You are on page 1of 2

KPM(BT) LD 11/2016

BORANG PERMOHONAN PENEMPATAN DAN LAPOR DIRI
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP)
DAN
ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAHAN:
01. Borang ini hendaklah diisi dalam tiga (3) salinan oleh pegawai yang akan tamat pengajian/ cuti belajar (yang mana terdahulu)
02. 1 Salinan yang telah diisi perlu dikemukakan kepada pihak Unit Perkhidmatan Guru, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM)
dalam tempoh 3 bulan sebelum lapor diri bagi tujuan penempatan.*
03. 2 lagi salinan perlu dibawa dan diserahkan kepada Bahagian Tajaan (BT) semasa melapor diri. *
*Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) sahaja
A. MAKLUMAT PEGAWAI
Lain-Lain (sila nyatakan):
…………………………..

01. Skim & Gred Perkhidmatan

:

02. No. Rujukan Fail

:

…………………………………………………………………………………………

03. Nama

:

…………………………………………………………………………………………

04. No. Kad Pengenalan

:

……………………………………

06

Taraf Perkahwinan

:

…………………………………………………………………………………………

(a)

Nama Pasangan

:

…………………………………………………………………………………………

(b)

Tempat Bertugas Pasangan

:

…………………………………………………………………………………………

07. Alamat Surat Menyurat

:

…………………………………………………………………………………………

08. No. Telefon Bimbit/ E-mel

:

PPPS/DG …….

PPPLD/DGA ………

05.

Jantina:

……….………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………..…/ ………………….……………………………..

B. MAKLUMAT CUTI BELAJAR
Cuti Belajar
Bergaji Penuh

Cuti Belajar Separuh
Gaji

Cuti Belajar
Tanpa Gaji

01. Jenis Cuti Belajar

:

02. Kelulusan Asal Cuti Belajar

:

……….…….…………. hingga ……………………………..

03. Kelulusan Pelanjutan Cuti Belajar

:

……….…….…………. hingga ……………………………..

04. Penganjur/ Penaja

:

…………………………………………………………………………………………

05. Tempoh Ikatan Kontrak Berkhidmat

:

…………….. Tahun

06. Tuntutan Ganti Rugi

:

RM ………………………………

C. MAKLUMAT KURSUS/PENGAJIAN

01. Peringkat Kursus/ Pengajian

:

Ijazah
Kedoktoran

Ijazah Sarjana

Ijazah Pertama

Diploma
Lepasan Ijazah

Sijil

Lain-Lain

02. Program

:

…………………………………………………………………………………………

03. Bidang Kursus/ Pengajian

:

…………………………………………………………………………………………

04. Tempat Kursus/ Pengajian

:

…………………………………………………………………………………………

01. Gred Perkhidmatan

:

………………...…………….………………………………………………………..

02. Bidang Pengkhususan

:

…………………………………………………………………………………………

03. Mata Pelajaran Yang Diajar

:

…………………………………………………………………………………………

04. Alamat Tempat Bertugas Terakhir

:

…………………………………………………………………………………………

D. MAKLUMAT PERKHIDMATAN

…………………………………………………………………………………………

(ms 1/2)

02. nyatakan ……………………………………. 3. (Tanda tangan) ……………………………………… (Tanda tangan) Tarikh: Tarikh: ……………………………… (Cop Nama & Jawatan) (ms 2/2) . ………………………………………. (Sertakan salinan Sijil/ Ijazah dan Transkrip keputusan peperiksaan) 04.. (Tanda tangan PPP) : ……………………………… (Tarikh) Nota: Permohonan penempatan ini adalah tertakluk kepada kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Penempatan PPP Selepas Tamat Cuti Belajar F. Tarikh Tamat Latihan Praktikum : 03. Pengesahan PPP Pengesahan Pegawai Bahagian Tajaan Pendidikan ……………………………………….. ………………………………………. UNTUK DIISI SEMASA MELAPOR DIRI DI BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN (BT) 01. Cadangan Penempatan Semula PPP 03.No.. Tarikh Lapor Diri : …………………………. Kad Pengenalan : …………………………………………………………………… KPM(BT) LD 11/2016 E. 2. Negeri Yang Dipohon 1. Keputusan Kursus : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Lulus Sepenuhnya Lain-Lain : Gagal/Diberhentikan Belum Tamat Pengajian ………………………………………………. Sekolah di bawah pentadbiran Bahagian Pendidikan Khas …………………………………………. Gelaran Jawatan Terakhir Institut Pendidikan Guru (IPG) Pengetua/ Penolong Kanan Kolej Matrikulasi (KM) Ketua Penolong Pengarah/ Ketua Sektor/ Ketua Unit Institut Aminuddin Baki (IAB) Pensyarah Cemerlang/ Guru Cemerlang (KUP) Bahagian-Bahagian di KPM Guru Tingkatan Enam Jabatan Pendidikan Negeri (Sekolah Harian Biasa) Pensyarah Sekolah di bawah pentadbiran Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Penolong Pengarah/ Penolong Setiausaha Sekolah di bawah pentadbiran Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Guru Akademik Sekolah di bawah pentadbiran Bahagian Pendidikan Islam Lain-lain. Tarikh Tamat Kursus : 02.. ………………………………………. MAKLUMAT PERMOHONAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT CUTI BELAJAR *(DIISI OLEH PPP SAHAJA) 01...