34

2,3-2,20

Κυρηνίου. 3 καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος
εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. 4 Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυὶδ ἥτις
καλεῖται Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς
Δαυίδ, 5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ,
οὔσῃ ἐγκύῳ. 6 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν
αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, 7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν
πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν
ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.
8
Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ
φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. 9 καὶ
ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν
αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. 10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ
ἄγγελος· μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν
μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, 11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον
σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυίδ. 12 καὶ τοῦτο ὑμῖν
τὸ σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον
ἐν φάτνῃ. 13 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος
στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων·
14
δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ
καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας.
15
Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ
ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους· διέλθωμεν δὴ
ἕως Βηθλέεμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ κύριος
ἐγνώρισεν ἡμῖν. 16 καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε
Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ·
17
ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος
αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου. 18 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες
ἐθαύμασ αν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς
αὐτούς· 19 ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα
συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 20 καὶ ὑπέστρεψαν οἱ
ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς
ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.

2,3-2,20

35

guvernator al Siriei Quirinius. 3 Și mergeau toți să se înscrie,
fiecare în cetatea sa. 4 A urcat și Iosif, din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David care se numește
Betleem – fiindcă era din casa și stirpea lui David –, 5 ca să
se înscrie împreună cu Maria, logodnica sa, care era însărcinată. 6 A fost așa: când se aflau ei acolo, s-au împlinit zilele
ca ea să nască; 7 și L-a născut pe fiul ei întâiul născut; și L-a
înfășat și L-a culcat în iesle, pentru că nu mai era loc pentru
ei la popas.
8
În ținutul acela erau niște păstori care stăteau pe câmp
și făceau de strajă păzindu-și turma noaptea. 9 Și un înger
al Domnului li s-a înfățișat și slava Domnului i-a învăluit în
lumină; și i-a cuprins o spaimă mare. 10 Și îngerul le-a spus:
„Nu vă temeți, căci, iată, eu vă binevestesc o bucurie mare,
care va fi pentru tot poporul: 11 vi S-a născut astăzi mântuitor, care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. 12 Acesta
este semnul pentru voi: veți găsi un prunc înfășat și culcat în
iesle.” 13 Și dintr-odată s-a ivit împreună cu îngerul o mulțime
de oaste cerească lăudându-L pe Dumnezeu și spunând:
14
„Slavă întru cele de sus lui Dumnezeu
și pe pământ pace
între oameni bineplăcuți Lui.”
15
Și a fost așa: când îngerii au plecat de la ei spre cer, păstorii
au început să vorbească între ei: „Să mergem până la Betleem
și să vedem lucrul ce s-a petrecut, despre care ne-a înștiințat
Domnul.” 16 Și au venit degrabă și i-au găsit pe Maria, pe Iosif
și pruncul culcat în iesle.
17
După ce au văzut, au făcut cunoscut lucrul care li se
spusese despre copilul acela. 18 Și toți care au auzit au rămas
uimiți de cele povestite de păstori. 19 Iar Maria păstra cu
grijă toate lucrurile acestea cântărindu-le în inima ei. 20 Și
s-au întors păstorii slăvindu-L și lăudându-L pe Dumnezeu
pentru toate cele pe care le-au auzit și văzut, așa cum li se
spusese.

Related Interests