You are on page 1of 4

KHUTBAH JUM'AT BAHASA JAWA : MAULID NABI MUHAMMAD SAW

Ma’asyiral Muslimin jamaah jum’ah rokhimakumullah.
Kegem pambukaning khutbah, sumangga kita aturaken puji syukur
ing ngarsa dalem Allah SWT, ingkang sampun paring rahmat saha
hidayah dhumateng kita sedaya, sahingga wanten ing siyang punika kita
sedaya saget nindakaken dawuhipun, kanthi ihklas karana Allah. Mugimugia kita saget manggih kawilujengan ing donya dalah ing akhirat.
Shalawat saha salam kita aturaken dhumateng junjungan kita Nabi
Muhammad SAW.
Para sederek kaum muslimin, rokhimakumullah.
Dinten Jum’at Wage punika tanggal 25 Januari 2013 kaleres
tanggal 13 wulan Robi’ul Awal utawi wulan Maulud, ing ateges kala
wingi, dinten Kamis Pon

kita umat Islam khususipun sami mrengeti

wiyosan dalem Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 mulud,
kanthi mawarni-warni cara, wanten ingkang ngawontenaken pengaosan
akbar, wanten ingkang kanthi ngawontenaken tasyakuran sesarengan.
Pramila saking punika wanten ing kesempatan punika, sumangga sami
ngenget-ngenget dhateng sedaya perjuanganipun Kanjeng Nabi,
ingkang intinipun panjenenganipun dipun dipun tunjuk dening Allah
minangka Rasul, utusan minangka rahmatan lil ‘alamin lan minangka
uswatun khasanah, tuladha ingkang paling sae kangge sedaya para
manungsa.

Ma’asyiral Muslimin jamaah jum’ah rokhimakumullah.

Minangka rahmat welas asihipun Allag dhateng sedaya para mahkluk. Salajengingipun tugas Kanjeng Nabi Muhammad SAW inggih punika. (QS Al-Anbiya’ :107). minangka satunggaling utusan ingkang kadhawuhaken ndandosi lan nyampurnakaken para manungsa. . kanthi tugas minangka tabsyir utawa aweh kabar bebungah lan tasdzir utawa aweh peringatan. Kados kasebat ing QS Saba’ : 28: ‫ڪالفةة للللنامس نبمشي ةرةا نوننمذي ةرةا نونلــمكلن أنڪلنثنر ٱللنامس نل‬ ‫وننما أنرلنسللنــنك إملل ڪ‬ (٢٨) ‫نيعللنممونن‬ “Lan ingsung ora ngutus marang sira Muhammad. inggih punika. (Al Hadits). lan paring kabar peringatan badhe nampi ukuman saha pidananipun Allah sok sintena ingkang nrajang awisanipun Allah. “Satemene ingsung diutus dening Allah SWT iku mung kanthi tugas supaya nyampurnakake akhlake manungsa”. 1. Nanging akeh-akehe manungsa padha ora ngerti marang tugase Kanjeng Nabi sing mulya iki”. 2. kejaba Sun utus marang sakabehing para manungsa. Kados kasebat ing QS Al-Anbiya’ :107: (١٠٧) ‫نونما أنرلنسللنــنك إملل نرحلنمةة للللنعــنلممينن‬ “Lan Ingsun ora ngutus marang sira Muhammad kejaba minangka rahmat welas asih-Ingsun kanggo sakabehing mahkluk ing sakabehing alam”.Dene fungsi lan misi dipun utusipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Minangka paring kabar bebingah dhateng sedaya kawulanipun Allah ingkang iman lan taqwa.

kita kedah purun nindakaken sedaya ingkang dipun dawuhaken dening Allah saha nilaraken sedaya awisanipun Allah. Sahingga Iman lan taqwa dados harga mati. temtu kemawon wonten sebabipun ingkang gumathok. Sedaya dipun aturaken secara komplit lan sampurna. Sahingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW punika mujudaken satunggalipun priyagung ingkang paripurna. lewat punapa ingkang sampun dipun aturaken Kanjeng Nabi Muhammad SAW minangsa utusanipun Allah. ingkang penting saking anggen kita badhe mrengeti wiyosanipun Njeng Nabi inggih punika kita sampun saged ngamalaken punapa dereng. .Mesthi kemawon risalahipun Rasulullah punika boten namung sekedar nyakup tigang warni kadas ingkang sampun kula aturaken ing nginggil. Ingkang kedah turus kita pertahanaken murih saya ningkat saha mantep. Ma’asyiral Muslimin jamaah jum’ah rokhimakumullah. Panjenenganipun ugi kasil ngangkat derajatipun para manungsa saking panggenan ingkang asor lan nistha dhateng panggesangan ingkang linurup dening budi pekerti ingkang luhur. makna saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW ingkang jumeneng Rasul. Hadits pangandikanipun Rasulullah lan ayat Al-Qur’an ngendikanipun Allah SWT punika jelas sampun kita pahami. nyakup sedaya urusan wiwit urusan ing ndonya ngantos babagan keakhiratan. ananging langkung kathah lan langkung wiyar. ingkang kedah dipun teladhani lan dipun conto dening sedaya umat manungsa punika. inggih punika saking kasilipun nindakaken misi lan perjuanganipun minangka rahmat kagem sedaya mahkluk. Liripun yen kita kepingin pikantuk rahmat welas asihipun Allah lan kepingin pikantuk kanugrahan saha kawilujengan ing doya dalah ing akhirat.

bilih anggayuh kebahagiaan kangge salami-laminipun ing kampung akhirat. sampun ngantos ngorbanaken kebahagiaan ing alam donya. lan tumindaka becik kaya anggone Allah wis paring kabecikan marang sira”. kita kepingin mulya gesang ing donya lan gesang ing akhirat mbenjang. Nanging kados dene lare sekolah ingkang mbetahaken ujian kangge tandha kelulusanipun. Wilujeng awit ing donya ngantos ing akhirat. Para sederek. kita ing donya ugi boten badhe uwal saking ujianipun Allah. nanging aja nganti sira nglalekake bageanira saka kadonyan. makaten kosok wangsulipun. ngengingi tujuan gesang punika. Ananging kita kedah kagungan keyakinan bilih sabensaben amal tumindak ingkang kita tindakaken punika kedah ngasilaken biji akhirat. amin ya rabbal ‘alamin . Mila saking punika. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dipun utus dening Allah kangge paring pepadhang dateng sok sintena ingkang nembe nandang pepeteng. Ing ngriki Allah SWT nandesaken malih. lan paring pitedah dhateng sok sintena kemawon ingkang kesasar.Sebab kita yakin bilih tujuan kita sami. Allah sampun ngendika wanten ing QS Al-Qashash :77 : ‌‌‫صينبنك منن ٱلددنلنيا‬ ‫ٮنك ٱللم ٱللدانر ٱللنأمخنرڪة‌‌ نونل نتننس ن م‬ ‫نوٱبلنتمغ مفينما نءانت ـ‬ ‌‌‫ڪنما أنحلنسنن ٱللم إملنيلڪك‬ ‫نوأنحلمسن ڪ‬ “Lan sira golekana marang apa wae kang wis diparingake Allah marang sira (kang arupi kebahagiaane) kampong akhirat.