NURSING ÎN AFEC IUNI RESPIRATORII

SEMNE I SIMPTOME EXAMENE PARACLINICE PRINCIPII I RA IONAMENTE NECESARE PRACTICII NURSING TULBUR RI ALE FUNC IILOR SISTEMULUI RESPIRATOR BOLI ALE SISTEMULUI RESPIRATOR

SEMNE I SIMPTOME MAI FRECVENTE ÎN AFEC IUNI ALE SISTEMULUI RESPIRATOR
Tusea Expectora ia Hemoptizia Dispneea Cianoza Durerea toracic

1.Tusea
este un act reflex sau voluntar având ca rezultat eliminarea secre iilor sau a corpilor str ini din c ile respiratorii i permeabilizarea acestora. este controlat de centrul respirator, declan at de factorii iritan i ce ajung pe mucoasa tractului respirator; are rolul de cur are a mucoasei.

Tusea poate fi: neproductiv (uscat ) în infec ii ale c ilor respiratorii superioare, în pleurit i în primele faze ale tuberculozei pulmonare; productiv (umed ) în infec ii ale c ilor respiratorii inferioare (bron ite acute i cronice, în pneumonii, supura ii pulmonare); difer ca frecven i mod de apari ie (matinal , vesperal , în anumite pozi ii); poate duce la epuizarea bolnavului i la perturbarea somnului; în accese violente poate fi înso it de v rs turi (tuse emetizant ); în unele situa ii e necesar provocarea tusei pentru facilitarea elimin rii secre iilor.

Interven ii nursing
Tusea uscat trebuie comb tut : prin educa ie privind evitarea fumatului, a deschiderii gurii în inspir, a aerului uscat sau prea cald. În caz de tuse productiv asistenta încurajeaz tusea i colectarea sputei pentru a se putea aprecia aspectul, cantitatea i pentru a se recolta probe de laborator.

2. Expectora ia (sputa)
În mod normal în c ile respiratorii nu se produce sput . Prin ac iunea factorilor iritan i sau microorganismelor asupra mucoasei respiratorii se produce sputa care este compus din: mucus, celule epiteliale descuamate i microorganisme. Caracteristicile sputei au valoare diagnostic . Asistenta trebuie s urm reasc cantitatea, culoarea, mirosul, prezen a sângelui.

Sputa poate fi: galben verzuie în infec ii ale c ilor respiratorii inferioare; ruginie în pneumonie; mucoas , vâscoas i aderent în astm bron ic; ro ie gelatinoas în cancer bronhopulmonar; hemoptoic în dilata ii bron ice i în tuberculoza pulmonar ; sputa cremoas apare în colec ii purulente: abces pulmonar, chist hidatic suprainfectat, tuberculoz pulmonar cavitar .

Interven ii nursing
Asistenta trebuie s asigure condi ii de colectare a sputei i de igien (sp lare, dezinfec ie), s noteze caracteristicile sputei, s anun e modific rile semnificative ale cantit ii sau aspectului.

3. Hemoptizia
Reprezint eliminarea pe gur a unei cantit i de sânge provenind din c ile aeriene superioare; este de culoare ro u deschis, amestecat cu sput . Trebuie diferen iat de hematemez , când sângele este ro u închis, amestecat cu resturi alimentare sau în za de cafea. De asemenea, trebuie diferen iat de epistaxis (sângerare a orofaringelui), gingivoragii (sângerare a gingiilor). Hemoptizia este semn important în tuberculoza pulmonar ulcerativ .

Interven ii nursing
Asistenta medical va anun a medicul i va asigura repaus absolut la pat, în pozi ie semi ezând , repaus vocal i evitarea tusei, inspir i expir lent, calmarea bolnavului i anturajului., igiena cavit ii bucale, administrarea medica iei recomandate. Alte interven ii: în hemoptizii abundente se efectueaz transfuzii izogrup, izoRh; asigurarea igienei se va face cu minim de mobilizare.

4. Dispneea
se manifest ca o dificultate de a respira. bolnavul o percepe ca pe "sete de aer" i respir con tient, voluntar, depunând efort.

Clasificare
În func ie de timpul respirator afectat dispneea poate fi: inspiratorie în edem al glotei sau corp str in laringian; expiratone în astm bron ic sau emfizem i mixt în pneumonii sau pleurezii masive. În func ie de ritmul respirator dispneea poate fi: tahipneic ; bradipneic . În func ie de circumstan ele de apari ie deosebim: dispneea permanent (în pneumotorax, insuficien a cardiac ); dispneea de efort (pneumonii, insuficien cardiac ); ortopnee (nu poate sta în decubit); dispneea paroxistic (astm bron ic în criz , edem pulmonar).

Interven ii nursing
aprecierea caracteristicilor dispneei i a semnelor ce o înso esc - tiraj, cornaj, turgescen a jugularelor, wheezing, b t i ale aripioarelor nazale (în special la copii), anxietate, intoleran la efort, ortopnee; asigurarea pozi iei care s faciliteze ventila ia pulmonar (semi ezând, ezând); combaterea anxiet ii prin lini tirea pacientului; administrarea medica iei recomandat de medic.

5. Cianoza
Culoarea albastru-violaceu a tegumentelor i albastrumucoaselor mai accentuat la extremit i i perioral. Se datoreaz unui nivel crescut de hemoglobina nesaturat . Este semn de hipoxie (oxigenare insuficient ). Hipoxia apare în boli pulmonare în care exist o reducere important a ventila iei sau a schimbului de gaze la nivel alveolo-capilar i în boli cardiace alveolo(amestec de sânge arterio-venos în malforma ii ale arteriocordului, insuficien a cardiac ). Cianoza se evalueaz prin observarea culorii buzelor, lobilor urechii, mucoasa bucal i patul unghial.

Interven ii nursing
identificarea cauzei cianozei i stabilirea priorit ii interven iilor în func ie de cauz ; oxigenoterapia; permeabilizarea c ilor respiratorii; supravegherea func iilor vitale.

6. Durerea toracic
poate fi semn de boal a sistemului respirator, dar i de boal cardiac sau a organelor intraabdominale.

Caracteristici: difer ca localizare, intensitate i mod de apari ie în func ie de regiunea afectat (schelet toracic, pleur , parenchim pulmonar) i de întinderea leziunilor; durerea toracic provoac disconfort, perturb somnul pacientului, limiteaz mi c rile; poate apare sub form de junghi în pneumonie i pleurezie, durere atroce în pneumotoraxul spontan i embolia pulmonar , dureri amplificate de mi c rile respiratorii în fractura costal ( i alte leziuni traumatice).

Interven ii nursing:
observarea caracteristicilor durerii (localizare, intensitate, iradiere, mod de apari ie, factori agravan i, factori declan atori); pozi ie antalgic ; administrarea medicamentelor prescrise de medic; evaluarea eficien ei tratamentului.

EXAMENE PARACLINICE
Date generale Examenele paraclinice reprezint suma examin rilor care se efectueaz pentru a aduce date semnificative pentru precizarea: localiz rii i întinderii leziunilor (examene morfologice); afect rii func ionalit ii sistemului respirator (explor ri func ionale); agentului, factorului ce a determinat boala (examene etiopatogenetice)

Explor ri morfologice Radiologia toracic Radioscopia Tomografia Bronhografia

Explor ri func ionale presiunea par ial de O2 i CO2 în sângele arterial pH sanguin, indici Astrup teste ventilatorii: volume, capacit i, debite

Explor ri etiopatogenetice bacteriologice - din sput exudat faringian, secre ie nazal lichid pleural aspirat laringotraheal, bron ic secre ie gastric (pentru bacilul Koch) I.D.R. la PPD; teste alergologice HLG, VSH, Proteina C reactiv , Fibrinogen Imunoglobuline serice

1. Examenul sputei
Prin examenul sputei se poate identifica flora patogen ce determin infec iile sistemului respirator i celulele maligne (în cancer bronhopulmonar). Asistenta medical va recolta sputa în recipiente speciale i o va trimite la laborator. Este recomandabil s se recolteze sputa de diminea . Cultura din sput izoleaz flora patogen i ulterior se efectueaz antibiograma pe baza c reia tratamentul etiologic al infec iei respiratorii se face intit.

Sputa este contaminat cu flora bacterian din gur ; pentru a înl tura acest neajuns sputa se poate recolta cu "tamponul laringian" (tamponul este condus pe un ap s tor de limb pân în dreptul laringelui; cu limba tras puternic în afar bolnavul face o expira ie brusc proiectând astfel secre ia traheobron ic pe tampon). Alt modalitate de recoltare a sputei este în timpul bronhoscopiei (aspirat bron ic). Pentru examenul citologic se recolteaz sputa 3 zile la rând (se bazeaz pe exfolierea continu a celulelor maligne).

2. Examenele radiologice
Examenele radiologice relev elemente ale morfologiei sistemului respirator precizând topografia, întinderea leziunilor. Principalele examene radiologice sunt: radioscopia, radiografia, tomografia, bronhografia.

Radioscopia are dezavantajul iradierii importante atât a pacientului cât i a medicului. Radiografia pulmonar se face din fa i din profil, bolnavul fiind în inspira ie for at . Rolul asistentei: preg tirea psihic a pacientului (îi explic necesitatea investiga iei, anun momentul i locul efectu rii, condi iile în care se efectueaz , cum trebuie s coopereze); preg tirea fizic (ajutarea pacientului s adopte pozi ia indicat de medic).

Tomografia înregistreaz imaginea pl mânului i a rnediastinului la diferite adâncimi (sec iuni). Examinarea permite precizarea cu exactitate a sediului i întinderii leziunilor cu localizare pulmonar cât i mediastinal care nu apar pe o radiografie obi nuit .

Bronhografia este examenul radiologie prin care se pune în eviden arborele bron ic dup introducerea substan ei de contrast (lipiodolului) în c ile respiratorii cu ajutorul unei sonde. Lipiodolul se elimin rapid prin expectora ie sau se resoarbe; nu se administreaz la pacien i alergici la iod i în timpul bolilor pulmonare acute. Metoda permite precizarea sediului i întinderea dilata iei bron ice, a stenozelor bron ice, a unor leziuni tuberculoase sau cancere bron ice.

Rolul asistentei:
va explica pacientului necesitatea investiga iei radiologice, va anun a momentul i locul efectu rii, îi va acorda sprijinul necesar în func ie de nevoile acestuia; preg tirea materialelor necesare; se anun pacientul s nu m nânce în diminea a examenului; în timpul examin rii pacientul va fi a ezat în decubit dorsal, serve te medicul cu materiale i instrumente necesare efectu rii anesteziei locale i introducerii substan ei de contrast în arborele bron ic; va ajuta pacientul s - i schimbe pozi ia - decubit lateral stâng, drept, pozi ie Trendelenburg, etc. dup examinare avertizeaz pacientul s nu m nânce i s nu bea timp de 2 ore (pân la dispari ia efectului anesteziei); aten ioneaz pacientul s colecteze sputa cu substan a de contrast în scuip toare (s nu o înghit ).

3. Determinarea gazelor sanguine
Se recolteaz sânge arterial din artera brahial , radial sau femural din care se va determina satura ia hemoglobinei în O2 (N>95 %) i presiunea par ial a CO2 (N = 40±2mmHg). 40±

Interven ii nursing
preg tirea materialelor necesare: dezinfectant (alcool), tampon, leucoplast, compres steril , ace, seringi; dup punc ionare se va comprima locul punc iei, aproximativ 3 minute pentru a preveni formarea unui hematom, apoi se aplic o compres steril ; notarea datelor personale i trimiterea probei la laborator. Sc derea satura iei Hb în O2 sub 95% define te hipoxemia iar cre terea CO2 peste 45 mmHg hipercapnia; acestea sunt semne de insuficien respiratorie.

4. Explorarea ventila iei
Se efectueaz la pacien i cu boli cronice pulmonare i determin capacit i, volume, debite pulmonare. Rezultatele dau informa ii asupra posibilit ilor ventilatorii ale pacientului la un moment dat sau apreciaz r spunsul la tratament al unui pacient (ex: volum expirator maxim la pacien i cu astm bron ic). Volumele i capacit ile pulmonare sunt: volum curent (V.C.= 500 ml), volum inspirator de rezerv (V.I.R. = 2000 ml), volum expirator de rezerv (V.E.R.= 1500 ml), capacitate vital (CV. = 3000 ml + 5000 ml). Volumul expirator maxim pe secund (V. E. M. S.) reprezint testul de baz al ventila iei i arat gradul de permeabilitate bron ic i elasticitatea alveolar , deci disfunc iile obstructive, spastice i organice.

5. Bronhoscopia
Este o metod cu ajutorul c ruia se exploreaz vizual interiorul conductelor traheobron ice. Metoda permite examinarea mucoasei traheei i bronhiilor mari, recoltarea de secre ii, biopsia mucoasei (pentru studiu citologic i bacteriologic), extragerea corpilor str ini. Este foarte util în diagnosticarea cancerului bronhopulmonar, a unor forme de tuberculoz . Se pot observa strâmtor ri bron ice, ulcera ii, mici tumori. Bronhoscopia se efectueaz cu ajutorul bronhoscopului care poate fi un tub metalic prev zut cu un sistem optic sau tub flexibil cu fibre optice incluse.

Rolul asistentei:
pacientului i se va explica necesitatea i tehnica bronhoscopiei i i se va cere acceptul (va semna i un document de acceptare); nu va mânca 12 ore înainte de explorare pentru a preveni regurgita ia i aspira ia; va fi preg tit ca pentru sala de opera ii - se efectueaz teste de coagulabilitate sanguin , timp de sângerare, coagulare, se scot protezele din gur , se efectueaz premedica ia (atropina scade secre ia bron ic ); bolnavul este înso it la sala unde se efectueaz bronhoscopia; se va duce i foaia de observa ie; serve te medicul cu instrumentarul necesar; supravegheaz pacientul în timpul examin rii; dup bronhoscopie pacientul va fi supravegheat (puls, tensiune arterial , respira ie), apari ia semnelor de oc, dispnee, cianoz , hemoptizie vor fi urgent anun ate medicului; pacientul trebuie s tie c 3 - 4 zile dup interven ie poate avea sput cu striuri sanguinolente, dureri ale c ilor respiratorii în timpul tusei.

6. Punc ia pleural
Punc ia pleural se efectueaz pentru aspira ia lichidului pleural în scop diagnostic (bacteriologic, citologic) sau terapeutic (evacuarea lichidului pleural pentru a ameliora ventila ia). Concomitent se poate efectua biopsie pulmonar . Se efectueaz în spital în condi ii de asepsie. Trebuie s se ob in acceptul pacientului pentru a coopera în timpul aspira iei.

Interven ii nursing
pacientul va fi anun at s nu m nânce în diminea a zilei în care se face punc ia; pacientul este de obicei a ezat pe un scaun cu fa a spre sp tarul acestuia, cu antebra ele sprijinite pe sp tar (în aceast pozi ie spa iile intercostale se m resc); pentru a nu leza pleura visceral pacientul trebuie s stea lini tit, s nu tu easc sau dac totu i tu e te s o fac cât mai u or; în timpul punc iei se va urm ri: starea general , respira ia, pulsul, culoarea tegumentelor; la sfâr itul manoperei se va aplica pansament compresiv pe locul punc ionat, se va m sura cantitatea de lichid extras i va fi notat în graficul balan ei hidrice (la pierderi).

Probele de lichid pleural vor fi trimise, în recipiente sterile, pentru examen bacteriologic sau citologic. Aspectul lichidului poate fi: seros, limpede, g lbui în: insuficien cardiac , nefroze, hipoproteinemie cu edeme; serofibrinos: în pleurezii secundare tuberculozei, pneumoniei, neoplasmelor; hemoragie: în neoplasme, tuberculoz pulmonar , infarcte pulmonare; purulent în: unele pneumonii, abces deschis în pleur .

7. Testele cutanate
(intradermoreac ia Mantaux în infec ia cu bacil Koch sau intradermoreac ii cu diferi i alergeni de mediu sau bacterieni în astmul bron ic) au de asemenea valoare diagnostic indirect .

Intradermoreac ia la tuberculin (Mantaux)
Se efectueaz intraderrnic 0,1 ml PPD care este disponibil în fiole de 2 ml cu concentra ii diferite (2 U sau 10 U pe 0,1 ml). Rezultatul se interpreteaz la 48-72 de ore prin 48m surarea diametrului transversal al zonei de indura ie ce apare. Interpretare:
mai mare de 10 mm - reac ie pozitiv ; mai mic de 5 mm - reac ie negativ ; între 5-10 mm reac ie neinterpretabil când se recomand 5retestarea cu 2UI sau cu 10 UI de tuberculin .

La subiec ii cu grad înalt de sensibilizare la tuberculin testul poate produce o reac ie local sever : eritem, vezicule, ulcera ii asociate uneori cu reac ie de vecin tate-limfangita i adenopatia regional sau tatereac ie la distan - conjunctivit flictenular , febr .

8. Alte examin ri
Examenul hematologic periferic (hemoleucograma) poate oferi argumente indirecte pentru etiologia bacterian (leucocitoza, neutrofilia) sau viral (leucopenie, limfomonocitoz ) a unei boli de etiologie infec ioas a sistemului respirator. Examin rile biochimice -VSH, Fibrinogen, Proteina C reactiv cu valori crescute sunt teste care indic etiologia bacterian . Examin rile imunologice (determinarea cantitativ a imunoglobulinelor serice, Ig A salivar ) pot releva un eventual deficit imunologic ca factor favorizant în unele infec ii respiratorii.

PRINCIPII I RA IONAMENTE NECESARE PRACTICII NURSING
Aspecte generale Aspecte privind fumatul Aspecte privind hipoxia Aspecte privind bolile pulmonare cronice, hipoxia cronic Posibilit i terapeutice în patologia respiratorie

1. Aspecte generale
1. Respira ia prezint 2 aspecte: schimb continuu de O2 i C02 la nivelul membranei alveoloalveolo-capilare prin ventila ie; schimb de O2 i CO2 la nivelul esuturilor. 2. Tusea - este un mecanism de ap rare al pl mânului i const în închiderea glotei urmat de expulzia rapid a aerului prin contrac ia mu chilor abdominali i toracici. 3. În pozi ia culcat organele abdominale exercit presiune asupra diafragmului i respira ia devine mai dificil . 4. Hiperventila ia cauzat de tulburarea echilibrului acidoacido-bazic poate duce la pierderea cuno tin ei.

2. Aspecte privind fumatul
1. Efecte asupra sistemului respirator imediate - paralizarea activit ii cililor mucoasei p trunderea în c ile respiratorii a bacteriilor, substan elor iritante; tardive
permanentizarea inactivit ii cililor din c ile respiratorii; sc derea num rului de macrofage; sc derea produc iei de mucus; deficit de ap rare antiinfec ioas

2. Efecte asupra sistemului cardiovascular:
imediate
vasoconstric ia, cre te T.A. scade oxigenarea sângelui tahicardie ± aritmie

tardive
risc de coronaropatie risc de infarct miocardic risc de H.T.A., boli vasculare periferice (ulcer al piciorului)

3. Aspecte privind hipoxia
Oxigenarea este dependent de func ionalitatea sistemului respirator i a sistemului cardiovascular: sistemul respirator:
permeabilitatea c ilor respiratorii calitatea membranei alveole -capilare (infec ii bacteriene, virale)

sistemul cardiovascular (circulator):
activitatea inimii circula ia pulmonar (mica circula ie) circula ia sistemic (marea circula ie).

Caracteristici ale hipoxiei 1. Hipoxia define te insuficien a oxigenului la nivel tisular.
Debut Ulterior

Puls T.A.

Crescut, aritmic Sistolic - crescut Diastolic - sc zut

Sc zut, aritmic Sistolic - sc zut Diastolic - sc zut

Respira ie

Polipnee

Bradipnee/polipnee

2. Manifest ri clinice ale hipoxiei
Debut *iritabilitate *cefalee *confuzie *agita ie Ulterior *convulsii *com *scade activitatea cardiac *oligurie, anurie

Copilul consum O2/kg de 3 ori mai mult decât adultul; Hipoxia contribuie la instalarea ocului, comei. Organismul consum mai mult O2 în st ri febrile, dureri, efort fizic, stres.

4. Aspecte privind bolile pulmonare cronice (astm bron ite, emfizem)
În bolile cronice pulmonare este afectat func ionalitatea atât a sistemului respirator cât i a întregului organism. Îngrijirea acestor pacien i trebuie s aib în vedere câteva aspecte: Valoarea normal a gazelor sanguine la un pacient cu boal pulmonar cronic poate fi diferit de cea cunoscut . El se obi nuie te cu valori crescute ale presiunii CO2. Exerci iile de respira ie cu antrenarea mu chilor respiratori accesorii pot îmbun t i respira ia. Activitatea sistemului respirator i consumul de oxigen este de 5 - 10 ori mai mare la un pacient cu boal obstructiv pulmonar . Controlarea con tient a mi c rilor respiratorii poate ameliora schimbul de gaze la nivel alveolar.

Hipoxia cronic - se r sfrânge asupra func ion rii tuturor sistemelor: sistem nervos - confuzie, letargie, anxietate, depresie, tulbur ri somn, cefalee. sistem respirator tahipnee, bradipnee, aritmie cre terea raportului I/E utilizarea mu chilor accesori gasping înainte de efortul de vorbire dificult i în vorbire intoleran la efort respira ie oral .

sistem cardio-circulator cardiodistensia venelor gâtului edeme, cianoz dureri toracice sc derea performan elor cardiace cardiomegalie anorexie, gre uri, v rs turi constipa ie sc derea func iei rinichiului scade libidoul hipertrofia mu chilor accesori (gât, umeri) atrofia musculaturii extremit ilor (prin deficit de oxigenare) ca exia.

sistem gastro-intestinal gastrosistem genito-urinar genito-

sistem osteo-muscular osteo-

5. Posibilit i terapeutice în patologia respiratorie
a. Tratament antiinfec ios - antibiotice, alese în func ie de antibiogram sau de etiologia presupus în afec iunea respectiv - se administreaz pe cale oral sau parenteral (intramuscular, intravenos) conform recomand rii medicului.

b. Oxigenoterapia este indicat în prezen a hipoxiei eviden iat clinic prin cianoz sau demonstrat prin probe de laborator - P C02 sub 80 mm Hg. În administrarea oxigenoterapiei trebuie s se aib în vedere urm toarele aspecte: oxigenul va fi în concentra ie de 40 %- maxim 60 %, %umidifiat prin barbotare intr-un vas cu ap . la intrtemperatura camerei; se administreaz intermitent 15-30 minute sau 15continuu, sub izolet , prin masc , cateter nazal, cort de oxigen sau utilizând aparate care s realizeze presiune pozitiv ; monitorizare prin urm rirea aspectului clinic (culoarea tegumentelor, starea general ) sau mai corect a satura iei arteriale în oxigen;

c. Aerosoloterapia reprezint o metod important de tratament în bolile respiratorii. Se pot vehicula în c ile respiratorii medicamente cu diferite efecte: antimicrobian, decongestionant, mucolitic, bronhodilatator. Va fi discutat pe larg la astm bron ic. d. Drenajul bron ic postural i fizioterapia sunt metode utile de tratament în special în bron iectazie. e. Gimnastica respiratorie este util în perioada de convalescen a pneumoniei, pleureziei i în unele boli respiratorii cronice.

f. Intuba ia traheal sau traheostomia - metod invaziv utilizat în sec iile de terapie intensiv în caz de: obstruc ie mecanic la nivelul laringelui prin edem al mucoasei (laringit edematoas ), corp str in, paralizia mu chilor laringelui; boli neuromusculare grave (tetanos, poliomielit ); depresie respiratorie în boli ale sistemului nervos sau intoxica ii. g. Sp l tura bron ic se recomand pentru evacuarea secre iilor bron ice numai dac metodele conservative au fost ineficiente (ex. fibroza chistic );

h. Rezec ie de esut pulmonar (segment lob sau pl mân) indicat în bron iectazie, chist hidatic, tumori pulmonare.

i. Drenajul pleural
Interven ia chirurgical prin care unul sau mai multe tuburi de dren sunt introduse prin peretele toracic în cavitatea pleural , racordate la un sistem de aspira ie i care s evacueze colec iile endotoracice: aeriene, lichidiene sau mixte. Obiective: Evacuarea colec iilor endotoracice (aer, sânge, puroi) Reexpansionarea parenchimului pulmonar colabat Profilaxia fistulei bron ice Refacerea echilibrului mediastinal Reechilibrare cardio-respiratorie cardioTratament local

Principii ale drenajului pleural:
Urm rirea continu (obligatorie) clinic i radiologic a func ion rii drenajului odat instituit Reglarea intensit ii aspira iei Drenajul este ireversibil Conectare corect a tubului de dren la sursa de aspira ie Timpul de men inere a drenajului în conformitate cu afec iunea (maxim 7-8 zile) 7- zile) Sistemul de drenaj i aspira ie func ioneaz f r oprire Diferen a de nivel dintre cavitatea pleural i bateria de aspira ie = 50cm Tuburile de dren s nu fac bucle

Clamparea tuburilor pentru diferite manevre, care necesit deconectarea Respectarea m surilor de asepsie i antisepsie la conectarea i deconectarea tuburilor Nu se încearc dezobstruarea tuburilor de dren prin injectare de solu ii antiseptice i "mulgerea" tuburilor mulgerea"

În realizarea drenajului trebuie s se urm reasc :
preg tirea materialelor (tinctur de iod, comprese sterile, cateter moale, anestezic, seringa, fir chirurgical, sistem de aspira ie cu presiune negativ de 15-18 cm 15H20) preg tirea fizic i psihic a pacientului s explice pacientului manevra ce urmeaz a fi efectuat respectarea m surilor de asepsie i antisepsie urm rirea pacientului în timpul manevrei reorganizarea locului de munc . Extragerea tubului de dren se face cu aspira ia în func iune. Dup badijonare cu tinctur de iod i sec ionarea firului de fixare a tubului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful