You are on page 1of 1

LATIHAN STRUKTUR BAB 1 (Tamadun Mesopotamia,Tamadun Mesir

Purba,Tamadun Indus dan Tamadun Hwang Ho)


1.Tamadun Hwang Ho banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan ekonomi
terutamanya dalam bidang pertanian.
(a)Nyatakan ciri-ciri Negara Kota Anyang. (2 markah)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(b) Berikan dua kepercayaan masyarakat tamadun Hwang Ho.

(2 markah)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(c) Berikan dua sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian. (2 markah)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(d)Pada pendapat anda, bagaimanakah konsep mandat daripada tuhan mampu
memberi kesan terhadap sistem pemerintahan tamadun Hwang Ho? (2 markah)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(e)Apakah nilai yang boleh kita contohi daripada masyarakat tamadun Hwang Ho? (2
markah)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________