You are on page 1of 2
Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Timisoara BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC TEREGOVAN FLORIN Marasesti nr. 8, ap. 4, camera 2, Judetul Timis C.F. RO 28505752 _ tot: 0356 807 475 fax: 0356 807 476 e-mail: forinteregovan@yshoo.com Dosar nr. 615/172.13/2013 Dosar instant n1.4561/325/2013 PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA PUBLICITATE $I CONDIJII DE LICITATIE IMOBILIARA Emisi azi 02.02.2016 i cu domiciliul in Timisoara, str.P-(a Istria, nr.5, ap.2, plata sumei de 559.205,03 lei in favoarea creditorului Banca Tran: sediul in localitatea Timisoara, str.Bd Republicii, nr4, jude T ADUCEM LA CUNOSTINTA GENERALA CA: in data 11.03.2016 ora 10" va avea loc in Timisoara, str. Marigesti, nr. 8, ap. 4, jud. Timis, Ia sediul BEJ TEREGOVAN FLORIN, vanzarea la licitatie publied in baza art. 513 Copreciy, di falsului adjudecatar SC NEMATIM PROD SRL, cu sediul in Varias, nr.366, jud.Timis, inregistrat Ja ORC Timis sub nr.J35/2554/2005, Cui 17838231, a Imobilului situat in Loe. Timigoara, str.P- ta Istria, nr.5, ap.3 jud. Timis, inscris in CF nr.404100-C1-U3 a loe.Timigoara ( provenitd din conversia de pe hértie a of 148284), wr cadastral ‘7523/II1, propietatea debitorilor Macayei Marius-Da si Macavei Aurelia, si anume: ~ Apartament nr3 baie la parter ~ 1 camera, I buciitirie, hol, debara, 5 la mansarda- 2 camere, baie, hol, debara, si casa seArii cu 38.55%, pei si 232/603 mp teren in propietate. Pretul la care a fost evaluat imobilul este de. 316.800 Ron ( echivalentul a 73.300 cur) , stabilit prin Raportul de Evaluare nr.13531 din data de 13.05.2013 intocmit de Expert Evaluator Ec.Popescu George «iat Preful de strigare este de 237.600 RON reprezentind 75% din pretul de evaluare, Conform extrasului C.F, nr. 404100-C1-U9 emia de Agentia Nationala de Cadastru gi Publicitate {oblliard, Oficul de Cadastru si Publicitate Imobilard Timigoara, prezentul imobil mi ese atte erevat de drepturi reale sau alte sarcini 7 jPoteca rang I in valoare de 540.000 in favoarea BANCA TRANSILVANIA-SUC.TIMISOARA, + Somatie de plata nr.1211/07.01,2013 emisa de BEJ JURCHESCU CRISTIAN MIHAL + somatie de plata nr.1243/07.01.2013 emisa de BEJ JURCHESCU CRISTIAN MIHAT + somatic de plata nr.1244/07.01.2013 emisa de BEJ JURCHESCU CRISTIAN MIHAL + Somatie de plata nr-1995/07.01,2013 emisa de BEJ JURCHESCU CRISTIAN MIHAL + Somatic de plata nr.1212/07.01,2013 emisa de BEJ JURCHESCU CRISTIAN MIHAL 7 somatic de plata nr.1199/22.01.2013 emisa de SCPEJ MATEI&ASOCIATIL > somatie plata nr-171/05.03.2013 _emisa de SCPEJ TEREGOVANGSIEOMETH, 7 Sechestra penal in baza ordonantei nr.42/D/P/2012 emis de Parchenul Mchedingi + somatie de plata emisa de Bej Capotescu lon. + somatie de plata emisa de Bej Danila Ovidiu CONDITH PRIVIND LICITATIA: [LPersoanele care vor si cumpere imobilul Ia lictafie sunt obligate si depun la C.E.C., sau in contol de Flore ried eR ASBRELON200076S210101 deschis ta Libra Bank Romdnia pe seama gi la disposi BEI Teregovee Florin, pind ta termenal stabilit pentru vanzare ocautiune reprezsntind 10% dia preul de neeperestetanes aa sears are geapecty recipisaC:E.C. In original, impreund eu oferta de cumpdrareva fi depuss la executoral jadeedtorece conform art. §06 alin. 1 C.proe.ci 2. Nu au obligatia de a depune cau are, impreuns cu debitoral deqin imobilal urn Drevivull mal sus, creditorii care au erean{e in rang ull, precumn si persoanele broprietate comuna pe cote-pini conform art, $06 alin. 2 $13 C proc.ev Camera Executorilor Judecatoresti de pe lang Curtea de Apel Timisoara BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC TEREGOVAN FLORIN Timisoara - 300086, St. Marasesti nr. 8, ap. 4, camera 2, Judetul Timis CLF. RO 20008752 tel: 0356 807 475 fax: 0356 807 476 e-mail florinteregovan@yahoo.com 3. Persoancle care sau inseris la licitfic se vor prezenta personal la data si ora stabilte pentra vénzare, la sediul BES ‘Teregovan Florin, 4. In cazul in care cei care pretind a avea vreun drept asupra imobilvlui, tebuie stl anunfe executor judectiorese, Inainte de date fixaté pentru virizarea imobilulul, sub sancfiunea de «nu i se mai lua tn considerare. 5. Debitorul/garantul ipotecar nu pone licita nici personal, nit prin alte persoane, conform art. $07 alin, 2 C proc ely 6. Proul de pornire a lsitajei este pretuloferi, daca acesta este mai mare decat cel de stright ir in eaz contrar preful de strigare, . Dut adjudecares bunulu, adjudecstaral este obligat si depund pretl in termen de cel mult 30 de zie, la C.E.C. sam in contul de consemnare nt. ROASBRELOOU2000765210101 deschis la Libra Bank Roindnia pe seama si Ia dispozitia exeeutoruli jjudecitoresc, conform art, 512 alin. 1 Cproc.ei, iar dovada consemnai,respectv reipisa C.E.C. in original, va fi depust la biroul acestuia in cazul in care adjudecatarul nu depune pretul tn termenul de 30 de zike de la data vanzari,imobilal se va seate din ao in vanzare in contul adjudecatarulu, el find obliga si plateasca cheltuilie prileuite de noua lieitate gi eventuala diferen de pr. Dacé la noul termen de liitagie imobital nu a fost vindut, fostul adjudccatar este obligat s& pleased toate cheltuielileprilejuite de lumarirea imobiiuti. conform art. $13 alin. 2 si 3 C.proc.ci.Adjudecatarul va putea si achite la termenull de Ticitatie pret oferit initial, i care caz va Fi vbligat numa la plata cheltuicilor cauzate de nous lista, 9. In toate cazurile, creditor ucmiritori sau intervenienti nu pot s& adjudece bunurile oferite spre vinzare la un pre| msi mic de 75% din cella care imobilul 2 fost evaluat, conform dispoziilor art, $10 alia, 2 C,proc.civ. 10, Cind adjudecatar este un creditor, el poate depune ereanta sa tn contul prejului, find obliga, daca este azul, 58 \lepunt dferenta de pret. Dact exists aki creditor care au un drept de preferinit fn condi at. 363 gi S64, el va depune pli Ia concurenta prejului de adjudecare si sume necesar8 pentru plata ereanfelor lor, in maura in care aeestea fu sunt acoperte pein iterenja de prt, conform art $12 sin. 2C prac. 11. Bliberarea actului de adjudecare se va face, conform at, $16 C.proc.civ. numai dupa oumai dupa trecerestermenului de 15 zle prevlzut Is art 40 alin. 1 I a) C proc ei. Prezenta publicaie a intocmit in conformitate eu dispoziile ar, $04 alin 1-3 C.procey. fn 12 exemplare pent 1)-Dosare exceutional n.615/172.13/2013; 2) - Afisare la sediul orgamului de executare, espectiv la sediul BEY Teregovan Florin, ex sediul in Timigoara, st. Marasesti nr 8, ap 4, ju. Timis, conform art, S04 alin, 3 Cproc.civs 3) ~Afigare Ia sedi instanjei de executare, respect la Julecdtoria Timisoara, cu sediul in Timisoara, Pa Tepes Vods, 2A, jud. Timis, conform ant. 504 alin, 3 C:proe civ 4)- Afigre la loculsituariéimobilului urmavit, tn locaitatea Loc. Timisoara, st: Pata Istria, ne.S, ap Jud. Timis, conform art. $04 alin. 3 C:procicivs 8) -Alisae la sediutprimarel in a ere raz teritocila este situat imobilul,respectiv la Printria Timigoaa, stz.C.D Loga, cL, juaTimis, conform an, 504 alin, 3 Cproc.civ 6) Insfintarca creditorului Banca ‘Transilvania-Sucutsaln Timisoara eu sediul in localitatea Timigoar, str. Bd Republi 4, jude Timi, nares integrals a preg sh 7) usiinjaren debitoralui Macavei Meris-Daniel co domiclul tm Timigoara, ste. P-a sti, nS, ap2, jud-Timis conform a. 504 alin 5 C.pro.cv. 48) Ingtinjarea debtoruiui Macavei Aurelia cu domicilul in Timigoar, siz Peja Istria, p.2, jue. Timis, conform a S04 alin, 5 Cpeoe.civs 9} Comunicare publcatie vanzate Parchetul de pe Hinge Tnalta Cure de Casaie si Juste, Ditectia de Invstigare a Uafratiunilor de Criminalitute Organiata gi Terorism, Biroul Teritocil Mehedingi cu sedial. tn Drobeta TurnusSeverin,strCerar a3, jud Meheding,eonfarm act. 504 alin. 3 Cprocciv 10}- Comunicare publcage vinzare fls adjudecatsr SC NEMATIM PROD SRL, cu sediul in Varias, 1.366, Jud Tims, contoam art. $04 alin, 3 Cproeciv 11). Comanicare publsaie inzare ta BEIA Dragomir& Stepanov cu seiul in Timisoara, sirMartin Luther, ne2,et2, iud.Timis, conform set. $04 alin. 3 C.prociv. 12) « Comuniare pubticaje vanzare Ia BEY Danila Ovidiw Adrian cu sediul in Arad sieB-dol G-al lon Dragana nrd.ap.3B, jul Arad, conform art. S04 alin. 3 C.proe 13) - Comunieare publicaie vinzare. la BE Juccheseu Cristian Mitai ou se ni.Jap4., judTinis, conform ar. 304 alin. 3 Cpr00 14) Comaniare publicaie vinzare fs SCPEJ Matei & Asociati cu sedial in Timisoara, trTepes Vode, ne.ap7. Jd Arad, conform art. $04 alin. 3 C.proe in Timisoara, stePaul Chinezo -Afigat ta BEJ Teregovan Florin zi 02.02.2016