You are on page 1of 8

ΔΙΟΙΚΗ΢Η

ΔΙΕΥΘΥΝ΢Η ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩ΢Η
----------------------------------

Η Εκνικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ ανακοινϊνει ότι o Γραπτόσ Διαγωνιςμόσ


πρόςλθψθσ υπαλλιλων του Κλάδου Κφριου Προςωπικοφ, Πτυχιοφχων
Πανεπιςτθμίου και ΣΕΙ 5ου Επιςτθμονικοφ Πεδίου (Επιςτθμϊν Οικονομίασ &
Διοίκθςθσ) που προκθρφχκθκε ςτισ 12.2.2010, κα διεξαχκεί από το Α.΢.Ε.Π. το
΢άββατο 17 Απριλίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ..

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό οφείλουν να προςζλκουν ςτα


εξεταςτικά κζντρα μεταξφ 09:00 και 09:30 το πρωί. Μετά το κλείςιμο των
θυρών, ςτισ 09:30, δε θα επιτρζπεται η είςοδοσ ςτα εξεταςτικά κζντρα.

Ακολουκοφν πίνακεσ κατανομισ των ςυμμετεχόντων ςτα εξεταςτικά


κζντρα.

Επιςθμαίνεται ότι οι εν λόγω πίνακεσ κα αναρτθκοφν ςτθ Διεφκυνςθ


Προςωπικοφ τθσ ΕΣΕ ( Αιόλου 86, 1οσ όροφοσ ) και ςε όλα τα Καταςτιματα τθσ
Σράπεηασ.

Ακινα, 24 Μαρτίου 2010


Η ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟΤ
Ανώτατο Σσμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
ΓΡΑΠΣΟ΢ ΔΘΑΓΩΝΘ΢ΜΟ΢ ΕΘΝΘΚΗ΢ ΣΡΑΠΕΖΑ΢ ΕΣΟΤ΢ 2010
ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΕΞΕΣΑ΢Η΢: 17/4/2010
ΩΡΑ ΕΞΕΣΑ΢Η΢: 10:00-14:00
ΠΟΛΗ ΢ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ
ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΛΩ΢ΑΝ ΝΑ ΕΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΕΩ΢ ΕΞΕΣΑ΢ΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΣΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΞΕΣΑ΢ΘΟΤΝ
ALEKSI IDA OIKOYTA-MAZZA ΠΑΣΡΗ΢ΗΑ
Δζπεξηλό Γεληθό Λύθεην Αηγάιεσ Μνζρνλεζίσλ 23, ΑΗΓΑΛΔΧ 210 5982996
ΑΒΑΓΗΑΝΝΖ΢ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΑΝΓΡΗΑΝΑΚΟΤ ΔΤ΢ΣΑΘΗΑ

ΑΝΓΡΗΑΝΖ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢ ΒΑΡΓΑΞΖ ΑΤΡΑ Πεηξακαηηθό Γεληθό Λύθεην Βαξβαθείνπ ΢ρνιήο Μνπζώλ 20 & Παπαδηακάληε, ΦΤΥΗΚΟ 210 6725413,
210 6718781
210 9333712,
ΒΑΡΓΑΞΖ ΔΛΔΝΖ ΒΟΤΛΓΑΡΖ΢ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ΢ Πεηξακαηηθό Γεληθό Λύθεην Δπαγγειηθήο ΢ρνιήο Λέζβνπ 4 (ζηάζε Δπαγγειηθή ΢ρνιή), ΝΔΑ ΢ΜΤΡΝΖ
210 9370180
ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΟΤ ΑΝΝΑ ΓΗΑΝΝΟΤΛΖ ΜΑΡΗΑ ΑΝΝΑ Πεηξακαηηθό Γεληθό Λύθεην Ηιίνπ Πελειόπεο 62 & Αλδξνκάρεο, ΗΛΗΟΝ 210 2692288

ΓΗΑΝΝΟΤΛΖ ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ-ΔΛΔΝΖ ΓΑΝΗΖΛ ΒΑ΢ΗΛΗΚΖ 1ν Γεληθό Λύθεην Αγ. Γεκεηξίνπ ΢ηξαηάξρνπ Παπάγνπ 23, ΑΓΗΟ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢ 210 9769885

ΓΑΝΗΖΛΟΠΟΤΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ΓΡΟ΢Ο΢ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ΢ 1ν Γεληθό Λύθεην Αξγπξνύπνιεο Πνιεκηζηώλ 15, ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 210 9925514
210 5221158,
ΓΡΟ΢ΟΤ ΔΛΔΝΖ ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ΢ ΒΑ΢ΗΛΔΗΟ΢ 1ν ΔΠΑΛ Αζελώλ Αρηιιέσο 37 - 41 & Μπιιέξνπ, ΜΔΣΑΞΟΤΡΓΔΗΟ 210 5225189,
210 5203905
ΘΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ΚΑΛΟΦΗΚΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ 1ν Πεηξακαηηθό Γεληθό Λύθεην Αζελώλ Ζπίηνπ 15, ΠΛΑΚΑ 210 3221687
210 5624448,
ΚΑΛΣ΢Α ΑΘΖΝΑ ΚΑΡΑΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΢ΠΤΡΗΓΧΝ 2ν Γεληθό Λύθεην Αγ.Βαξβάξαο 28εο Οθησβξίνπ 12 & Δι. Βεληδέινπ, ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
210 5619594
ΚΑΡΒΔΛΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΔΦΑΛΛΧΝΗΣΟΤ ΜΑΡΓΑΡΟΤΛΑ 2ν Γεληθό Λύθεην Ακαξνπζίνπ Μ. Αιεμάλδξνπ 125, ΑΜΑΡΟΤ΢ΗΟ 210 6129101
210 6859439,
ΚΔΦΔΡΛΖ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢ ΚΟΡΓΧ΢Ζ ΜΑΡΗΑ 2ν Γεληθό Λύθεην Υαιαλδξίνπ Αραΐαο 2 & Λ. Πεληέιεο, ΥΑΛΑΝΓΡΗ
210 6817475
ΚΟΡΗ΢ΗΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ ΚΡΔΜΠΔΝΗΟΤ ΑΝΘΖ 2ν ΔΠΑΛ Υαιαλδξίνπ Έιιεο 3, ΥΑΛΑΝΓΡΗ 210 6830333
ΑΘΗΝΑ

ΚΡΔΣ΢Ζ ΗΧΑΝΝΑ ΛΑ΢ΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ 20ν Γεληθό Λύθεην Αζήλαο Επκπξαθάθε 46 - 48, ΚΑΣΧ ΠΑΣΖ΢ΗΑ 210 8329566

ΛΑ΢ΚΑΡΑ ΥΡΤ΢ΟΤΛΑ ΜΑΚΡΖ΢ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟ΢ 28ν Γεληθό Λύθεην Αζελώλ Πξαηίλνπ 19 (είζνδνο από ΢π. Μεξθνύξε 20), ΠΑΓΚΡΑΣΗ 210 7211788

ΜΑΚΡΖ΢ ΜΑΡΗΟ΢ ΜΑΤΡΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ 3ν Γεληθό Λύθεην Αγ.Παξαζθεπήο Υξ. ΢κύξλεο & Γεξβελαθίσλ, ΑΓΗΑ ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 210 6016531

ΜΑΤΡΑΝΣΕΑ΢ ΗΧΑΝΝΖ΢ ΜΟΤΡΣΕΟΤΚΟΤ ΑΘΑΝΑ΢ΗΑ 33ν Γεληθό Λύθεην Αζήλαο Αγιαύξνπ 12, ΚΟΤΚΑΚΗ 210 9220049

ΜΟΤ΢ΜΟΤΛΖ΢ ΑΓΓΔΛΟ΢ ΜΠΟΛΑΝΑΚΖ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΑ 4ν Γεληθό Λύθεην Αηγάιεσ Μπθελώλ & Κνξίλζνπ, ΑΗΓΑΛΔΧ 210 5902859

ΜΠΟΛΟΛΗΑ ΒΑ΢ΗΛΗΚΖ ΝΣΑΝΣΟΤ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΗΑ 4ν Γεληθό Λύθεην Γιπθάδαο Ππζαγόξα & Κπλνπξίαο, ΑΝΧ ΓΛΤΦΑΓΑ 210 9611760

ΝΣΑΡΜΟ΢ ΝΗΚΟΛΑΟ΢ ΠΑΝΣΔΛΑΡΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 4ν Γεληθό Λύθεην Καιιηζέαο Δι. Βεληδέινπ 175, ΚΑΛΛΗΘΔΑ 210 9560620

ΠΑΝΣΔΛΔΟΤ ΔΛΔΝΖ ΠΑΠΑΥΡΖ΢ΣΟΤ ΥΡΗ΢ΣΗΝΑ 4ν Γεληθό Λύθεην Πεξηζηεξίνπ Κιείηνξνο & Αγ.Παύινπ 53, ΠΔΡΗ΢ΣΔΡΗ 210 5737823

210 5816183,
ΠΑΠΟΡΗΓΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ ΠΟΓΖΜΑΣΑ΢ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ΢ 4ν Γεληθό Λύθεην Υατδαξίνπ Πινπκπίδε 24 & Οδπζζέσο, ΥΑΨΓΑΡΗ
210 5811512

ΠΟΕΗΟ΢ ΓΔΧΡΓΗΟ΢ ΢ΑΗ΢ΑΝΑ ΢ΟΦΗΑ 46ν Γεληθό Λύθεην Αζήλαο Π. Κπξηαθνύ 10, ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ 210 6436824
210 9915259,
΢ΑΚΑΓΗΑΝΝΖ ΗΧΑΝΝΑ ΢ΜΤΡΝΗΧΣΑΚΖ΢ ΝΗΚΟΛΑΟ΢ 5ν Γεληθό Λύθεην Ζιηνύπνιεο Βνπιηαγκέλεο 525 & Παπαλαζηαζίνπ, ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 210 9929080,
210 9919567
210 2719438,
΢ΟΒΑΣΕΖ΢ ΓΔΧΡΓΗΟ΢ ΢ΣΤΛΗΑΡΑ΢ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟ΢ 5ν Γεληθό Λύθεην Ν. Ησλίαο Δκκ. Παππά 6 & Φηιειιήλσλ, ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ
210 2758767
210 9313030,
΢ΤΛΗΓΝΑΚΖ ΓΔ΢ΠΟΗΝΑ ΣΡΗΚΟΡΖ ΔΗΡΖΝΖ 5ν Γεληθό Λύθεην Ν. ΢κύξλεο Αγλώζησλ Μαξηύξσλ 1 - 3, ΝΔΑ ΢ΜΤΡΝΖ
210 9355110

1/5
Ανώτατο Σσμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
ΓΡΑΠΣΟ΢ ΔΘΑΓΩΝΘ΢ΜΟ΢ ΕΘΝΘΚΗ΢ ΣΡΑΠΕΖΑ΢ ΕΣΟΤ΢ 2010
ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΕΞΕΣΑ΢Η΢: 17/4/2010
ΩΡΑ ΕΞΕΣΑ΢Η΢: 10:00-14:00
ΠΟΛΗ ΢ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ
ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΛΩ΢ΑΝ ΝΑ ΕΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΕΩ΢ ΕΞΕΣΑ΢ΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΣΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΞΕΣΑ΢ΘΟΤΝ
210 2529286,
ΣΡΗΚΟΤΛΖ ΚΤΡΗΑΚΖ Σ΢ΗΧΣΟ΢ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ΢ 59ν Γεληθό Λύθεην Αζελώλ ΢εθνύλδνπ 10, ΑΝΧ ΠΑΣΖ΢ΗΑ 210 2529006,
ΑΘΗΝΑ

210 2529015
Σ΢ΟΓΚΑ ΢ΟΦΗΑ ΥΑΛΗΧΣΖ ΓΗΑΝΝΟΤΛΑ 60ν Γεληθό Λύθεην Αζελώλ Κπςέιεο 46 & Παμώλ, ΚΤΦΔΛΖ 210 8829195

ΥΑΛΗΧΣΖ΢ ΑΘΑΝΑ΢ΗΟ΢ ΧΡΟΛΟΓΑ΢ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟ΢ 7ν Δζπεξηλό Γεληθό Λύθεην Αζήλαο Ληνζίσλ 42, ΠΛΑΣΔΗΑ ΒΑΘΖ΢ 210 8256699
ALIKAJ MIRSIDA HRISTO ELENI
1ν Γεληθό Λύθεην Πάηξαο Αλζνύπνιε, ΠΑΣΡΑ 2610 422044
ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΗ΢ΣΗΝΑ Α΢ΠΡΟΓΔΡΑΚΑ ΓΔΧΡΓΗΑ
Α΢ΠΡΟΤΓΑ ΒΑ΢ΗΛΗΚΖ ΓΗΑΝΝΟΤΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ 1ν ΔΠΑΛ Πάηξαο Γ. ΢εθέξε 1, ΚΟΤΚΟΤΛΗ ΠΑΣΡΑ 2610 643156

ΓΗΑΝΝΟΤΛΖ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΑ ΕΑΠΑΝΣΗΧΣΖ ΔΛΔΝΖ 11ν Γεληθό Λύθεην Πάηξαο Νόξκαλ 57, ΠΑΣΡΑ 2610 453575

2610 222696,
ΕΑΠΠΖ ΔΛΔΝΖ ΚΑΠΟΓΗΑΝΝΑΣΟΤ ΑΝΓΡΗΑΝΝΑ 13ν Γεληθό Λύθεην Πάηξαο Κνξίλζνπ 221 (είζνδνο από Καλαθάξε), ΠΑΣΡΑ
2610 222503

ΚΑΠΟΓΗΑΝΝΑΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΚΟΛΟΒΟΤΡΖ ΠΑΝΧΡΑΗΑ 2ν Γεληθό Λύθεην Πάηξαο Αξναλείσλ & Θ. Αμαξιηάλ, ΑΓΗΟ΢ ΓΔΧΡΓΗΟ΢ ΛΑΓΓΟΤΡΑ, ΠΑΣΡΑ 2610 322394
2610 461721,
ΚΟΛΤΓΑ ΢ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ ΛΑΕΑΡΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ 2ν ΔΠΑΛ Πάηξαο Σέξκα Αγίαο ΢νθίαο, ΠΑΣΡΑ
ΠΑΣΡΑ

2610 461722
ΛΑΕΑΡΖ ΜΑΤΡΑ ΜΔΛΗΓΚΑΚΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 3ν Γεληθό Λύθεην Πάηξαο Αγ.Ησάλλνπ - Πξάηζηθα 2, ΠΑΣΡΑ 2610 316875

ΜΔΛΗΓΚΧΝΖ΢ ΑΘΑΝΑ΢ΗΟ΢ ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ΢ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ΢ 4ν Γεληθό Λύθεην Πάηξαο Αξόεο 11, ΠΑΣΡΑ 2610 620198

ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 5ν Γεληθό Λύθεην Πάηξαο Μαξαγθνπνύινπ 2, ΠΑΣΡΑ 2610 223073
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΒΑ΢ΗΛΗΚΖ ΡΧΜΑΝΟΤ ΓΔ΢ΠΟΗΝΑ 6ν Γεληθό Λύθεην Πάηξαο Νόξκαλ 57, ΠΑΣΡΑ 2610 421200

ΡΧΜΑΝΟΤ ΜΔΛΠΟΜΔΝΖ ΢ΣΔΦΑΝΗΓΖ΢ ΓΡΖΓΟΡΗΟ΢ 7ν Γεληθό Λύθεην Πάηξαο ΢νπλίνπ 111-115, ΠΑΣΡΑ 2610 322116

΢ΣΔΦΑΝΗΓΟΤ ΑΝΝΑ Σ΢ΗΧΣΑ ΕΧΖ 8ν Γεληθό Λύθεην Πάηξαο Αινλλήζνπ 109, ΚΟΤΚΟΤΛΗ ΠΑΣΡΑ 2610 323184

Σ΢ΗΧΣΟΤ ΒΑ΢ΗΛΗΚΖ ΦΧΜΟΓΗΑΝΝΖ ΒΑ΢ΗΛΗΚΖ 9ν Γεληθό Λύθεην Πάηξαο Απζηξαιίαο 62, ΠΑΣΡΑ 2610 431359
BEQO SHERAFIN BRAIMLLARI ELENA
1ν Γεληθό Λύθεην Ζξαθιείνπ Λ. Γεκνθξαηίαο 1, ΑΝΑΛΖΦΖ, ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ΢ 2810 346092
ΑΒΑΣΕΟ΢ ΠΑΝΣΔΛΖ΢ ΒΡΟΝΣΑΚΖ ΢ΣΤΛΗΑΝΖ
ΒΡΟΤΒΖ ΜΑΡΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΝΑΚΖ΢ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 13ν Γεληθό Λύθεην Ζξαθιείνπ Μάρεο Κξήηεο 52, ΣΑΛΧ΢, ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ΢ 2810 252172
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΖΛΗΑ ΔΤΑΝΘΗΑ ΚΟΝΣΑΡΑ ΜΑΡΗΑ 2ν Γεληθό Λύθεην Ζξαθιείνπ Η. Κνλδπιάθε 32, ΘΔΡΗ΢Ο΢, ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ΢ 2810 372732

ΚΟΝΣΗΣ΢Ζ΢ ΓΔΧΡΓΗΟ΢ ΜΑΝΟΤ΢ΗΓΑΚΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 3ν Γεληθό Λύθεην Ζξαθιείνπ Λ. Γεκνθξαηίαο 12, ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ΢ 2810 282911

ΜΑΝΣΑΛΖ-ΥΑΣΕΖΑΠΟ΢ΣΟΛ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΗΑ ΝΗΠΤΡΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 4ν Γεληθό Λύθεην Ζξαθιείνπ Φηιηπ/πόιεσο 45, ΘΔΡΗ΢Ο΢, ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ΢ 2810 252495

ΝΗΧΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ΠΟΛΤΥΡΟΝΑΚΖ΢ ΢ΠΤΡΗΓΧΝ 5ν Γεληθό Λύθεην Ζξαθιείνπ Λεπηέξε ΢θεπεηδή 31 ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ, ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ΢ 2810 234045
ΠΟΤΛΖΜΔΝΟΤ ΢ΟΦΗΑ ΣΗΣΑΚΖ΢ ΔΤΑΓΓΔΛΟ΢ 6ν ΔΠΑΛ Ζξαθιείνπ Πηηζνπιάθε 24, ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ, ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ΢ 2810 234444

ΣΡΑΥΑΝΑΣΕΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΦΤΥΟΓΗΟΤ ΣΑ΢ΗΑ 7ν Γεληθό Λύθεην Ζξαθιείνπ Γ. Μαξάληε, ΓΗΟΦΤΡΟ΢, ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ΢ 2810 251794

GRIEBAU ANGELA GRIEBAU ANGELA


Γηαπνιηηηζκηθό Γεληθό Λύθεην Δπόζκνπ Πελεηνύ & Δξσηόθξηηνπ, ΔΤΟ΢ΜΟ΢ ΘΔ΢/ΚΖ΢ 2310 703221
ΘΕ΢/ΚΗ

ΑΒΔΡΖ ΜΑΡΗΑ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΗΑΓΟΤ ΢ΟΦΗΑ ηνπ Ζ΢Α


2310 587149,
ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΗΑΓΟΤ ΢ΟΦΗΑ ηνπ ΡΑΦ ΒΑΛ΢ΑΜΑ ΜΑΡΗΑ Πεηξακαηηθό Γεληθό Λύθεην Παλ/κίνπ Μαθεδνλίαο Πξώελ ΢ηξαηόπεδν ΢ηξεκπεληώηε, ΝΔΑΠΟΛΖ ΘΔ΢/ΝΗΚΖ΢
2310 587585
Πεηξακαηηθό ΢ρνιείν Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
ΒΑΛΣ΢ΑΝΖ΢ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟ΢ ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Αγ. ΢νθίαο 51, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ 2310 277809
Θεζ/θεο

2/5
Ανώτατο Σσμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
ΓΡΑΠΣΟ΢ ΔΘΑΓΩΝΘ΢ΜΟ΢ ΕΘΝΘΚΗ΢ ΣΡΑΠΕΖΑ΢ ΕΣΟΤ΢ 2010
ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΕΞΕΣΑ΢Η΢: 17/4/2010
ΩΡΑ ΕΞΕΣΑ΢Η΢: 10:00-14:00
ΠΟΛΗ ΢ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ
ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΛΩ΢ΑΝ ΝΑ ΕΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΕΩ΢ ΕΞΕΣΑ΢ΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΣΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΞΕΣΑ΢ΘΟΤΝ

ΓΑΕΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΓΚΑΓΚΑ΢ ΑΘΑΝΑ΢ΗΟ΢ 1ν Γεληθό Λύθεην Ακπεινθήπσλ Φηιηππνππόιεσο & Γαβάθε 1, ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ ΘΔ΢/ΚΖ΢ 2310 732064

ΓΚΑΕΔΠΖ ΦΧΣΔΗΝΖ ΓΧΣΑ ΜΑΡΗΑ 1ν Γεληθό Λύθεην Δπόζκνπ Νεκέαο & Θαιείαο, ΔΤΟ΢ΜΟ΢ ΘΔ΢/ΚΖ΢ 2310 768147

ΓΑΒΖ ΔΛΔΝΖ ΓΡΑΓΑΝΟΤΓΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 1ν Γεληθό Λύθεην Θεζ/θεο Έληηζνλ 1, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ 2310 821088

ΓΡΑΓΑΣΖ΢ ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΕΗΜΠΗΛΗΑΓΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ 1ν Γεληθό Λύθεην Μελεκέλεο Ν. Κνπληνπξηώηνπ 29, ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΘΔ΢/ΚΖ΢ 2310 748430

ΕΗΟΤ ΜΟΝΗΚΑ ΗΧΑΝΝΗΓΟΤ ΡΑΛΛΟΤ 1ν Γεληθό Λύθεην Πνιίρλεο Αξθαδίνπ θαη Αξεηήο 1, ΠΟΛΗΥΝΖ ΘΔ΢/ΚΖ΢ 2310 651442

ΗΧΑΝΝΗΓΟΤ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ΚΑΝΟΝΑΡΥΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 1ν Γεληθό Λύθεην ΢πθεώλ Δπηαππξγίνπ 150, ΢ΤΚΗΔ΢ ΘΔ΢/ΚΖ΢ 2310 211522
2310 471561,
ΚΑΝΟΤΛΑ ΜΑΡΗΑ ΚΑΡΜΟΗΡΖ΢ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ΢ 1ν ΔΠΑΛ Καιακαξηάο Καξακαλιή & Μαθεδνλίαο, ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ ΘΔ΢/ΚΖ΢
2310 471065
ΚΑΡΟΤΜΠΑ ΑΡΓΤΡΧ ΚΟΚΔΛΗΓΟΤ ΛΔΜΟΝΗΑ 1ν ΔΠΑΛ Πνιίρλεο ΢απθνύο 3 (πξώελ Ν. Καξαηάζηνπ 56), ΠΟΛΗΥΝΖ ΘΔ΢/ΚΖ΢ 2310 587104
2310 653039,
ΚΟΚΚΑΛΖ΢ ΗΧΑΝΝΖ΢ ΚΟΤΡΣΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ 1ν ΔΠΑΛ ΢ηαπξνύπνιεο Θξάθεο 4, ΢ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ ΘΔ΢/ΚΖ΢
2310 641670
ΚΟΤΡΣΟΓΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ΢ ΚΧΣΟΤΛΑ ΔΤΘΤΜΗΑ 10ν Γεληθό Λύθεην Θεζ/λίθεο Γξ. Λακπξάθε 204, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ 2310 930314

ΚΧΣΟΤΛΑ ΢ΣΤΛΗΑΝΖ ΜΑΒΗΓΖ΢ ΒΑ΢ΗΛΔΗΟ΢ 13ν Γεληθό Λύθεην Θεζ/θεο Δζληθήο Άκπλαο 26, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ 2310 264394
2310 231358,
ΜΑΓΑΛΗΟ΢ ΑΝΓΡΔΑ΢ ΜΑΤΡΟΤ ΒΑ΢ΗΛΔΗΟ΢ 15ν Γεληθό Λύθεην Θεζ/θεο Καξόινπ Νηήι 24, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ
2310 231949
ΜΑΤΡΟΤΓΖ ΘΧΜΑΖ ΜΟΤΥΣΑΡΖ ΥΡΤ΢ΟΤΛΑ 19ν Γεληθό Λύθεην Θεζ/θεο Αιεμάλδξεηαο 93, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ 2310 411183
ΑΘΗΝΑ
ΘΕ΢/ΚΗ

ΜΠΑΓΗΑΕΗΓΟΤ ΝΑΣΑΛΗΑ ΜΠΟΝΗΑ΢ ΓΔΧΡΓΗΟ΢ 2ν Γεληθό Λύθεην Διεπζεξίνπ Κνξδειηνύ 25εο Μαξηίνπ 2, ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΚΟΡΓΔΛΗΟ ΘΔ΢/ΚΖ΢ 2310 774948
ΜΠΟΡΜΠΟΤΓΑΚΖ΢ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΝΟΤΡΑΚΖ ΔΛΔΝΑ 2ν Γεληθό Λύθεην Δπόζκνπ Πεηκεδά & Ηππνδξνκίνπ 1, ΔΤΟ΢ΜΟ΢ ΘΔ΢/ΚΖ΢ 2310 642595
2310 270309,
ΝΟΤ΢Ζ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ηνπ ΔΤΑ 2ν Γεληθό Λύθεην Θεζ/θεο Ηθηίλνπ 5, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ
2310 235977
2310 587331,
ΠΑΠΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ηνπ ΗΧΑ ΠΑΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ Α΢ΣΔΡΗΟ΢ 2ν Γεληθό Λύθεην Νεάπνιεο ΢ηξαη. ΢ηξεκπεληώηε, ΝΔΑΠΟΛΖ ΘΔ΢/ΚΖ΢ 2310 607521,
2310 669682
2310 641672 ,
ΠΑΠΑΝΑ΢ΣΑ΢ΗΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΠΔΡΜΑΘΟΤΛΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ 2ν ΔΠΑΛ ΢ηαπξνύπνιεο Θξάθεο 4, ΢ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ ΘΔ΢/ΚΖ΢
2310 667858
ΠΔΡΠΔΡΖ΢ ΦΧΣΗΟ΢ ΡΑΚΟΒΗΣΖ ΠΗΠΗΣ΢Α 2ν Πεηξακαηηθό Γεληθό Λύθεην Θεζ/θεο Κξηεδώηνπ 2, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ 2310 854440

ΡΑΜΠΗΑΓΟΤ ΓΔ΢ΠΟΗΝΑ ΢ΑΥΗΝΗΓΟΤ ΢ΟΦΗΑ 24ν Γεληθό Λύθεην Θεζ/θεο Λεσθ. Κ. Καξακαλιή 52, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ 2310 837801

΢ΑΥΜΠΑΕΗΓΟΤ ΓΗΑΝΑ ΢ΠΑΝΟΤ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΗΑ 3ν Γεληθό Λύθεην Δπόζκνπ Παπάγνπ & Θενδώξαο, ΔΤΟ΢ΜΟ΢ ΘΔ΢/ΚΖ΢ 2310 587691
΢ΠΑΝΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ ΣΑΞΗΓΟΤ ΣΑΣΗΑΝΑ 3ν Γεληθό Λύθεην Θεζ/θεο Απ. Παύινπ 28, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ 2310 209987
2310 524001,
ΣΑΟΤ΢ΑΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΡΑΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑ΢ΗΛΗΚΖ 4ν Γεληθό Λύθεην Θεζ/θεο ΢πγγξνύ 31, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ
2310 519194
ΣΡΑΗΑΝΟΤ ΠΔΣΡΟ΢ Σ΢ΔΠΗΓΟΤ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΗΑ 4ν Γεληθό Λύθεην ΢ηαπξνύπνιεο Ηζάθεο (όξηα Δπόζκνπ), ΢ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ ΘΔ΢/ΚΖ΢ 2310 659540

Σ΢ΔΠΗΓΟΤ ΟΛΓΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΛΖ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢ 5ν Δζπεξηλό ΔΠΑΛ Θεζζαινλίθεο Μνλαζηεξίνπ 169-171, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ 2310 539003
2310 889910,
2310 889911,
ΦΑΡ΢ΑΡΖ ΢ΟΦΗΑ ΥΑΣΕΖΒΑ΢ΗΛΔΗΟΤ ΢ΣΔΡΓΗΑΝΖ 6ν Δζπεξηλό ΔΠΑΛ Θεζζαινλίθεο Αιεμ. Παπαλαζηαζίνπ 13, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ
2310 889912,
2310 811522
ΥΑΣΕΖΒΑ΢ΗΛΔΗΟΤ ΥΡΗ΢ΣΟΦΟΡΟ΢ ΧΣΣΑ ΜΑΡΣΗΝΗΑΝΖ 7ν Γεληθό Λύθεην Καιακαξηάο Αλδξηαλνππόιεσο 2, ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ ΘΔ΢/ΚΖ΢ 2310 413433

3/5
Ανώτατο Σσμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
ΓΡΑΠΣΟ΢ ΔΘΑΓΩΝΘ΢ΜΟ΢ ΕΘΝΘΚΗ΢ ΣΡΑΠΕΖΑ΢ ΕΣΟΤ΢ 2010
ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΕΞΕΣΑ΢Η΢: 17/4/2010
ΩΡΑ ΕΞΕΣΑ΢Η΢: 10:00-14:00
ΠΟΛΗ ΢ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ
ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΛΩ΢ΑΝ ΝΑ ΕΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΕΩ΢ ΕΞΕΣΑ΢ΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΣΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΞΕΣΑ΢ΘΟΤΝ
GJIKA SOFIA ZHONGA GARUFALA 26510 47682,
Γεληθό Λύθεην Αλαηνιήο Ησαλλίλσλ Πιάησλνο & Αληύπα 1, ΑΝΑΣΟΛΖ (ΡΑΥΖ ΢ΑΜΖ), ΗΧΑΝΝΗΝΑ
ΑΒΡΑΜΠΟ΢ ΛΑΕΑΡΟ΢ ΓΔΡΟ΢ΣΑΘΖ ΥΡΗ΢ΣΗΝΑ 26510 85045
26510 25013,
ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΟΛΓΑ ΕΖΚΟΠΟΤΛΟΤ ΢ΟΦΗΑ Γεληθό Λύθεην Εσζηκαίαο ΢ρνιήο Ησαλλίλσλ Πιαηεία Αξρηεπηζθόπνπ ΢ππξίδσλνο, ΗΧΑΝΝΗΝΑ
26510 20858
ΕΖΚΟ΢ ΑΓΓΔΛΟ΢ ΚΛΗΣ΢ΗΝΑΡΖ ΔΛΔΝΖ 1ν Γεληθό Λύθεην Ησαλλίλσλ Π. Μεθάιε 5 (΢πλνηθηζκόο Κηάθα), ΗΧΑΝΝΗΝΑ 26510 41028

26510 78697,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΛΟΝΣΕΑΡΖ ΑΝΝΑ ΛΟΤΚΑ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢ 2ν Γεληθό Λύθεην Ησαλλίλσλ "Γεσξγίνπ ΢ηαύξνπ" Λεσθ. Γ. Παπαλδξένπ 4 - 6, ΗΧΑΝΝΗΝΑ
26510 27073
26510 23282,
ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟ΢ ΛΑΕΑΡΟ΢ ΜΠΔΥΛΖ ΥΑΡΟΤΛΑ 3ν Γεληθό Λύθεην Ησαλλίλσλ "Δπηθάλεηνο ΢ρνιή" Δπηθηήηνπ 26 (Σέξκα Βειαξά), ΗΧΑΝΝΗΝΑ 26510 37269,
26510 30892
26510 46812,
ΜΠΗΕΗΚΑ ΗΧΑΝΝΑ ΠΑΠΑΗΧΑΝΝΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ 4ν Γεληθό Λύθεην Ησαλλίλσλ "Αθαδεκία" Γσδώλεο 6, ΗΧΑΝΝΗΝΑ
26510 49855
ΠΑΠΑΗΧΑΝΝΟΤ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΑ ΢ΗΑΠΛΑΟΤΡΑ΢ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟ΢ 5ν Γεληθό Λύθεην Ησαλλίλσλ 8εο Μεξαξρίαο 3 (Έλαληη Κνιπκβεηεξίνπ), ΗΧΑΝΝΗΝΑ 26510 72038

΢ΗΑΠΛΑΟΤΡΑ΢ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ ΣΡΑΓΟΤΓΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ 7ν Γεληθό Λύθεην Ησαλλίλσλ Κσζηή Παιακά & Γσδώλεο 33, ΗΧΑΝΝΗΝΑ 26510 33644
26510 43010,
ΣΡΑΓΟΤΓΑΡΑ΢ ΖΛΗΑ΢ ΦΑΡΡΑ΢ ΗΧΑΝΝΖ΢ 8ν Γεληθό Λύθεην Ησαλλίλσλ Σέξκα Λ. Γσδώλεο, ΗΧΑΝΝΗΝΑ
26510 41313
ΑΒΓΑΝΑ ΢ΧΣΖΡΗΑ ΑΡΥΗΜΑΝΓΡΗΣΖ΢ ΒΑΗΟ΢ Δζπεξηλό Γεληθό Λύθεην Λάξηζαο Ηνπζηηληαλνύ & Κνκλελώλ, ΛΑΡΗ΢Α 2410 254711
ΑΡΧΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΓΔΡΟΚΧ΢ΣΑ ΑΝΝΑ Μνπζηθό ΢ρνιείν Λάξηζαο Σ. Λεηβαδίηε 20, ΛΑΡΗ΢Α 2410 627121

ΓΔΡΟΚΧ΢ΣΑ ΒΑ΢ΗΛΗΚΖ ΓΑΝΗΖΛ ΛΗΣ΢Α 1ν Γεληθό Λύθεην Λάξηζαο Ζπείξνπ & Αλ. Γαδή, ΛΑΡΗ΢Α 2410 620721
ΑΘΗΝΑ

2410 259859,
ΓΑΝΗΛΟΤΛΖ ΠΑΝΣΟΤΛΑ ΕΗΑΡΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 10ν Γεληθό Λύθεην Λάξηζαο Σέξκα Ζξαθιεηαλνύ, ΢πλνηθία Ηππνθξάηεο, ΛΑΡΗ΢Α
2410 623775
2410 235897,
ΕΗΟΤΛΖ΢ ΒΑ΢ΗΛΔΗΟ΢ ΚΑΡΑΛΖ ΔΛΔΝΖ 11ν Γεληθό Λύθεην Λάξηζαο Γεκνζζέλνπο 20, ΛΑΡΗ΢Α 2410 553081,
2410 257153
ΚΑΡΑΛΖ ΜΑΡΘΑ ΚΟΚΚΟΣΑ ΜΑΡΗΑ 12ν Γεληθό Λύθεην Λάξηζαο Καιιηζζέλνπο & Θενθξάζηνπ, ΢πλνηθία Αβέξσθ, ΛΑΡΗ΢Α 2410 611044

ΚΟΚΚΧΝΖ ΜΑΡΗΑ ΚΡΟΜΛΗΓΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΖ 2o ΔΠΑΛ Λάξηζαο Καξδίηζαο ηέξκα (Παξαπιεύξσο θπιαθώλ) 2410 618628
2410 236309,
ΚΡΟΜΜΤΓΑ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΑ ΔΗΡ ΜΑΓΚΑ ΥΡΤ΢ΟΒΑΛΑΝΣΖ-ΚΑ 2ν Γεληθό Λύθεην Λάξηζαο Αηόινπ 4, ΛΑΡΗ΢Α
ΛΑΡΙ΢Α

2410 236258
2410 627754,
ΜΑΓΟΤΡΑ ΜΑΡΗΑ ΜΗΥΑΛΟΤΓΖ ΑΡΥΟΝΣΟΤΛΑ 3ν Γεληθό Λύθεην Λάξηζαο Σέξκα Οδνύ Καξδίηζαο, ΛΑΡΗ΢Α
2410 619698

ΜΗΥΑΛΟΤΓΖ΢ ΜΗΥΑΖΛ ΜΠΡΟΤΣ΢ΟΤ ΑΝΓΡΟΜΑΥΖ 4ν Γεληθό Λύθεην Λάξηζαο Ζπείξνπ & Γαδή, ΛΑΡΗ΢Α 2410 620729

ΜΤΛΧΝΑ ΑΓΛΑΗΑ ΠΑΝΑΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ 5ν Γεληθό Λύθεην Λάξηζαο Ηνπζηηληαλνύ & Κνκλελώλ, ΛΑΡΗ΢Α 2410 230828
Γ. Καξανιή & 1εο Μεξαξρίαο, ΢ΤΝΟΗΚΗΑ ΦΗΛΗΠΠΟΤΠΟΛΖ, 2410 614566,
ΠΑΝΑΓΟΤ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΑ ΠΔΡΚΟΤΛΗΓΟΤ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ 6ν Γεληθό Λύθεην Λάξηζαο
ΛΑΡΗ΢Α 2410 619990
2410 551242,
ΠΔΡΝΑΓΚΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ-ΥΡΤ΢Α ΢ΗΑΗΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ 7ν Γεληθό Λύθεην Λάξηζαο Αθαξλαλίαο & Λαθσλίαο, ΢ΤΝΟΗΚΗΑ ΥΑΡΑΤΓΖ, ΛΑΡΗ΢Α 2410 551505,
2410 267000
2410 670290,
΢ΗΑΠΑΣΖ΢ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ΢ ΣΕΔΚΟ΢ ΔΤΘΤΜΗΟ΢ 7ν ΔΠΑΛ Λάξηζαο Γξόζε & Παηνλίνπ, ΢ΤΝΟΗΚΗΑ Ν. ΠΟΛΗΣΔΗΑ, ΛΑΡΗ΢Α
2410 670291
2410 530351,
ΣΕΔΛΗΟ΢ Α΢ΣΔΡΗΟ΢ Σ΢ΗΣ΢ΗΒΟ΢ ΔΤΘΤΜΗΟ΢ 8ν Γεληθό Λύθεην Λάξηζαο Σέξκα Ρόδνπ,΢ΤΝΟΗΚΗΑ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ, ΛΑΡΗ΢Α
2410 253926
Σ΢ΗΣ΢ΗΜΠΖ ΗΧΑΝΝΑ ΦΤΥΑ ΜΑΡΗΑ 9ν Γεληθό Λύθεην Λάξηζαο Σέξκα Καξθαβίηζα (πίζσ από ην ΑΣΑ), ΛΑΡΗ΢Α 2410 282700

4/5
Ανώτατο Σσμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
ΓΡΑΠΣΟ΢ ΔΘΑΓΩΝΘ΢ΜΟ΢ ΕΘΝΘΚΗ΢ ΣΡΑΠΕΖΑ΢ ΕΣΟΤ΢ 2010
ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΕΞΕΣΑ΢Η΢: 17/4/2010
ΩΡΑ ΕΞΕΣΑ΢Η΢: 10:00-14:00
ΠΟΛΗ ΢ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ
ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΛΩ΢ΑΝ ΝΑ ΕΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΕΩ΢ ΕΞΕΣΑ΢ΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΣΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΞΕΣΑ΢ΘΟΤΝ
210 4175291,
ΑΒΓΔΛΗΧΓΖ ΕΑΦΔΗΡΑ ΓΗΑΚΟΑΝΑ΢ΣΑ΢ΗΟΤ ΝΔΚΣΑΡΗΑ Πεηξακαηηθό Γεληθό Λύθεην Ησληδείνπ ΢σηήξνο Γηόο 17, ΠΔΗΡΑΗΑ΢
210 4170055
ΠΕΙΡΑΙΑ΢

ΓΗΑΚΟΓΗΑΝΝΖ ΔΛΔΝΖ ΚΟΤΡΔΠΗΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 1ν ΔΠΑΛ Κνξπδαιινύ Καξανιή Γεκεηξίνπ 68-70, ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ΢ 210 4974600
210 4178995,
ΚΟΤΡ΢ΗΧΣΖ΢ ΜΗΚΔ΢ ΜΠΟΤΚΟΤ ΜΑΡΗΑ 2ν Γεληθό Λύθεην Πεηξαηά Ππζαγόξα 22 & Σδαβέιια, ΚΑ΢ΣΔΛΑ, ΠΔΗΡΑΗΑ΢
210 4177644
ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΖ΢ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ΢ ΢ΚΛΑΒΑΗΝΑ΢ ΑΝΣΧΝΗΟ΢ 2ν ΔΠΑΛ Γξαπεηζώλαο Μπόηζαξε 124, ΓΡΑΠΔΣ΢ΧΝΑ 210 4327535
210 4511041,
΢ΚΛΑΒΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΦΧΜΑΚΖ΢ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟ΢ 6ν Γεληθό Λύθεην Πεηξαηά Αθεληνύιε 5, ΠΔΗΡΑΗΑ΢
210 4511522
ΑΘΗΝΑ

5/5
ΑΝΩΣΑΣΟ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ΢ ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟΤ

ΟΔΗΓΘΕ΢ ΓΘΑ ΣΟΤ΢ ΤΠΟΨΗΦΘΟΤ΢ ΣΟΤ ΓΡΑΠΣΟΤ ΔΘΑΓΩΜΘ΢ΛΟΤ


ΣΗ΢ ΕΘΜΘΙΗ΢ ΣΡΑΠΕΖΑ΢ ΣΗ΢ ΕΚΚΑΔΟ΢ ΕΣΟΤ΢ 2010

Αθήνα, 24 Λαπηίος 2010

 Οη εμεηάζεηο ζα γίλνπλ κε βάζε ην πξόγξακκα πνπ έρεη ήδε θαηαρσξηζηεί ζηνπο


δηθηπαθνύο ηόπνπο ηεο ΕΣΕ (www.nbg.gr) θαη ηνπ Α΢ΕΠ (www.asep.gr) θαη έρεη
αλαξηεζεί ζηε Δηεύζπλζε Πξνζσπηθνύ ηεο ΕΣΕ (Αηόινπ 86, 1νο όξνθνο) θαη ζε όια
ηα θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο καδί κε ην ζςγκενηπυηικό πίνακα ηυν
εξεηαζηικών κένηπυν ζηα νπνία ζα δηαγσληζζνύλ νη ππνςήθηνη.
 Όλοι οι ςποτήθιοι, ανάλογα με ηο επώνςμό ηοςρ και ηον ηόπο εξέηαζηρ
πος είσαν δηλώζει, οθείλοςν να πποζέλθοςν ζηα εξεηαζηικά κένηπα πος
έσοςν ήδη οπιζηεί και ανακοινυθεί.
 Η πξνζέιεπζε ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα γίλεη ηο απγόηεπο μία ώπα ππιν ηην
έναπξη ηηρ εξέηαζηρ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο θαη λα
βξίζθνληαη εληόο ηεο αίζνπζαο όπνπ ζα δηαγσληζζνύλ ηξηάληα (30) ιεπηά πξηλ από
ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο. Όζοι παποςζιαζηούν μεηά ηο κλείζιμο ηυν θςπών
(09:30 π.μ.) δε θα γίνοςν δεκηοί ζηηο εμεηάζεηο.
 Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα έρνπλ καδί ηνπο
ηελ αζηςνομική ηοςρ ηαςηόηηηα ή ην διαβαηήπιο ή άιιν επίζεκν έγγξαθν
παξαζηαηηθό ηεο ηαπηνπξνζσπίαο (ππό ηνλ όξν όηη ζα θέξεη επηθπξσκέλε
θσηνγξαθία, π.ρ. άδεηα νδήγεζεο). Εάλ δε δηαπηζησζεί ε ηαπηόηεηα ηνπ
ππνςεθίνπ, δε ζα επηηξαπεί ε είζνδόο ηνπ ζην εμεηαζηηθό θέληξν.
 Η καηανομή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο αίζνπζεο θα γίνει αλθαβηηικά κε βάζε ην
επώλπκό ηνπο, ζύκθσλα κε ηνπο θαηαιόγνπο πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζηα εμεηαζηηθά
θέληξα.
 Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο (2) ζηιλό διαπκείαρ ηνπ ίδηνπ
ρξώκαηνο (κπιε ή καύξνπ). Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε γνκνιάζηηραο ή δηνξζσηηθνύ
(κπιάλθν), θαζώο ζην Απαληεηηθό Φύιιν δελ επηηξέπεηαη ην ζβήζηκν κε
νπνηνλδήπνηε ηξόπν. Επίζεο, ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΟΝΣΑΙ βηβιία, γξαπηέο ζεκεηώζεηο ή
άιινπ είδνπο βνεζήκαηα θαη νπνηαδήπνηε ππνινγηζηηθή κεραλή. Οη ππνςήθηνη
κπνξνύλ όκσο λα έρνπλ καδί ηνπο έλα θεπμόρ με νεπό ή ανατςκηικό.
 Καηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο αίζνπζεο εμεηάζεσλ ηα κινηηά
ηηλέθυνα θα ππέπει να είναι απενεπγοποιημένα θαη ηνπνζεηεκέλα ζην
πάησκα δίπια ζην θάζηζκά ηνπο.
 ΢ηηο αίζνπζεο εμεηάζεσλ ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ ην θάπληζκα.
 ΢ηνπο ππνςεθίνπο ζα δνζεί έλα (1) Απανηηηικό Φύλλο, ζην νηθείν πιαίζην ηνπ
νπνίνπ νη επηηεξεηέο ζα επηθνιιήζνπλ ηελ ειδική αςηοκόλληηη εηικέηα με ηο
γπαμμικό κυδικό (barcode). Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη να ελέγξοςν ηην

΢ειίδα 1 από 2
ΑΝΩΣΑΣΟ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ΢ ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟΤ

οπθόηηηα ηυν ζηοισείυν πνπ αλαγξάθνληαη ζην επάλσ ηκήκα ηεο


(νλνκαηεπώλπκν θηι.). ΢ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη να ςπογπάτοςν ζηνλ
πξνβιεπόκελν ρώξν πάλσ από ηελ εηηθέηα, θξνληίδνληαο ε ππνγξαθή λα κε
βγαίλεη έμσ από ην πιαίζην θαη λα κελ αιινηώλεη ην γξακκηθό θσδηθό (barcode).
 Ο ππνινγηζκόο ηνπ ρξόλνπ εμέηαζεο ζα μεθηλήζεη κε ηε δηαλνκή ησλ ζεκάησλ.
Εθόζνλ ζηελ εμέηαζε πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξηο (4) ελόηεηεο, ν δηαγσληδόκελνο
έρεη ηελ επρέξεηα λα δηαζέζεη γηα θάζε ελόηεηα όζε ώξα θξίλεη απαξαίηεηε, ππό
ηελ πξνϋπόζεζε όηη δε ζα ππεξβεί ην ζύλνιν ηεο ώξαο πνπ νξίδεηαη ζην
πξόγξακκα.
 Η έμνδνο από ηελ αίζνπζα ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ ζηνπο ππνςεθίνπο ππιν πεπάζει
μία (1) ώπα από ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο.
 Οη ππνςήθηνη, πξηλ απνρσξήζνπλ από ηελ αίζνπζα, είλαη ππνρξεσκέλνη να
παπαδώζοςν ζηνπο επηηεξεηέο ην Απαληεηηθό ηνπο Φύιιν καδί κε όιν ην άιιν
έληππν πιηθό πνπ ζα ηνπο έρεη δηαλεκεζεί (ζέκαηα, νδεγίεο θηι.) θαη να
ςπογπάτοςν ζηελ «Καηάζηαζε Παξόλησλ – Απόλησλ».
 Με ηελ παξάδνζε ησλ Απαληεηηθώλ Φύιισλ οι επιηηπηηέρ αθού ελέγξοςν ηα
αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, ζα ηα θαιύςνπλ παξνπζία ηνπ κε καύξν
αδηαθαλέο απηνθόιιεην θάιπκκα θαη θα ςπογπάτοςν ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηνπ
Απαληεηηθνύ Φύιινπ. Επίζεο θα καηαζηπέτοςν ην βνεζεηηθό κέξνο ηνπ
Απαληεηηθνύ Φύιινπ, θαζώο θαη ην ππόινηπν πιηθό πνπ ζα ηνπο παξαδνζεί
(ζέκαηα, νδεγίεο, πξόρεηξν).
 Με ηε λήξη ηος σπόνος εμέηαζεο νη δηαγσληδόκελνη πνπ βξίζθνληαη αθόκα ζηελ
αίζνπζα θα ππέπει να ζηκυθούν από ηηο ζέζεηο ηνπο, ανεξάπηηηα από ηο αν
έσοςν ολοκληπώζει ηιρ απανηήζειρ ηοςρ, ελόζσ νη επηηεξεηέο ζα καδεύνπλ ηα
Απαληεηηθά Φύιια θαη όιν ην άιιν πιηθό πνπ ζα έρεη δηαλεκεζεί. Μεηά ηελ
παξάδνζε ησλ Απαληεηηθώλ Φύιισλ νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη να αποσυπήζοςν
από ηελ αίζνπζα.
 Τπνςήθηνη πνπ δελ παξαδίδνπλ ην Απαληεηηθό Φύιιν ή ρξεζηκνπνηνύλ βνεζήκαηα
ή αιιεινβνεζνύληαη ή επηζέηνπλ ζην Απαληεηηθό Φύιιν ζεκεία αλαγλώξηζεο ή δε
ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο νδεγίεο ησλ επηηεξεηώλ ή
δηαηαξάζζνπλ ηελ ηάμε ή ρξεζηκνπνηνύλ κέζα επηθνηλσλίαο κε ην εθηόο ηεο
αίζνπζαο πεξηβάιινλ ή, γεληθά, δνιηεύνληαη ηελ εμέηαζε αποβάλλονηαι από ηην
αίθοςζα θαη αποκλείονηαι από ηην πεπαιηέπυ διαδικαζία, αθνύ
πξνεγνπκέλσο θιεζνύλ ζε άκεζε αθξόαζε.
 Τπελζπκίδεηαη όηη ε σπήζη κινηηών ηηλεθώνυν, άιισλ ζςζκεςών
ηηλεπικοινυνίαρ ή ςπολογιζηικών μησανών ζςνεπάγεηαι αποβολή από ηελ
εμέηαζε.

΢ειίδα 2 από 2