You are on page 1of 1

íÓJçö« °æçúÕçC..!


≤ƒEߪ÷ Éçô ¢Á’£æ«çD Ææçü¿úÕ
éÌ-ûªh -ïç-ô £æ…ï®Ω’
†’çC. ≤ƒEߪ÷ ¢Ë’†-´÷´’ ûª™«û˝ Å@ñ¸ Ñ ÆæçU-
û˝™ ´·êu Çéπ®- ùΩ{ 鬆’-Ø√o®Ω’. Ñ N≠æß
≤ƒEߪ÷ v°Aæ E- Cµ ®Ω’î√ Ø√ߪ’é˙ ûÁL§- ƒ®Ω’. '°Rx ´·T-
ߪ’ú- çø ûÓ ≤ƒEߪ÷ Éçöx Ææç•-®√©’ ï®Ω’í- ∫’û- ª’Ø- √o®·.
- ª÷Eo

£j«ü¿®- √-¶«ü˛, †÷uÆˇô- ’úË: °Rx ¢Ëú’ø éπ ´·T-Æçœ C. ¢Á’£æ«çD ¢Ëú’ø éπ °∂æ’†çí¬ ´·T-Æçœ C. ≤ƒßª’çvûçª ´®Ωèπ◊
≤ƒEߪ÷ Éçô ¢Á’£æ«çD Ææçü¿úÕ ¢Á·ü¿™- çj„ C. °æú’ø î- ª’© ¢Á’£æ«çD Å©ç-éπ®- ùΩ- ©’.. ≤ƒßª’çvûçª úÓ©é˙ 鬮Ωuv- éπ´’ç
ÍéJç-û©ª ’.. •çüµ¿’´- ¤© džç-üÓ-û√q-£…æ © ´’üµ¿u ´’çí∫∞- ¡- ïJ-TçC. •’üµ¢¿- √®Ωç ÆæçUû˝ N¶µ«´- J Öçô’çC.
¢√®Ωç ≤ƒE-ߪ÷O- ’®√b Éçô ¢Á’£æ«çD ¢Ëú’ø é- π©’ ïJ-í¬®·. Éçü¿’™ ≤ƒE-ߪ÷–-≥Ú-ߪ’¶- ¸-©èπ◊ É≠æ¢d Á’†i §ƒô© 鬮Ωu-
Eë« Å†’-èπ◊†o ûËD éπçõ‰ ´·çüË ´·T-ÆØœ √ N’TL† véπ´’ç Öçô’çC. ÆæçU-û˝èπ◊ Ææç•ç-Cçµ * ´’çí∫∞- ¡¢- √®Ωç
¢Ëú’ø é- πLo °∂æ’†çí¬ ï®Ω§- ƒ-©E ≤ƒEߪ÷ èπ◊ô’ç•ç E®Ω-g ®√vA J£æ…®- Ωq™¸q ï®Ωí- †-∫ ’-Ø√o®·. ÑØÁ© 15† û√ñ¸-éπ%≠- ™gæ 
®·ç-îú-ª çø ûÓ Öü¿ß - ª’ç-†’çîË Ææçü¿úÕ ¢Á·ü¿™- çj„ C. ÉçöxE ïJÍí N¢√£æ« Nçü¿’ éÓÆæç ≤ƒEߪ÷ üµ¿JçîË ü¿’Ææ’h©’
ÅA-´©- çû√ îËûª’©- èπ◊ ¢Á’£æ«çD °ô’dé- ÌE †%û√u©’ Æœü´-¥¿l ’-ߪ÷u®·. ´·ç•-®·éÀ îÁçC† v°´æ ·ê úÕñ†-j„ ®Ω’x
î˨»®Ω’. Ñ ¢Ëú’ø é- πèπ◊ ¢Á’£æ«çD Å©ç-éπ®- ùΩ- ™ E°æ¤ù’™„†j ¨»çûª†’, E"™¸ OöÀE ®Ω÷§Òç-Cç-î√®Ω’— ÅE ®Ω’î√
Ææçüµ¿u, ¶µ«´-†©- †’ °œL°- çœ î- √®Ω’. ã ¢Á°j ¤æ ¢Á’£æ«çD ¢Ëú’ø - îÁ§ƒp®Ω’.≤ƒE-ߪ÷–-≥Ú-ߪ’¶¸ °RxéÀ Ææç•ç-Cçµ *- † §∂Úö©’
éπ©’ ï®Ω’í- ∫’û- ª’ç-úí-ø ¬ØË ≤ƒßª’çvûçª †÷ûª† ´üµ¿÷´- ®- Ω’©’ ´·çü¿’í- ¬ØË öÃO îµ√†-∞¡èx π◊ Mé˙ 鬴-úçø °j O’úÕߪ÷..
≤ƒE-ߪ÷–-≥Ú-ߪ’¶- ¸©’ Éçöx Åúø’í- ∫’Â- °-ö«d®Ω’. Å©’xú’ø ®Ω’î√ûÓ ¢√Ty-¢√-ü∆-EéÀ CTçC. Ç §∂Òö©’ ᙫ •ßª’-
≥Úߪ’¶- ¸†’ ≤ƒEߪ÷ ûªçvúÕ Év´÷Ø˛ O’®√b áü¿’È- ®Rx ôèπ◊ ´î√aßÁ÷ ûª†èπ◊ ûÁLß - ª’ü- ¿E... û√†’ Åçü¿J- éÀ Ñ
ǧƒu-ߪ’çí¬ éıT-Lç-é- ÌE ÉçöxéÀ ûÓúÌ\E ¢Á∞«x®Ω’. ¢Á’®·™¸ ü∆y®√ØË °æ秃-†E... 鬢√-©ØË éÌçûª´- ’çC
Çèπ◊°- îæ aª Ê≠®√yùÙ ≥Úߪ’¶¸... °œçé˙ úŒü∆®˝™ §∂Òö©’ Mé˙ îËÆœ Öçö«-®ΩE ®Ω’î√ N´-®Ωù Éî√a®Ω’.
≤ƒEߪ÷ ¢Á’J-Ƨ-œ Ú-ߪ÷®Ω’. ¢Á’£æ«çD Ææçü¿®- Ωsç¥ í¬ ÅA-ü¿’∑ - ≤ƒE-ß÷ª ◊π •çí¬®Ω’ éÀKôç: éÌûªh éÓúø©’ ≤ƒE-ߪ÷O- ’-
©ç-üJ¿- éÀ °∂·æ ´’-°·æ∂ ´- ’-™«úË ´çô-鬩’ ´úÕçf î- √®Ω’. ≥ƒ£œ«ü˛ ®√bèπ◊ ≥Úߪ’¶- ¸-´÷-Lé˙ ÆæyÆæ©n ç Ɯߪ÷™- ¸-éÓö¸ v°ïæ ©’
ûªé¬f, £j«ü¿®- √-¶«ü˛ G®√uFûÓ §ƒô’ ØÓ®Ω÷J- çîË Éûª®Ω •çí¬®Ω’ éÀKö- «Eo °Rx 鬆’-éπí¬ •£æfié- πJ- ç-î†-ª ’-Ø√o®Ω’.
´çô-鬩’ ¢Á’†÷™ ÖØ√o®·. ≤ƒßª’çvûçª ´®Ωèπ◊ 15† ïJÍí N¢√£æ« Nçü¿’ ®ÓV §- ƒé˙ ´’çvA Ñ é¬†’éπ
Eë« Å†ç-ûª®Ωç û√ñ¸-éπ%≥ƒg †’ç*ûÌL-≤ƒ-Jí¬ ≤ƒEߪ÷ Éçô ¶µ«ñ«-¶ºµ ï- ç-vB©’ ¢Á÷í∫’û- ª÷ØË ÖØ√o®·. Åçü¿ñ- ß -‰ ª’†- ’-Ø√o®Ω’. v°´æ ·ê éπ∞«-é¬-®Ω’úø’ Ææü˛é- yÀ Ø˛ Ææy®Ωg
ÉçöÀéÀ îËJ† ≤ƒEߪ÷, ≥Úߪ’¶¸ ü¿ç°æ-ûª’©’ ØËú’ø ÆæçUû˝: •’üµ¢¿- √®Ωç ÆæçUû˝ 鬮Ωuv- éπ´’ç ï®Ωí- -∫ éÀKö- «-EéÀ ¢Á’®Ω’í- ∫’©’ Cü¿’û-l ª’Ø- √o®Ω’. ¢Á’£æ«ç-DûÓ ≤ƒEߪ÷ Æœçí¬®Ωç