðá- áããëéêþí. Ðñïûðçñåóßá áðá- 1) ÓôÝëå÷ïò ðùëÞóåùí
σε περιφραγμένο οικόπεδο 6 ΕΚΘΕΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΛΑΤΙ-
ñáßôçôç êáèþò êáé ìáèçôåõüìå- ñáßôçôç. åíôüò åêèÝóåùò
στρ., 50 μ. από την έξοδο της íåò. Ôçë. 2651029565 ΝΙΚΑ. Σε παιδιά Δημοτικού, (áðáéôïýíôáé ãíþóåéò Ç/Õ)
ÅíïéêéÜæåôáé äõÜñé êáéíïý- H åôáéñåßá ðñïóöÝñåé:
Εγν. οδού (Κουτσελιό) κατάλ- (18/9). Óýã÷ñïíï ðåéâÜëëïí åñãáóßáò, Γυμνασίου, Λυκείου και Φοι- 2) Ôå÷íéêüò - øõêôéêüò
ñéï ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç,
äõíáôüôçôåò åîÝëéîçò, éêáíï- τητές. Τιμές προσιτές. ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêïý
ληλο για επαγγελματική ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá óôï êÝíôñï Ζητείται φαρμακοποιός και óçìåéþìáôïò óôï öáî
βοηθός φαρμακοποιού. Τηλ. ðïéçôéêÝò áðïäï÷Ýò. Ôçë. Τηλ. 26510 76950 και 6936-
χρήση. Τηλ. 6942289381 ÁíáôïëÞò. Ôçë. 26510-43774 2651045909. Ðëçñïöïñßåò
6950443030 (20/1). 6946128700. 406803 óôï ôçë. 2651045933
(22/2) 6944371366
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17
Φώτης Δημητρακόπουλος
«Ο μοναχός Ανδρόνικος. Λεύκωμα Παρουσίαση βιβλίου
Μωραϊτίδη»
Εκδόσεις Ergo, σελ. 319, τιμή 30 ευρώ
«Ο μοναχός Ανδρόνικος. Λεύκωμα Μωραϊτίδη», και «Ακολουθίαι
«Ακολουθίαι Αγίων συλλεγείσαι και
επιμελώς διορθωθείσαι
παρά Γεωργίου Α. Ρήγα, Οικονόμου
και Αρχιερατικού Επιτρόπου Σκιάθου»
Αγίων συλλεγείσαι και επιμελώς διορθωθείσαι παρά Γεωργίου
Εκδόσεις Ergo, τόμος πρώτος, τιμή 40
ευρώ Α. Ρήγα, Οικονόμου και Αρχιερατικού Επιτρόπου Σκιάθου»
Η μεταβυζαντινή λογιοσύνη μέσα από χτηκε από τα εγκόσμια και ασχολήθηκε
την αγιορείτικη παράδοση έφθασε σε και- μόνο με τη συγγραφή και μετάφραση θεο-
νούργια ακμή με τις τρεις μεγάλες μορφές λογικών κειμένων ως το 1919, οπότε πεί-
των σκιαθιτών συγγραφέων, Παπαδιαμά- στηκε από το δημοσιογράφο Στέφανο
ντη, Μωραϊτίδη και παπα-Γιώργη Ρήγα. Δάφνη να τυπώσει τον πρώτο τόμο των διη-
Αυτό τουλάχιστον μας δείχνουν δύο νέες γημάτων του. Το 1914 τιμήθηκε με το Αρι-
εκδόσεις για τον μοναχό Ανδρόνικο και τις στείο των γραμμάτων και των Τεχνών. Το
Ακολουθίες Αγίων, οι οποίες πραγματο- 1828 αναγορεύτηκε πρόσεδρο μέλος της
ποιήθηκαν με περισσή καλαισθησία από Ακαδημίας Αθηνών. Λίγο πριν το θάνατό
τις εκδόσεις Ergo. του έγινε μοναχός και άλλαξε το όνομά του
Ο μοναχός Ανδρόνικος, που αναφέρεται σε Ανδρόνικος. Πέθανε το 1929. Στη λογο-
στον τίτλο του πρώτου από τα δύο αυτά τεχνία πρωτοεμφανίστηκε το 1872 με το
βιβλία, δεν είναι παρά το όνομα που έλαβε (θωρούμενο ως χαμένο) δράμα «Μιχαήλ
ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης (1850-1929) Κομνηνός. Δεσπότης της Ηπείρου» που
όταν εκάρη μοναχός στο γενέθλιο νησί βραβεύτηκε στο Βουτσιναίο ποιητικό δια-
του, τη Σκιάθο, λίγο πριν από τον θάνατό Πάσχα στο Άγιος Όρος. γωνισμό. Ένα χρόνο αργότερα παρουσίασε
του. Ο συγκεκριμένος τόμος παρέχει πλού- Από το λεύκωμα του Ξαβιέ τη μετάφραση του ποιήματος «Η Βερενί-
σια στοιχεία για τον εν λόγω λογοτέχνη, με κης κόμη» από τα λατινικά (1873). Το
Ζιμπαρντό «Από τη ζωή
τρόπο περιεκτικό και προσεγμένο, όσο και 1874 ανέλαβε τη δημοσίευση των πρακτι-
αν «ο βίος και το έργον ενός εξόχου ποιη- του Αγίου Όρους», πρόλο- κών της Ελληνικής Βουλής στην «Εφημερί-
τού, οποίος ο μεταστάς, διά να παραστα- γος Σταύρος Ζουμπουλά- δα», ενώ παράλληλα διακωμωδούσε την
θούν κατ’ αξίαν, δυσκολώτατα συνοψίζο- κης, εκδόσεις Βιβλιόραμα, πολιτική κίνηση από τις στήλες της σατιρι-
νται», καταπώς σημείωνε ο Κωστής Παλα- 2003, σελ. 128, τιμή 38 κής εφημερίδας «Αγορά», την οποία εξέδι-
μάς μιλώντας για τον Μωραϊτίδη στην Ακα- ευρώ (δίγλωσση έκδοση, δε ο ίδιος. Τον ίδιο χρόνο δημοσίευσε το
δημία Αθηνών την 31η Οκτωβρίου 1929. Ο θεατρικό έργο «Βάρδας Καλλέργης» και
ελληνικά και αγγλικά) ακολούθησε δυο χρόνια αργότερα «Η
ενδιαφερόμενος φιλαναγνώστης αλλά και
ο ειδικός ερευνητής θα βρουν στο βιβλίο καταστροφή των Ψαρών», που βραβεύτηκε
αυτό αναλυτικό βιοεργογραφικό χρονολό- από τη σχέση της λογοτεχνίας με τη φωτο- (σελ. γ’). Δεν στάθηκε όμως μόνο σε αυτό: στο Νικοδήμειο διαγωνισμό και το ιστορι-
γιο Μωραϊτίδη, στο οποίο εξετάζεται η γραφία, ή έστω πιο απλά να ανοίξει έναν επιχείρησε παράλληλα να καθαρίσει τα κό μυθιστόρημα «Δημήτριος ο πολιορκη-
διαδρομή της φαμελιάς του από τους άλλο δρόμο συγκριτικής πρόσληψης, περιληφθέντα κείμενα από κάθε σφάλμα τής». Από το 1874 και ως το 1881 δημοσί-
μωραϊταίους προγόνους του ίσαμε τις ημέ- χωρίς να παύει να είναι ταυτόχρονα επι- προσθέτοντας διαφωτιστικές και πολύτι- ευσε ποιήματα θεατρικά μονόπρακτα αλλά
ρες μας, συνοδευόμενο από πλήθος φωτο- στημονικό έργο» - και εκδοτικά απολαυστι- μες σημειώσεις, με τρόπο που μαρτυρεί και κριτικά άρθρα στο «Μη χάνεσαι» και
γραφίες στις οποίες αναδεικνύονται τοπία κό αποτέλεσμα, θα προσθέταμε εμείς. θαυμαστή ενημερότητα και φιλολογική σε ημερολόγια της εποχής. Το 1875 δημο-
και γωνιές της Σκιάθου, της Αθήνας και Εξαιρετικά καλαίσθητος ωστόσο είναι οξυδέρκεια. σιεύτηκε στο «Αθηναϊκόν Ημερολόγιον»
περιοχών όπου ταξίδεψε ο σκιαθίτης λογο- και ο πρώτος τόμος με τις Ακολουθίες Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τις Ακο- του Δημητρίου Κορομηλά η κωμωδία του
τέχνης, καθώς και πρώτες δημοσιεύσεις Αγίων του οικονόμου και αρχιερατικού λουθίες για τους μήνες Σεπτέμβριο και «Τις πταίει» και το 1876 η κωμωδία «Τα
κειμένων του. Το πλούσιο αυτό υλικό επιτρόπου της Σκιάθου π. Γεωργίου Α. Οκτώβριο, οι οποίες αναπαράγονται φωτο- δύο δόμινα». Πήρε μέρος στο Λασσάνειο
συμπληρώνεται με ανθολόγηση διηγημά- Ρήγα (1884-1960), μιας από τις σπουδαιό- αναστατικά από το ευανάγνωστο και καλλι- δραματικό διαγωνισμό το 1889 και το
των του και περιηγητικών άρθρων του, τερες μορφές της σκιαθίτικης λογιοσύνης. γραφημένο χειρόγραφο του π. Γεωργίου 1896 με τα έργα «Άλωσις της Κωνσταντι-
μελετών για τη ζωή του και κριτικών για το Ο συγκεκριμένος λόγιος πέρασε το μεγα- Ρήγα, με επιμέλεια και φιλολογικά τεκμη- νουπόλεως» και «Χαμάρετος» αντίστοιχα.
έργο του, ενώ λύτερο και δημιουργικότερο διάστημα της ριωμένη εισαγωγή του Φώτη Δημητρακό- Από το 1880 ως το 1907 δημοσίευσε σε
Παρουσίαση: παρατίθεται επι- ζωής του στο όμορφο αυτό νησί των Σπο- πουλου. εφημερίδες και περιοδικά διηγήματα και
λογή βασικής ράδων, όπου υπηρέτησε ως δάσκαλος ταξιδιωτικές εντυπώσεις που εκδόθηκαν με
¢ííá ÄåñÝêá βιβλιογραφίας (1901-1940) και ιερέας (1920-1960). Αλέξανδρος Μωραϊτίδης (1850-1929). τίτλους «Διηγήματα» και «Με του βορηά τα
περί αυτού και Αν οι δύο Αλέξανδροι, Παπαδιαμάντης Ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης γεννήθηκε στη κύματα», σε δύο εξάτομες συλλογές. Ο
ευρετήριο. και Μωραϊτίδης, απαθανάτισαν το γενέ- Σκιάθο, πρωτότοκος γιος ανάμεσα σε επτά Μωραϊτίδης δοκίμασε τις δυνατότητές του
Η παρούσα συμβολή του Φώτη Δημη- θλιο νησί τους με τη διηγηματογραφία αδέρφια. Ο πατέρας του, ξάδερφος της στην ποίηση, την πεζογραφία, το θέατρο,
τρακόπουλου για τον Αλέξανδρο Μωραϊτί- τους, ο παπα-Γιώργης Ρήγας το απομνημεί- μητέρας του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, τη μετάφραση και το δοκίμιο. Η ποιητική
δη έρχεται να συμπληρώσει το επιτυχημέ- ωσε με τις λαογραφικές συλλογές και μελέ- καταγόταν από αρχοντική οικογένεια του του παραγωγή είναι μικρή σε έκταση και
νο εκδοτικά και πολλαπλά χρήσιμο Λεύ- τες του για αυτό και με την αποτύπωση των Μυστρά και η μητέρα του από ιερατική περιλαμβάνει λυρικά και θρησκευτικά
κωμα Παπαδιαμάντη που ο ίδιος μελετη- κολλυβάδικων ψαλτικών μελωδημάτων. Η οικογένεια της Σκιάθου. Στη Σκιάθο τέλει- ποιήματα, γραμμένα στη δημοτική (τα νεα-
τής μάς παρουσίασε το 2001. Στην προκει- πιο γνωστή από τις κοπιώδεις εργασίες του ωσε το δημοτικό σχολείο και το 1871 απο- νικά του) και την καθαρεύουσα (εκείνα της
μένη περίπτωση μάλιστα το Λεύκωμα για φέρει τον τίτλο Σκιάθου λαϊκός πολιτισμός φοίτησε από το Βαρβάκειο γυμνάσιο στην ωριμότερης περιόδου της ζωής του). Για το
τον μοναχό Ανδρόνικο ενδεχομένως να και εκδόθηκε πριν από κάμποσα χρόνια σε Αθήνα σε ηλικία εικοσιενός ετών. Λόγος θέατρο έγραψε αρχικά κωμωδίες και εν
αναθερμάνει το ενδιαφέρον όχι μόνο για τέσσερις τόμους με εγκωμιαστικό πρόλογο της καθυστέρησης ήταν η απουσία της τρί- συνεχεία πέρασε στο χώρο της μίμησης
έναν κάθε άλλο παρά ελάσσονα ποιοτικά του Στίλπωνος Κυριακίδη (Θεσσαλονίκη, της τάξης του γυμνασίου από τη Σκιάθο της σαικσπηρικής γραφής. Ωστόσο στην
λογοτέχνη, ο οποίος μάλλον «ατύχησε» Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958, που σε συνδυασμό με την οικονομική ανέ- ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας ο
φιλολογικά ευρισκόμενος στη σκιά του 1962, 1968 και 1970). Επίσης, από τους χεια της οικογένειάς του τον ανάγκασε να Μωραϊτίδης κατέχει κυρίως θέση διηγημα-
μεγάλου εξαδέλφου του, αλλά και για τον χειρόγραφους κώδικές του τυπώθηκε το περιμένει αρκετά πριν το ταξίδι του στην τογράφου. Τα διηγήματά του εντάσσονται
άδικα παραμελημένο χώρο των λογοτεχνι- 1994 (και πάλι στη Θεσσαλονίκη αλλά Αθήνα. Ένα χρόνο αργότερα γράφτηκε στη στο χώρο της ηθογραφίας και κυριαρχού-
κών λευκωμάτων. Όπως εύστοχα σημειώνε- από το Πατριαρχικόν Ιδρυμα Πατερικών Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών από όπου νται από πνεύμα έντονης θρησκευτικότη-
ται από τον Δημητρακόπουλο (σελ. 9), το Μελετών αυτή τη φορά) ένας ογκώδης αποφοίτησε δέκα χρόνια αργότερα (1881). τας και αγάπης για τη φύση. Η γλώσσα
λεύκωμα για έναν λογοτέχνη «προσπαθεί τόμος σχετικός με ζητήματα τυπικού, με Από το 1872 υπήρξε μέλος του Παρνασ- τους είναι περίτεχνη καθαρεύουσα, με
να φέρει κοντά δύο διαφορετικά σημειωτι- επαινετικό πρόλογο του καθηγητή Ιωάννη σού, όπου γνώρισε τους εκδότες Δημήτριο εξαίρεση τα διαλογικά μέρη.
κά συστήματα, το φωτογραφικό και το Μ. Φουντούλη. Κορομηλά και Βλάση Γαβριηλίδη. Με τη
λογοτεχνικό κείμενο, να δείξει τα οφέλη Οι Ακολουθίαι Αγίων αποτελούνται από βοήθειά τους ξεκίνησε η ενασχόλησή του - Ο παπα-Γιώργης Ρήγας γεννήθηκε στη
δύο πολυσέλιδους τόμους, καλαί- Μωραϊτίδη με τη δημοσιογραφία. Από το Σκιάθο το 1884 και ήταν συγγενής του
σθητα και ιδιόχειρα καλλιγραφη- 1880 και για είκοσι χρόνια εργάστηκε ως Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από τη μητέρα
μένους από τον παπα-Γιώργη. Στο καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση. Το του.
έργο του αυτό, το οποίο άρχισε το 1901 παντρεύτηκε τη Βασιλική Φουλάκη, Υπήρξε ιερέας, δημοδιδάσκαλος, ερευ-
1900 και περατώθηκε το 1928, ο με την οποία αποφάσισαν να ζήσουν εν νητής, λαογράφος, υμνογράφος πολυγρα-
χαλκέντερος λόγιος κατόρθωσε να παρθενία. Από το 1907 ο Μωραϊτίδης φότατος, αφήνοντας μνημειώδη έργα ως
συγκεντρώσει «πληθύν [...] υμνο- εγκατέλειψε τη λογοτεχνική και δημοσιο- παρακαταθήκη στη νεότερη Σκιάθο και σε
γραφημάτων εκ παντοειδών εντύ- γραφική του δραστηριότητα και μετά το όλη την Ελλάδα. Πέθανε στο νησί του το
πων ή χειρογράφων βιβλίων» θάνατο της Βασιλικής (1914) αποτραβή- 1960.
18 ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 19

Οι ταινίες της εβδομάδας από το ODEON Παραλίμνιο


Επικηρύσσοντας την Πρώην
The Bounty Hunter
ΚΩΜΩΔΙΑ
Ο Μάιλο Μπόιντ, ένας μάλλον άτυχος
κυνηγός επικηρυγμένων, αναλαμβάνει ξαφ-
νικά την υπόθεση των ονείρων του: πρέπει
να εντοπίσει τη ρεπόρτερ και πρώην σύζυγό
του, Νικόλ Χάρλι, η οποία είχε προφυλακι-
στεί με εγγύηση αλλά δεν εμφανίστηκε στη
δίκη της, κυνηγώντας ένα αποκλειστικό
θέμα. Αρχικά πιστεύει ότι πρόκειται για μια
εύκολη δουλειά, όταν όμως η αποστολή του
μπλέκεται με μια υπόθεση συγκάλυψης
φόνου, ο Μάιλο συνειδητοποιεί πως τίποτα
δεν είναι ποτέ απλό ανάμεσα σ’ εκείνον και
τη Νικόλ. Οι δύο πρώην σύζυγοι παρασύρο-
νται σε μια απίστευτη καταδίωξη, προσπα-
θώντας τελικά να υπερασπίσουν τη ζωή
τους.

Σκηνοθεσία: Άντι Τέναντ


Ηθοποιοί: Τζέραρντ Μπάτλερ, Τζέ-
νιφερ Άνιστον, Κριστίν Μπαράνσκι

Παράνοια
The Crazies
ΤΡΟΜΟΥ
Ο Ντέιβιντ Ντάτον είναι σερίφης σε μια
ήσυχη αμερικάνικη κωμόπολη, όπου δε
συμβαίνει ποτέ τίποτα. Μια μέρα, όμως,
ένας από τους κατοίκους έρχεται σ’ έναν
σχολικό αγώνα μπέιζμπολ, με γεμάτη καρα-
μπίνα, έτοιμος να σπείρει τον τρόμο. Ένας
άλλος βάζει φωτιά στο σπίτι του, αφού έχει
κλειδώσει μέσα τη γυναίκα και τον γιο του.
Κάτι μολύνει τους κατοίκους του Όγκντεν
Μαρς... με παράνοια. Για τον σερίφη, τη
γυναίκα του και τους εναπομείναντες υγιείς
κατοίκους της πόλης, μια συνηθισμένη
νύχτα θα μετατραπεί σε μάχη επιβίωσης.
Στόχος τους να καταφέρουν να φύγουν από
την πόλη ζωντανοί.

Σκηνοθεσία: Μπρεκ Άισνερ


Ηθοποιοί: Ράντα Μίτσελ, Τίμοθι
Όλιφαντ, Ντάνιελ Παναμπέικερ

Ο Απίθανος Κύριος Φοξ


Fantastic Mr. Fox
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
Ο Ουές Άντερσον υπογράφει μια ξεχωρι-
στή ταινία stop motion, η οποία απέσπασε Έτος 2019.Ένας μυστηριώδης ιός έχει
υποψηφιότητες για 2 Όσκαρ - Καλύτερης Ται- καταλάβει τη Γη μετατρέποντας την πλειο-
νίας Κινουμένων Σχεδίων και Καλύτερης ψηφία των ανθρώπων σε βαμπίρ. Το
Μουσικής. Ο κύριος Φοξ ζει μαζί με την
ανθρώπινο είδος θεωρείται κατώτερο και
κυρία Φοξ και τα αλεπουδάκια τους μέσα σε
αναλώσιμο ενώ βρίσκεται σε συνεχή κίν-
ένα τεράστιο δέντρο. Κάθε βράδυ επισκέπτε-
δυνο εξάλειψης, αφού το αίμα του αποτε-
ται τη φάρμα τριών αγροτών και κλέβει από
λεί ιδανική τροφή για τους βρικόλακες.
ένα γεύμα ώστε να φροντίσει την οικογένειά
του. Όταν όμως οι τρεις αγρότες αποφασίζουν Όλα εξαρτώνται από τον Έντουαρτ Ντάλ-
να βάλουν ένα τέλος στην ιστορία αυτή, ο τον, έναν επιστημονικό ερευνητή-βαμπίρ,
κύριος Φοξ αποδεικνύει πως είναι ένας ο οποίος αρνείται να τραφεί με ανθρώπινο
απροσδόκητα πολυμήχανος αντίπαλος. αίμα και προσπαθεί να τελειοποιήσει ένα
υποκατάστατό του, προκειμένου να συντη-
Σκηνοθεσία: Ουές Άντερσον ρούνται οι βρικόλακες αλλά και να
Με τις φωνές των: Τζορτζ Κλούνι, σωθούν οι ελάχιστοι εναπομείναντες
Μέριλ Στριπ, Μπιλ Μάρεϊ άνθρωποι.

2019: Νέα Φυλή Σκηνοθεσία: Μάικλ Σπίριγκ,


Daybreakers Πίτερ Σπίριγκ
Ηθοποιοί: Ίθαν Χοκ, Σαμ Νιλ,
ΤΡΟΜΟΥ Γουίλεμ Νταφόε
20 ÅΚΔΗΛΩΣÅÉÓ ÍÝïé ÍÝïé
Áãþíåò,
Áãþíåò,
ðåìðôç 19 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007
2010

Το έργο των Μπαριγιέ και Γκρεντύ «Το Άνθος του


κάκτου» παρουσιάζεται στην Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»
του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων τη Δευτέρα 19 Απρι-
λίου, στις 9.30 μ.μ.
Το έργο ανέβηκε στο Θέατρο ΙΛΙΣΙΑ – ΝΤΕΝΙΣΗ περί τα
«Το άνθος του κάκτου»
τέλη Οκτωβρίου από την Μιμή Ντενίση. Η κλασική αυτή
κωμωδία παρουσιάζεται σε ελεύθερη διασκευή της ίδιας.
Τη Δευτέρα 19 Απριλίου στο Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων
Το έργο έχει παιχτεί ανά τον κόσμο, σε διαφορετικές εκδο- μος Τοσουνίδης, ο Γιάννης Πολιτάκης, η Αθηνά Οικονομά- ΠΕΡΙΛΗΨΗ
χές, πάντα με μεγάλη επιτυχία. Στην Ελλάδα έχει ανέβει κου και η Γιολάντα Μπαλαούρα. Ένας διάσημος πλαστικός χειρουργός (Μπουγιούρης)
από την Κα Κατερίνα, την Έλλη Λαμπέτη και την Μιμή Ντε- ζει μια ευτυχισμένη ζωή μέσα στο ψέμα. Έχει μία αυστηρή
νίση. Στο Broadway έφτασε τις 1370 παραστάσεις με την Ελεύθερη Διασκευή-Σκηνοθεσία: Μιμή Ντενίση βοηθό (Ντενίση) που τον λατρεύει και τον φροντίζει σαν
Λωρήν Μπακώλ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ στον κινη- Σκηνικά - Κοστούμια: Φωτεινή Δήμου γυναίκα του, μία φιλενάδα (Οικονομάκου) που τον νομίζει
ματογράφο έχει γίνει ταινία με την Ίγκριντ Μπέργκμαν στο Φωτισμοί: Ανδρέας Μπέλλης παντρεμένο, όπως της έχει πει για να μην τον καταπιέζει
ρόλο της στριμμένης ιδιαιτέρας, τον Γουώτερ Ματάου στο Χορογραφίες: Αμάλια Μπένετ και τους πλούσιους και θεότρελους πελάτες του μεταξύ των
ρόλο του γιατρού και τη Γκόλντι Χων στο ρόλο της Τόνι, η Βοηθός Σκηνοθέτη: Χρήστος Καρχαδάκης οποίων και τον ηλικιωμένο ερωτομανή θείο του (Βουτσάς).
οποία και βραβεύτηκε με Όσκαρ για την ερμηνεία της. Όταν η κοπέλα του γιατρού κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, ο
Μουσική Επιμέλεια: Αναστασία Μπαρμπουνάκη
Ο Κώστας Βουτσάς, σ’ έναν από τους βασικούς ρόλους, γιατρός συγκινείται και αποφασίζει να την παντρευτεί.
Τους ρόλους ερμηνεύουν:
επανέρχεται στην πρόζα και συνεργάζεται πρώτη φορά με Πρέπει όμως να χωρίσει από την «φανταστική» γυναίκα
Μιμή Ντενίση: Στεφανία Δήμου
την Μιμή Ντενίση και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, στο του, τον ρόλο της οποίας αναλαμβάνει να παίξει η βοηθός
ρόλο του γιατρού, για πρώτη φορά σε ρόλο με πολύ χιού- Κώστας Βουτσάς: Χαρίλαος Καρανταούλης του. Έτσι αρχίζει μια σειρά από απίστευτες κωμικές κατα-
μορ. Παναγιώτης Μπουγιούρης: Άλκης Καρράς στάσεις στις οποίες πρωταγωνιστεί ο «κάκτος» όπως αποκα-
Η διασκευή και η σκηνοθεσία είναι της Μιμής Ντενίση, Πρόδρομος Τοσουνίδης: Μιχαήλ λεί την βοηθό του που επιτέλους ανθίζει.
τα σκηνικά και τα κοστούμια της Φωτεινής Δήμου, οι φωτι- Τζένη Διαγούπη: Εριφύλλη Λιγνού Προπώληση εισιτηρίων 11-1 το πρωί και 7-10 το απόγευ-
σμοί του Αντρέα Μπέλλη και βοηθός σκηνοθέτη ο Χρήστος Γιάννης Πολιτάκης: Πανίκος Χατζηγιωργής μα στο Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων.
Καρχαδάκης. Γιολάντα Μπαλαούρα: Κερασία Τιμές εισιτηρίων: 22€. Φοιτητικό – μαθητικό: 17€.
Πρωταγωνιστούν, επίσης, η Τζένη Διαγούπη, ο Πρόδρο- Αθηνά Οικονομάκου: Τόνια Σιμοπούλου

«Κι όλα τ’ άνθη ολόγυρά μας εγινήκαν όνειρά μας…» Αρχίζουν ξανά οι παραστάσεις
Τσιγάρο στην Ταράτσα
Συναυλία για φωνή & κιθάρα με έργα Mozart, Schubert, Duarte,Castelnuovo-Tedesco, Από την Παρασκευή θα συνεχιστούν οι παραστά-
Villa-Lobos,Lorca, Χατζηαποστόλου, Καλομοίρη, Μπαζού σεις στο Θέατρο Πολυθέαμα με την κωμωδία του Σέρ-
τζι Μπελμπέλ «Τσιγάρο στην Ταράτσα».
Ύστερα από τη Φραγκφούρτη, την από την Ιταλία στα 1939 καταφεύγει Το Θέατρο Πολυθέαμα, πάντα πιστό στο καλό και
Κολωνία, το Άαχεν, την Αθήνα, το στο Hollywood και διαγράφει μεγά- σύγχρονο θέατρο, ανεβάζει την κωμωδία «Τσιγάρο
ελληνογερμανικό ντουέτο Καβούνη- λη καριέρα. Τα γεμάτα χιούμορ στο στην Ταράτσα». Πρόκειται για μια σάτιρα και μια
Schneider παρουσιάζει τα ανθισμέ- στίχο και τη μουσική τραγούδια του καταγγελία για τις κοινωνίες των απαγορεύσεων, των
να του όνειρα στην πόλη των Ιωαννί- Mozart ακολουθούν οι λαϊκές κατα- κλισέ και των στάτους, εκεί όπου η ανθρώπινη φύση
νων σε μια συναυλία με τραγούδια γραφές του Federico Garcia Lorca, περνάει σε δεύτερη μοίρα. Με γλαφυρό και κωμικό
του κόσμου για φωνή & κιθάρα. Ο του ποιητή που κατέστη μύθος στη τρόπο ο συγγραφέας καταγγέλλει τα μοντέλα των
τίτλος της συναυλίας «Κι όλα τ’ άνθη συνείδηση μας από το έργο, τη ζωή εργασιακών σχέσεων που οικοδομούνται στις σύγχρο-
ολόγυρά μας, εγινήκαν όνειρά και το τραγικό τέλος του, ο Villa- νες κοινωνίες που θέλουν να μετατρέψουν τους δημι-
μας…» είναι παρμένος από το ποίη- Lobos εμπνέεται από τον Μπαχ και ουργικούς ανθρώπους σε δουλοπάροικους.
μα του Ιωάννη Πολέμη «Σαν παρα- τον αρμόζει στο ρυθμό της βραζι- Η παράσταση ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Θοδωρή
μύθι» που μελοποιήθηκε από τον λιάνικης σάμπα. Γκόγκου, σκηνικά Θανάση Τζάτσου και μουσική επι-
μέλεια Περικλή Μπουλουκτσή. Παίζουν οι ηθοποιοί
Νίκο Χατζηαποστόλου, τον πρόδρο- Ιντερμέδια σε ένα πρόγραμμα για
Θωμάς Λιώλιος, Πόλυ Ανδρεάδη, Παύλος Βασιλάκης,
μο του μεσουρανήματος της Ελληνι- κιθάρα & φωνή οι Σονατίνες Ελληνι-
Κωνσταντίνος Σηφάκης, Κωνσταντίνα Νικηφοράκη,
κής Οπερέτας, και μαζί με τον κής Μουσικής και τα Ρομαντικά
Αθηνά Παπαδημητρίου, Τζίνα Σταυρουλάκη.
«Αργαλειό» κλείνουν το πρόγραμμα Βαλς για σόλο κιθάρα του Πατρινού Οι παραστάσεις θα δίνονται στην Αίθουσα 2 του
για κιθάρα & φωνή. Μουσουργού Ανδρέα Μπαζού από Πολυθεάματος κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυρια-
Η ποίηση του μεγάλου έλληνα Άγγλου συνθέτη John Duarte, οι το CD «ΑΝΑΔΡΟΜΗ» της Μαρίας κή στις 9:15 μ.μ. Εισιτήρια: 12 ευρώ και 6 ευρώ φοι-
ποιητή Κωστή Παλαμά συναντάται προσευχές μετανοίας του εβραίου Καβούνη. τητικό.
αριστουργηματικά με τη μουσική ραβίνου της μουσουλμανικής Ισπα- Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί Τηλέφωνα: 2651003492- 6955 416236
έμπνευση του μεγάλου έλληνα συν- νίας του 12ου αιώνα Mose Ibn Ezra το Σάββατο, 17 Απριλίου 2010 και Διέυθυνση: Σικελιανού 3, στο κέντρο των Ιωαννί-
θέτη Μανόλη Καλομοίρη στο τρα- τραγουδιούνται στη μουσική του ιτα- ώρα 8.30 μ.μ. στην «Αίθουσα Αρχιε- νων (όπισθεν Ατλάντικ)
γούδι «Τρεις κοπέλες λυγερές», οι λοεβραίου συνθέτη Mario πισκόπου Σπυρίδωνος» της Ζωσι- e-mail: politheatro@yahoo.gr
στίχοι του Goethe μελοποιούνται Castelnuovo-Tedesco που διωγμένος μαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
από τον Schubert αν και
οι δυο σημαντικοί δημι-
ουργοί ποτέ δεν γνωρί-
στηκαν, τα ρουμπαγιάτ
του Omar Khajam και τα
ποιήματα του Meredith
γίνονται ύμνοι στη
σύντομη ζωή και τις αδυ-
ναμίες του ανθρώπου
στα Quiet Songs του

Παγκόσμια ημέρα
αυτισμού
Η Στέγη Αυτιστικών Ατόμων
«Ελένη Γύρα», στα πλαίσια της
Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητο-
ποίησης για τον Αυτισμό, διοργα-
νώνει Επιστημονική Εκδήλωση
στην αίθουσα Ε.Η.Μ. στα Ιωάννι-
να, την Πέμπτη 15 Απριλίου 2010
και ώρα 18:30 μ.μ.
Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας
Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, κ,
Ηλ, Παρίσης, ο Καθηγητής Ψυχια-
τρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων, κ, Β. Μαυρέας και ο Παιδοψυ-
χίατρος του Ιατροπαιδαγωγικού
Κέντρου Ιωαννίνων, κ. Ν. Τζιάκης.
Θα ακολουθήσει προβολή της
ταινίας «Εlles’ apelle Sabine» και
συζήτηση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.


Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρα-
κολούθησης.
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ÅΙΔΗΣÅÉÓ 21
Στα Γιάννινα
Ο Γύρος της λίμνης με ποδήλατο το πανελλήνιο της
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του ΟΦΠΙ προσκαλούν τα
κωπηλασίας αν επι-
μέλη και τους φίλους του ποδηλάτου σε μια ξεχωριστά απο- σκευαστεί ο στίβος
λαυστική ποδηλατοβόλτα, στο «Γύρο της λίμνης Παμβώτιδας»
την Κυριακή 18 Απριλίου 2010. Εκκίνηση ώρα 10.15’ από τη Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Λ. Δωδώνης (Στρατολογία). Κωπηλασίας ενδέχεται να επι-
Διαδρομή: Κεντρική πλατεία, Γούναρη, Παύλου Μελά, Μαυ- στρέψει ξανά φέτος στην Παμβώ-
ρογιάννη, Πέραμα, Αμφιθέα, Ντραμπάτοβα και επιστροφή τιδα και να διεξαχθεί σε αυτήν,
στην πλατεία Μαβίλη, περίπου ώρα 14.00. Αν βρέχει η εκδή- μετά το πρόσφατο τραγικό συμ-
λωση θα αναβληθεί. βάν με την απώλεια του Κερκυ-
Ο ΟΦΠΙ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ραίου κωπηλάτη στον Σχινιά.
απώλεια, τραυματισμό ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα μπορεί Αυτή είναι η πρόθεση της
να προκύψει στον ποδηλάτη ή στον εξοπλισμό του κατά τη ΕΚΟΦΝΣ και αν υλοποιηθεί, θα
διάρκεια των εκδηλώσεων. είναι η πρώτη φορά από το 2005
Ανήλικοι ποδηλάτες συμμετέχουν με γραπτή συγκατάθεση που θα φιλοξενηθούν στα Γιάννι-
του κηδεμόνα, ενώ ηλικίας κάτω των 13 ετών να συνοδεύονται. να οι αγώνες της σημαντικότερης
Συνιστούμε ποδηλατική περιβολή (κράνος, γάντια, γυαλιά ...). αθλητικής διοργάνωσης της
Πληροφορίες: 6974083835. Ελληνικής Κωπηλασίας. Αυτό
βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι
ο υγρός στίβος του ΕΑΝΚΙ που
έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από

Ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης στα Γιάννινα καλάμια, αποκατασταθεί μέσα σε


εύλογο χρονικό διάστημα στην
πρότερη κατάστασή του.
Αυτή την εβδομάδα η Μουσική μία φορά το στίγμα του γνήσιου καλ- Την πρόθεσή της να επαναφέ-
Σκηνή του Πολυχώρου Αγορά έχει λιτέχνη.Το νέο μουσικό του εγχείρη- ρει φέτος στην Παμβώτιδα τους
την τιμή να φιλοξενεί τρία μεγάλα μα είναι αφιερωμένο στη Κρήτη, τελικούς αγώνες του Πανελλήνιου
ονόματα στις συναυλίες της Παρα- μέσω της βιωματικής του διαδικα- Πρωταθλήματος γνωστοποίησε η
σκευής και του Σαββάτου. Την σίας. «Αν τα 16 χρόνια της ζωής μου Ομοσπονδία Κωπηλασίας στο
Παρασκευή λοιπόν 16 Απριλίου, στο Νησί ήταν ταινία, το υλικό αυτό Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων με πρό-
στο πλατό της Μουσικής Σκηνής θα θα αποτελούσε σίγουρα το σφατο έγγραφό της, στο οποίο
ανέβει ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης, soundtrack», αναφέρει ο ίδιος.Τρία όμως ζητά άμεση ενημέρωση για
ενώ το Σάββατο 17 Απριλίου, δύο καινούρια τραγούδια, ο «Ξένιος» και το πότε θα είναι έτοιμος ο στίβος,
καταξιωμένοι ερμηνευτές: ο Πασχά- η «Παρουσία», το «Δεν πίνω μονά- ώστε να προγραμματίσει το γρη-
λης και η Μαντώ. χος» στην πρώτη του εκδοχή- παρέα γορότερο δυνατό τις αθλητικές
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ με τον Χρήστο Θηβαίο, τα «Παλιά της υποχρεώσεις. Εξάλλου, σε
Ο σπουδαίος τραγουδοποιός Μίλ- καλοκαίρια» του Χάρη και Πάνου περίπτωση έγκαιρης επισκευής
τος Πασχαλίδης, με συνεχή και ενορχηστρωμένα απ τον Θάνο του κωπηλατικού στίβου, θα εγκα-
αναλλοίωτη παρουσία στα μουσικά Μικρούτσικο, δύο ορχηστρικά και τασταθεί στα Γιάννινα από τα
δρώμενα της Ελλάδας, επιστρέφει τρία παραδοσιακά, το τραγούδι μέσα Μαΐου περίπου και για
δυναμικά με ένα νέο δίσκο στις απο- «Ακροβάτης» από την εποχή των τρεις μήνες και η Εθνική Ομάδα
σκευές του! Χαϊνηδων, ο Βασίλης Σκουλάς σε Κωπηλασίας, προκειμένου να
Ο νέος του δίσκος με τίτλο “Ξένιος - ένα εμβόλιμο στιγμιότυπο, και ο κάνει στη λίμνη τις προπονήσεις
Η Κρήτη εντός μου”, συμπληρώνει Ψαραντώνης να τραγουδά τον Ερωτό- της.
Την λύση στο πρόβλημα επι-
την επί 15 χρόνια πορεία του στη κριτο, πολυποίκιλα στοιχεία που
σκευής του στίβου, μέσω της εξα-
δισκογραφία, δίνοντας για ακόμη ενσωματώνονται χαρισματικά σε ένα
σφάλισης των αναγκαίων πιστώ-
δίσκο και αφήνουν στο τέλος μια σεων έχει ήδη αναζητήσει ο
«γλυκόπικρη» νοσταλγία. Η σφραγί- Ν.Ο.Ι., απευθύνοντας σχετικό
δα του Θύμιου Παπαδόπουλου στην έγγραφο προς την Τ.Ε.Δ.Κ.
ενορχήστρωση των κομματιών Νομού Ιωαννίνων, καθώς από την
συμπληρώνει το καθαρό, μεστό καλ- πλευρά της Νομαρχίας έγινε
λιτεχνικό αποτέλεσμα. λόγος για αδυναμία οικονομικής
Φυσικά εκτός από κομμάτια του συνδρομής, λόγω έλλειψης χρη-
νέου του δίσκου, ο Μιλτιάδης μάτων. Παράλληλα, ο πρόεδρος
Πασχαλίδης θα ερμηνεύσει αγαπη- του Ναυτικού Ομίλου κ. Σωτήρης
μένα κομμάτια από όλη τη Μουσική Στάμος ενημέρωσε το δήμαρχο
του Σταδιοδρομία σε μια τρίωρη Ιωαννίνων και πρόεδρος της Ένω-
Μουσική Παράσταση. σης Νίκο Γκόντα για το θέμα και
Οι πόρτες για το κοινό θα ανοί- εξασφάλισε την υπόσχεσή του ότι
ξουν στις 21.30 και το εισιτήριο θα θα καταβάλλει κάθε δυνατή για
κοστίζει 15€. Θα υπάρχουν Μαθητι- την επίλυση του προβλήματος.
κά και φοιτητικά εισιτήρια αξίας 10 Όπως δήλωσε σχετικά ο κ. Στά-
€, ενώ στην ίδια τιμή θα προπωλού- μος, «γνωρίζοντας το έντονο
νται εισιτήρια για όλους στα εξής ενδιαφέρον του κ. Δημάρχου για
σημεία: το Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων αλλά
Δισκοπωλείο Giorgio, Στοά Ορφέα και για την αθλητική προβολή της
πόλης και της λίμνης μας, έχω
Cafe Αδιέξοδο, Μώλος
την βεβαιότητα ότι ο ίδιος θα
Δισκοπωλείο Rock Shop, Βλαχλεί-
κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει
δη 7 λύση στο πρόβλημα επισκευής
Πολυχώρος Αγορά, Κάτσαρη 11 & του κωπηλατικού στίβου. Γεγονός
Ανεξαρτησίας (2 είσοδοι) που θα φέρει στα Γιάννινα το επό-
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 26510- μενο διάστημα εκατοντάδες αθλη-
79855 & 75912, κινητό: 6932 580 τές και παράγοντες της Κωπηλα-
464. σίας απ' όλη την Ελλάδα».
22 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

Λίγες μέρες μετά το μαθηματικό υποβιβασμό του


ΠΑΣ Γιάννινα και ελάχιστοι στους Ηπειρώτες ασχολού-
νται με το διαδικαστικό τελευταίο παιχνίδι πρωταθλή-
«Ψήνεται» επιστροφή Καούνου στον ΠΑΣ!
ματος, αφού ακόμα και ο Παναθηναϊκός έχει μείνει στα
μήνα και έλεγαν ότι ο Αργεντίνος τεχνικός είναι θετι-
γλέντια, ενώ ο Νίκος Νιόπλιας ετοιμάζεται να κατέβει
κός να δουλέψει και πάλι στον ΠΑΣ, ωστόσο η διάθεση
με πάρα πολλούς αναπληρωματικούς και πιτσιρικάδες,
της ΠΑΕ δεν είναι ξεκάθαρη, αφού συνηθίζει να ρίχνει
ώστε να τους δώσει μια ευκαιρία να πάρουν χρόνο συμ-
δίχτυα προς διάφορες πλευρές ο κ. Χριστοβασίλης
μετοχής. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται από την περα-
πριν πάρει τις τελικές του αποφάσεις.
σμένη κιόλας Δευτέρα στην επόμενη μέρα, η οποία
Εν τω μεταξύ, με αφορμή κάποιες πρώτες εκτιμήσεις
φέρνει στην ομάδα αρκετές ανακατατάξεις, από τον
που κάναμε χθες για τις «εκκαθαρίσεις» στο ρόστερ,
προπονητή και το ρόστερ μέχρι τη διοίκηση, όπως συμ-
πληροφορηθήκαμε ότι ο μεν Ηλίας Κώτσιος θέλει να
βαίνει άλλωστε μετά από έναν υποβιβασμό.
μείνει στην ομάδα και την επόμενη χρονιά και ότι θα
Βεβαίως οι μέρες φέρνουν στην επιφάνεια και τα
συζητήσει αυτό το ενδεχόμενο από την επόμενη εβδο-
πρώτα μεταγραφικά σενάρια και η λίστα της ονοματο-
μάδα με τον πρόεδρο, ενώ ο Νίκος Ζαφειρόπουλος έχει
λογίας για το καλοκαίρι ξεκινάει από τον επιθετικό του
ως απόλυτη προτεραιότητα το να ανανεώσει με τον ΠΑΣ
Αστέρα Τρίπολης, Βαγγέλη Καούνο, ενός επιθετικού
Ο πρώτος είναι γνωστός στους Έλληνες φιλάθλους, και δεν βιάζεται να πάρει αποφάσεις για να πάει σε
που άφησε πολλές συμπάθειες στον ΠΑΣ Γιάννινα
καθώς ήταν ο προπονητής που έκανε την εξαιρετική άλλη ομάδα, αν πρώτα δεν συζητήσει με τον κ. Χριστο-
όταν πέρασε από εδώ και μάλιστα με αρκετά μεγάλη
πορεία πέρυσι με τον Πανθρακικό, ενώ φέτος δούλεψε βασίλη.
επιτυχία. Ο Καούνος είχε μια πρώτη συζήτηση με τους
αρχικά στον Πανιώνιο. Τα πρώτα αποτελέσματα δεν Για την περίπτωση Αράς, είναι γεγονός ότι έχει προ-
ανθρώπους του ΠΑΣ και σύντομα θα διαφανεί αν θα
ήταν θετικά και ο κόσμος της πλατείας Ν. Σμύρνης τάσεις όχι μόνο από τον Άρη, αλλά από πολλές ομάδες
αποτελέσει μία από τις μεταγραφές του καλοκαιριού.
ζητούσε την απομάκρυνσή του, στη συνέχεια όμως με Σούπερ Λιγκ, όμως υφίσταται πιέσεις να μείνει στον
Φερέρα, Όγιος και άλλα πολλά στο μενού ένα εντυπωσιακό σερί ουσιαστικά έσωσε τον Πανιώνιο ΠΑΣ που θα του προσφέρει ικανοποιητικό συμβόλαιο.
για να τον διαδεχτεί για τα τυπικά ο Γιώργος Παρά- Προς το παρόν δεν μπορούν να ειπωθούν πράγματα
της προπονητολογίας με βεβαιότητα, αφού υπάρχει διάθεση από κάποιους
Για το θέμα προπονητή, όλα οδηγούν στο συμπέρα- σχος. Αυτόν τον καιρό ο Φερέρα δουλεύει στη Λόκερεν
του Βελγίου. Θεωρείται ανέφικτη περίπτωση για τη Β’ παίκτες να παραμείνουν, άλλοι με συμβόλαια ονειρεύ-
σμα ότι ο Νίκος Αναστόπουλος δεν θα συνεχίσει στο
Εθνική. ονται μεταγραφές και γενικώς η συζήτηση είναι σε επί-
τιμόνι της ομάδας από τη νέα περίοδο, αφού η διοίκη-
Η άλλη λύση που προς το παρόν ακούγεται είναι του πεδο εκατέρωθεν εκτιμήσεων και διαθέσεων, αφού η
ση προσανατολίζεται στο να συνεργαστεί με ξένο προ-
Γκιγέρμο Όγιος. «Κύκλοι» του πρώην προπονητή επιβε- διοίκηση δεν έχει μιλήσει με παίκτες ή το αντίστροφο
πονητή, με τα πρώτα ονόματα που «παίζουν» αυτή τη
βαίωναν ότι υπήρξε μια διερευνητική κρούση πριν ένα για να οριστικοποιηθούν συμφωνίες.
στιγμή να είναι των Εμίλιο Φερέρα και Γκιγέρμο Όγιος.

Τη διαιτησία προέταξε ως υπαίτια


του υποβιβασμού ο Αναστόπουλος
«Σημαντικό ρόλο έπαιξε η διαιτησία, συνέχεια με το συγκεκριμένο θέμα. Έπρε- φίλος του φίλου. Να ξέρεις τι είναι ο Ολυ- παντού, αφού είναι ένας ελεύθερος παί-
ιδιαίτερα στο ματς με τον Εργοτέλη», ήταν πε να ασχοληθώ πιο νωρίς με αυτό το μπιακός και να είσαι προετοιμασμένος κτης. Κινείται από τη σέντρα και κάτω.
το σχόλιο του Νίκου Αναστόπουλου για ζήτημα. Πήρα μία απόφαση, η οποία θα για αυτό». Μπορεί κατά κάποιον τρόπο να αντικατα-
τον υποβιβασμό του ΠΑΣ Γιάννινα μιλώ- μπορούσε να φανεί ευεργετική για την Για το θέμα του Νάτσο Σκόκο: «Χρειά- στήσει τον Μπελούτσι».
ντας στον Nova Sport Fm. Επίσης ο τεχνι- ομάδα. Εγώ λέω ότι η δουλειά του προπο- ζεται να προσεγγίσει πρώτα την ομάδα Καταλήγοντας, ο Αναστόπουλος ανα-
κός του ΠΑΣ ρωτήθηκε για το αν θα παρα- νητή είναι να επιδεικνύει το έργο του του, αφού εκείνη θα τον πουλήσει. Από φέρθηκε στο Ίντερ-Μπαρτσελόνα: «Θα
μείνει και του χρόνου στον πάγκο των μέσα στο γήπεδο». όσα έχει δείξει μέχρι σήμερα πρόκειται πάω να δω αυτό το ματς. Δεν χάνετε με
«κυανόλευκων», λέγοντας ότι θα γίνει μια Για το μέλλον και τα σχέδιά του: «Αυτή για πολύ καλό παίκτη, ντριμπλέρ και δεν τίποτα αυτό το παιχνίδι! Επιλέγω άλλες
συζήτηση από την επόμενη εβδομάδα με τη στιγμή έχουμε ένα ματς την Κυριακή χρειάζεται κάποια ομάδα τη συγκατάθεση μεθόδους για να ενημερωθώ για την τακτι-
τη διοίκηση, αφού δεν έχει γίνει καμία με τον Παναθηναϊκού. Μετά τη Δευτέρα ενός προπονητή για να τον αποκτήσει. κή. Παρακολουθώ ένα μήνα σεμινάρια
νύξη όσο το πρωτάθλημα είναι σε εξέλι- είναι μία άλλη μέρα και δεν έχουμε προ- Είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και ό,τι μπορεί να βοηθήσει το έργο μου».

λάβει να μιλήσουμε τον κ. Χριστοβασίλη


ÅðéìÝëåéá: για το συγκεκριμένο ζήτημα, αφού είχαμε
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò άλλα θέματα να κοιτάξουμε. Τελειώνουν
giannakis1@mail.gr οι υποχρεώσεις της ομάδας και με πιο
καθαρό μυαλό θα μιλήσουμε για αυτό με
τον πρόεδρο».
ξη. Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι ο
Για τον λόγο που υποβιβάστηκε ο ΠΑΣ Ολυμπιακός τη φετινή σεζόν έχασε τέσσε-
Γιάννινα στη Β’ Εθνική: «Υποβιβαστήκα- ρις βαθμούς από δύο πρώην παίκτες του,
με για διάφορους λόγους, τους οποίους τον Κωφίδη (τεχνικό του Ηρακλή) και τον
δεν μπορούμε να αναφέρουμε τώρα. Αναστόπουλο (τεχνικού του ΠΑΣ), ο
Παλέψαμε μέχρι το τέλος για να μείνουμε τελευταίος τόνισε: «Δεν πιστεύω ότι οφεί-
στην κατηγορία. Αν η εξέλιξη του αγώνα λεται σε αυτό το γεγονός ότι ο Ολυμπια-
με τον Εργοτέλη ήταν διαφορετική, ειδικά κός δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα. Η
στη φάση του πέναλτι που κέρδισαν οι ευθύνη είναι αλλού και δεν είναι του προ-
αντίπαλοί μας, τώρα θα κινδύνευαν και έδρου (σ.σ.: κ. Κόκκαλη). Υπεύθυνοι
εκείνοι με υποβιβασμό. Η κατάσταση είναι εκείνοι που είχαν την ευθύνη να
είναι περίπου ίδια, αν και χειρότερη, με σχεδιάσουν την ομάδα και είχαν την
εκείνη που είχα βρει την προηγούμενη ευθύνη να κάνουν τις απαραίτητες κινή-
φορά που είχα έρθει (σ.σ.: το 2004). σεις. Πάντως, δεν είναι δική μου ευθύνη.
Πρώτη φορά ασχολούμαι με τη διαιτησία, Πρέπει να έχεις τα εφόδια για να προπο-
αφού σε υπολογίζουν όταν ασχολείσαι νήσεις τον Ολυμπιακό και όχι να είσαι
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23

Άλλο το «ύποπτο» ματς της Σούπερ Λίγκας! ÐÅÑÉ-ÈÅÙÑÅÉÁ-ÊÁ


✐ Είναι βαρύ το κλίμα στις
τάξεις των φιλάθλων του ΠΑΣ
Τον τέταρτο κατά σειρά φάκελο με «ύπο- μάζει αγώνες. είναι σε θέση να γνωρίζει το gazzetta.gr Γιάννινα μετά το μαθηματικό
πτα» ελληνικά παιχνίδια έχει στα χέρια του Πάντως οι πληροφορίες που υπάρχουν για το ματς Πανθρακικός - ΠΑΣ που θεωρεί- υποβιβασμό της ομάδας στη
ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Σοφοκλής Πιλάβιος, από το εξωτερικό αναφέρουν τουλάχιστον ται το μοναδικό ύποπτο της Σούπερ Λίγκας Β’ Εθνική και την Κυριακή
όπως αποκαλύπτει το gazzetta.gr. Μέχρι τέσσερα ματς στη Β’ Εθνική. Η διαδικασία από τον προηγούμενο φάκελο, δεν υπάρ- στο γήπεδο θα είναι ανάμει-
και την Τρίτη υπήρχε η σχετική πληροφο- που θα ακολουθηθεί είναι η ίδια, καθώς χουν σημαντικές ενδείξεις στην ΟΥΕΦΑ ότι κτα τα συναισθήματα. Άλλοι
ρία από ευρωπαϊκές πηγές αλλά κανείς αφού μελετηθεί ο φάκελος από τον Πρόε- κάτι έγινε. Αντιθέτως άλλος ήταν ο αγώνας θα θέλουν να κλείσουν τη
στην ΕΠΟ δεν το παραδεχόταν. Πλέον, δρο της ΕΠΟ, στη συνέχεια θα διαβιβαστεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία χρονιά αφήνοντας θετικές
εντυπώσεις στον κόσμο της
όμως, ο Σοφοκλής Πιλάβιος στο στενό του στον αρμόδιο εισαγγελέα για έρευνα. ποδοσφαίρου για τον οποίο έχει σχεδόν Σούπερ Λιγκ, άλλοι θα έχουν
περιβάλλον αποκαλύπτει ότι έχει τον τέταρ- Οι τρεις προηγούμενοι φάκελοι έχουν επιβεβαιωθεί ότι ήταν στημένος, αλλά προς το μυαλό τους να απαντήσουν
το φάκελο στα χέρια του, χωρίς να κατονο- διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ενώ όπως το παρόν δεν αποκαλύπτεται!!! στις προκλήσεις των οπαδών
του ΟΦΗ και άλλοι θα έχουν
στο μυαλό τους να στείλουν
μηνύματα στον Χριστοβασίλη,

Έπεσαν οι τίτλοι τέλους για Ανατολή και Πέραμα του στυλ αν δεν μπορεί, να
παραιτηθεί.
✗ Την Δευτέρα είχαμε και
«μπογιατζήδες» στο Πανηπει-
Στην Α’ ερασιτεχνική θα αγω- ρωτικό, οι οποίοι γέμισαν
νίζονται από τη νέα χρονιά Προ- τους τοίχους με μηνύματα
οδευτική Περάματος και ο Α.Ο. κατά του Χριστοβασίλη και
του Αγγελή. Τα… όργανα
Ανατολής, αφού οι χθεσινές
άρχισαν.
ήττες των δύο ομάδων του λεκα- ☞ Η φθορά είναι τεράστια
νοπεδίου στα πλαίσια της 29ης για τον εκάστοτε ιδιοκτήτη και
αγωνιστικής έστειλε και μαθημα- μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ. Στο
τικά το Πέραμα στην Α’ τοπική ποδόσφαιρο ο κάθε φίλαθλος
ερασιτεχνική κατηγορία, ενώ η αισθάνεται ιδιοκτήτης της
Ανατολή από το -11 δεν μπορεί ομάδας και θέλει να έχει
να ελπίζει ούτε σε θαύμα, αφού άποψη και λόγο για τα πάντα,
είναι τυπικής σημασίας πλέον ο πόσο μάλλον μετά τις αποτυ-
υποβιβασμός της μετά από 9 χίες. Άμα δε, αντιληφθούν ότι
χρόνια σ’ αυτήν την κατηγορία! ο ιδιοκτήτης είναι ευάλωτος,
Οι δύο ομάδες μας «παίρ- τότε η «μαγκιά» πάει σύννεφο.
νουν» μαζί τους στις τοπικές ✐ Σύντομα ο κ. Χριστοβασί-
ερασιτεχνικές κατηγορίες της λης θα προβεί σε αυτοκριτι-
ανάλογης ΕΠΣ Λευκίμη, Απόλ- κή, όπως δήλωσε, και σίγου-
λωνα Ευπαλίου, Αναγέννηση ρα θα έχει ενδιαφέρον να
ακούσουμε τα λάθη που έκανε
Άρτας και από εκεί και πέρα ο ίδιος. Το να ρίξει, όμως, το
κάποιες θεωρητικές ελπίδες ανάθεμα στη διαιτησία θα
σωτηρίας έχουν Παχυκάλαμος είναι τεράστιο λάθος, διότι ο
και Ελαιόφυτο που απέχουν 9 κόσμος δεν θέλει να ακούσει
και 6 βαθμούς αντίστοιχα από τη για μία ακόμα φορά ότι μας
ζώνη της σωτηρίας. Είναι ιδιαίτε- έριξαν, αλλά τι κάναμε εμείς
ρα λυπηρό, πάντως, το φαινόμε- για να μη μας ρίξουν.
✗ Και επίσης αυτή η αυτο-
ÅðéìÝëåéá: κριτική θα πρέπει να συνο-
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò σε 1-3. Στο 82’ η Ανατολή έχασε Ήττα με 2-1 στην Πάργα 90’ και το 91’ ακυρώθηκαν για δεύεται και από έναν οικονο-
την ευκαιρία να ξαναμπεί στο για το Πέραμα οφσάιντ δύο πεντακάθαρα γκολ μικό απολογισμό. Έχει δημι-
giannakis1@mail.gr ουργηθεί η εντύπωση στον
παιχνίδι, αφού ο Μπίζιος αστό- των φιλοξενούμενων. Στη μία
χησε σε πέναλτι. Έτσι η απογοή- Την ήττα γνώρισε μέσα στην περίπτωση ο Λαδιάς πέτυχε το κόσμο ότι ο Χριστοβασίλης
νο υποβιβασμού της ιστορικής τευση έδρασε στα τελευταία γκολ με απευθείας φάουλ, αλλά είχε φέτος έσοδα της τάξης
Πάργα και η Προοδευτική Περά-
Αναγέννησης Άρτας που κατρα- λεπτά και οδήγησε τους Πόντι- εφευρέθηκε οφσάιντ και στην των 8 εκ. ευρώ και δεν ξόδεψε
ματος με σκορ 2-1, αν και έπαιξε περισσότερα από 6 εκ. Ο πρό-
κύλησε τόσο χαμηλά εξαιτίας ους στο βαρύ 1-5 με τα γκολ που πολύ καλή μπάλα και δημιούρ- επόμενη φάση μετά από φάουλ,
της κατάστασης που δημιουργή- πέτυχαν στο 85’ και το 87’ οι εδρος θα πρέπει να διευκρινί-
γησε τις ευκαιρίες για να κερδί- ο Σήτος πετάχτηκε με κεφαλιά
θηκε με τα οικονομικά της ομά- Σίδερης και Ντέτσικας αντίστοι- σει αν όντως αυτά τα νούμερα
σει. Το 0-1 έκανε ο Σήτος στο και σκόραρε, αλλά πάλι σημειώ- που ακούστηκαν κατά και-
δας, όπως λυπηρό είναι και για χα. θηκε οφσάιντ.
32’, για να ισοφαρίσει στο 50’ ο ρούς αληθεύουν ή όχι. Αν
την Ανατολή που είχε πολλά Η σύνθεση της Ανατολής: Ντόκος και να δώσει προβάδι- αληθεύουν, τότε η αυτοκριτι-
χρόνια παρουσίας στη Δ’ Εθνική Γιαννούσης, Ρομποτής (46’ Η σύνθεση του Περάματος:
σμα στο 59’ ο Μώκος. Η Πάργα κή θα πρέπει να αρχίσει από
και ήταν μία από τις ομάδες που Γκολφινόπουλος), Γιωτίτσας, Σκουλίκας, Τζώρτζης, Τσερμε-
ήθελε οπωσδήποτε τη νίκη για εκεί, γιατί είναι προφανές σε
έδωσε στο τοπικό ποδόσφαιρο Συμεωνίδης, Γκαρτζονίκας, Τσι- να ξεφύγει από τις επικίνδυνες ντσέλης, Λαδιάς, Κοτσίνας, μια τέτοια περίπτωση ότι
αρκετά ταλέντα. ούρης, Ηλίας (69’ Ασωνίτης), θέσεις, αλλά χρειάστηκε την Ευαγγελίδης, Σήτος, Μπέτζιος, υπήρχαν οι δυνατότητες για
Όσον αφορά το αγωνιστικό Γκουγιάννος (57’ Σόλωνος), απλόχερη βοήθεια της διαιτη- Χάιδος, Γιαννόπουλος, Τσολά- περαιτέρω κινήσεις στο μετα-
σκέλος των δύο παιχνιδιών, η Θανάσης. γραφικό πεδίο, αλλά για διά-
Ανατολή γνώρισε την ήττα με 1-5 σίας για να το κάνει, αφού στο κος.
φορους λόγους δεν έγιναν, με
από τον ΠΑΣ Πρέβεζας, αν και αποτέλεσμα να επέλθει ο υπο-
στο ημίχρονο ήταν πίσω μόλις Εμβόλιμη αγωνιστική χθες στη Β’ ερασιτεχνική βιβασμός.
με 0-1 με γκολ που πέτυχε στο ☞ Όσον αφορά τις «εκκαθα-
34ο λεπτό ο Ντέτσικας. Στην ρίσεις» που θα ακολουθή-
Για τον Α’ όμιλο της Β’ ερασιτεχνικής είχαμε Ελεούσα ’94-Πανφρουριακός 1-2
επανάληψη ο Χολέβας έδωσε σουν της αυτοκριτικής, η
χθες εμβόλιμη αγωνιστική, με τους δύο Καρυές-Αγ. Μαρίνα 3-1
προβάδισμα με 0-2 στο 50’ για αρχική εντύπωση ήταν ότι θα
πρωτοπόρους να έχουν βαθμολογικές Νησί-Ολυμπιακός Ι. 4-2
την Πρέβεζα, αλλά η Ανατολή πηγαίναμε σε γενικευμένες
απώλειες, ωστόσο η άνοδός τους έχει κριθεί. Ελπίδες Ι.-Κεφαλόβρυσο 0-1 αλλαγές στο ρόστερ, όμως
αντέδρασε και στο 75’ ο Θανά-
σης μείωσε σε 1-2. Στο 80’ η Συνοπτικά τα χθεσινά αποτελέσματα: Πεντέλη-Βελισσάριο 1-0 υπάρχουν παίκτες που
Πρέβεζα αύξησε και πάλι το δεί- Καμποχώρια-Αμφιθέα 2-1 Αμπελόκηποι-Ατρόμητος ’95 3-2 θέλουν να επαναδιαπραγμα-
κτη του σκορ με τον Ρ. Λιάσκα Ρίζα-Κρύα 2-2 Ζωοδόχος-Αγρ. Αστέρας 3-3 τευτούν τα συμβόλαιά τους
και να μείνουν στην ομάδα
και αυτό σίγουρα δημιουργεί
τις συνθήκες να γίνει ένα
ξεκαθάρισμα από το οποίο θα
διατηρηθεί τελικά ένας κορ-
μός ικανός να κάνει πρωτα-
θλητισμό στη Β’ Εθνική.
✐ Ευχή μας είναι να διατη-
ρηθεί ένας τέτοιος κορμός
από παίκτες που μπορούν να
βοηθήσουν στη Β’ Εθνική και
ας περιοριστούν οι «εκκαθα-
ρίσεις» μόνο σε όσους δημι-
ούργησαν τα προβλήματα
μέσα στα αποδυτήρια.
ÃÉÁÍ - ÃÉÁÍ
ÍÝïé ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

áãùíåò
ÇÐÅÉÑÏÕ
ÓÅ ÐÑÙÔÏ ÐËÁÍÏ ìå ôïí Σπύρο Θεμελή.

Η μοίρα της περιφέρειας Στα πρακτορεία αναμένεται


Ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí åðéêáéñüôçôá κοσμοσυρροή όσο πλησιάζει η ώρα
ΦΑΙΝΕΤΑΙ πως το έχει η μοίρα της μεγάλης κλήρωσης για τους
της περιφέρειας γενικώς. 5+1 «χρυσούς» αριθμούς.
Ανάπτυξη της Αθήνας σε βάρος ▲ Δεν σας είπα; Λεφτά υπάρ-
της περιφέρειας. χουν…
Ανάπτυξη της πόλης των Ιωαννί-
νων σε βάρος της Περιφέρειας.
Ανάπτυξη του κέντρου των Ιωαν-
15.000 ακόμη άνεργοι;
νίνων σε βάρος της περιφέρειας.
Γενικώς ανάπτυξη των κέντρων σε ΕΝΤΑΞΕΙ καταργήθηκε η βάση
βάρος της περιφέρειας. του 10.
▲ Είναι στην μοίρα της περιφέ- Εντάξει ακόμη 15.000 παιδιά θα
ρειας. περάσουν στα διάφορα ΤΕΙ, πολλά
από τα οποία είναι της πλάκας.
Κατά τα άλλα… περιφε- Εντάξει 15.000 οικογένειες θα
ρειακή ανάπτυξη
πληρώσουν για τέσσερα τουλάχι-
στον χρόνια τις «σπουδές» των παι-
διών τους.
Εντάξει 15.000 επιπλέον σπου-
δαστές θα περάσουν καλά για τέσ-
σερα χρόνια. Φοιτητική ζωή που
Τα κορίτσια του ΝΟΙ δείχνουν την στάση που πρέπει να κρατάει το πλήρωμα του υποβρυχίου το
λέμε.
οποίο αγοράσαμε από την Γερμανία αλλά… γέρνει
▲ Και μόλις τελειώσουν 15.000
νέοι θα προστεθούν στην στρατιά
Μικρά και ενδιαφέροντα των ανέργων…
✔ Την δική του εκδοχή για όσα συμβαίνουν τη τάξει Μητροπολίτη Ελασώνος Βασίλειο και
ΚΑΤΑ τα άλλα όλοι μιλάνε, χρό-
στην εκκλησία έδωσε με άρθρο του σε ιστοσελί- στον … εκλεκτό του κ. Ζαμπέλη.
Ως πότε όμως…
νια τώρα, για περιφερειακή ανάπτυ-
ξη. δα ο γνωστός επικοινωνιολόγος και πάλαι ποτέ ✔ Και προσθέτει ότι ο Μητροπολίτης Ιωαννί-
Στην πράξη όμως είναι φανερό τρόφιμος της αρχιεπισκοπής Σωτήρης Τζούμας. νων Θεόκλητος και ο εξ απορρήτων του Πρωτο-
ότι κανείς δεν την πιστεύει. ✔ Ο άνθρωπος είναι γνωστό ότι στη προ Ιερώ- σύγκελος της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Φιλό-
Μια και τα λόγια απέχουν παρα- νυμου εποχή ήταν τακτικός θαμώνας στην θεος Δέδες, υπήρξαν οι «στρατηγοί» που κατεύ-
σάγγας από τις πράξεις. αρχιεπισκοπή. θυναν τις επιλογές του κ. Ιερωνύμου, τόσον
Έχουν δίκιο συνεπώς οι κάτοικοι ✔ Ως εκ τούτου λοιπόν τα όσα γράφει και προεκλογικά, όσο και μετά την εκλογή του, στην
των περιφερειακών συνοικιών της αφορούν τον μητροπολίτη Ιωαννίνων και τον ανάθεση των επιτελικών θέσεων σε πρόσωπα
πόλης όταν μιλάνε για εγκατάλειψη. αρχιμανδρίτη Φιλόθεο Δέδε, εμπεριέχουν μια εμπιστοσύνης.
▲ Τόσο δίκιο όσο και εμείς όταν υποκειμενικότητα. ✔ Μάλιστα λέγεται ότι ο π. Φιλόθεος Δέδες
κατηγορούμε το κέντρο ότι δεν ✔ Κατηγορεί λοιπόν ο εν λόγω τον Αρχιεπί- επροορίζετο για τη θέση του Πρωτοσύγκελου
ενδιαφέρεται για την περιφέρεια. σκοπο ότι δεν διοικεί την εκκλησία της Ελλάδας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, γι αυτό είχε προτα-
με βάση την συνοδικότητα. θεί και οριστεί τελικώς, ο Μητροπολίτης Βελε-
Αν ήταν όμως ανώνυμος; ✔ Και ότι για τους λόγους αυτούς πολλοί στίνου Δαμασκηνός, ως μεταβατική λύση. ΩΣ πότε όμως θα συνεχίζεται
ιεράρχες που τον είχαν στηρίξει στην εκλογή ✔ Τελικώς τη θέση κατέλαβε, ελέω του συντα- αυτή η κατάσταση στον χώρο της
ΠΟΙΝΙΚΗ δίωξη σε βαθμό πλημ- του αποστασιοποιούνται. ξιούχου καθηγητή- θεωρητικού του Φαναρίου, ο
παιδείας;
μελήματος άσκησε η εισαγγελέας ✔ Ανάμεσα σε αυτούς και ο Μητροπολίτης νυν Πρωτοσύγκελος π. Γαβριήλ, κάτι που φέρει
Ιωαννίνων Θεόκλητος, ο οποίος μολονότι βαρέως τόσο ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, όσο Ως πότε θα συνεχίζεται αυτή η
Πρωτοδικών εις βάρος τριών για- έλλειψη σοβαρού και σωστού προ-
τρών του νοσοκομείου «Ευαγγελι- παραμένει ο ισχυρός άνδρας της Εκκλησιαστι- και ο π. Φιλόθεος.
σμός» για την υπόθεση του θανάτου κής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών από ✔ Αν και δεν εκφράζονται δημοσίως για το γραμματισμού;
του δημοσιογράφου Νίκου Κακαου- πλευράς της Ιεραρχίας εντούτοις για λόγους γεγονός ότι ο κ. Ιερώνυμος αθέτησε τις προεκλο- Ως πότε θα συνεχιστεί η αφαίμα-
νάκη, στις 30 Δεκεμβρίου 2009. υγείας (όπως λένε οι πληροφορίες μας) αλλά γικές δεσμεύσεις του εντούτοις έχουν «αποστα- ξη των οικογενειακών προϋπολογι-
Η εισαγγελέας, αποδίδει σε τρεις και για το γεγονός ότι διαφωνεί με τον τρόπο σιοποιηθεί» αξιοπρεπώς από το λεγόμενο αρχιε- σμών στα φροντιστήρια και στα ιδι-
γιατρούς του «Ευαγγελισμού» τις που πολιτεύεται γενικά ο κ. Ιερώνυμος, έχει πισκοπικό περιβάλλον.
αίτερα για να δουν τα παιδιά τους
κατηγορίες της ανθρωποκτονίας αποστασιοποιηθεί από την κεντρική σκηνή, ✔ Της εκκλησίας το ανάγνωσμα.
παραχωρώντας τα ηνία της οικονομίας στον Β’ σπουδαστές σε κάποιες σχολές που
από αμέλεια και της παραβίασης είναι στα αζήτητα από πλευράς
του νόμου περί προσωπικών δεδο-
οικονομικής δραστηριότητας;
μένων.
▲ Σωστά. Όμως πόσοι και πόσοι
ανώνυμοι έχασαν τη ζωή τους και
Êõêëïöüñçóå ç â’ Ýêäïóç ôïõ âéâëßïõ ãéá ôç ÷ïýíôá óôá ÃéÜííéíá ▲ Αυτό δεν βλέπω να σταματάει
ποτέ δυστυχώς.
δεν ενδιαφέρθηκε κανείς…
Êõêëïöïñåß ç äåýôåñç Ýêä- Καιρός ήταν
Λεφτά… υπάρχουν ïóç ôïõ âéâëßïõ ìå ôßôëï
Μόνον για πράξεις που έχουν
«ÃéÜííéíá 1967-1974», ôá σχέση με την άσκηση της βουλευτι-
÷ñüíéá ôçò ÷ïýíôáò ìÝóá áðü κής τους ιδιότητας θα διατηρούν
στο εξής την ασυλία τους οι βου-
áöçãÞóåéò ðñùôáãùíéóôþí λευτές, προβλέπει η τροποποίηση
êáé áðüññçôá Ýããñáöá, ôïõ του Κανονισμού της Βουλής, η
ΠΩΣ το έλεγε ο Γιώργος Παπαν- οποία θα συζητηθεί την προσεχή
δρέου προεκλογικά. äçìïóéïãñÜöïõ Óðýñïõ εβδομάδα στη Βουλή.
Λεφτά υπάρχουν. Που πήγαν τα ÈåìåëÞ. Ç êåíôñéêÞ äéÜèåóç «Το καθεστώς των ασυλιών, για το
λεφτά. οποίο η χώρα μας καταδικάστηκε
Όντως υπάρχουν λεφτά. ãßíåôáé áðü ôçí åöçìåñßäá από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Το -πρωτοφανές για τα δεδομένα
του ΟΠΑΠ- ποσό των 19 εκατομμυ- «ÍÝïé Áãþíåò», ÄáãêëÞ 7, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλάζει
και αλλάζει οριστικά»,
ρίων ευρώ, κληρώνει αύριο, êáé ôá êåíôñéêÜ âéâëéïðùë- προανήγγειλε ο Πρόεδρος της
Πέμπτη, το Τζόκερ, μετά τα συνε-
χόμενα τζακ ποτ τις προηγούμενες åßá. Βουλής κ. Φ. Πετσάλνικος.
εβδομάδες. ▲ Καιρός ήταν.