You are on page 1of 3

Obec Rakovo, Obecn rad Rakovo 8, 038 42 Prbovce

Vaa znaka:

Naa znaka:

Vybavuje:

48/2016

Dtum:
17.02.2016

Vec : Prieskum trhu - vzva na predloenie cenovej ponuky.


Obec Rakovo tmto vykonva prieskum trhu pre vber dodvatea na zkazku zadvan
postupom poda 9, ods.9 zkona .25/2006 Z.z. o verejnom obstarvan a o zmene a doplnen
niektorch zkonov v znen neskorch predpisov.
Sasne platn zemn pln obce Rakovo bol schvlen uznesenm obecnho zastupitestva
obce uznesenm .28/2012 zo da 13.7.2012.
1. Identifikcia verejnho obstarvatea:
Obec Rakovo
Sdlo: Obecn rad Rakovo, 038 42 Rakovo 8, okres Martin
Zastpen: Patrik Antal, starosta obce
IO: 00647365
DI:2020591749
Tel: +421 43 4294 188
e-mail: obec@rakovo.sk
2. Kontaktn osoba pre komunikciu:
Patrik Antal - starosta obce
Kontaktn miesto : Obecn rad Rakovo, 038 42 Rakovo 8, okres Martin
Tel: +421 43 4294 188
e-mail: obec@rakovo.sk

3. Predmet zkazky : zemn pln obce Rakovo - Zmeny a doplnky .4/2016


Miesto uskutonenia: Obec Rakovo
Obec Rakovo m zmer realizova niektor zmeny v zemnom plne a to nsledovne:
a/. rozrenie zny bvania pre rodinn domy (IBV Vchod 2) medzi regul. celkami A a K
b/. zmena funknho vyuitia ponohospodrskeho dvora (regul. celok K) na zmieanu znu
bvania, sluieb, skladovania a distribcie
c/. zkres povolench stavieb v zem (napr. bytov dom oproti . st. Prbovce)
d./ zmena regulcie v regul. celku C zstavba rekreanch zariaden a verejnej zelene
Rozsah zkazky: Uchdza mus predloi ponuku na cel predmet zkazky, (vyplva z platnho
znenia stavebnho zkona .50/1976 Zb. v znen neskorch predpisov a vyhl. .55/2001 Z.z.o
zemnoplnovacch podkladoch a zemno-plnovacej dokumentcii):
A) Textov as:
- Zkladn daje
- Rieenie zemnho plnu
- Doplujce daje
- Dokladov as
pravy textovej a tabukovej asti diela, ako vyznaenie zmien a doplnen textov. Zmeny a
doplnenia textov a tabuliek, hlavne v zvznej asti dokumentu, dopravnej infratruktry a
VPS.
B) Grafick prava a doplnenia vkresov
01 - irie vzahy, M 1 : 50 000
02 - komplexn urbanistick nvrh M 1: 5 000
03 nvrh dopravy a technickho vybavenia, M 1: 5 000
04 - vyhodnotenie zberov PPF M 1: 5 000
05 - schma zvznej asti, M 1: 5 000
4. Predpokladan hodnota zkazky: do 3.000,- EUR
5. Obsah ponuky:
- Identifikan daje uchdzaa
- Nvrh na plnenie kritri - navrhovan zmluvn cena v EUR bez DPH, a s DPH. (u
neplatiov DPH konen cena.
- Doklad preukazujci odborn spsobilos na spracovanie zemnoplnovacej dokumentcie
- Urenie hlavnho rieitea lohy

6. Predpokladan termn ukonenia prc : jn 2016


7. Lehota na predloenie ponk : 26.02.2016 do 12.00 hod.
Psomn ponuka mus doruen na adresu, uveden v bode 1.- potou, osobne, kurirom alebo emailom na adr.: obec@rakovo.sk
8. Podmienky financovania zkazky:
Zkazka bude financovan z vlastnch zdrojov obce.
9. Kritri na hodnotenie ponk:
Pre ely vyhodnotenia sa pouije celkov navrhovan cena vrtane DPH (u neplatiteov DPH cena
celkom).
Vazom sae sa stane ten uchdza, ktor navrhne za predmet zkazky najniiu celkov cenu
vrtane DPH (u neplatiteov DPH cena celkom). Poradie ostatnch uchdzaov sa stanov poda
vky ponukovch cien.
10. alie informcie verejnho obstarvatea :
Verejn obstarvate si vyhradzuje prvo neprija ani jednu ponuku z predloench ponk v
prpade, e predloen ponuky nebud vhodn pre verejnho obstarvatea alebo bud v rozpore s
finannmi monosami verejnho obstarvatea. Rovnako verejn obstarvate neprijme ponuku s
neprimerane nzkou ponknutou cenou, vzhadom k rozsahu poadovanej sluby .
Nklady, spojen s asou v sai, zna v plnej vke uchdza.
S pozdravom

Patrik Antal
starosta obce