You are on page 1of 43

SEKOLAH

KEB.PETALING (1)
JLN KLANG LAMA
KUALA LUMPUR

PELAN TAKTIKAL
2015
PANITIA MATEMATIK

PENGENALAN
Matapelajaran Matematik merupakan satu matapelajaran yang pada dasarnya
kurang dikuasai oleh murid-murid Melayu dikebanyakan sekolah kebangsaan.
Masyarakat kita menganggap Matematik susah dan membebankan . Berlainan
pula di sekolah-sekolah yang majoritinya Cina, di mana peratusan murid yang
lulus dengan cemerlang dalam Matematik begitu membanggakan.
Manakala keputusan pencapaian Matematik, terutamanya

di kalangan

murid Melayu sering menjadi bualan hangat. Fenomena ini sentiasa menjadi
igauan para guru. Sejak kebelakangan ini, ramai di kalangan ibu bapa begitu
berminat menghantar anak-anak mereka ke SJK Cina. Adakah situasi sebegini
bertitik tolak pada keputusan pencapaian yang tidak memberangsangkan di
sekolah kebangsaan berbanding di sekolah jenis kebangsaan?

RASIONAL
Telah menjadi tanggungjawab PanItia Matematik untuk merancang dan
melaksanakan program-program untuk meningkatkan lagi pencapaian Matematik
di semua peringkat pembelajaran murid. Menyedari tanggungjawab yang
disandarkan kepada Panatia ini, maka berbagai aktiviti dan program telah
dirancang sepanjang tahun 2015 sebagai satu usaha yang berterusan untuk
menjana kecemerlangan. Adalah diharapkan usaha yang murni ini akan
mendapat kerjasama yang baik di kalangan murid-murid, guru-guru, pihak
pentadbir dan ibu bapa dalam memastikan segala yang dirancang dapat
dilaksanakan dengan jayanya. Menjadi harapan PanItia Matematik juga agar
segala usaha yang dicurahkan ini akan dapat membuahkan hasil yang
membanggakan kepada semua pihak.

MATLAMAT
Dalam merangka program sepanjang tahun 2015 ini, pencapaian tahun
2014 bagi Tahun 2 hingga Tahun 6 diambil kira sebagai kayu pengukur peringkat
awal. Dengan melaksanakan pelbagai aktiviti yang telah dirancang, adalah
menjadi harapan semua pihak terutama Panitia Matematik untuk mencapai
peratus kelulusan 80% bagi semua aliran.

OBJEKTIF
Guru :
 Meningkatkan kebolehan, kemahiran dan kepakaran guru-guru Matematik
dari aspek pengajaran dan pembelajaran. Ini akan dapat membantu guruguru untuk menyampaikan pengajaran yang lebih berkesan dan mampu
mencapai objektif yang disasarkan.

 Mempelbagaikan teknik pengajaran untuk menarik minat murid belajar di
samping mewujudkan suasana pembelajaran yang kodusif dan ceria.

 Mewujudkan satu budaya kerja yang cemerlang di kalangan guru-guru
Matematik supaya dapat melaksanakan tanggungjawab seharian dengan
komitmen

dan

iltizam

yang

tinggi.

Kesefahaman

dan

semangat

bekerjasama di kalangan rakan setugas perlu digembelingkan dema
merealisasikan hasrat bersama ke arah mempertingkatkan mutu kerja..

 Memastikan guru-guru Matematik menjadi pelaksana kurikulum yang baik
dan berkesan, bukannya sekadar pengguna biasa.

 Memantapkan guru-guru Matematik dengan pengetahuan ICT agar dapat
membina modul modul yang menjurus kepada kehendak murid sendiri.

.MURID :  Meningkatkan motivasi di kalngan murid-murid supaya menjadi slogan ‘‘ MATEMATIK ITU MUDAH DAN MENYERONOKKAN’’ dalam kelas dan di luar kelas.  Menurunkan kadar buta Matematik kepada 5 % di semua aliran sama ada Tahap Satu atau Tahap Dua.  Meningkatkan kebolehan menguasai fakta asas Matematik di kalangan murid-murid.  Mencapai tidak kurang daripada 80% murid-murid lulus dalam Penilaian Kendalian Sekolah Rendah.  Memastikan 85% murid dapat menguasai kemahiran dalam sukatan pelajaran Matematik di kedua-dua tahap.  Mewujudkan semangat bersaing untuk cemerlang dalam subjek Matematik di kalangan semua murid mengikut kumpulan kecerdasan.

harmoni dan kondusif mampu menyumbang ke arah suasana pembelajaran yang menarik dan selesa.  Guru-guru kurang memberi latihan dan latihtubi kepada murid-murid.  Penyelenggaraan alat dan bahan Bantu mengajar yang kurang bersistematik meminimumkan penggunaannya.  Persekitran sekolah yang ceria. KELEMAHAN  Guru-guru yang kurang bermotivasi untuk megajar dan belajar.  Pelbagai jenis penilaian dilaksanakan secara terancang dan berkesan.ANALISIS SWOT KEKUATAN  Guru-guru yang mengajar adalah mereka yang terlatih dan mempunyai komitmen yang tinggi.  Guru-guru kurang pengetahuan dan kemahiran dalam mengajar topikrtopik tertentu. .  Terdapat sebilangan guru dan ibu bapa yang kurang peka terhadap kemajuan pencapaian murid-murid.  Waktu mengajar yang padat dan ditambah lagi dengan tugas-tugas perkeranian yang terpaksa dilakukan oleh guru-guru.  Guru-guru kurang menggunakan alat dan bahan bantu mangajar topiktopik tertentu.  Kerjasama pihak PIBG yang cemerlang dalam memberi sumbangan bagi menggerakkan aktiviti-aktiviti panatia.  Guru-guru menggunakan kaedah dan teknik pengajaran yang tidak sesuai dan lapuk.  Sekolah yang mempunyai kemudahan pembelajaran seperti makmal komputer dan bilik media.

 Bilangan murid di dalam kelas sesebuah kelas yang terlalu ramai sehingga mancapai 40 orang.  Walaupun kebanyakan guru yang bukan opsyen tetapi mereka mempunyai komitmen untuk mengajar subjek Matematik.  Murid-murid kurang membuat latihan/ latihtubi sendiri di rumah dan sebahagian besar murid-murid sekolah ini kurang membuat latihan yang diberi oleh guru.  Kesediaan guru-guru lama yang berpengalaman memberi kerjasamam dan membantu guru-guru baru dalam menangani masalah pengajaran. . ANCAMAN  Segelintir guru yang tidak melaksanakan tugas dengan baik.  Terdapat ibu bapa yang menganggap tugas mengajar hanya kepada pihak guru sahaja tanpa memantau/memeriksa buku anak-anak.  Sokongan pihak PIBG dalam membantu mengadakan program-program latihan staf.  Kurang sokongan padu daripada pihak pentadbir dalam melancarkan lagi perancangan yang hendak dijalankan. PELUANG  Guru-guru yang bersedia untuk menerima perubahan dan berupaya dibimbing ke arah yang lebih cemerlang dalam melaksanakan tanggungjawab.  Sebilangan ibu bapa yang tidak mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelajaran anak-anak.

Analisa Tahap Pencapaian Semasa (TOV) peratus lulus Matematik dan Sasaran Hasil Jangkaan (ETR) tahun 2015 TAHUN BILANGAN MURID TOV OTI ETR PKSR 2 PKSR 1 PKSR2 % 1 2 3 4 5 6 . PENCAPAIAN DALAM PEPERIKSAAN a. Latar belakang murid-murid yang mempunyai sosio ekonomi yang sederhana dan tiada alternatif lain dalam memberi pendidikan tambahan di rumah.

PELAN TINDAKAN AKTIVITI BIL 1 Mesyuarat panItia PIHAK TERLIBAT Pihak Pentadbir Semua guru yang Mengajar Matematik BAHAN TARIKH JANGKAAN Januari April Ogos Disember Minit mensyuarat Borang maklumat Perancangan tahunan Senarai tugasan penggubal soalan 12 jenis fail Januari panatia Oktober HASIL JANGKAAN Guru-guru mengetahui bidang tugas dalam panatia dan bekerjasaama dalam menjayakan aktiviti panatia Semua dokumen yang perlu ada di dalam fail dengan lengkap Bahan/alatan matematik kemas dan tersusun Rekod peminjam alatan/bahan digunakan dengan betul 80% orang murid lulus bagi semua aliran PETUNJUK KEJAYAAN Pengurusan panatia lebih bersistemati k 2 Mengemaskini fail panatia Ketua PanItia Setiausaha Fail lengkap dan kemaskini 3 Mengemas stok dan alatan bahan Matematik Ketua PanItia Setiausaha AJK BBM Buku stok Alat/bahan Matematik Mac Oktober 4 Penilaian formatif Penggubal soalan Guru Matematik Kertas ujian Jadual Spesifikasi Ujian Februari April Julai Ogos 5 Penilaian PKSR Penggubal soalan Guru Matematik Kertas ujian Jadual Spesifikasi Ujian Mei Oktober 80% orang murid lulus bagi aliran Peratus kelulusan mengikut aliran 6 Perkembanga n staf Pencerama h luar Guru-guru matematik Pencerama h dalaman Modul individu Februari April Ogos Kualiti pengajaran guru akan meningkat Pencapaian murid (kelulusan) akan meningkat Kekerapan guru-guru meminjam alat-alat matematik untuk P&P Peratus kelulusan mengikut aliran .

7 Minggu Matematik 8 9 10 Semua guru Matematik Kad teka Borang penyertaan Jun Penglibatan murid yang menyeluruh Motivasi UPSR Pencerama h luar Guru Tahun 6 Murid Tahun 6 Lawatan Guru sambil belajar Matematik Murid Tahun 6 Bahan bercetak Julai Bas September Murid-murid dapat menguasai teknik menjawab soalan Ilmu pengetahuan murid bertambah Kembara Sains dan Matematik Modul Benda maujud Kad soalan September Guru Sains dan Matematik Tahun 6 Ilmu pengetahuan murid bertambah Minggu Matematik berjalan dengan lancar Pencapaian murid akan lebih meningkat (peratus kelulusan) Minat murid dalam Sains dan Matematik semakin bertambah Minat murid dalam Sains dan Matematik semakin bertambah .

TENTATIF – CARTA GANTT PANATIA MATEMATIK TAHUN 2015 BIL CADANGAN AKTIVITI 1 2 3 4 5 Mesyuarat Induk Kurikulum Mesyuarat PanItia Kursus Dalaman PKSR Penyemakan buku latihan 6 7 8 murid Pencerapan P & P Minggu Matematik Seminar Teknik Menjawab 9 10 UPSR Kelas Tambahan Lawatan Sambil Belajar J X X X F M X X BULAN PELAKSANAAN A M J J O X X X X X X X CATATAN S X X X X X X X X X X X SEKOLAH X X X O .

PETALING (1) JLN KLANG LAMA KUALA LUMPUR PERANCANGAN STRATEGIK 2015 PANITIA MATEMATIK PENGENALAN .KEB.

Justeru itu. OBJEKTIF OBJEKTIF JANGKA PENDEK . Antara usaha ke arah mengaplikasikan pengetahuan mencapai wawasan ini. Penguasaan ilmu Matematik perlu ditingkatkan dari semasa ke semasa bagi menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan keperluan untuk membentuk negara maju. kemahiran menyelesaikan masalah dan berkomunikasi dalam Matematik perlu dipupuk supaya sebarang keputusan dapat dibuat dengan berkesan. masyarakat perlu membudayakan Matematik dalam kehidupan seharian. Matematik merupakan jentera atau penggerak kepada pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan negara yang berorientasikan ekonomi berasaskan pengetahuan. MATLAMAT Kurikulum Matematik Sekolah Rendah bertujuan untuk membina pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Penguasaan kedua-dua aspek ini dapat membantu murid mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab selaras dengan hasrat masyarakat dan negara maju serta dapat membantu murid melanjutkan pelajaran.Matlamat wawasan negara dapat dicapai melalui masyarakat yang berilmu pengetahuan dan berketrampilan Matematik. kemahiran penyelidikan dan pembangunan dalam bidang Matematik perlu dibina dari peringkat sekolah.

mengukur. d) Menguasai kemahiran asas Matematik iaitu membuat anggaran dan penghampiran.Objektif Kurikulum Sekolah Rendah membolehkan murid: a) Mengetahui serta memahami konsep dan prinsip yang berkaitan dengan nombor. c) Menguasai kemahiran operasi bergabung. c) Mengamalkan ilmu Matematik secara bersistem. ukuran dan perwakilan data. menguasai kemahiran dan menyelesaikan masalah. tepat dan teliti. OBJEKTIF JANGKA PANJANG a) Menggunakan laras bahasa Matematik yang betul. tolak. ruang. darab dan bahagi. heuristic. e) Menghargai kepentingan dan keindahan Matematik. e) Menggunakan pengetahuan dan kemahiran Matematik bagi merancang strategi penyelesaian masalah secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. b) Menguasai kemahiran operasi asas Matematik iaitu tambah. operasi . mengendali data dan mewakili maklumat dalam bentuk graf dan carta. d) Mendapat peluang melibatkan diri dalam perkembangan dunia pendidikan Matematik. b) Menggunakan perkakasan teknologi yang bersesuaian untuk membina pemahaman konsep. ANALISIS SWOT KEKUATAN .

f) Guru-guru kurang pengetahuan dan kemahiran dalam topik tertentu. g) Penyelenggaraan alat bantu mengajar yang kurang bersistematik mengurangkan penggunaannya. i) Bilangan murid di dalam sesebuah kelas yang terlalu ramai hingga mencapai 40 orang. c) Guru-guru kurang memberi latihan dan latihtubi kepada murid-murid. j) Kurang sokongan padu daripada pihak pentadbir dalam melancarkan lagi perancangan yang hendak dijalankan. e) Guru-guru kurang menggunakan alat bantu mengajar dalam pengajaran. d) Kerjasama PIBG dalam memberi sumbangan bagi menggerakkan aktivitiaktiviti panitia. PELUANG .a) Guru-guru yang mengajar adalah mereka yang terlatih dan mempunyai komitmen yang tinggi. h) Waktu mengajar yang padat dan ditambah lagi dengan tugas-tugas perkeranian yang terpaksa dilakukan. d) Terdapat sebilangan guru dan ibubapa yang kurang peka terhadap kemajuan pencapaian murid-murid. b) Guru-guru menggunakan kaedah dan teknik pengajaran yang tidak sesuai dan lapuk. e) Pelbagai jenis penilaian dilaksanakan secara terancang dan berkesan. b) Sekolah mempunyai kemudahan pembelajaran seperti makmal computer dan bilik media. KELEMAHAN a) Guru-guru kurang bermotivasi untuk belajar dan mengajar. c) Sekolah mempunyai banyak jenis alat bantu mengajar yang mampu merangsang pembelajaran murid.

e) Latar belakang murid-murid yang mempunyai sosio ekonomi yang sederhana dan tiada alternatif lain dalam memberi pendidikan tambahan di rumah. b) Sebilangan ibubapa tidak mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelajaran anak-anak. c) Murid-murid kurang membuat latihan / latih tubi sendiri di rumah dan sebahagian besar murid-murid sekolah ini kurang membuat latihan yang diberi oleh guru. ANCAMAN a) Segelintir guru tidak melaksanakan tugas dengan baik. c) Kesediaan guru-guru lama yang berpengalaman memberi kerjasama dan membantu gurur-guru baru dalam menangani masalah pengajaran. f) Tidak seiring dengan kempen Kerajaan iaitu “Bekerja bersama pemimpin” bukan “Bekerja untuk pemimpin”. PENCAPAIAN AKADEMIK . d) Walaupun kebanyakan guru yang bukan opsyen tetapi mereke mempunyai komitmen untuk mengajar subjek Matematik.a) Guru-guru yang bersedia untuk menerima perubahan dan berupaya dibimbing kearah yang lebih cemerlang dalam melaksanakan tanggungjawab. d) Terdapat ibubapa yang menganggap tugas mengajar hanya kepada pihak guru sahaja tanpa memantau / memeriksa buku anak-anak. b) Sokongan PIBG dalam membantu mengadakan program-program latihan staf.

a) Analisis Tahap Pencapaian Semasa (TOV) peratus lulus Matematik UPSR 2014 dan Sasaran Hasil Jangkaan (ETR) tahun 2015. UPSR 2014 (TOV) b) 2015 (OTI 1) 2016 (OTI 2) 2017 (ETR) Analisis Tahap Pencapaian Semasa (TOV) peratus cemerlang A Matematik UPSR 2014 dan sasaran Hasil Jangkaan (ETR) tahun 2015. A UPSR 2014 (TOV) 2015 (OTI 1) 2016 (OTI 2) 2017 (ETR) Enrolmen murid Bilangan Peratus c) Analisis Tahap Pencapaian Semasa (TOV) mengikut gred Matematik UPSR 2014 dan Sasaran Hasil Jangkaan (ETR) tahun 2015-2017 .

PENCAPAIAN SEBENAR (TOV UPSR 2014) LULUS CEMERLANG SASARAN HASIL JANGKAAN (ETR UPSR 2015) .Gred UPSR 2014 (TOV) 2015 (OTI 1) 2016 (OTI 2) 2017 (OTI 3) A B C D E d) Analisis Tahap Pencapaian Semasa (TOV) Peratus Lulus Dan Cemerlang Matematik UPSR 2012 dan Sasaran Hasil Jangkaan (ETR) Tahun 2015.

e) TAHUN 1 2 3 4 5 Analisis Tahap Pencapaian Semasa (TOV) Peratus Lulus Matematik PKSR 2014 Dan Sasaran Hasil Jangkaan (ETR) Tahun 2015-2017. PENCAPAI AN SEBENAR SASARAN HASIL JANGKAAN TOV PKSR 1 OTI 1 PKSR 2 OTI 2 OTI 3 ETR 2014 2014 2015 2016 2017 .

Memperbanyakkan penggunaan BBM / ABM 3 Ketua Panitia X X X X GPK Tadbir dan Kurikulum Meningkatkan peluang X X X X a. Perkembangan professional staf. 4 Guru Bimbingan dan Kaunseling Mengurangkan ancaman X a. Pentadbir Sekolah X X X Ketua Panitia GPK Tadbir dan kurikulum . Memberi insentif kepada murid yang mencapai keputusan tertinggi dalam kelas.JADUAL PELAKSANAAN STRATEGI (TAHUN 2015 – 2017) BIL 1 STRATEGI Meningkatkan kekuatan 2013 2014 2015 2016 TINDAKAN X X X X Ketua Panitia GPK Tadbir dan Kurikulum 2 Mengurangkan Kelemahan a. Merapatkan hubungan organisasi dengan komuniti. b.

Guru-guru perlu memeriksa latihan murid dengan lebih teliti terutama aspek penulisan nombor. Menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian(JSU) dan membuat postmortem / analisis ujian dan peperiksaan dalaman. Pencerapan dijalankan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa. . b.PENYELIAAN DAN PENILAIAN a. c. d. Selalu mengadakan sesi percambahan minda sesame guru sekiranya timbul masalah dalam P & P. simbol matematik serta unit-unit yang terlibat.

SEKOLAH KEB.PETALING (1) JLN KLANG LAMA KUALA LUMPUR PROGRAM AKTIVITI TAHUN 6 2015 PANITIA MATEMATIK .

PROGRAM / AKTIVITI MURID TAHUN 6 SK PETALING (1) 2015 TARIKH PROGRAM/AKTIVITI Kelas tambahan Matematik tahun 6 MAC – SEPT FEB & MEI Perjumpaan ibubapa . guru-guru tahun 6 dan pentadbir Cuti Sekolah Kelas tambahan Matematik semasa cuti sekolah APRIL Bengkel teknik menjawab soalan Matematik sesi pertama JUN Motivasi kecemerlangan pelajar OGOS Bengkel Teknik menjawab soalan Matematik kali kedua Setiap hari Jumaat JAN – JULAI Kelas tambahan NADI tahun 6 pada setiap malam Jumaat .

Kelas tambahan Matematik semasa cuti sekolah. / / 7. Kelas tambahan NADI / / / / / / / . guruguru tahun 6 dan pentadbir. / / / / 3. Bengkel teknik menjawab soalan sesi pertama. / / 6.CARTA GANTT PENINGKATAN PRESTASI MATEMATIK 2015 AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI 1. Bengkel teknik menjawab soalan Matematik kali kedua. / 4. Motivasi kecemerlangan pelajar. Kelas tambahan Matematik tahun 6 2. JUN JULAI OGOS / / / / / 5. Pejumpaan ibubapa.

PETALING (1) JLN KLANG LAMA KUALA LUMPUR PERANCANGAN STRATEGIK PENINGKATAN UPSR 2015 PANITIA MATEMATIK .SEKOLAH KEB.

SEKOLAH KEB.PETALING (1) JLN KLANG LAMA KUALA LUMPUR PELAN OPERASI 2015 PANITIA MATEMATIK BIL PERKARA BUTIRAN .

Pentadbir Ajk Panitia Matematik Disember Februari Mei Jun September Pentadbir AJK Panitia Matematik -NILGPK T & K Ketua Panitia Pengurusan panitia yang lebih sistematik. 3.1 2 3 4 5 Tahun Pelaksanaan Bidang Mata pelajaran Nama program Objektif 6 Aktiviti 7 Kumpulan sasaran 8 Tempoh masa 9 Pelaksana 10 11 Kos Penilaian dan pemantauan 12 Indikator kejayaan 2015 Matematik Mesyuarat Panitia Guru. mencari jalan penyelesaian masalah. membincangkan masalah dalam menjalankan aktiviti. Perjalanan aktiviti panitia yang lebih lancar dan terancang . 1. Merancang aktiviti tahunan/mingguan 2.guru akan mengetahui setiap bidang tugas dan bekerjasama dalam menjayakan aktiviti panitia.

1.BIL 1 2 3 4 5 PERKARA Tahun Pelaksanaan Bidang Mata pelajaran Nama program Objektif 6 Aktiviti 7 Kumpulan sasaran 8 Tempoh masa 9 10 11 Pelaksana Kos Penilaian dan pemantauan 12 Indikator kejayaan BIL PERKARA BUTIRAN 2015 Matematik Ujian Bulanan/PKSR Menyelaras dan membantu kemajuan murid Memastikan peratusan kelulusan yang lebih tinggi. 1. menggubal soalan berdasarkan sukatan yang telah diajar. Februari April Mei Julai September Oktober Guru-guru Matematik -NILGPK T & K Ketua Panitia Peratus kelulusan mengikut aliran/kelas. 2. menentukan aras/bidang yang telah diajar. BUTIRAN . murid yang akan menduduki peperiksaan/penilaian.

Mendapatkan bahan bacaan sifir dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. 1. Murid-murid Setiap hari (semasa perhimpunan) Guru-guru Bertugasdan Pengawas -NILGuru-guru Matematik Program berjalan dengan lancar BUTIRAN . Memastikan murid membaca dalam masa yang telah ditetapkan. 2.1 2 3 4 5 Tahun Pelaksanaan Bidang Mata pelajaran Nama program Objektif 6 Aktiviti 7 8 9 10 11 12 Kumpulan sasaran Tempoh masa Pelaksana Kos Penilaian dan pemantauan Indikator kejayaan BIL PERKARA 2015 Matematik Bijak Sifir Menggalakkan tabiat membaca sifir di kalangan murid-murid.

Menjalankan perhimpunan harian dalam Bahasa Inggeris. 3.1 2 3 4 Tahun Pelaksanaan Bidang Mata pelajaran Nama program 5 Objektif 6 Aktiviti 7 8 9 10 11 Kumpulan sasaran Tempoh masa Pelaksana Kos Penilaian dan pemantauan 12 Indikator kejayaan BIL PERKARA 2015 Bahasa Matematik English Day(bergabung dengan Panitia Bahasa Inggeris) Menggalakkan penggunaan Bahasa Inggeris secara meluas di kalangan guru dan murid untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris keduadua pihak. Bertutur dalam Bahasa Inggeris di kalangan warga sekolah. 4. BUTIRAN . 1.NIL Guru Besar GPK Program yang dirancang berjalan dengan lancar. Menggalakkan penggunaan istilah Matematik dalam Bahasa Inggeris. 2. Semua warga sekolah Setiap hari Rabu (Jan – Dis) Semua warga sekolah . Menggalakkan pengucapan bertatasusila dalam Bahasa Inggeris sewaktu pengajaran mata pelajaran lain.

Bacaan Sifir 3. Kuiz terbuka Semua murid Satu persembahan setiap bulan Guru-guru Matematik . Nyanyian 2.NILGPK T & K Ketua panitia Persembahan dijalankan sewaktu perhimpunan rasmi sekali dalam sebulan .1 2 3 4 5 Tahun Pelaksanaan Bidang Mata pelajaran Nama program Objektif 6 Aktiviti 7 8 9 10 11 Kumpulan sasaran Tempoh masa Pelaksana Kos Penilaian dan pemantauan 12 Indikator kejayaan 2015 Matematik Persembahan 5 minit Memberi peluang kepada murid untuk membuat persembahan Matematik dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. Sebarang bentuk persembahan seperti: 1.

mempamerkan hasil kerja murid yang boleh dibanggakan 1.. 3. menggalakkan bacaan di kalangan murid 2. Murid-murid SKP (1) Pameran sebulan-sepanjang tahun Guru dan murid -NILKetua panitia Pentadbir Guru-guru SKP(1) Pameran bertukar setiap bulan . 2. mempamerkan bahan yang dikumpul oleh murid berkaitan Matematik. mempamerkan bahan bacaan untuk istilah Matematik.BIL 1 2 3 4 5 PERKARA Tahun Pelaksanaan Bidang Mata pelajaran Nama program Objektif 6 Aktiviti 7 8 9 10 11 Kumpulan sasaran Tempoh masa Pelaksana Kos Penilaian dan pemantauan 12 Indikator kejayaan BUTIRAN 2015 Matematik Papan Kenyataan 1. mempamerkan tip-tip menjawab untuk soalan-soalan kertas Matematik. menggalakkan murid mengumpul bahan bacaan mengenai Matematik 3.

2. mencari istilah Matematik tersembunyi 4. Congak 7.BIL 1 2 3 4 5 PERKARA Tahun Pelaksanaan Bidang Mata pelajaran Nama program Objektif 6 Aktiviti 7 8 9 10 11 12 Kumpulan sasaran Tempoh masa Pelaksana Kos Penilaian dan pemantauan Indikator kejayaan BUTIRAN 2015 Matematik Minggu Matematik 1. menjalankan aktiviti yang boleh menarik minat murid terhadap Matematik. Bijak Sifir Semua murid Seminggu Guru dan murid Lebih kurang RM345 untuk hadiah GPK T & K Program yang dirancang berjalan lancar . kuiz 2. Nyanyian lagu berunsur Matematik 6. 3. menggalakkan penggunaan istilah Matematik dalam Bahasa Inggeris semasa berkomunikasi. teka silangkata 5. pertandingan mewarna benda tersembunyi 3. melibatkan murid dalam aktiviti 1.

BIL 1 2 3 4 PERKARA Tahun Pelaksanaan Bidang Mata pelajaran Nama program 5 Objektif 6 Aktiviti 7 8 9 10 11 Kumpulan sasaran Tempoh masa Pelaksana Kos Penilaian dan pemantauan 12 Indikator kejayaan BIL PERKARA BUTIRAN 2015 Matematik Klinik UPSR Matematik Motivasi Matematik 1. pendedahan teknik-teknik menjawab kepada murid 1. menerangkan teknik menjawab yang dapat membantu Murid-murid tahun 6 Julai – September Guru-guru Bahasa Matematik -NILGPK T & K Ketua Panitia Keberkesanan teknik dan peningkatan peratusan dalan peperiksaan BUTIRAN . membincangkan jawapan 3. murid menjawab soalan-soalan tahun lepas 2.

memberi pendedahan kepada guruguru tentang perkara / teknik yang terbaru 1. menjalankan kursus mengikut modul yang telah dibekalkan Guru-guru Matematik Bila perlu Guru-guru yang telah menghadiri kursus -NILGPK T & K Ketua panitia Kursus berjalan lancar .1 2 3 4 5 Tahun Pelaksanaan Bidang Mata pelajaran Nama program Objektif 6 Aktiviti 7 8 9 Kumpulan sasaran Tempoh masa Pelaksana 10 11 Kos Penilaian dan pemantauan 12 Indikator kejayaan 2015 Matematik Kursus Dalaman 1.

Motivasi bimbingan pelajar khas / / / 3.Kelas tambahan NADI / / / / / / / / / / . Motivasi bimbingan pellajar Mingguan / / / / / / / / 5. Aktiviti sokongan di perhimpunan pagi / / / / / / / / / / / / / / / / 4. Kerja rumah harian dan hujung minggu / / / / / / / / 2.Bengkel teknik menjawab soalan Matematik kali kedua.CARTA GANTT PENINGKATAN UPSR PANITIA MATEMATIK TAHUN 2015 AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS 1. 7. Aktiviti bijak sifir / congak 5 minit di awal P & P / 6.

Murid diberi kerja rumah selepas P & P dan latihan tambahan akan diberi pada hujung minggu. Murid-murid yang banyak membuat latihan akan lebih baik berbanding dengan murid yang kurang dan tidak membuat latihan. 3.PROGRAM PERLAKSANAAN Kerja rumah harian dan hujung minggu. Murid-murid dapat menambahkan minat mereka terhadap Matematik Program berjalan dengan lancardalam kelas mengikut guru-guru yang mengajar matapelajaran Matematik. Latihan mengikut kemahiran yang diajar pada minggu tersebut. Memenuhi masa lapang di hujung minggu dengan kerja rumah yang diberikan 1. Mengusai sesuatu tajuk dengan mudah 2. Mengadakan latihan untuk guru bagi menjalankan penandaan / semakan latihan murid sebagai sebahagian dari P & P . 1. 1. 1. Murid-murid tidak tertinggal dalam pelajaran walaupun guru yang mengajar kerap tiada kerana kursus dengan adanya latihan tersebut. Ada kelas yang tidak menjalankan aktiviti kerana tidak mendapat kerjasama dari muridmurid. 2. 2. 2. 1. Murid-murid membuat lebih banyak latih tubi dan ini dapat meningkatkan kefahaman terhadap Matematik. Kekangan masa untuk menanda latihan . 2. Tarikh Awal Januari hingga akhir Oktober Masa 10 Bulan Kumpulan Sasaran Tahun 6 Objektif Pada akhir aktiviti. murid dapat Strategi pelaksanaan Penilaian / Impak Ulasan Program Kekuatan Kelemahan Cadangan 1. Kerja rumah ini di buat di dalam buku latihan atau buku kerja.

PROGRAM PERLAKSANAAN Aktiviti sokongan di perhimpunan pagi Tarikh Awal Januari hingga akhir Oktober Masa 10 bulan Kumpulan sasaran Tahun 6 Objektif Pada akhir aktiviti. Mewujudkan keyakinan diri murid-murid untuk bercakap dikhalayak ramai. 2. Kedatangan murid ke sekolah lebih awal. Kelemahan 1. Cadangan 1. murid dapat 1. . Menggelakkan murid-murid dari membuang masa. Program perlu dikemaskini cara pengendaliannya kerana ada pertindihan jadual bertugas yang menyukarkan pengawasan dibuat. Penilaian / Impak 1. 2. Perbincangan akan dibuat untuk merancang pengisian slot yang diberi agar lebih berkesan. Kekuatan 1. Cadangan penjadualan akan diusulkan kepada pihak Pentadbir. Menguasai 4 operasi asas. Setiap hari isnin selama 10 minit sewaktu perhimpunan pagi. 2. 3. Murid membaca kad glossari Matematik dan menghafal sifir 1-12. 3. Murid lebih menguasai sifir. Menggalakan murid-murid menghafal sifir dan glosari Matematik. Menguasai sekurang-kurang 100 glossari Matematik. 2. 2. Strategi Perlaksanaan 1. Dapat menambah masa belajar muri-murid daripada 210 minit kepada 220 minit seminggu.

Pelaksanaan program Protim. . 2.PROGRAM PERLAKSANAAN Kursus meningkatkan Profesionalisme Keguruan Tarikh Awal Februari hingga akhir November (tertakluk kepada takwim sekolah) Masa 10 bulan Kumpulan sasaran Semua guru Objektif Pada akhir aktiviti. Penceramah akan diuruskan oleh pihak Bimbingan dan Kaunseling atau melalui Latihan Dalam Perkhidmatan. Guru akan lebih berkemahiran dalam strategi P & P yang diberi. Menguasai kaedah-kaedah P & P yang terkini dan lebih menarik. Teknik P & P yang betul dan berkesan. 2. Strategi Perlaksanaan Penilaian / Impak Ulasan Program Cadangan 1. guru dapat 1. Guru akan diberi latihan dalaman bagaimana untuk menjalankan Protim. Menjalankan bengkel atau permainan yang berkaitan. Guru-guru akan dibekalkan dengan bahanbahan edaran. 3. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran sedia ada. 4. 5. Dijalankan pada hari yang ditetapkan.

1. 2. Strategi perlaksanaan Ulasan Program Murid-murid berupaya muggunakan perkataan (terms) yang terdapat dalam buku teks atau buku latihan mereka didalam setiap latihan dan sebutan. Murid-murid dikehendaki membaca dan menghafal perkataan Matematik dan memahami makna dalam bahasa Melayu. Murid-murid juga digalakkan mencari makna perkataan tersebut didalam kamus. Buku “glossary” yang ada tidak mencukupi untuk digunakan oleh semua murid. Menguasai sekurang-kurangnya 100 perkataan Matematik dalam bahasa Inggeris dengan maknanya. Penilaian / Impak 1. Murid-murid dapat meningkatkan prestasi dalam ujian Bulanan dan ujian PKSR. 2. Murid-murid dapat menguasai kosa kata dan makna perkataan dalam buku tersebut. murid dapat 1. Program tidak dapat dijalankan seperti yang dirancang kerana: 1. 2. 2. Murid tidak memahami “terms” atau perkataan Matematik yang dihafal. .PROGRAM PERLAKSANAAN Penggunaan “Glossary book” semasa P & P Tarikh Awal Mac hingga akhir Oktober Masa 8 bulan Kumpulan sasaran Tahun 6 Objektif Pada akhir aktiviti.

Menguasai 4 operasi asas dalam Matematik. Murid mesti mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan mengikut aliran. 2. Meningkatkan minat untuk mempelajari matapelajaran Matematik. Memberi penghargaan kepada murid-murid melalui aktiviti yang dipertandingkan dengan memberi hadiah kepada pemenang. 2.PROGRAM PERLAKSANAAN Minggu Pusat Sumber Sekolah Tarikh Dalam bulan Julai Kumpulan Sasaran Murid tahun 6 Objektif Pada akhir aktiviti. Strategi Perlaksanaan Penilaian / Impak Kekuatan Kelemahan Cadangan 1. 1. 1. 4. Aktiviti yang dirangka lebih kepada aktiviti bertulis menyebabkan penglibatan komunikasi secara aktif tidak berlaku. Dijalankan semasa aktiviti P & P dan diluar waktu pembelajaran dan pengajaran. Aktiviti akan disusun lebih awal setiap hari sepanjang minggu untuk dilaksanakan. Murid-murid menunjukkan minat yang positif untuk menyertai pertandingan yang dijalankan. Mencungkil dan mengiktiraf kebolehan dan bakat murid yang aditonjolkan melalui aktiviti yang dirancang. Setiap aktiviti perlu dirancang dengan lebih baik supaya asprk perkembangan komunikasi murid-murid dapat dititikberatkan. 2. murid dapat 1. Murid-murid menunjukkan bakat semulajadi masing-masing melalui pertandingan yang dijalankan. . Program telah dijalankan dengan jayanya berdasarkan jumlah penyertaan murid-murid di dalam aktiviti-aktiviti yang diadakan. 3. 3.

2. murid dapat 1. Murid menyalin jawapan bagi soalan yang diberikan. Kekuatan 1. Kelemahan Bengkel dapat memberi pendedahan murid terhadap kehendak soalan dan target jawapan yang diperlukan. Melakukan pengiraan sendiri berdasarkan soalan yang diberi. Membantu murid mengetahui dan menguasai kaedah menjawab soalan dengan betul dan cepat. Penilaian / Impak 1. Bahan-bahan edaran 3. LCD 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran menjawab soalan berdasarkan format UPSR. Prestasi murid yang meningkat dalam Ujian Bulanan dan Ujian PKSR yang dijalankan. memberi pendedahan kepada guru-guru secara tidak langsung teknik P & P yang terkini dan lebih efektif 1. 2. Murid lebih berkeupayaan untuk menjawab soalan berdasarkan format UPSR. 2. 2. Strategi Perlaksanaan Bahan Belajar 1. Buku latihan Penilaian program 1. Ramai murid memahami cara menjawab soalan dengan betul terutama bagi kertas 2. Jadual bengkel tidak dapat diselaraskan dengan jadual guru agar guru mata pelajarandapat mengikuti sepenuhnya bengkel .PROGRAM PERLAKSANAAN Bengkel Menjawab Soalan (Dijalankan sewaktu P & P) Tarikh Jun dan Julai Kumpulan Sasaran Murid tahun 6 Objektif Pada akhir aktiviti. Bantu 1.

Bengkel tidak dapat dijalankan untuk kesemua murid tahun 6 Cadangan 1. murid tidak memberi fokus yang betul dalam perbincangan dengan rakan-rakan sebaliknya mengambil peluang untuk bercakap dan mainmain di dalam bengkel yang diadakan. Kehadiran diwajibkan bukan sahaja kepada murid-muri tetapi juga kepada semua guru termasuk guru baru. 2.yang dijalankan. Jadual bengkel dapat diselaraskan agar semua guru Matematik yang mengajar tahun 6 dapat menghadirinya. . 3. Bengkel dapat dan perlu dijalankan untuk semua murid tahun 6. 3. 2.