You are on page 1of 4

IZVJEE O IMOVINSKOM STANJU DUNOSNIKA

Stupanje na dunost

SVRHA PODNOENJA

17/02/2016

DATUM PODNOENJA

OPE INFORMACIJE O DUNOSNIKU


IME

Vlaho

ZVANJE

diplomirani inenjer pomorskog prometa

PREZIME

Orepi

STRUNA SPREMA

VSS

STRANAKA PRIPADNOST

Nisam lan stranke

PODATCI O BRANOM DRUGU/IVOTNOM PARTNERU


Razveden/Razvedena

TRENUTNO STANJE

PODATCI O DJECI
Ima djece

DJECA

PODATCI O PREBIVALITU
20340 Ploe

MJESTO

PODATCI O BORAVITU
Postoji

BORAVITE POSTOJI

10000 Zagreb

MJESTO

DUNOST ZA KOJU SE PODNOSI IZVJEE O IMOVINSKOM STANJU


DUNOST

Ministar

TIJELO/PRAVNA OSOBA OBNAANJA DUNOSTI

Ministarstvo Unutarnjih Poslova

ADRESA OBNAANJA DUNOSTI


10000 Zagreb

MJESTO

ULICA

Savska cesta

39

KUNI BROJ

OSTALE INFORMACIJE O DUNOSTI


TELEFON (SLUBENI)

+38516122405

FAX (SLUBENI)

+38516122452

DATUM POETKA MANDATA

22/01/2016

PREDVIENI DATUM KRAJA MANDATA

22/01/2019

NAIN OBNAANJA DUNOSTI

Profesionalno

STVARNI DATUM KRAJA MANDATA

DRUGA DUNOST ZA KOJU POSTOJI OBVEZA PODNOENJA IZVJEA O IMOVINSKOM STANJU


Ne postoji

POSTOJANJE DRUGE JAVNE DUNOSTI ZA KOJU POSTOJI OBVEZA PODNOENJA IZVJEA O IMOVINSKOM STANJU

DRUGE JAVNE DUNOSTI ZA KOJE NE POSTOJI OBVEZA PODNOENJA IZVJEA O IMOVINSKOM STANJU
DRUGE JAVNE DUNOSTI

Ne postoji

PODATCI O DRUGIM POSLOVIMA DUNOSNIKA TIJEKOM OBNAANJA MANDATA


DRUGI POSLOVI TIJEKOM OBNAANJA MANDATA

Ne postoji

PODATCI O POSLOVIMA KOJE JE DUNOSNIK OBAVLJAO 12 MJESECI PRIJE STUPANJA NA DUNOST


DRUGI POSLOVI KOJE JE DUNOSNIK OBAVLJAO 12 MJESECI PRIJE STUPANJA NA DUNOST

Ne postoji

1/4

PRIHODI
PRIMANJA NA MJESENOJ RAZINI OD DUNOSTI ZA KOJU SE PODNOSI IZVJEE O IMOVINSKOM STANJU
27471,18

BRUTO IZNOS (HRK)

15504,91

NETO IZNOS (HRK)

PODATCI O PLAI OSTVARENOJ KOD DRUGOG POSLODAVCA


Ne postoji

PLAA KOJU DUNOSNIK OSTVARUJE KOD DRUGOG POSLODAVCA

PODATCI O OSTALIM PRIHODIMA


Ne postoji

OSTALI PRIHODI

SUBVENCIJE/DONACIJE/POTICAJI
Ne postoji

SUBVENCIJE/DONACIJE/POTICAJI

PODATCI O OBVEZAMA
Postoji

OBVEZE

OBVEZA
VRSTA OBVEZE

Kredit

NOSIOC OBVEZE

Osobno

VJEROVNIK

PBZ

IZNOS DUGA

150000,00

VALUTA DUGA

HRK - Hrvatska Kuna

GODINA ZADUENJA

2007

120

ROK VRAANJA U MJESECIMA

1897,13

IZNOS MJESENOG ANUITETA

8,38

UGOVORENA KAMATNA STOPA

OBVEZA
VRSTA OBVEZE

Pozajmica

NOSIOC OBVEZE

Osobno

VJEROVNIK

Pavulina Klepo

IZNOS DUGA

170000,00

VALUTA DUGA

HRK - Hrvatska Kuna

GODINA ZADUENJA

2015

60

ROK VRAANJA U MJESECIMA

IZNOS MJESENOG ANUITETA

2833,33

0,00

UGOVORENA KAMATNA STOPA

PODATCI O POTRAIVANJIMA
Ne postoji

POTRAIVANJA

PODATCI O NEKRETNINAMA
Postoji

NEKRETNINE

PODATCI O NEKRETNINI
Stan

VRSTA NEKRETNINE

Ploe

MJESTO

Republika Hrvatska

DRAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA

20340

POTANSKI BROJ

m2 - metar kvadratni

MJERNA JEDINICA POVRINE

196743,19

PRIBLINA TRINA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOENJA IZVJEA (HRK)

Baina

KATASTARSKA OPINA

Vanknjino

VRSTA VLASNITVA
OBLIK VLASNITVA

62,08

POVRINA

Osobno

NAIN STJECANJA

Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novanom pozajmicom

PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE
MJESTO
MJERNA JEDINICA POVRINE

Druge nekretnine
Strava

Republika Hrvatska

DRAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA


POTANSKI BROJ

m2 - metar kvadratni

PRIBLINA TRINA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOENJA IZVJEA (HRK)

20210
POVRINA

425,00
6375,00

2/4

Strava

KATASTARSKA OPINA

Knjino

VRSTA VLASNITVA

Osobno

OBLIK VLASNITVA

Nasljedstvom

NAIN STJECANJA

PODATCI O NEKRETNINI
Oranica (Njiva)

VRSTA NEKRETNINE

Strava

MJESTO

Republika Hrvatska

DRAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA

20210

POTANSKI BROJ

m2 - metar kvadratni

MJERNA JEDINICA POVRINE

2920,00

POVRINA

14600,00

PRIBLINA TRINA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOENJA IZVJEA (HRK)

Strava

KATASTARSKA OPINA

Knjino

VRSTA VLASNITVA
OBLIK VLASNITVA

Suvlasnik s treim osobama

POSTOTAK

10,00

Nasljedstvom

NAIN STJECANJA

PODATCI O NEKRETNINI
Oranica (Njiva)

VRSTA NEKRETNINE

Strava

MJESTO

Republika Hrvatska

DRAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA

20210

POTANSKI BROJ

m2 - metar kvadratni

MJERNA JEDINICA POVRINE

25,00

POVRINA

125,00

PRIBLINA TRINA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOENJA IZVJEA (HRK)

Strava

KATASTARSKA OPINA

Knjino

VRSTA VLASNITVA
OBLIK VLASNITVA

Suvlasnik s treim osobama

POSTOTAK

12,50

Nasljedstvom

NAIN STJECANJA

PODATCI O POKRETNINAMA KOJE SE UPISUJU U JAVNI REGISTAR


Ne postoji

POKRETNINE

PODATCI O OSTALIM POKRETNINAMA POJEDINANE VRIJEDNOSTI VEE OD 30.000,00 HRK


Ne postoji

POKRETNINE VEE VRIJEDNOSTI

POSLOVNI UDJELI, DIONICE I VRIJEDNOSNI PAPIRI U POSLOVNIM SUBJEKTIMA


Postoji

POSLOVNI UDJELI

PODATCI O POSLOVNOM UDJELU, DIONICAMA ILI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA


VRSTA UDJELA

Udio u fondu

NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA

Fond Hrvatskih branitelja

OIB POSLOVNOG SUBJEKTA

93497646859

SJEDITE POSLOVNOG SUBJEKTA

Slavonska avenija 6

VRIJEDNOST UDJELA NA DAN PODNOENJA IZVJEA (HRK)

8000,00

OBLIK VLASNITVA

Osobno

NAIN STJECANJA

Na neki drugi nain

DRUGI NAIN STJECANJA

Dobiveno od Republike Hrvatske

NOVANA KUNSKA ILI DEVIZNA TEDNJA


Ne postoji

NOVANA KUNSKA ILI DEVIZNA TEDNJA

OSTALA LANSTVA I FUNKCIJE DUNOSNIKA U DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA, UDRUENJIMA I


ORGANIZACIJAMA
OSTALA LANSTVA DUNOSNIKA U DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA, UDRUENJIMA I OGANIZACIJAMA

Postoji

PODACI O LANSTVU
NAZIV PRAVNE OSOBE

Zajednica portskih udruga grada Ploa

OIB PRAVNE OSOBE

47477263261

SJEDITE PRAVNE OSOBE

Tina Ujevia 1, Ploe

3/4

DATUM ULANJENJA

01/01/1998

FUNKCIJE

predsjednik

DATUM KRAJA LANSTVA

16/02/2016

PODACI O LANSTVU
NAZIV PRAVNE OSOBE

Zajednica porta Dubrovako-neretvanske upanije

OIB PRAVNE OSOBE

52579223448

DATUM ULANJENJA

01/01/1997

FUNKCIJE

dopredsjednik

SJEDITE PRAVNE OSOBE

Dubrovnik, Liechtensteinov put


10

DATUM KRAJA LANSTVA

NAPOMENA
Pozajmica je dug prema sestri i anuitet je odreen metodom iznos kroz broj mjeseci... Udio u braniteljskom fondu je procijenjena vrijednost....

4/4