You are on page 1of 1

PIM3153 PENYELIDIKAN TINDAKAN II LAMPIRAN E

[Type text]

[Type text]

[Type text]
LAMPIRAN A

BORANG PEMARKAHAN INDIVIDU


PELAPORAN KAJIAN TINDAKAN
NAMA PELAJAR
: _______________________________________________________
NO. KAD PELAJAR
: _______________________________________________________
IPG KAMPUS
: _______________________________________________________
PROGRAM
: PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
BIL
KRITERIA
MARKAH SEBENAR MARKAH PELAJAR
%
1.
Refleksi Pengalaman Yang Lalu
10
2.
Fokus Kajian/Isu Keperihatinan
20
3.
Objektif Kajian/ Soalan Kajian
5
4.
Kumpulan Sasaran
5
5.
Tindakan Kajian
5.1 Pelaksanaan Intervensi
20
5.2 Pengumpulan Data
5
6.
Analisis dan Interpretasi Data
10
7.
Dapatan
10
8.
Cadangan Kajian Seterusnya
5
9.
Kesimpulan & Refleksi
5
10. Senarai Rujukan
5
JUMLAH
100%

CACATAN

Ulasan / Cadangan / Komen

_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENILAI PERTAMA

PENILAI KEDUA

PENGESAHAN KJ/KU
TANDATANGAN :
NAMA :
TARIKH :

TANDATANGAN
NAMA
TARIKH

35