You are on page 1of 7

RANCANGAN TAHUNAN MATA PELAJARAN

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU


TINGKATAN 2 (KEMAHIRAN TEKNIKAL)
PENGGAL PERTAMA 2013
MINGGU

TAJUK & TOPIK

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

MINGGU
1
46
JAN

Pengenalan
kepada Sukatan
Pelajaran
Tingkatan 2

Minggu
2
11-15
JAN

1. Reka Bentuk
dan
Teknologi
1.3. Reka
Bentuk dan
Penghasilan
Projek
b. Faktor reka
bentuk

Kenalpasti dan
mengingati serta
mematuhi
1. Peraturan
Bengkel
2. Langkah
Keselamatan
Mengenal pasti
faktor utama reka
bentuk

Minggu
3
18 22
JAN

c. Jenis bahan
dan pengikat

Merangkumi semua
tajuk:
1. Teras 5
tajuk
2. Elektif 3
Tajuk
3. PBS
Faktor utama reka
bentuk
- Fungsi
- Rupa bentuk
- Kesesuaian bahan
- Kaedah
pembinaan
- Ketahanan
- Kos
- Kemasan
- Keselamatan
- Nilai komersial
Jenis Bahan dan
pengikat
1. Bahan
-aluminium
-PVC
-Perspek
-Kelebihan

Aras 1
Mengenal pasti saiz,
sifat dan penggunaan
bahan serta
kesesuaiannya
Mengenal pasti

NILAI
MURNI
Berdisipli
n
Patuhi
Peraturan
Berhatihati

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
Ulangkaji Pelajaran
Tingkatan 1

Guru membuat
penerangan kepada
pelajar tentang faktor
reka bentuk

bertangg
ungjawab
bersyukur
-kemas
-bersih

Guru mengimbas
kembali pengetahuan
murid tentang bahan
dan pengikat yang
telah dipelajari
sebelumnya
Bahan logam yang

dan
kelemahan
bahan
2. Pengikat
-rivet
-glu panas
-skru benam
sendiri

Minggu
4
25-29
JAN

d. Alatan tangan
dan mesin

Pisau pemotong
perpeks
Gandin Getah
Penebuk Pusat
Rivetter
Hot Glue Gun
Stapler Gun
Gergaji Jig
Cordless Skru Driver

jenis-jenis pengikat
Menyatakan cara
penggunaan
pengikat

Aras 1
Mengenal pasti nama
dan fungsi
alatan tangan
Aras 1
Mengenal pasti nama
dan fungsi
mesin mudah alih
Mengguna dan
menyenggara mesin

-berjimat
cermat
bersistem
-sabar

perlu dipelajari ialah


alumunium dan keluli
lembut manakala
bahan plastik ialah
perspek dan PVC.
Mengetahui kekuatan
dan kelemahan
alumunium, keluli
lembut, perspek dan
PVC
Pengikat yang
diperkenalkan ialah
ribet, glu
panas dan skru benam
sendiri (self tapping
screw)
Gunakan rivetter dan
hot glue gun
Nama dan fungsi alatan
tangan yang perlu
dipelajari ialah pisau
pemotong perspek,
gandin getah, penebuk
pusat, rivetter,
hot glue gun dan stapler
gun
Tunjukcara penggunaan
alatan tangan
Aspek keselamatan diri
dan rakan perlu
diutamakan
Nama dan fungsi mesin
mudah alih yang
perlu dipelajari ialah mesin
gergaji jig,
cordless screw driver dan

Minggu
5
0105FEB

e. Proses
i. Lukisan projek
ii. Pembinaan
iii. Kemasan

i. Lukisan projek
-membuat lakaran
-menilai dan
memilih lakaran
ii. Pembinaan
iii. Kemasan

Aras 1
Membuat lakaran reka
bentuk
Menilai dan memilih
lakaran yang paling sesuai
Aras 1
Mengukur, menanda
dan memotong
Mengenal pasti cara
membentuk dan
mencantum
Membina dan
mencantum bahagian
projek
Aras 1
Mengenal pasti alat
dan bahan
kemasan yang sesuai
Membuat kemasan

-kemas
kerjasam
a
- patuhi
peraturan
-berhatihati
- sabar
- cermat
bertangg
ungjawab

sander
Tunjukcara penggunaan
dan
penyenggaraan mesin
Sentiasa mengamalkan
dan
mengutamakan langkah
keselamatan
semasa menggunakan
mesin.
Sentiasa mengamalkan
dan
mengutamakan langkah
keselamatan
semasa menggunakan
mesin.
Melakar beberapa lakaran
untuk
memperkembangkan idea.
Memilih reka bentuk yang
paling sesuai
dibina.
Memberi ukuran pada reka
bentuk yang
dipilih
Tunjuk cara mengukur,
menanda,
memotong dan membina
Proses mencantum adalah
seperti
membuat tanggam,
mengglu, memaku,
memasang skru, meribet
dan merekat
dengan stapler gun.

Minggu
6
(08-12
FEB)
Minggu
7
15-19
FEB

Minggu
8
2226FEB

f. Reka bentuk
projek
i. Pernyataan
masalah
atau keperluan
ii. Perancangan,
pembinaan dan
pengubahsuaian
projek

i. Pernyataan
masalah
atau keperluan
ii. Perancangan,
pembinaan dan
pengubahsuaian
projek

iii.
Pendokumentasian

iii.
Pendokumentasian

Aras 1
Mengenal pasti
masalah atau
keperluan yang hendak
diselesaikan
Menentukan aspek
masalah yang
hendak diselesaikan
Mengumpul maklumat
dan data
Menyenaraikan
pelbagai alternatif
penyelesaian masalah
dalam
bentuk lakaran bebas
Aras 1
Menentukan dan
merancang
pembinaan projek
Menyediakan jadual
kerja
Menyenaraikan bahan,
alatan
tangan dan mesin yang
diperlukan
Membina projek
berdasarkan
lukisan kerja yang dipilih.
Menguji dan menilai
sendiri projek
Mengubahsuai projek
untuk

Berhatihati
Sabar
Cermat
Mengharg
ai projek
yang
dihasilkan

Guru memberikan tema


sebagai panduan
untuk membantu murid.
Contoh tema :
- Peragaan
- Penyusunan
Cara mengumpulkan
maklumat dan data
adalah melalui
pemerhatian, lawatan,
sumbangsaran,
pembacaan, melayari
internet, penyelidikan dan
bimbingan guru
Gunakan maklumat reka
bentuk seperti
fungsi, penampilan,
keselamatan dan kos
produk sedia ada untuk
membantu murid
mendapatkan pelbagai
idea.
Murid menyelesaikan
masalah
menggunakan peta minda,
lakaran bebas
sumbangsaran dan
perbincangan
kumpulan.
Mengubahsuai projek
untuk menambah
nilai

mendapat hasil yang lebih


berkualiti
Aras 1
Mengumpul,
merekodkan
maklumat projek
Mengira kos
pengeluaran
Membuat
persembahan projek

Minggu
9
01-04
MAC

Bab 2 Elektronik
2.1 Nama, symbol
dan fungsi
komponen
elektronik

2.1 Nama, symbol


dan fungsi
komponen elektronik
2.1.1 Diod Pemancar
Cahaya
2.1.2 Perintang
2.1.3 Suis
2.1.4 Kapasitor
2.1.5 Transistor
2.1.6 Buzer

Aras I
Mengenal pasti nama,
fungsi dan simbol
komponen elektronik
Mengenal pasti jenis
perintang,suis, kapasitor
dan transistor.
Menyatakan unit asas
komponen
Membaca nilai
perintang tetap.
Membanding beza
antara komponen aktif
dengan
komponen pasif

-Berhatihati
-Tekun
-Teliti
Bertangg
ungjawab
Berdisipli
n
Bersistem
-Patuhi
peraturan
-Kemas
-Bersih
-Sabar
Kerjasam

(value added) jika perlu


Tunjukkan cara mengurus
fail dengan
kemas dan teratur.
Sistem maklumat disusun
bermula dari
penyataan maslah hingga
membuat
pengubahsuaian projek.
Rekod ini ditulis atau ditaip
dan perlu
dibukukan.
Guru membimbing murid
mengira kos
pengeluaran (kos
pengeluaran = kos
bahan+kos upah+ kos
overhed)
Guru menerangkan
tentang nama, simbol
dan fungsi komponen yang
dipelajari iaitu
Terangkan Jenis perintang,
jenis suis, jenis transistor,
dan jenis kapasitor
Unit asas bagi komponen
ialah
Perintang ohm ( )
Kapasitor farad ( F )
Penerangan tentang kod
warna perintang,komponen
pasif dan komponen aktif
perintang dan kapasitor.

a
-rajin
Minggu
10
07 11
MAC

2.2 Membaca
dan
Menterjema
hkan
lukisan
skematik
2.3 Penghasilan
projek
Rumusan
Latihan

2.2 Membaca dan


menterjemah
lukisan
skematik
2.2.1 Membaca
dan mentejemah
lukisan skematik
kepada lukisan
bergambar
2.3 Pe0t

Aras 1
Membaca dan
menterjemah lukisan
skematik kepada lukisan
bergambar
Menterjemah lukisan
skematik atau lukisan
bergambar untuk
membuat projek
Aras 1
Mengenal pasti nama
dan fungsi alatan tangan
Menyenggara alatan
tangan
Aras 1
Mengenal pasti
kelengkapan dan
bahan pematerian
Mengenal pasti
komposisi bahan
pateri
Memateri dengan
tepat, kemas,
kukuh dan selamat
Aras 1
Membentuk kaki
komponen
Memasang komponen
seperti pada
lukisan skematik atau
lukisan
bergambar
Menyemak semula
kedudukan komponen

berpandukan litar
skematik atau lukisan
bergambar
Memateri kaki atau
tamatan komponen
Memotong kaki
komponen yang berlebihan
dengan kemas
Menguji projek yang
telah siap dan membuat
kerja pembaikan jika perlu