You are on page 1of 1

Thng k m t

17/02/2016

Chng 3

THNG K M T
BT 1. iu tra doanh s hng thng ca 100 h kinh doanh mt ngnh hng, ta thu c bng
s liu sau:
Doanh s (triu ng/thng) 10,1 10,2 10,4 10,5 10,7 10,8 10,9 11,0 11,3 11,4
S h (mi )
2
3
8
13
25
20
12
10
6
1
a) Hy v biu hnh gy dng tn sut, ng a gic tn sut ca bng phn phi thc
nghim ni trn.
b) Tnh trung bnh, phng sai, lch chun ca mu.
BT 2. S liu v nng sut (t/ha) ca mt loi cy trng quan st c trn 40 im thu hoch
cho nh sau:
153 154 156 157 158 159 159 160 160 160
161 161 161 162 162 162 163 163 163 164
164 164 165 165 166 166 167 167 168 168
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
a) Lp bng phn phi tn s, tn sut ghp lp ca nng sut ca loi cy trng ca mu
nu trn.
b) V t chc (biu hnh ct), tn s v tn sut ca bng phn phi ghp lp lp.
c) Tnh trung bnh, phng sai, lch chun ca mu.
BT 3. nghin cu tui th ca mt loi bng n ngi ta thp th 100 bng v thu c s
liu sau y:
Tui th (gi)
S bng (mi )

1010- 1030- 1050- 1070- 1090- 1110- 1130- 1150- 1170- 11901030 1050 1070 1090 1110 1130 1150 1170 1190 1210
2
3
8
13
25
20
12
10
6
1

a) V biu hnh ct ca phn phi tn s nu trn.


b) Tnh x v sb.
BT 4. Ngi ta o ngu nhin ch s thng minh (IQ) ca 50 hc sinh la tui 12-15 mt
trng A c cc s liu sau:
Ch s IQ (xi )
S hc sinh (mi )

76-78 78-80 80-82 82-84 84-86 86-88


3
8
9
12
10
8

a) Hy tnh ch s IQ trung bnh (x) v phn tn (b


s) ca mu nu trn.
b) Tnh t l hc sinh c ch s IQ > 86 ca mu.
BT 5. o chiu cao ca 100 thanh nin t 18 tui n 22 tui tnh A, ta thu c bng s liu
sau:
Chiu cao xi (cm) 154-158 158-162 162-166 166-170 170-174 174-178 178-182
S thanh nin (mi )
10
14
26
28
12
8
2
Tnh trung bnh mu (x) v phn tn (b
s) ca mu nu trn.

c
TS.
L Vn Hiu - Tel: 0912476242
Ging vin Hc vin Bo ch v Tuyn truyn