You are on page 1of 1

§ƒé˙ Åù«y-ߪ·-üµ∆-©èπ◊ ¶µºvü¿ûª ™‰ü¿’

 Öví∫-¢√-ü¿’© îËûª’™x °æúË v°æ´÷ü¿ç N´-Jç-*çC. Å™¸-ë„jü∆, ©≠æ \-Í®-ûÓ-®·¶«, îÁîÁØ√u Bv´-
¢√-ü¿’©’, ï§ƒØ˛ Bv´-¢√ü¿ ÆæçÆæn ãç≠œçéÓ.. Ñ
ü˨¡ç™ ™‰úøE, •£æ›¨» îªE-§Ú®· Öçö«úøØ√o®Ω’.
´·ç•®· ü∆úø’-©èπ◊ §ƒ©p-úÕ† Öví∫-¢√-ü¿’-©†’ Ø√uߪ’-
 ¢Á©x-úÕç-*† £æ…®Ωy®˝f E¢Ë-Céπ Ø√©’í∫’ ÆæçÆæn©’ Åù«y-ߪ·-üµ∆© éÓÆæç Bv´çí¬ ßª’Ao- ≤ƒn†ç ´·çü¿’ £æ…ï-®Ω’-°æ-®Ω’-≤ƒh-´’E.. Å®·ûË, ü∆úø’™x
Ææ’h-Ø√o-ߪ’E E¢Ë-Céπ ûÁL-°œçC. †©x-•-ñ«-®Ω’™ Åù’-üµ∆- ¢√J §ƒvûªÂ°j ´’JEo ≤ƒé~¬u-üµ∆-®√©’ 鬢√©Ø√o®Ω’.
 Å™«ç-öÀüËO’ ™‰ü¿†o T™«F Jtéπ °æü∆-®√nEo é̆-ö«-EéÀ Å™¸-ë„jü∆ í∫ûª °æüË∞¡x™ Nü¿’uû˝ Å´-Ææ-®√© éÓÆæç Å¢Á’-Jé¬ ûª´’ûÓ Åù’-ä-°æpç-
È®çúø’-≤ƒ®Ω’x v°æߪ’-û√o©’ îËÆœç-ü¿E Ê°®Ì\çC. Åù’-¶µº- ü∆Eo èπ◊ü¿’-®Ω’a-éÓ-¢√-©E éÓ®Ω’ûª÷ T™«F Åçûª-èπ◊-´·çü¿’
 䶫-´÷–->ç-ö«-¢Ó© ¶µ‰öà vü¿ûª Ææü¿Ææ’q ï®Ω’-í∫’-ûª’†o ØË°æ-ü∑¿uç™ ¢Á©’-´-úÕ† Ñ äéπ 'ñ«Bߪ’ v°æéπ-ô†—†’ Núø’-ü¿© î˨»®Ω’.
¢√≠œç-í∫dØ˛: Åù«y-ߪ·-üµ∆©’ Öví∫-¢√-ü¿’© ¶«J† °æúø- E¢Ë-Cé𠧃é˙†’ Bv´ç-í¬ØË É•sçC °öÀdçC. Ç ü˨¡ É®√-Ø˛Â°j Ö´’túÕ §Ú®Ω’
èπ◊çú≈ àßË’ Ωu©’ BÆæ’-éÓ-¢√-©†o ü∆E°j 47 ü˨»© v°æüµ∆E ߪ‚Ææ’°∂ˇ ®Ωñ« T™«F.. ûª´’ Åù«y-ߪ·üµ∆©’
ÅCµ-ØË-ûª©’ Å¢Á’-J-鬙 'Åù’-¶µº-vü¿ûª Pê-®√ví∫ Ææü¿Ææ’q—™ Ææ’®Ω-éÀ~-ûªçí¬ ÖØ√o-ߪ’E, Åù’-¶µº-vü¿ûª, Åù’-E-®√-ߪ·-Dµ-éπ- Åù’-E-®√-ߪ·-Dµ-éπ-®Ωùèπ◊ Ææç•ç-Cµç* É®√-Ø˛Â°j Ççéπ~©
Ωa©’ ï®Ω’-°æ¤-ûª’†o ûª®Ω’-ùç™.. Å¢Á’-J-é¬èπ◊ îÁçC† ®Ωù©èπ◊ Ææç•ç-Cµç* ÅEo ®Ω鬩 Ωu©’ BÆæ’-èπ◊ç- N≠æ-ߪ’ç™ éπLÆœ °æE îËߪ’ö«-EéÀ Å¢Á’-Jé¬, îÁjØ√ ÅçU-
£æ…®Ωy®˝f N¨¡y-N-ü∆u-©ßª’ç ¶«ç•’ Ê°LaçC. §ƒéÀ-≤ƒn- ö«´’çô÷ N´-®Ωù Éa-èπ◊-Ø√o®Ω’. ´’®Ó-¢Áj°æ¤, Åù«y- éπ-Jç-î√®·. É®Ω’-üË-¨»© Åüµ¿u-èπ~◊©’ •®√é˙ 䶫´÷,
Ø˛™ Ö†o Åù«y-ߪ·üµ∆©’ Öví∫¢√ü¿’© îËûª’™x °æúË ßª·-üµ∆© ¶µºvü¿-ûªÂ°j §ƒé˙ûÓ °æ‹Jh-≤ƒn-®·™ Ωa©’ ï®Ω’- £æfi>ç-ö«¢Ó Åù’-¶µº-vü¿ûª Pê-®√ví∫ Ææü¿Ææ’q È®çúÓ-®Ó-ñ„j†
v°æ´÷ü¿ç î√™« áèπ◊\-´í¬ Öçü¿çô÷ £æ…®Ωy®˝f ¢Á©x-úÕç- °æ¤-ûª’-Ø√o-´’E Å¢Á’-Jé¬ ñ«Bߪ’ ¶µºvü¿ûª Ö°æ-Ææ-©-£æ…-ü∆®Ω’ ´’çí∫-∞¡-¢√®Ωç í∫çô-†o-®Ω-§ƒô’ Ææ´÷-¢Ë-¨¡-´’-ߪ÷u®Ω’. Ñ
*çC. §ƒé˙™ Åù«y-ߪ·-üµ∆©èπ◊ éπLp-Ææ’h†o ¶µºvü¿ûª ñ«Ø˛ v¶„†oØ˛ ûÁL-§ƒ®Ω’. ¶µ‰öà N´-®√-©†’ Å¢Á’-Jé¬ ñ«Bߪ’ ¶µºvü¿-ûª-´’ç-úøL Æ‘E-
v°æ°æç-îªç™ à ü˨¡ç-™†÷ ™‰†çûª éπE≠æe ≤ƒn®·™ Öví∫-¢√-ü¿’-©çû√ äéπõ‰: T™«F ߪ’®˝ úÁj®Ω-éπd®˝ ñ„°∂ˇ-•-üÁ®˝ ¢Á©x-úÕç-î√®Ω’. Åù«y-ߪ·üµ¿ -îÁj-Ø√ -Å-üµ¿u π~◊-úø’ ->ç-ö«-¢Ó-ûÓ -ä-¶«-´÷
Öçü¿E.. Ñ ØË°æ-ü∑¿uç™, Åéπ\úÕ Åù«yߪ·üµ∆-©†’ Öví∫- ¢√u°œhE E®Ó-Cµç-îª-ö«-EéÀ É®√Ø˛ èπÿú≈ ûª† ¶«üµ¿u-ûª-©†’
¢√-ü¿’©’ üÓèπ◊ØË, ¢√öÀ°j ü∆úÕ îËÊÆ v°æ´÷ü¿ç Öví∫-¢√-ü¿’™x ´’ç* ¢√∞¡Ÿx îÁúøf-¢√-∞¡xçô÷ Öçúø-®ΩE ØÁ®Ω-¢Ë-®√aLq Öçô’ç-ü¿E ØËûª-L-ü¿l®Ω÷ ÅGµ-v§ƒ-ߪ’-°æ-ú≈f-®ΩE ®Ωéπ~ù, ÂÆjEéπ ´u´-Ææn© ÅGµ-´%Cl¥, °æJ-¨-üµ¿-†-©Â°j Å¢Á’-
Öçü¿E Ê°®Ì\çC. Åù«y-ߪ·-üµ∆-©†’ Ææ秃-Cç-îª-ö«-EéÀ îÁÊ°p ¶µ«®Ωû˝ Nüµ∆-Ø√Eo T™«F ¢Á·û√h-EéÀ ÅçU-éπ-Jç- ûÁL-§ƒ®Ω’. Ñ ¢Ë’®Ωèπ◊ É®√-Ø˛Â°j NCµç-î√-©E ¶µ«N-Ææ’h†o J-鬖-v¶„->™¸© ´’üµ¿u äéπ ä°æpçü¿ç èπ◊C-JçC. É®Ω’-üË-
Öví∫-¢√-ü¿’©’ îËÆæ’h†o v°æߪ’-û√o-©Â°j ïJ-°œ† Åüµ¿u-ߪ’† î√®Ω’. ´’ç* û√L-•Ø˛, îÁúøf û√L-•Ø˛ Åçô÷ ™‰®ΩE, Ççéπ~© ´·≤ƒ-®·ü∆°j éπL-Æœ-éπ-ô’dí¬ °æE îËߪ÷-©E E®Ωg- ¨»© Ææç•ç-üµ∆-©†’ Ñ ä°æpçü¿ç ü¿%úµø-ûª®Ωç îËÆæ’hç-ü¿E
E¢Ë-C-éπ†’ £æ…®Ωy®˝f N¨¡y-N-ü∆u-©ßª’ç ´’çí∫-∞¡-¢√®Ωç Núø’- ¢√®Ωçû√ ü¿’≠æd-¨¡èπ◊h™‰†E O’úÕ-ߪ÷ûÓ ´÷ö«x-úø’ûª÷ ®·ç-î√-®Ω-Ø√o®Ω’. v°æ°æçîª ÇJn-éπ-°æ-J-Æœn-A-°jØ√ 䶫´÷, Å¢Á’-Jé¬, v¶„>™¸ ®Ωéπ~ù´’çvûª’©’ ®√•-®˝d-Ííö¸q, ØÁ©q-Ø˛-ñ«-
ü¿© îËÆœçC. §ƒé˙™ ØÁ©-é̆o °æJ-Æœn-AE Ñ E¢Ë-Céπ T™«F Ê°®Ì\-Ø√o®Ω’. Å™¸-ë„jü∆ ÅCµ-ØËûª GØ˛-™«-úÁØ˛ ûª´’ >çö«-¢Ó©’ îªJaç-î√-®ΩE Ê°®Ì\-Ø√o®Ω’. G¢˛’ Ê°®Ì\-Ø√o®Ω’.