You are on page 1of 1

´’ØÓt-£æ«Ø˛, T™«F '£æ…ß˝’ £æ…ß˝’—

 È®çúø’-≤ƒ®Ω’x ´÷ö«-´’çB DE°j éπÆæ-®Ωûª’h îËÆæ’h-†oô’d Ææ´÷-î √®Ωç.


Æœ π◊\-¢Ë®√pô’ ¢√ü¿’Lo éπôdúÕ îËߪ’çúÕ
Ææçü¿®- Ωsç¥ í¬ †ï-®˝•- ß - ’Ë ¢˛ éÓ®√®Ω’. éπïé- ˙≤- ƒnØ˛ Ææçü¿J- zçî- √-
©E ´’ØÓt-£«æ Ø- ˛†’ Ç£æ…y-Eç-î√®Ω’. Ñ Ç£æ…yØ√EéÀ
 Èé†ú≈, ¢Á·®√éÓ, éπï-é˙-≤ƒn-Ø˛-©ûÓ v°üæ ∆µ E ÅçU-éπJ- ç-î√®Ω’ èπÿú≈. Å¢Á’J- é- ¬™ v°üæ ∆µ †- ´- ’çvA
Åù’ ¶µºvü¿ûª Ææü¿Ææ’q Ææçü¿®- Ωsç¥ í¬ v°üæ ∆µ E ´’ØÓt-£«æ Ø- ˛- Ωa©’, ¶µö‰ ©Ã N´-®√-©†’ ¶µ«®Ωûª Nü˨- »çí∫ ¨»ê ÅCµé- ¬®Ω
v°æüµ∆E üÁjy§ƒ-éÀ~éπ Ωa©’ Æœçí˚ Èé†ú≈, ¢Á·®√éÓ v°üæ ∆µ †’©ûÓ ¢ËÍ®y-®Ω’í¬ üÁj y§ƒ-é~À éπ v°Aæ E- Cµ N≠æflv-g °é-æ ¬¨¸ N™‰ê- ®- Ω’©- èπ◊ ûÁL§- ƒ®Ω’. ¶„¨j »", N≠æfl
Ωa©’ ïJ-§ƒ®Ω’. Èé†ú≈ v°üæ ∆µ E Æ‘Âd °∂Ø˛ £æ…®Ωp®˝ûÓ ´’ØÓt- °æ®ΩyC- Ø- √© Ææçü¿®- Ωsç¥ í¬ v°üæ ∆µ E ´’ØÓt-£«æ Ø- ˛Æ- çœ í˚ ü˨¡
¢√≠œç-í∫dØ˛: v°æûËu-éπçí¬ üÁj y§ƒ-éÀ~éπ Ææ´ ÷¢Ë¨¡ç £æ«Ø- ˛Æ- çœ í˚ ´÷ö«xú- ’ø ûª÷... éπE≠æ \ N´÷†ç Ê°La¢Ëûª v°ïæ ©- èπ◊ ¨¡Ÿ¶«µ é- ¬ç-éπ~©’ ûÁLß - ª’ñ- ¨‰ »®ΩØ√o®Ω’.
™‰éπ§Ú®·Ø√... Åù’ ¶µºvü¿ûª Pê-®√ví∫ Ææü¿Ææ’q ØË°æ- ü¿’®Ω`ô† ïJT §ƒA-Íé∞¡Ÿx °æ‹Jhé- ¬-´Æ- æ’h†o (WØ˛ 23 GúÁØ˛ Nçü¿’ π◊ ¶µ«®Ω-û˝ π◊ Ç£æ…y†ç ™‰ü¿’
ü∑¿uç™ ¶µ«®Ωû˝, §ƒé˙ v°æüµ∆† -´ ’ç-vûª’-Lü¿l®Ω÷ Ø√öÀé)À ØË°ü-æ ¿∑uç™, Èé†-ú≈™ Æœèπ◊\ ¢Ë®√p-ô’-¢√-ü¿’© 鬮Ωu-
È®çúø’≤ƒ®Ω’x äéπ-J-ØÌ-éπ®Ω’ éπ©’-Ææ’-èπ◊-Ø√o®Ω’. éπL-Æœ† éπ™- «-§ƒ-©Â°j ã éπØoË Æœ Öçî√-©E Ææ÷*çî√®Ω’. °æçñ«- ÅMØÓü¿u´’(Ø√¢˛’) ü˨»© ØËûª-©èπ◊Å¢Á’-Jé¬ Ö§ƒ-
È®çúø’ Ææçü¿-®√s¥™ x °æ®Ω-Ææp®Ωç °æ©-éπ-Jçèπ◊E... ¶¸™ Öví¢-∫ √ü¿ 鬮Ωué- π™- «-§ƒ©’ °æ¤†®- Ω’ü- J-¿¥l ç-îú-ª ≈-EéÀ ¢Ë®√p- üµ¿u-èπ~◊úø’ ñ GúÁØ˛ Nçü¿’ Éî√a®Ω’. Ñ Nçü¿’èπ◊
´’®√uü¿ °æ‹®Ωy-éπçí¬ éπ®Ω-î √-©†ç îËÆæ’-èπ◊-Ø√o®Ω’. ¶µ«®Ωûª ô’-¢√-ü¿’©’ v°ß æ ª’û- √o©’ îËÆæ’hØ- √o-®ΩE, Èé†-ú≈-™ØË ¢√öÀéÀ Ø√¢˛’ ´u´-≤ƒn-°æéπ Æ涵ºu ü˨¡-¢Á’i† ¶µ«®Ω-û˝èπ◊ ´÷vûªç
v°æüµ∆E ´’ØÓt-£æ«-Ø˛-Æœçí˚, §ƒéÀ-≤ƒnØ˛ v°æüµ∆E ߪ‚Ææ’°∂ˇ ´‹u£æ«®- îΩ- †ª ï®Ω’í- ∫’û- Óç-ü¿E îÁ§ƒp®Ω’. Åô’-´çöÀ ÆæçÆæ-n Ç£æ…y†ç Åçü¿-™‰ü¿’. ÅùyÆæY ¢√u°œh E®Ó-üµ¿éπ ä°æpçü¿ç
®Ωñ« T™«-F©’ ≤Ú´’-¢√®Ωç ®√vA ûÌL-≤ƒJ Å®·ü¿’ ©†’ éπôúd Õ îËߪ÷©- E éÓ®√®Ω’. ¢Á·®√éÓ v°üæ ∆µ E Ŷ«sÆˇ (áØ˛-°‘öÃ)™ ¶µ«í∫-≤ƒy-´·-©’í¬ Ö†o Ø√¢˛’ ü˨»-©Íé
EN’-≥ƒ-©-§ƒô’ Ææ綵«-≠œç--èπ◊-Ø√o®Ω’. Å¢Á’-Jé¬ Åüµ¿u- ≤Ú´’-¢√®Ωç ¢√≠œç-í∫d-Ø˛™ §ƒé˙ v°æüµ∆E ߪ‚Ææ°∂ˇ ᙸ §∂ƒÆ‘ûÓ ´’ØÓt-£«æ Ø˛ Ωa©’ Ææçü¿®- Ωsç¥ í¬... ÇJnéπ, GúÁØ˛ Nçü¿’ Éî√a-®ΩE ¨Ïyûª-≤˘üµ¿ç ÅCµ-é¬-®Ω’©’
èπ~◊úø’ É*a† Nçü¿’ Ææçü¿-®Ωs¥çí¬ ORx-ü¿l®Ω÷ éπL-¨»®Ω’. ®Ωñ« T™«-FûÓ ¶µ«®Ωûª v°æüµ∆E ´’ØÓt-£æ«Ø˛ ¢√u§ƒ®Ω 鬮Ωué- π™- «-§ƒ™x ´’Jçûª Æ棫æ é- πJ- ç-é- Ó-¢√-©E E®Ω-g îÁ§ƒp®Ω’. ¶µ«®Ωû˝ áØ˛-°‘-öðj Ææçûªéπç îËߪ’-†ç-
Å®·ûË ¢√®Ω’ àç ´÷ö«x-úø’-èπ◊†oD ¢Á©x-úÕ鬙‰ü¿’. ®·ç-î√®Ω’. ¶µ«®Ωû˝èπ◊ §∂ƒÊÆpö¸ Ææ®°Ω- ®æ∂ √ îËÆæ’h†o v°üæ ∆µ † ü¿’†Ç£æ…y†ç °æç°æ-™‰-ü¿E Ææp≠ædç î˨»®Ω’.
ûÌ©’ûª T™«FßË’ ´’ØÓt-£æ«-Ø˛-Æœçí˚ ´ü¿lèπ◊ ¢ÁRx üÁj y§ƒéÀ~éπ Ææ´÷-¢Ë-¨»©’ E®Ωy-£œ«ç-î √®Ω’ é¬F... ¢√J-ü¿lJ ü˨»™x ¢Á·®√éÓ äéπö.À âéπu®- √ïu ÆæN’A ¶µºvü¿û- √-´’ç-ú-ø £«úŒx Nî√-®Ω-ù°j Ææçv°æ-Cç-°æ¤©’-: ´·ç•®· Öví∫-
îË®·éπL§ƒ®ΩE, Éü¿l®Ω÷ *®Ω’-†-´¤y-©ûÓ °æ©-éπ-Jç--èπ◊- ´’üµ∆u ᙫçöÀ üÁj y§ƒ-éÀ~éπ Ææ´÷-¢Ë¨¡ç îÓô’-îË-Ææ’-éÓ- L™ ¶µ«®Ωûª Æ涺µ uû- √u-EéÀ ´’ü¿A-l ≤- ƒh´- ’E Ŷ«sÆˇ ¶µ«®Ωû- ˝èπ◊ ¢√ü¿ ü∆úø’© èπ◊vô°æEo† £«úŒxE Nî√JçîËç-ü¿’èπ◊ Å´-
Ø√o-®ΩE ÅCµ-é¬-®Ω-´-®√_©’ ¢Á©x-úÕç-î √®·. ü˨»-Cµ-ØË-ûª-©ç- ™‰ü¿’. Ñ ØÁ™«-ê-®Ω’™ C∑ç°æ‹™ ï®Ω-í∫-†’†o ≤ƒ®˝\-Ææ- £æ…O’ Éî√a®Ω’. éπïé- ˙≤- ƒnØ˛ Åüµ¿uè- π◊~ úø’ †÷®˝Æ- æ’™- «hØ˛ †ï-®˝- Ææ-®Ω-¢Á’i† NCµ-N-üµ∆-Ø√-©Â°j ñ«Bߪ’ ¶µºvü¿û√ Ææ©-£æ…-ü∆®Ω’
ü¿®Ω÷ °‘x†-KéÀ £æ…ï®Ω´¤ûª’†o Ææçü¿-®Ωs¥ç™ ™«çñ¸™ ü¿Ææ’q Ææçü¿-®Ωs¥çí¬ È®çúø’ ü˨»© ´’üµ¿u üÁj y§ƒéÀ~éπ •-ß’Ë ¢- ˛ûÓ†÷ v°üæ ∆µ E Ωa©’ ïJ-§ƒ®Ω’. §˘®Ω Åù’Æ棫æ - P´-¨¡ç-éπ®˝ O’†Ø˛... Å¢Á’-Jé¬ ¶µºvü¿û√ Ææ©-£æ…-ü∆®Ω’
´’Sx Ñ ØËûª-L-ü¿l®Ω÷ °æ®Ω-Ææp®Ωç Ææ綵«≠œç-éÓ-´úøç, Ωa©’ ïJÍí Å´-é¬-¨»-©’-Ø√o®·. Åví∫ØËûª© ¶µ‰öÃéÀ é¬-®√EéÀ Ææç•ç-Cçµ *† Ωa©- †’ ≤ƒüµ¿u¢- Á’†-i çûª ûªy®Ωí¬ ñ‰¢˛’q ñØ˛qûÓ îª®Ωa©’ ïJ-§ƒ®Ω’. £«úŒxE Nî√Jçîªúøç-
éπ®Ω-î √-©†ç îËÆæ’-éÓ-´úøç éπEpç-*çC. ¶µ«®Ωû˝, §ƒé˙ Å´-é¬-¨»-©†’ °æJ-Q-Lç-î √-©E ¶µ«®Ω-û˝èπ◊ ™‰ê ®√¨»-´’E ´·Tç-î√-©E E®Ω®-g ·ç-î√®Ω’. ûª´’ ü˨¡ç™ °ô’d•- ú- ’ø ©’ ûÓ-§ƒô’ ÅûªùÀo ¶µ«®Ω-û˝èπ◊ ®Ω°œpç-îËç-ü¿’èπ◊ ¶µ«®Ωûª ÅCµ-
v°æüµ∆-†’©’ á´-J-éÀ-¢√®Ω’ Éûª®Ω ü˨»© ÅCµ-ØË-ûª-©ûÓ §ƒé˙ NüË-¨»çí∫ ¨»ê ¢Á©x-úÕç-*çC. ¶µ«®Ωû˝ èπÿú≈ °õ‰çd ü- ¿’èπ◊ ¶µ«®ΩB- ߪ’ éπç°-F©’ ´·çü¿’èπ◊ ®√¢√-©E Ñ é¬®Ω ߪ’çvû√çí∫ç Bv´çí¬ v°æߪ’Ao≤ÚhçC.