You are on page 1of 1

Ææ¢Á’iéπu¢√-ü¿ç°j -Ç -§ƒ-Kd-©èπ◊ Ææp≠ædûª ™‰ü¿’ èπ◊çõ‰ ÇçüÓ-∞¡† 鬮Ωuv- éπ´- ÷©’ ©†’ N†o-Nç-î√®Ω’.

-∞¡† 鬮Ωuv- éπ´- ÷©’ ©†’ N†o-Nç-î√®Ω’. X¢√J ü¿®ΩzØ- √®Ωçn ´’çí∫∞- ¡¢- √®Ωç Öü¿ßª’ç
 v°æñ«-Ææ-´’-Ææu-©Â°j §Ú®√-úø’û√ç îË°õ-æ çd‰ ü- ¿’èπ◊ Æœü祿l í¬ ÖØ√o-´’- A®Ω’´- ’-©èπ◊ ´*a† *®Ωç@- N §ƒKd ØËû©-ª ûÓ éπLÆœ ¢Á·ü¿ô- í¬
 ïߪ’-v°æü¿ §ƒKd-™éÀ ´ÊÆh Ç£æ…y-E≤ƒhç Ø√o®Ω’. 'ûüÁ §Ë ƒ ÅCµØ- ûË ª îªçvü¿- îµ®jÁ ΩtØ˛ ÅAC∑ í∫%£æ…E- éÀ îË®Ω’è- π◊Ø- √o®Ω’. Çߪ’†- ûÓ àé¬ç-ûçª í¬
¶«-•’-Ø√-ß·ª úø’ èπ◊°æpç EßÁ÷ï- é- π- éÌçûª Æ洒ߪ’ç ®√ï-éß Ã ª’ Ωa©’ ïJ-§ƒ®Ω’. Ç ûª®√yûª Ñ¢Ó
 v°æ®√§ƒ ÅCµ-ØËûª *®Ωç-@N -¢Á-©x-úÕ ´®Ω_ v°ïæ ©- èπ◊ Éçé¬ áçûÓ é¬®√u-©ß - ª÷E- éÀ îË®Ω’è- π◊E v°ñæ « Ææ´’-Æuæ ©- †’ N†o-Nç* °æ©’
îËߪ’´îª’a. °æE îËߪ’ú- çø ™ Å稻-©Â°j îªJaçî√®Ω’. Éü¿®l Ω’ éπLÆœ îµ®jÁ ΩtØ˛ ÅAC∑ í∫%£æ…E- éÀ
A®Ω’°- Aæ , A®Ω’´- ’©, †÷uÆˇô- ’úË: ®√†’†o ´·Eq-°™æ ¸ áEo- áçûª´®Ωèπ◊ *ûªh¨- ¡ŸC- û¥l Ó ´u´-£«æ J- - îË®Ω’è- π◊Ø- √o®Ω’. Åéπ\úø NNüµ¿ ´®√_© v°ïæ © Ææ´’-Æuæ ©- °j îªJaç-
éπ™x ûÁ©ç-í¬ù«™E ÅEo v§ƒçû√™x §Úöà îËߪ÷™« ´ü∆l ÅØË Ææ’hØ- √o-®ØΩ- üË Ë ´·êuç. v°ïæ © î√®Ω’. Ææ´’-Æuæ © °æJ≥- ƒ\-®√-EéÀ AAüË ÅEo ®Ω鬩 Ωu©’ BÆæ’-
Å稡ç°j §ƒKd™ Åçûª®- û-Ω_ çª í¬ îªJaç* E®Ωß g ª’ç BÆæ’è- π◊ç-ö«- ´ü¿èl π◊ Ø訽Ւ ´*a Åçü¿’¶- «- èπ◊ç-öç-ü¿E îµ®jÁ ΩtØ˛, Ñ¢Ó *®Ωç@- N- éÀ N´-Jç-î√®Ω’.
´’E v°ñæ «®√ïuç«-®√ïuç ÅCØË ÅCµØ- ûË ª *®Ωç@N @- N Ê°®Ì\-
Ê°®Ì\Ø√o®Ω
Ø√o®Ω’. È®çúø’ ô’™ Öçô’Ø√o— ÅE N™‰é- π- -O’úÕ O’-úÕ-ߪ÷-ûÓ
ûÓ -´´÷ö«úø
÷--ö«x-úø’-ûûªª’-†o†o -*®Ω
*®Ω’
®ÓV© °æ®Ωuô- †- ™ ¶µ«í∫çí¬ Çߪ’† ûª† EßÁ÷ï- é- π´- ®- ¢-Ω_ Á’†i A®Ω’- ®Ω’©’ ÅúÕT- † ã v°¨æ ¡oèπ◊ Ææ´÷-
°æA, A®Ω’´- ’-©™ NNüµ¿ 鬮Ωuv- éπ´- ÷™x §ƒ™Ô_Ø- √o®Ω’. ´’çí∫∞- ¡- üµ∆†- çí¬ îÁ§ƒp®Ω’. v°ïæ © éÓÆæç îËÊÆ ´’ç* °æ†’© í∫’Jç*
¢√®Ωç ≤ƒnEéπ °æü∆t-´B ÅAC∑ í∫%£æ«ç™ à®√pô’ îËƆœ N™‰é- π- ´÷È®\-öçÀ í˚ îËÆæ’é- Ó-´úøç èπÿú≈ ûª´’ §ƒKdéÀ ûÁLß - ª’ü- ¢-Ë ÷Á †- E
®Ω’© Ææ´÷-¢¨-Ë ¡ç™ Çߪ’† ´÷ö«xú’ø ûª÷ ûÁ©ç-í¬ù« N≠æ- ÅGµv- §ƒ-ߪ’°- ú-æ ≈f®Ω’. 'v°ñæ «-éπ®- ùΩ{ Ö†o Ø√ߪ’è- π◊ú- íÕ ¬ ††’o ûª´’
ߪ’ç™ ¢Ë®√p-ô’¢√ü¿’© •©ç ûªTç_ ü- ¿E, Åçü¿’Íé éÌûªhí¬ Öü¿u- §ƒKd© îË®´Ω- ’E Ç£æ…y-EÆ- æ’hçö- «®Ω’. ÅGµ´- ÷-†çí¬ Öçö«¢Ë’ é¬E
´÷©’ îË°ú-æ ’ø û- ª’Ø- √o-®ØΩ- √o®Ω’. ÅûªuC- éµ π ¨»ûªç v°ïæ ©’ éπLÆœ ÅC ï®Ωí- E∫ °æE— ÅE ÅØ√o®Ω’. A®Ω’°- A-æ ™ ´÷@ ´’çvA
Öçú≈-©ØË éÓ®Ω’è- π◊ç-ô’-Ø√o-®ΩE Çߪ’† ÅGµv- §ƒ-ߪ’°- ú-æ ≈f®Ω’. Xéπ%≠æg îÁçí¬-È®úÕf é¬çvÈíÆˇ §ƒKd™éÀ Ç£æ…y-Eç-*† Å稡ç v°≤æ ƒh´- †- èπ◊
éπN’-öéà À Åçü¿ñ- Æ-‰ †œ E¢ËC- é- π™ áçü¿’èπ◊ äéπ\ö- íÀ ¬ Öçú≈-©ØË ´*a-†°- ¤æ púø’ v°®æ √§ƒ ÅCµØ- ûË ª °j Nüµ¿çí¬ ÆæpçCç-î√®Ω’. ÆœF
Å稡ç°j Ææp≠æçd í¬ N´-Jç-î√-´’-Ø√o®Ω’. ûÁü§Ë ƒ, é¬çvÈíÆˇ §ƒKd©’ †öÀ ïߪ’v- °üæ ¿ §ƒKd™- éÀ ´ÊÆh Ææ´·-*ûª ≤ƒn†ç éπLp-≤ƒh´- ’E,
È®çúËÆœ E¢ËC- é- π©’ Åçü¿ñ- ß -‰ ª’ú- çø °j v°ûæ uË éπ ®√≠æçZ °j ¢√J *ûªh- Å®·ûË û√´· á´y-JéÃ í¬©ç ¢Áߪ’u-´’E îÁ§ƒp®Ω’.
¨¡ŸC¥l à §ƒöÀüÓ Ææp≠æ¢-d Á’çi ü- ¿E N´’-Jzçî- √®Ω’. üµ¿®Ω© °®Ω’í- ∫’ü- ¿- AAüË îµjÁ®tΩ Ø˛, Ñ¢ÓûÓ ¶µö‰ :à Åçûªè- π◊´- ·-†’°æ¤ v°®æ √§ƒ ÅCµ-
©Â°j ߪ‚°‘à v°¶æ ºµ’û- √y-EéÀ ´uA-Í®é- πçí¬ ûÁü§Ë ƒ îË°ú-æ ’ø û- ª’†o ØËûª *®Ωç@- N A®Ω’´- ’-©™ v°ïæ ©- ûÓ ´’¢Ë’éπç ÅßË’uç-ü¿’èπ◊
•çü˛™ §ƒ™Ô_ØË N≠æß - ª’ç°j §ƒKd™ îªJa-Ææ’hØ- √o´’Ø√o®Ω’. v§ƒüµ∆†uç Éî√a®Ω’. A®Ω’´- ’© ¶«™«-@†í∫®˝ ¢√Ææ’© Ææ´’-Æuæ ©- †’
v°üæ ∆µ † v°Aæ °- é-æ π~¢- Á’†i ûÁ©’-í∫’ü- ¨Ë ¡ç Ç£æ…y-EÊÆh Ç™-*≤- ƒh´- ’E ¢Á©-x ûÁ©’-Ææ’è- π◊Ø- √o®Ω’. AAüË îµ®jÁ ΩtØ˛ úÕ.Èé.-ÇC- Í- é¨- ¡´- ¤©’ Ø√ߪ·úø’,
úÕçî- √®Ω’. §Ú©-´®Ωç v§ƒñ„èπ◊d N≠æß - ª’ç™ v°¶æ ºµ’ûªyç ÆæpçCç-î-ª Ñ¢Ó â¢ÁÇ-j ®˝ éπ%≥ƒg®- √-´¤†’ ¢ËÍ®y-®Ω’í¬ éπ©’-Ææ’è- π◊E v°ñæ « Ææ´’-Æuæ -