You are on page 1of 13

SOCIJALNIIPRAVNIKONTEKSTRAUNARSTVA

1.
o
o

"Paket"kojisedobijaprikupovinisoftverabitrebalodasadri:
Originalnikorisnikiprirunik
Certifikatautentinosti
Svetojeprethodnonavedeno
Raun

2.Dopunitereenicu:
Ukolikoimateviekorisnikanegotojelicencomdozvoljeno,tojepreupotreba.
3.Dopunitereenicu:
Aktivninapadnaraunarskemreepodrazumevaneautorizovanupromenuutokovimapodataka.
4.Etimoloki,izkogjezikavodiporekloreinformacija(zaokruitetaanodgovor)?
o Nemakog
o Grkog
Latinskog
o Engleskog
5.Dopunitereenicu:
Falsifikovanjesoftverajeilegalnodupliranjeiprodajaautorizovanogmaterijalasanameromdasedirektno
imitirazatieniproizvod.
6.Dopunitereenicu:
Formiranjeposebnihjedinicaspecijalizovanepolicijenanacionalnomnivoujedeonepravnihmeraza
suzbijanjekriminalanaInternetu.
7.GNUGPLkarakterie:
o Licencakojaseplaai"zatvoreni"sourcecode.
Besplatnalicencai"otvoreni"sourcecode.
o Besplatnalicencai"zatvoreni"sourcecode.
o Licencakojaseplaai"otvoreni"sourcecode.
8.Informacijajeporukaukojojje:
o Koliinainformacijamanjaodnule.
Koliinainformacijaveaodnule.
o Koliinainformacijajednakanuli.
9.emuneteiglobalizacija?
o Internacionalizacijiilokalizacijisoftvera
o Ekonomskojglobalizaciji
o Stvaranjuglobalnogsela
Odvajanjurazvijenihinerazvijenihzemalja
10.Primernacijesaotrompodelomurazvojuinformacionogdrutvaje(zaokruitetaanodgovor)?
o JunaKoreja

o SevernaKoreja
Indija
o SAD
11.GlavnipokretaiDrugeereglobalizacijesu:
o Pojavawirelesstehnologije.
o HladniratnarelacijiSADSSSR.
o NacionalnaVladaNRKine.
o Nijedanodnavedenihodgovoranijetaan.
InstitucijepoputMMFaiSTO.
12.Ereciklaaje:
o Sakupljanjeiunitavanjeelektronskogotpada.
Procesponovnogkorienjaelektronskogotpada..
o Odlaganjeelektronskogotpada.
13.Dopunitereenicu:
MP3formatjeznatnodoprineopoveanjumuzikepiraterije
14.Sajber(Cyber)pijunaa,sajbersabotaa,sajberterorizampredstavljajuoblike:
o Industrijskogsajberkriminala.
o Ekonomskogsajberkriminala
o Hakinga
Politikogsajberkriminala
15.Dopunitereenicu:
Kljujepoetnavrednostalgoritmakojimsevriifrovanje.
16.Dopunitereenicu:
TRIPSpredstavljanajsveobuhvatnijisporazumointelektualnojsvojini.
17.Daliseukomunikacijikompjuteromiskljuivokoristigovornijezik?
o Ne,koristiseiskljuivopisanijezik
Ne,koristisekombinacijapisanogigovornog
o Da,koristisesamogovornijezik
18.Premanajnovijimstatistikimpodacima,brojkorisnikaInternetausvetuje(zaokruitetaanodgovor)?
o oko3.9milijardi
o oko6milijardi
o oko1.4milijarde
oko2.4milijarde
19.BusinessSoftwareAlliance(BSA),meunarodnaorganizacijavodeihproizvoaaiprodavacasoftvera,
procenjujedapostoji:
o 230,000Internetsajtovakojiprodajunelegalnisoftver.
840,000Internetsajtovakojiprodajunelegalnisoftver.
o 450,000Internetsajtovakojiprodajunelegalnisoftver.
o 100,000Internetsajtovakojiprodajunelegalnisoftver.

20.Normeivezekojeomoguavajukolektivnuaktivnostili(zaokruitetaanodgovor)?
o fluidnostvirtuerlnogidentiteta
o nijedanodnaedenihodgovoranijetaan
o digitalnapodela
socijalnikapital
21.Dopunitereenicu:
"Razmena"programasaprijateljimasemoeokarakterisatikaopiraterija.
22.DalisupojmoviWWWiInternetjednaki?
o Da,jednakisu.
Ne,Internetoznaavaraunarepovezaneumreuprekofiberoptike,kablovaibeinihtehnologija,a
WWWdokumente,fajloveinjihoveizvorepovezaneprekohiperlinkovaiURLova.
o Ne,Internetoznaavadokumente,fajloveinjihoveizvorepovezaneprekohiperlinkovaiURLova,a
WWWraunarepovezaneumreuprekofiberoptike,kablovaibeinihtehnologija.
23.Ekonomskomsajber(Cyber)kriminalunepripada:
sajbersabotaa
o sajberprevare
o haking
o sajberindustrijskapijunaa
24.Biometrijskisigurnosnimehanizmipredstavljajuposebnoatraktivnutehnologijuzatiteukojojsekoriste
jedinstvenekarakteristikeljudi:
o Otisakpalcakakobiseidentifikovaokorisnik.
Svinavedeniodgovorisutani.
o Izgledzenicekakobiseidentifikovaokorisnik.
o Bojaglasakakobiseidentifikovaokorisnik.
25.JedanodnavedenihelemenatanepripadakategorijifaktorakojideterminiuuticajITnadrutvo.Koji?
Personalizacija
o Mogunostnadzora
o Promeneumeuljudskimodnosima
o Magnifikacija
26.Izaberitejedanodsledeihmedijakojisenazivametamedijom:
o Televizija
o Novine
Internet
o Elektronskimediji
27.Kakosenazivaskupnepisanihineformalnihpravilakojapredstavljajuspecifinuetikukompjuterske
mree?
o Kompjuterskaetika
o Netika
Netikecija
o Pravilainterneta
28.KojijezikjenadrugommestupozastupljenostinaInternetu?

o
o

Engleski
Nemaki
Japanski
panski

29.Kojijeprviuslovzaulanjivanjeunekuvirtuelnuzajednicu?
o Intenzitetkomunikacije.
Dovoljnoestoposeivanjeetkanala.
o Kvalitetkomunikacije.
o Inicijacijaspecifinazasvakuzajednicu
30.Kojajenajeakritikaglobalizacije?
o Ograniavanjepravapojedincauimeprofita
o irenjekriminalnihradnjiimonopola
o Mnogeinstitucijekojedelujupodparolomglobalizmanezastupajuinteresesiromanih
Globalizacijanijedonelaoekivanevrednostiipoboljanja
31.Jezgrointeligentnekarticeine:
o Mikroprocesor.
Mikroprocesoriodgovarajuememorije.
o Odgovarajuamemorija.
32.KojijezikjejezikInterneta?
o Japanski
o Nemaki
o Kineski
Engleski
33.NejednakostiupristupuInternetuiIKTkojepostojeizmeurazliitihregionausvetusedefiniukao
(zaokruitetaanodgovor):
o Digitalnepodeleuuemsmislu
o Netikecija
Nijedanodnavedenihodgovoranijetaan
o Fluidnostvirtuelnogidentiteta
34.Jedanodciljevaeupravenije:
o Modernizacijajavneuprave
Kompjuterskoopismenjavanjegraanadabipostaliravnopravnilanoviinformacionogdrutva
o Razvojnacionalneekonomije
o ireangaovanjeiveeueegraanaudemokratskimprocesima
35.JedanodosnovnihpreduslovazarazvojkonceptaeUpraveje:
Integracijaaktivnostigeografskiudaljenihdravnihorgana
o Smanjenjebrojaadministrativnihradnikaudravnojupravi
o Automatizacijaadministrativnihprocesaunutardravneuprave
o DecentralizacijaSrbije

36.Kadajedolodoperiodapoznatogkao"DNSrat"?
o 1999.godine
o 2000.godine
o 1996.godine
1994.godine
37.KadasezavrilaPrvaeraglobalizacije?
o SapoetkomDrugogsvetskograta.
o Sanastajanjemkomunizma.
SapoetkomPrvogsvetskograta.
o Sapadomkomunizma.
38.KojegodinejeuSrbijiusvojenZakonoelektronskompotpisu?
PomenutizakonjouveknijeusvojilaSkuptinaRepublikeSrbije
o 2009.
2004.
o 2001.
39.Kojifaktorneutiebitnonajezik?
Razvojtehnike
o Razvojnauke
o Drutvo
o Politikeokolnosti
40.EveretRodersjetvorac(zaokruitetaanodgovor):
Teorijedifuzijeinovacija.
o Teorijedigitalnogjedinstva.
o Teorijedigitalnogpotpisa.
o Teorijenormalizacije.
41.Kojekorakeobuhvataprocesereciklae?
o Materijaliserastavljajunaosnovnesastojke
Svenavedenekorake
o Samokorakenavedenepodrednimbrojem1i2
o Kupcikupujuproizvodenapravljeneodrecikliranihmaterijala
o Procesiranimaterijaliseponovokoristezaproizvodnju
42.Kojazemljajenajveiizvoznikelektronskogotpada?
o EvropskaUnija
SAD
o Japan
o Kina
43.Jedanodnajizraenijihproblemauetrgovinije:
o Preoptereenostsvetskemreevelikimbrojemtransakcijanadnevnojosnovi
o Nedostatakelektronskognovca
Autentinoststranauesnicautransakciji
o Neadekvatnapravnaregulativa

44.Ulogainformatikeindustrijeinjendoprinosbrutonacionalnomproizvodujednenacionalneekonomijesu
kriterijumikojimaseopisujestepenrazvojainformacionogdrutvananivoutenacionalneekonomije,uskladu
sa(zaokruitetaanodgovor):
o Tehnolokomdefinicijominformacionogdrutva
o Kulturolokomdefinicijominformacionogdrutva
o Profesionalnomdefinicijominformacionogdrutva
Ekonomskomdefinicijominformacionogdrutva
45.Kadapostojiprevagaobimaposlaizapoljavanjauoblastiinformatikogposlovanjanastajeinformaciono
drutvoprema(zaokruitetaanodgovor):
o Tehnolokojdefinicijipojmainformacionogdrutva
o Prostornojdefinicijipojmainformacionogdrutva
Ekonoskojdefinicijipojmainformacionogdrutva
o Profesionalnojdefinicijipojmainformaionogdrutva
46.Lisabonskomstrategijomsu(zaokruitetaanodgovor):
o Definisanipojavniobliciivrstevirtuelnihzajednica.
DefinisanirazvojniciljevizemaljalanicaEUudomenurazvojainformacionogdrutva.
o DefinisanirazvojniciljevizemaljalanicaEUudomenusajberkriminala.
o Nijedanodnavedenihodgovoranijetaan.
47.KaobitnukarakteristikulanovaOnlinezajednicatrebaizdvojiti:
o Razlikuuobrazovanju
Fluidnostvirtuelnogidentiteta
o Integritetvirtuelnogidentiteta
o Fluidnostrealnogidentiteta
48.KakavjeuticajInformacionokomunikacionihtehnologijanaglobalizaciju?
o Veliki,alinepreviebitan
o IKTnemajunikakavuticajnaprocesglobalizacije
Tojejedanodkljunihfaktoraglobalizacije
o Zanemarljiv
49.Kojaodnavedenihmerazaregulacijusajberkriminalajepravna?
o Formiranjeposebnihjedinicaspecijalizovanepolicijenanacionalnomnivou.
Donoenjezakonaoelektronskompotpisu.
o Uspostavljanjesaradnjeizmeupravosudnihorgana,industrije,organizacijapotroaaitelazazatitu
podataka.
o "Ohrabrivanje"proizvodnjespecijalizovanihproizvodakojisluezapoveanjesigurnostikompjuterskih
sistemaimrea.
50.JedanodglavnihciljevakonceptaeEvropaje:
o DominacijaEUuglobalnimokvirima
o PromovisanjeenergetskeefikasnostinanivouEU
o Zatitaivotnesredine
o Razvojprekookeanskihintegracija
StimulisanjeupotrebeInterneta
51.Nezakonitouplitanjeupodatkeilisistemejedelo:

o
o
o

Vezanozakompjutere
Vezanozasadraje
Vezanozakrenjeautorskihisrodnihprava
Protivpoverljivosti,integritetaidostupnostikompjuterskihpodatakaisistema

52.Poveitepojmove:
1.Aspektiglobalizacijeuopteno
2.Kulturolokiaspektiglobalizacije
3.Stimulisanjeslobodnetrgovine
4.Ekonomskiaspektglobalizacije

1.Razvojisveeaprimenameunarodnogzakona
4.Razvojglobalnihfinansijskihsistema
2.Meunarodnarazmenaukulturi
3.Stvaranjeslobodnihcarinskihzona

53.KolikofazapostojiuprocesuimplementacijeeUprave?
o 4
o 2
o ImplementacijaeUpraveseobavljajednokratno.
3
54.Onlinezajednicesuzajednice:
o Zajednikelokacije
Zajednikihinteresovanja
o Zajednikogobrazovanja
o Zajednikogdrutvenogstatusa
55.Osimekonomskihrazloga,napojavufenomenadigitalnepodeleutiui:
o Nepostojanjepravneregulative
o Nizakprirodniprirataj
Kompjuterskanepismenost
injenicadajeveinasadrajanavebudostupnanaengleskomjeziku
o Geografskipoloaj
56.Netoodnavedenognespadauindustrijskusvojinu.ta?
o ig
o Industrijskidizajn
o Patent
o Geografskaoznakaporekla
Arhitektura
57.Emailspoofingimazaciljda(zaokruitetaanodgovor):
o Omoguikompanijamadalakeplasirajusvojeproizvodeiuslugekrajnjimpotroaima.
Lairaemailadresusakojejeposlatmail.
o Omoguisprovoenjeteroristikihakata.
o OlakaidentifikovanjepojedinacaigrupakojisebavenelegalnomtrgovinomnaInternetu.
58.Princip"zemljaodredita"znai:
Daseprimenjujezakononedraveukojojsenalaziprebivalitepotroaa.
o Daseistovremenoprimenjujeizakonzemleukojojjeprebivalitepotroaaizakonzemljeukojojje
sediteproizvoaa.

o Daseprimenjujezakononedraveukojojsenalazisediteproizvoaa.
59.PrilikomdefinisanjanacionalnestrategijezarazvojinformacionogdrutvauSrbijiuzetesuuobzir
preporuke:
o ZemaljaOPECa
o SAD
EvropskeUnije
o ZemaljagrupacijeBRIC
60.Porastintenzitetanekihnepoeljnihpsiholokihstanjaismanjenjakvalitetaiintenzitetadrutvenihodnosa
kodkorisnikaInternetajepoznatpodpojmom:
Internetparadoks
o Internetdepresija
o Asocijalnoponaanje
61.Problematika"poslednjemilje"seodnosina:
UvoenjeIXP(InterneteXchangePoints).
o Aplikacijekojesuvezaizmedjumaineikorisnika(HTML,XMLitd.)
o TransportControlProtocol/InternetProtocol(TCP/IP)
62.Najveiprocenatpiraterije(od63%)ima:
IstonaEvropa
o Kina
o Amerika
o Australija
63.Porukasemoedigitalnooverititakotopoiljalackoristisvoj:
o Javnikljuzaoveru
Tajnikljuzaoveru
o Digitalnisertifikat
64.Podefinicijivirtuelnezajednicesu:
Kulturalneskupinekojenastajuondakadasedovoljnoljudidovoljnoestosusreeusajberprostoru.
o Kulturalneskupinekojenastajuondakadasedovoljnoljudidovoljnoestosusreenaetkanalima.
o Kulturalneskupinekojenastajuondakadasedovoljnoljudidovoljnoestosusreeusajberprostoru,aliiu
stvarnomivotu.
65.KolikoprocenatajavnihsajtovajesateritorijeSjedinjenihDrava?
o 25%.
o 45%.
55%.
o 75%.
66.Procesprevoenjaoriginalneporukeuneitljivoblik,tokomtransmisijekrozraunarskumreusedefinie
kao(zaokruitetaanodgovor):
o Suplantacija
o Pharming
o Dekripcija
Enkripcija

67.KolikojegodinabilopotrebnoInternetudastekneauditorijumod50milionakorisnika?
o 22
o 1
o 12
4
68.Moralnopravoautoradelazatienogautorskimpravimaobuhvata(zaokruitetaanodgovor):
Svinavedeniodgovorisutani.
o Pravonapotovanjeugledaiastidela.
o Pravonapriznavenjeautorstva.
o Pravoprveobjave.
69.Poveitepojmove:
Manytomany
OneonOne
Onetomany

Internet
starimediji
komunikacijalicemulice

70.Pristupinformacijamasemoeograniitiiskljuivo:
o Zboginteresaistranogpostupka.
o Radizatiteposlovnetajne.
o Zbogzatitenacionalnebezbednosti
Zbogsvihnavedenihrazloga.
o Zbogzatiteprivatnosti.
71.PostojetrimogunostizakorienjeInternetauSrbiji:
1)kaoindustrijailiposebnaprivrednagrana,
2)kaotehnologijazaoptuprimenuusvimprivrednimgranamai
3)kaoinfrastrukturakojaomoguavarazvojipruanjeusluga.
Dalijeovotano?
Tanoje
o Ne,nijetanopod3
o Ne,nijetanopod2
o Ne,nijetanopod1
72.Cyberstalkingili(zaokruitetaanodgovor):
o Asocijacijazazatituintelektualnesvojine.
Proganjanjeusajberprostoru.
o Merazatiteprotivsajberkriminala.
o Aktoslobodisajberprostora.
73.Pojavadigitalnetelevizijeeomoguitiiitavsetnovihuslugakaotoje:
o Videoondemand
Svenavedenoebitiomogueno
o Interaktivnatelevizija
o Titlovanjenaveembrojujezika
74.Doongleje(zaokruitetaanodgovor):
o SistemplaanjanaInternetu

Hardverskiureajnamenjenzatitiprotivsoftverskepiraterije
o Virtuelnazajednica
o Vrstasajberkriminala
75.Zakonozabraniizvozaelektronskogotpadaudrugezemljeima:
o SAD
o Indija
EvropskaUnija
o Japan
76. Dopunitereenicu:
Kulturalneskupinekojenastajuondakadasedovoljnoljudidovoljnoestosusreeusajberprostoru
(Rheingold,1993)ilivirtuelnezajednice.
77.Tehnoromantiarismatraju:
Dajenakrilimatehnolokihinovacijamoguestvoritiboljeipravednijedrutvo
o DaetehnolokirazvojdovestidootvaranjaPandorinekutije
o Daerazvojtehnologijeomoguitirazvijenimzemljamadasedodatnobogatenaraunsiromanihzemalja
78.Zatitaoznakegeografskogporekla:
o Traje20godina.
Nijevremenskiograniena.
o Traje100godina.
o Traje50godina.
79.ifrovanjejavnimkljuemsejonazivaiasimetriniifarskisistem.
Unjemusvakiuesnikukomunikacijikoristi:
2kljua
o 4kljua
o 1klju
o 3kljua
80.PrvisvetskiSamitoInternetujeodranuenevidecembra:
o 2002.godine.
o 2001.godine.
2003.godine.
90.DopunitereenicuSkuptvorevinakojesuproizvodkreativnostiljudskogumailiintelektailiintelektualna
svojina.
91.ifrovanjetajnimkljuemje:
Simetrinoifrovanje
o Procesdigitalnogpotpisivanjaporuke
o Asimetrinoifrovanje
92.tasepodrazumevapodinformacionimtehnologijama?
o Tehnologijazaprenosinformacija.
o Tehnologijazaobraduiuvanjeinformacija.

Svinavedeniodgovorisutani.
o Postupci,metodeitehnikeprikupljanjainformacija.
93.taneobuhvatatelemedicina?
o Telenadzor
o Teledijagnostiku
Teleoptiku
o Telekonsultacije
94.tasepodrazumevapodhipersegmentacijom?
o Internetdoprinosiopadanjustandardauumetnikojikulturnojprodukciji.
o Osetljivostnastepenreprezentacijeusvetu,pripadnikapojedinihkultura.
SvakapotrebapronalazisvojezadovoljenjenaInternetu.
95.WorldIntellectualPropertyOrganizationpromoviezatituintelektualnogvlasnitvairomsvetai
administriranekolikougovoraointelektualnomvlasnitvu.Onabrojioko:
o 100lanova.
170lanova.
o 1000lanova.
o 300lanova.
96.Upovredesajberprivatnostinespada:
Piraterija.
o Praenjeekonferencija.
o Spam.
o Phishing.
97.Upravljanjesoftverskomimovinomobuhvata:
o Upravljanjebuduimzahtevima
o Odravanjelicenci
Svinavedeniodgovorisutani
o Planiranjenajpovoljnijegnainanabavke
o Odreivanjepotrebazasoftverom.
o Ugovaranjekupovineilipravakorienjalicenci
98.UnelegalnojtrgovininaInternetu,dominantnomestozauzimatrgovinainformacijamao(zaokruitetaan
odgovor):
Kreditnimkarticama
o Copyrightu
o Svinavedeniodgovorisutani
o Industrijskomdizajnu
99.ZakupovinuprekoInternetanajboljejekoristiti:
o Debitnukarticu
Kreditnukarticu
o Installmentkarticu
o Smartkarticu

100.Politikimotivisaninapadiusmereninainformacije,kompjuterskesisteme,programeipodatke,to
rezultiraunasiljunadvladamadravainjihovomstanovnitvuili(zaokruitetaanodgovor):
o DOSnapadi
o Credicardfraud
Sajberterorizam
o Spam
101.Uzautentiansoftverfirme,klijentiedobiti:
o Podrku
o Nadogradnjuproizvoda
Svenavedenepogodnosti
o Tehnikupomo
102.tanespadaukonkretneoblikesajberkriminala?
o Neautorizovanipristupkompjuterskomsistemuilimreikrenjemmerasigurnosti.
o Oteenjekompjuterskihpodatakailiprograma.
Oteenjekompjuterskeopreme.
o Neovlaenopresretanjekomunikacija.
103.Pronalascimasesmatrajui:
o Otkria
Svinavedeniodgovorisutani
o Matematikemetode
o Nauneteorije
104.Dopunitereenicu:
Neeljenaelektronskapotailispam.
105.tajemedij?
o Vazduh
o Papir
o Golub
o CD
Svinavedeniodgovorisutani
106.UkojimzemljamajenajveiprocenatkorisnikaInternetauodnosunaukupnupopulaciju?
o Afrikezemlje.
o IstonoAzijskezemlje.
ZemljeSeverneAmerikeiAustralije.
o Evropskezemlje.
107.ifrovanjejepostupaktransformacijeitljivogtekstauoblik:
o Neitljivzaonogakomejenamenjen.
o itljivzaonogakometajtekstnijenamenjen.
Neitljivzaonogakometajtekstnijenamenjen.
108.ZatojezaSrbijuznaajnodarazvijakonceptinformacionogdrutvananacionalnomplanu?
Kakobisetoboljepozicioniralanaglobalnomtrituiintenziviralatrgovinskusaradnjusasvetom.

o ZatotojeSrbijaatraktivnalokacijazainostraneinvestitore,pabirazvojinformacionogdrutvaSrbiju
uiniojoatraktivnijom.
o DabidostiglanivorazvojainformacionogdrutvakojikarakterieEvropskuUniju.
o DabipostalalanicaSvetsketrgovinskeorganizacije.
109.tanepripadaindustrijskojsvojini(zaokruitetaanodgovor)?
Autorskaprava
o ig
o Patent
o Geografskaoznakaporekla