You are on page 1of 1

Åù’ Öví-∫¢√-ü¢

¿ ’Ë
°
 †’ Ææ¢√©’
 Åù«yߪ·üµ∆©Â°j Å™¸-ë„jü∆ ü¿%≠œd
 ´·≠æ\-®Ω’© îË>-éπ\-èπ◊çú≈ îª÷ú≈L
 v°æ°æç-îª-üË-¨»-©èπ◊ 䶫´÷ °œ©’°æ¤
¢√≠œçí- d∫Ø:˛ Å™¸-ëüj„ ∆ ´çöÀ éπ®úΩ- ’ø é- πö- †dÀ Öví¢-∫ √ü¿ ÆæçÆæ©n ’ Åù«y-ß·ª ü- ∆µ ©
ûªßª÷K- éÀ Å´-Æ®-æ ¢Ω- Á’†i °æü∆-®√n© éÓÆæç Bv´çí¬ v°ß æ ª’A- o-Ææ’hØ- √o-ߪ’E Å¢Á’J- é¬
Åüµ¿uè- π◊~ úø’ •®√é˙ 䶫´÷ ÇçüÓ-∞¡† ´uéπhç î˨»®Ω’. v°°æ çæ îª ¨»çA, ¶µºvü¿û- ©-ª èπ◊
Åûªuçûª v°´æ ÷-ü¿é- π®- ¢Ω- Á’†i Ñ Ææ¢√-©’†’ áü¿’®- Ì\-ØçË ü- ¿’èπ◊ ÅEo ü˨»©÷ éπLÆ- -œ
éπô’dí¬ ´·çü¿’èπ◊ ≤ƒí¬-©E °œ©’-°¤æ E- î- √a®Ω’. Ææ´’-Æuæ †’ áü¿’®- Ó\-´ú- ≈-EéÀ éÌûªh
Ç™-î†-ª ©’, Ωu©’ Å´-Æ®-æ ´Ω- ’E Ê°®Ì\-Ø√o®Ω’. ´- ’çí∫∞- ¡¢√®Ωç Ééπ\úø Åù’
¶µºvü¿ûª Ææü¿Ææ’q™ 䶫´÷ v°Ææ çæ T- ç-î√®Ω’. Åù’ °æü∆-®√n© éÓÆæç Å™¸-ëüj„ ∆
´çöÀ ÆæçÆæ©n ’ v°ß æ ª’Aoçî√ߪ’E, äéπ¢- ∞Ë ¡ ÅN ¢√öÀE ≤ƒCµÊÆh, ûª°pæ è- π◊çú≈
Åù«y-ß·ª ü- ¿µçí¬ ûªßª÷®- Ω’î- ÆË œ v°ß æ ÷Á T≤ƒhߪ’E £«îªaJ- ç-î√®Ω’. 'ÅüË ïJ-TûË
v§ƒù-†≠æçd ŧƒ-®Ωçí¬ Öçô’çC. v°°æ çæ î- ¨-ª »ç-AéÀ éÓ©’-éÓ-™E‰ üÁ•s ûªí∫’©- ’-
ûª’çC— ÅE N´-Jç-î√®Ω’. Åù’ °æü∆®√n© Åvéπ´’ ®Ω¢√ù« ï®Ωí- è-∫ π◊çú≈, Öví¢-∫ √-
ü¿’© îËA™ °æúè-ø π◊çú≈ v°Aæ ü- ¨Ë ¡ç ûª†èπ◊ û√†’í¬ í∫ödÀ ¶µºvü¿û√ Ωu©’ BÆæ’-
éÓ¢√©E Ææ÷*ç-î√®Ω’. ÅüË Ñ®ÓV ´’† Ææü¿Ææ’q ´·ëu-ü¨lË ¡ç ÅE Ê°®Ì\-
Ø√o®Ω’. Åçûª®- √bB- ߪ’ Åù’ ¨¡éhÀ ÆæçÆæn (âà-Ñà- )†’ ´’JEo ´†-®Ω’©’, ÅCµé- ¬-
®√-©ûÓ °æö≠À °eæ ®æ îΩ- √-Lq† Å´-Æ®æ Ωç Öçü¿Ø- √o®Ω’. Öví¢-∫ √-ü¿’© îËA™ Åù«y-ß·ª -
üµ∆©’ °æúè-ø π◊çú≈ ü˨»©’ °æ®ÆΩ- pæ ®Ωç Æ棫æ é- πJ- ç-é- Ó-¢√-©E 䶫´÷ Ææ÷*ç-î√®Ω’.
' Íé´©ç v°´æ ÷-ù«©’ îËߪ’ú- ≈-EÍé é¬ü¿’... ´’† v°ïæ © ¶µºvü¿û- †ª ’ 鬧ƒúøç éÓÆæç
´’†èπ◊ üÌJ-é†À íÌ°æp Å´-鬨¡ç Ñ®ÓV—— ÅE îÁ§ƒp®Ω’. Ææü¿Æ- æ’q™ 47 ü˨»©
v°¶æ ºµ’û- √y-CØ-µ ûË ©ª ’ §ƒ™Ô_Ø- √o®Ω’. ûªü¿’°- Jæ Åù’ ¶µºvü¿ûª Ææü¿Ææ’q 2012™ ü¿é~À ù
éÌJ-ߪ÷™ ï®Ω’í- ∫’û- ª’ç-ü¿E v°éæ πö- çÀ î- √®Ω’.