You are on page 1of 21

SKLADINO POSLOVANJE

VISOKA POSLOVNA KOLA STRUKOVNIH


STUDIJA, NOVI SAD

Pojam skladita
Vrste skladita
Organizacija skladita
Korienje skladita
Skladina evidencija
Tehnika skladitenja

SKLADINO POSLOVANJE
Pojam skladita

Skladino poslovanje podrazumeva skup poslova koji se odnose na


prihvatanje, uvanje i izdavanje nabavljene (proizvedene) robe
Skladite u irem smislu prostor izgraen u celini, delimino
izgraen ili neizgraen; ogranien ili ne; pokriven ili ne, koji se
upotrebljava za smetaj robnih fondova preduzea
Skladite u uem smislu samo onaj ograen i pokriven prostor sa
inventarom za manipulaciju, koji slui iskljuivo u svrhu
uskladitenja i uvanja robe od svih uticaja koji bi mogli dovesti do
gubitaka na njoj
Skladite je posebno opremljena prostorija u kojoj se obavlja prijem,
smetaj, uvanje, pakovanje, uzorkovanje, klasiranje, sortiranje,
obeleavanje, utvrivanje kvaliteta i izdavanje sirovina,
poluproizvoda, gotovih proizvoda, ambalae, sitnog inventara, kao i
priprema ovih dobara za otpremu u proizvodne pogone, prodavnice
ili kupcima
3

SKLADINO POSLOVANJE
Pojam skladita

Skladitenje robe je faza u procesu proizvodnje, u funkciji


logistike
Razlog skladitenja prevazilaenje vremenske
nepodudarnosti (jaza) izmeu nabavke i proizvodnje, izmeu
proizvodnje i prodaje, izmeu prodaje i preuzimanja robe
Problem vremenske nepodudarnosti naroito izraen kod
prehrambenih proizvoda (npr. branje plodova i kasnija
konzumna zrelost)
Kljune odluke u vei skladitenja:
1. Da li osnivati sopstvena skladita i koliko njih
2. Da li skladitenje poveriti specijalizovanom privrednom
subjektu

SKLADINO POSLOVANJE
Pojam skladita
Ako preduzee odlui da formira sopstvenu mreu
skladita, njihov broj i veliina treba da budu optimalni,
usklaeni sa nabavnom, prodajnom i transportnom
politikom
Ako se formira manji broj skladita od optimalnog,
trokovi e biti manji, meutim oni tada praktino
samo menjaju lokaciju (sa skladitenja prelaze na
prodaju ili nabavku)
Ako se formira vei broj skladita od optimalnog,
trokovi samog skladitenja e biti vei
2. Ako preduzee koristi tua (javna) skladita, plaa
visoku cenu zakupa, obezbeenja, osiguranja, uvanja,
kontrole kvaliteta ...
1.

SKLADINO POSLOVANJE
Vrste skladita
Razliiti kriterijumi za podelu skladita:
1.
Prema vremenu skladitenja:

trajna i

povremena skladita
2.
Prema lokaciji skladita

interna (unutar preduzea, neposredno uz proizvodne


pogone) i

eksterna (blizu potencijalnih velikih kupaca)


3.
Prema veliini skladita

velika (centralna),

srednja i

mala (priruna)
6

SKLADINO POSLOVANJE
Vrste skladita
4.

Prema vrsti robe koja se skladiti


Skladita sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda,
opreme, alata, pribora, ambalae itd

5.

Prema funkciji i znaaju skladita


Nabavna, prodajna, konsignaciona
Glavna, pomona, priruna, specijalna i prihvatna

6.

Prema nainu gradnje skladita


Zatvorena, poluzatvorena, otvorena, silosi, hlaenje i
grejanje, vinski podrumi, tankovi, zemni podrumi
Od tvrdog materijala (beton, cigla, kamen), od elika
(cisterne, kontejneri), od plastinih materijala (cisterne,
hladnjae, kontejneri, burad, posude), od drveta (kace,
burad, cisterne)
7

SKLADINO POSLOVANJE
Organizacija skladita

Sa makro-aspekta, skladina sluba organizaciono moe da


bude:
U sastavu nabavne slube
U sastavu prodajne slube
U okviru tehniko-tehnolokog sektora
Posebna organizaciona jedinica

Sa mikro-aspekta, skladina sluba moe biti organizovana kao:


Centralizovana
Decentralozovana
Kombinovana

SKLADINO POSLOVANJE
Organizacija skladita

Kod centralizovanog skladita, skladitenje robe se


obavlja na jednom mestu, bez obzira na broj proizvodnih
pogona, nabavnih i prodajnih slubi
Decentralizovano organizovano skladite svaka
proizvodna, prodajna i nabavna jedinica ima svoje
posebno skladite
Kombinovano organizovano skladite podrazumeva
dogovor i podelu roba izmeu jedinica koje koriste
skladite; dogovor se odnosi na odreivanje vrste i
koliine roba koje e se centralizovano skladititi (robe i
materijali koje svi koriste); specifine robe i materijale
skladiti svaka jedinica posebno
9

SKLADINO POSLOVANJE
Organizacija skladita

Centralizovano skladite ima nie trokove skladitenja,


ali se poveavaju trokovi nabavke i trokovi prodaje;
prodaja tee snabdeva kupce (roba dislocirana od
kupaca)
Decentralizovano skladite poveavaju se trokovi
skladitenja i broj skladinog osoblja; bolje se uvaju i
koriste specifini materijali nego u sluaju centralnog
skladita
Kombinovana varijanta skladitenja omoguava
korienje prednosti oba modela i eliminisanje njihovih
nedostataka
10

SKLADINO POSLOVANJE
Korienje skladita

Skladini prostor se uglavnom moe koristiti za vie


namena vana karakteristika jer se tako efikasnije
koristi ukupna povrina skladita, racionalnije se koristi
skladina oprema, smanjuje se radna snaga

Mogua funkcionalna podela skladinog prostora


- Prostor skladita za smetaj robe
- Prostor za kretanje (saobraajnice)
- Prijemni prostor
- Prostor za izdavanje robe
- Kancelarijski prostor
11

SKLADINO POSLOVANJE
Korienje skladita

Osnovni indikator za utvrivanje veliine skladita je prostor


za skladitenje robe (koliina robe x potreban prostor);
indikator je uopten, modifikacije zavise od vrste robe i
naina njenog skladitenja
Da bi se dobila ukupna povrina potrebna za skladitenje,
proraunatom osnovnom prostoru za skladitenje robe,
dodaje se prostor za saobraajnice i prolaze, prostor za
prijem i izdavanje robe i kancelarijski prostor
U zavisnosti od vrste materijala koji se skladiti, skladini
prostor se rauna i izraava u povrinskim ili zapreminskim
jedinicama mere
Racionalnost skladinog poslovanja zavisi od unutranje
organizacije skladita
12

SKLADINO POSLOVANJE
Korienje skladita

Koeficijent iskorienja skladita se rauna kao odnos


neto skladine povrine (prostor za smetaj robe) i
ukupne (bruto) skladine povrine (ili zapremine)

Pneto
Ki
Pbruto

Ki koeficijent iskorienja skladita


Pneto neto povrina za smetaj robe
Pbruto bruto povrina skladita

13

SKLADINO POSLOVANJE
Korienje skladita

Za projektovanje savremenog skladita potreban interdisciplinaran


pristup
esto povrina saobraajnica i prolaza zauzima i do 50% ukupne
povrine za smetaj robe;
irina, duina i nain projektovanja saobraajnica i prolaza moraju
biti takvi da se roba moe nesmetano sloiti, uzeti i izneti sa
skladita, ali uz uslov da je u isto vreme povrina saobraajnica
minimalna
Postoje razliiti modeli razmetaja redova za smetaj robe i
puteva u skladitu
Broj redova i saobraajnica zavisi od vrste robe i naina slaganja
Redovi za smetaj robe i saobraajnice se mogu izvesti kao parni
i neparni
14

SKLADINO POSLOVANJE
Korienje skladita
Unutranji raspored skladita najee je:
1.
2.

3.

Linijski (smetaj robe u police ili rafove pravolinijski,


jedna pored druge ili jedna na drugu)
Potkoviasti ili U profil (glavna saobraajnica je u
obliku potkovice odnosno slova U, a sporedni hodnici ili
prolazi idu popreno u odnosu na glavnu saobraajnicu
Riblja kost (glavna saobraajnica je na sredini a
pomone su od sredine u stranu, pod odreenim
uglom)

15

SKLADINO POSLOVANJE
Skladina evidencija

Koliina robe u skladitu se stalno menja svaki dan se neka


koliina odreeneih roba izdaje i prima
esto stvarna koliina robe na skladitu ne odgovara
knjigovodstvenom stanju potrebni inventari (popisi) nekoliko
puta godinje do razlike izmeu stvarnog i knjigovodstvenog
stanja dolazi usled nepreciznog brojanja, kaliranja robe, rastura i
loma robe, kraa...
Runo voenje evidencije svaka kutija (paket, sanduk) sa vie
komada imaju odgovarajuu viseu ili leeu karticu (naziv,
kataloki broj, datum, stanje)
Poluautomatsko voenje evidencije roba se fiziki obeleava
viseim ili leeim karticama, a obrada stanja, naziva, broja itd. se
vri automatski (pomou raunara)
Automatsko voenje evidencije elektronska obrada podataka
(ureaji za prenos i odlaganje su automatski i povezani sa
raunarom, roba se obeleava nekim od kodova, npr. EAN kod)
16

SKLADINO POSLOVANJE
Tehnika skladitenja
Prijem robe u skladite

Nekoliko razliitih mogunosti, u zavisnosti koja roba je


u pitanju i ko je dostavlja na skladitenje:
1.
2.
3.

Prijem nabavljene robe i repromaterijala


Prijem gotovih proizvoda
Prijem alata, opreme i pribora

17

SKLADINO POSLOVANJE
Tehnika skladitenja
1.

Prijem nabavljene robe i repromaterijala obavlja se obino


putem prijemnog odeljenja u skladitu
Nabavka obavezna da robu nabavi i sa potrebnom
dokumentacijom dopremi do skladita
Prijemno odeljenja skladita obavlja kvantitativni i
kvalitativni prijem nabavljene robe i uporeuje stanje iz
dokumenata sa stvarnim stanjem robe koja se predaje na
skladitenje
Prijemno odeljenje nabavci predaje uredno popunjenu
prijemnicu robe u jednom ili vie primeraka, a odreeni
broj ovih dokumenata prosleuje i raunovodstvu radi
evidentiranja zaliha
Posebno se prima i odlae kupljeni repromaterijal, a
posebno ostala roba
18

SKLADINO POSLOVANJE
Tehnika skladitenja
2.

Prijem gotovih proizvoda obavlja prijemno odeljenje skladita a


predaju gotovih proizvoda sluba proizvodnje

Kontrola kvaliteta je obino u sastavu proizvodnje, a moe biti i u


sastavu skladine slube

Sluba za kontrolu kvaliteta izdaje ateste o kvalitetu i potvrdu o


kvalitetu gotovih proizvoda

Postupak skladitenja isti kao i kod prijema nabavljene robe i


repromaterijala

3.

Prijem ureaja, alata, opreme i pribora u saradnji nabavke i


skladitenja

Sloen posao jer se vri pojedinano i za sve se formira posebna


dokumentacija

Neophodna pomona transportna sredstva, vie ljudi za


manipulaciju i smetaj, strunjaci za uputstva o nainu
manipulacije i nainu skladitenja
19

SKLADINO POSLOVANJE
Tehnika skladitenja
Izdavanje robe iz skladita

Redosled prijema robe diktira nabavka, dok skladina


sluba utie na redosled izdavanja robe iz skladita
Ako se ne potuje redosled izdavanja robe, roba koja je
ranije nabavljena i skladitena gubi na kvalitetu (kalo,
rastur, lom) zato se mora potovati redosled i izdavati
prvo roba koja je ranije uskladitena
Osmiljeni su mnogobrojni modeli koji reguliu pravilno
izdavanje robe iz skladita

20

SKLADINO POSLOVANJE
Tehnika skladitenja

Ako je roba spakovana i skladitena u sanducima, kaletama


i paletama, svaki paket dobija svoj redni broj i slae se tako
da se po tom redosledu vri i izdavanje
Ako se roba slae u redove ili gomile, oni se obeleavaju i
roba se kasnije po tom redosledu izdaje sa skladita
Roba valjkastog, ipkastog oblika skladiti se pod nagibom
koji omoguava da roba koja je prva skladitena prva i
izlazi iz skladita
Ako su karakteristike robe takve da se mora skladititi u
prostorije, cisterne, silose ili kontejnere, ovi objekti se
obelee redosledom ulaza koji se potuje i prilikom
izdavanja robe
21