You are on page 1of 3

Mga Karapatan ng Pilipino

Karapatang
lahat na mabuhay.

2.) Karapatang Bumoto


gating pinuno.

3.) Karapatan sa
nating mag-aral

1.)
Mabuhay karapatan nating

karapatan natin na pumili n

Edukasyon karapatan
para sa ating ikakabuti.

4.) Karapatang Maghanap-Buhay karapatan nating maghanap-buhay para sa ikauunlad ng


sarili.

5.) Karapatan na maging Malaya karapatan nating maging Malaya at mabuhay na


independente.

Mga
Karapatang

Pa

Submitted by:

Ryv Biensent D. Gabor


Submitted to:

Mrs. Jocelyn Pacure