You are on page 1of 10

MODUL PECUTAN AKHIR

SPM 2009

MATEMATIK TAMBAHAN
KERTAS 1

SET 1

Disediakan oleh
Panel Matematik Tambahan
Sekolah Menengah Teknik

The following formulae may be helpful in answering the questions. ALGEBRA 2 log c b 1 x   b  b  4ac 8 log a b  log c a 2a m n m+n 2 a x a =a 9 T = a + (n – 1)d n  3 am an = a m – n 4 ( am )n = a m n 10 S n  n  2a  (n  1)d  2 11 Tn = ar n – 1 5 log a mn  log a m  log a n 6 log a 7 log a mn = n log a m m  log a m  log a n n 12 13 a  r n  1 a 1  r n   . r 1 r 1 1 r Sn  S  a . y1  y 2  2 2   3 A point dividing a segment of a line Titik yang membahagi suatu tembereng garis  x . y    x1  x 2 . y    nx1  mx2 .The symbols given are the ones commonly used. ny1  my 2  mn mn   4 Area of triangle/Luas segitiga 1 x1 y2  x2 y 3  x3 y1   x2 y1  x3 y2  x1 y3  = 2   2 r rˆ   x2  y2 xi  y j x2  y2 . 1 r r 1 STATISTICS (STATISTIK)  1 2 N F   C f m  1 x  x N 5 m  L   2 x   fx  f 6 I  Q1  100 Q0 3   x  x  N 7 I  Wi I i  Wi   f  x  x f 4 2 x 2 x2 N  2  fx 2 x2 f   ` GEOMETRY (GEOMETRI) 1 Distance /Jarak  x1  x2  = 2   y1  y2  2 5 2 Midpoint /Titik tengah 6  x.

set B shows the images of the elements of set A.. ... h 2 : x  25 x  24 Find the value of a and of b.. d.. Bandingkan nilainilai dengan h2 yang diberi. 1 – banyak iii. banyak – 1 iv.. where a and b are constants. cari nilai-nilai x dengan keadaan f ( x)  8 . julat hubungan itu.... [3 marks]... Cari h2 ii.. set B menunjukkan imej bagi unsur-unsur pada set A... SOALAN PANDUAN 3 .. banyak – banyak... . Set A Set B .... Cari nilai a dan nilai b.... ax+ b = + k dan ax+ b = – k [akan ada dua nilai x].. 3 The following information is about the function h and the composite function h2 ... Maklumat berikut berkaitan dengan fungsi h dan fungsi gubahan h2. jenis hubungan itu. f ..…………………...... and a  0 h : x  ax  b .. find the values of x such that f ( x)  8 .... Jika |ax + b| = k Maka....... [2 marks] b) Nyatakan sama ada: i..... h : x  ax  b .. b = ....... ... e. Answer: a = ... a) Range ialah set imej (set B yang ada objek) [2 marks] Answers: (a) …………………………….... Answers: ………….. u w x y z Diagram 1 State Nyatakan (a) the range of the relation.......... (b) ……………………………...... dan a  0 Ingat: h 2  hh( x) Contoh Jika f ( x)  3x  6 maka f 2 ( x )  3(3 x  6) + 6 = 9x + 24.. (b) the type of the relation........ Diberi fungsi f : x  x  5 ...1 SOALAN In Diagram 1.... 1 – 1 ii. 2 Given the function f : x  x  5 . i.. dengan keadaan a dan b ialah pemalar. . PANDUAN Dalam Rajah 1..

...... susun ke bentuk am ax2 + bx + c = 0 iii... xq PANDUAN 4 ... Cari julat nilai x bagi ( x  1)( x  2)  4 .. Find the value of h ..... kembangkan ii....... touches) iv....…………………… 7 Find the range of values of x for which ( x  1)( x  2)  4 ..... Find the value of b... [2 marks] ganti x dengan nilai punca (root) ke dalam persamaan.. Cari nilai b.4 Solve the quadratic equation 4x (x + 2) = (x + 2)(1 – x)..... Diberi bahawa 2 ialah satu daripada punca-punca bagi persamaan kuadratik 3x2 + bx – 7 = 0.... same roots... Answer: h = …………………………… 6 Given that 2 is one of the roots of a quadratic equation 3x2 + bx – 7 = 0........ [3 marks] kembangkan kiri dan kanan ii. [4 marks] i...... 5 A quadratic equation (x – 1) (x – 2) = h has only one root. faktor dan dapatkan nilai x......... Answer: b = ……….... guna b2 – 4ac = 0 (one root.. [3 marks] i. factorise iii p q q p tandakan kawasan Answer : .. SOALAN iv cari julat xp . susun supaya jadi bentuk ax2 + bx + c = 0 iii...... Persamaan kuadratik (x – 1) (x – 2) = h mempunyai hanya satu punca...... i.. b dan c dan selesaikan....... a‘+’ ii... Cari nilai bagi h. (use calculator) Answer: ........ i.. gantikan nilai a. kembangkan dan susun menjadi ax2 +bx +c ≥ 0..... Selesaikan persamaan kuadratik 4x (x + 2) = (x + 2)(1 – x)....

...8 Find the range of values of x for which Cari julat nilai x bagi 3x  2  2 x 2 .... the value of p. 5 Bolehkah ditukar kepada asas yang sama? Jika ya..... factorise iii...... k) kemudian..... x Answer: (a) h = ..... (b) p =..... titik pusingan= (–h. [4 susun menjadi ax2 +bx +c < 0. tukarkan kepada asas yang sama ii.. 3x  2  2 x 2 . marks] i...... guna hukum indeks (lihat senarai rumus) am  am  anm iii...........11) ke dalam persamaan........ a‘+’ ii. Find Cari (a) (b) values of h and k........ nilai-nilai h dan k................ 11)  [3 marks] (2 ...... a) jika y = p(x + h)2 + k... cari julat p< x <q In diagram 9. p q tandakan kawasan Answer : ..... titik (2............. the point (2...3) b) ganti (0............. Maka.. 3) is the turning point of the graph with equation y = p(x + h)2 + k........... 3) ialah titik pusingan bagi graf dengan persamaan y = p(x + h)2 + k. 9 iv... bandingkan dengan titik pusingan yang diberi. bandingkan indeks. i.......... Dalam rajah 9........ k = ...... 10 Solve the equation 4 3x – 1  2 x = 16 x 5 Selesaikan persamaan 4 3x – 1  2 x = 16 x 5 [3 marks] Answer: ............ nilai p........ ... O y Diagram 9 (0...

tukar kepada asas yang sama. Answer: (a) y = ………………………. 625 1 Selesaikan persamaan 5x – = 0. y . iii.. i. [3 marks] Bolehkah ditukar ke base yang sama? Jika tidak. janjang geometri. (b) y = ………………………. [4 marks] b) gunakan takrif nisbah sepunya: T2 T3  T1 T2 . guna hukum log log m n = n log m iii. The first three terms of a sequence are 4. ii. ambil log pada kedua-dua belah cth: ax = b  log (ax ) = log b ii. bandingkan indeks Nota: 1 an  an Answer: …………………………………. Find the positive value of y such that the sequence is Tiga sebutan pertama suatu jujukan adalah 4. 16. bawa sebutan yang tiada x ke kanan. 13 Answer: …………………………………. gunakan takrif beza sepunya: T2  T1  T3  T2 a geometric progression. Carikan nilai positif y supaya jujukan itu adalah (a) (b) a) an arithmetic progression.. 6 . janjang aritmetik. Selesaikan persamaan 2 x = 5 . cari nilai bagi log menggunakan kalkulator. 625 PANDUAN [3 marks] i. y . 16 . 12 Solve the equation 2 x = 5.Pilih nilai y yang sesuai .11 SOALAN 1 Solve the equation 5x – = 0.

..  2 .. (a) the common difference.. 15 (b) .. Diberi suatu janjang geometri 2 ...... (b) the eighth term... diberi luas segitiga ABC ii...... 1 ..... 10).. given that the area of triangle ABC is 24 units2................... Given a geometric progression 2 . b) Cari dan salin rumus bagi Tn ( Arithmetic Progression) Gantikan nilai-nilai ke dalam rumus..... 16 (b) ....10). ax + b = +k ax + b = –k Answer: k = .. ... Susun koordinat sebegini = 1 x1 x2 2 y1 y2 x3 ... 6 ...... …..... PANDUAN a) Guna T2  T1 atau Find Cari T3  T2 untuk mencari d ........... 4374 ......... 1) dan (8.... beza sepunya.. ..... ? ..... 18 ... Answer: (a) . (ATAU guna cara biasa –5..... INGAT : Jika |ax + b| = k maka.... i......... y1 Koordinat-koordinat segitiga ABC adalah masing-masing (5.. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi k..... [3 marks] (search in algebra) iii... 4374 ..... The coordinates of the triangle ABC are (5.... 1. k) respectively. –2............... 1) and (8. 6 ............  2 .. (2.... k)............ (2....... Tiga sebutan pertama suatu janjang aritmetik adalah  5 . x1 y3 ................... .. guna kaedah diberi ialah 24 unit2. .......... Find the possible values of k...... 7 ....... bilangan sebutan janjang itu . 18 ........... sebutan kelapan.. n 1 b) Guna Tn  ar the number of term of the progression. .. pada rumus.. Find Cari (a) (b) a) Gunakan takrif : T r 2 T1 the common ratio.... Answer: (a) ..14 SOALAN The first three terms of an arithmetic progression are  5 .. 1 ........... [3 marks] sebagai sebutan akhir  ar n 1  4374 Selesaikan seperti bentuk indeks... …. nisbah sepunya ..

... Diagram 18 shows vectors OA and OB ...........  y BO BO in the form x i + y j........tukar ke y = mx + c.. [2 marks] Answers: (a) ..  2    3   2     3 19 PANDUAN Given that a = 3i + 6j .... garis lurus PQ berserenjang dengan garis RQ di titik Q. 6) Find ●Q Cari x (a) the gradient of PQ...... guna y = mx + c untuk mencari persamaan... y dan m untuk cari c... y Given the equation of QR is x – y = 4... ii. –2) Diagram 18 Express Ungkapkan (a) (b)  x  ....... 8 .. .... cari kecerunan PQ guna m1 m2 = –1 iii. 18 (b) ........ Vektor juga boleh ditulis dalam bentuk i dan j .............. dalam bentuk x i + y j... ● P(2.. persamaan PQ.... Rajah 18 menunjukkan vector OA dan OB . SOALAN dan ...... cari kecerunan QR..... O kecerunan PQ.......... the straight line PQ is perpendicular to the straight line RQ at the point Q..... R Diagram 17 (b) the equation of PQ......... Answer: (a) ............ganti x....... ...... OA = 2i  3 j dan AO =  2i  3 j (b) ...............17 SOALAN In diagram 17........ 3) A (3..... Pada rajah 17...... Diberi persamaan QR ialah x – y = 4 ...... [4 marks] PANDUAN Perpendicular: m1 m2 = –1 i.  y OA in the form  OA  x dalam bentuk   ........ y Jika O ialah asalan dan A(2... b = –2i + 5j and c = 3i – 4j .. 4) x 0 Maka OA = AO = B (5...

. w.... (search in Statistics) .. x + 3.. 3x + 5 dan 4x – 5 ialah 6. b = –2i + 5j dan c = 3i – 4j .. Find Cari (a) the value of x. END OF PAPER 1 SET 1 ANSWERS PAPER 1 SET 1 1 (a) { u..... [4 marks] Answer: (a) x = . x +3.... i.find 1 a  2b  c ....... ganti vektor dalam ungkapan yang diberi.. ii.. Cari dan salin rumus bagi min.. darab skalar dengan vektor. 3x + 5 and 4x – 5 is 6.. 3 [3 marks] Answer: ………………………………. cari 20 1 a  2b  c .... 3 Diberi a = 3i + 6j . y} 11 9 x= –4 i.. varians.… (b) …………………………….. Min bagi nombor-nombor 2x + 1.... The mean of the numbers 2x + 1.. x. nilai x.... (b) the variance....

13 3 a = 5. 35 (a) –1 (b) y = –x + 8  3   4 (a)  (b) –5i + 2j 9 19 (a) h = –2. –2 14 (a) 3 (b) 16 5 h = – 15 (a) r = 3 (b) 8 6 b=  7 x  2. x  –3 2 –3.(b) One to many 12 x = 2. b = –4 4 5 2 16 17 18 8 – < x < 2 k = 3.322 13 (a) y = 10 (b) y = 8 x =  . k = 3 (b) p = 2 10 20 x = –6 10  8  8i – 12j or  12    (a) 2 (b) 9 .